Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa  |  Ichashe 2013

 XOOSSAAKKO SHIIQA

‘Neeni Hagaa Naatussi Qonccissadasa’

‘Neeni Hagaa Naatussi Qonccissadasa’

Xoossaabaa tumaa eranau koyay? A oonaatettaanne i dosiyoobaa woy ixxiyoobaa eranau koyay? Xoossaa Yihooway babaa ubbabaa ba Qaalan, Geeshsha Maxaafan qonccissiis. SHin Geeshsha Maxaafaa nabbabiya ubbay tumaa loytti erees giyoogaa gidenna. Ayssi giikko, hegaa mala ayyaanaabaa tumay ubba asay demmiyoobaa gidennan, amaridaageeti demmiyo maata gidiyo gishshataassa. Hegaa xeelliyaagan Yesuusi giidobaa ane beˈoos.—Maatiyoosa 11:25 nabbaba.

Ha xiqisee, “Yesuusi he wode zaaridi, hagaadan yaagiis” yaagiya qaalan doommees. Hegaa gishshau, Yesuusi ha xiqisiyan deˈiyaabaa yootanaadan oottida gaasoy deˈiyaaba milatees. I ha xiqisiyan deˈiya qofaa yootanaappe kase, ooratta malaataa oottido, Galiilan deˈiya heezzu katamata banan ammanibeenna gishshau walassiis. (Maatiyoosa 11:20-24) Geela neeni, ‘Yesuusi maalaalissiyaabaa oottishin beˈida uri waanidi i yootiyo tumaa ammanidi a kaallennee?’ yaagana danddayaasa. He asati ammanennan ixxidoy, bantta wozanan makkalido gishshataassa.—Maatiyoosa 13:10-15.

Geeshsha Maxaafan deˈiya ayyaanaabaa tumaa eranau naaˈˈubati koshshiyoogaa Yesuusi erees; hegeeti Xoossaa maaduwaanne wozanaa suuretettaa. Yesuusi hagaadan giis: “Ta Aawau, saluwaa sa7aa Godau, neeni hagaa aadhdhida eranchchatuppenne akeekanchchatuppe genttada, erenna naatussi qonccissido gishshau, nena galatais.” Geeshsha Maxaafan deˈiya ayyaanaabaa tumaa eriyoogee maatadan qoodettana danddayiyoy aybissakko akeekadii? ‘Saluwaa saˈaa Goda’ gidida Yihooway ba maataa goˈettidi, tumaa ooyyo qonccissana woy ooppe genttana koshshiyaakko kuuyees. SHin Xoossay asa asappe shaakkenna. Yaatin, i Geeshsha Maxaafaa tumaa issotu issotuyyo qonccissidi haratuyyo genttiyoy aybissee?

Yihooway banttana kawushshiyaageeta dosees; shin otorettiyaageeta ixxees. (Yaaqooba 4:6) I ‘aadhida eranchatuppenne akeekanchatuppe’ tumaa genttees; eti alamiyaa erancha gidiyo gishshau, otorettoosonanne banttanan ammanettoosona, qassi Yihoowa maaduwaa koyokkona. (1 Qoronttoosa 1:19-21) SHin Yihooway “naatussi” tumaa qonccissees; eti wozanappe akko yiya, naatudan banttana kawushshiya asata. (Maatiyoosa 18:1-4; 1 Qoronttoosa 1:26-28) Xoossaa Naˈaa, Yesuusi he naaˈˈu qommo asata akeekiis. Otorettiya daroti, giishin, keehi tamaarida haymaanootiyaa asttamaareti Yesuusi yootiyoobaa ammananau koyibookkona; shin ashkke gidida moliyaa oyqqiya asati ammanidosona. (Maatiyoosa 4:18-22; 23:1-5; Oosuwaa 4:13) He wode, duretuppenne tamaarida asatuppe bantta huuphiyaa tumuppe kawushshida amarida asatikka Yesuusa kaallidosona.—Luqaasa 19:1, 2, 8; Oosuwaa 22:1-3.

Doomettan, ‘Xoossaabaa tumaa eranau koyay?’ giya oyshaa denttidoogaa hassaya. Neeni abaa tumaa eranau koyiyaabaa gidikko, banttana alamiyaa erancha giidi qoppiyaageeta Xoossay dosennaagaa eriyoogan ufayttana danddayaasa. Ubba i alamiyaa eranchati kariyo asata dosees. Neeni ne huuphiyaa kawushshada, Xoossaa Qaalaa xannaˈiyaaba gidikko, Yihooway alˈˈo imotaa immiyo asatuppe, giishin, babaa tumaa eranaadan oottiyo asatuppe issuwaa gidana danddayaasa. He tumaa akeekiyoogee neeni ha wodiyan keehi ufayttanaadan oottees; qassi yaatiyoogan “tumu de7uwaa,” giishin, Xoossay qaalaa gelido, matan yaana, xilloti deˈiyo ooratta alamiyan merinaa deˈuwaa demmana danddayaasa. *1 Ximootiyoosa 6:12, 19; 2 PHeexiroosa 3:13.

Nabbabiyo Geeshsha Maxaafaa Kifiliyaa

Maatiyoosa 1-21

^ စာပိုဒ်၊ 7 Neeni Xoossaabaanne a halchuwaabaa tumaa eranaadan Yihoowa Markkati ufayssan maaddana. Eti Tumuppe Geeshsha Maxaafay Tamaarissiyoy Aybee? yaagiya maxaafaa goˈettidi Geeshsha Maxaafaa miishsha qanxxissennan xannaˈissoosona. What Does the Bible Really Teach?