Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa  |  Ichashe 2013

 ETAAGAADAN AMMANITE

“Haiqqidikka, Ba Ammanuwan Ha77i Gakkanaassi Haasayees”

“Haiqqidikka, Ba Ammanuwan Ha77i Gakkanaassi Haasayees”

AABEELI deriyaa doonan dorssaa heemmees. I dorssaa heemmiiddi he sohuwaappe haahosan deˈiya issibaakka beˈiyaaba milatees. Edene gannatiyaa asi gelennaadan aadhi aadhi wodhiya tama laco bisoy hegan deˈiyoogaa i erees. A yelidaageeti kase yan deˈoosona; shin haˈˈi eta gidin eta naati yaa gelana danddayokkona. Omarssa heeran Aabeeli yaakko xeelliiddi bana Medhidaagaabaa yereriyoogaa qoppite. Asay Xoossaappe haakkanaadan oottidabay zaarettidi giiganee? Aabeela hegaabay daro qofissees.

Aabeeli haˈˈikka haasayees. Neeni hegee hanana danddayennaba gaana danddayaasa. Ayssi giikko, Addaameyyo kaalo naˈa gidida i hayqqoosappe daro wodee aadhiis. Qassi i hayqqidi biitta gidoosappe usuppun shaˈu laytta heera. Geeshsha Maxaafaykka, “haiqqidaageeti aibanne erokkona” yaagees. (Eranchchaa 9:5, 10) Hegaa bolli qassi, Aabeeli haasayido issibinne Geeshsha Maxaafan xaafettibeenna. Yaatin, i nuussi ayba ogiyan haasayana danddayii?

Kiitettida PHauloosi geeshsha ayyaanay denttettin, “Aabeeli harai atto haiqqidikka, ba ammanuwan ha77i gakkanaassi haasayees” yaagiis. (Ibraawe 11:4) Ee, Aabeeli nuussi ba ammanuwan haasayees. Ammanuwaa oosuwan bessida koyro asi Aabeela. I mino ammanoy deˈiyoogaa gidiyo gishshau, ha wodiyan nuuni kaallana bessiyo loˈˈo leemiso. Nuuni Aabeela ammanuwaabaa tamaaridi, a leemisuwaa kaalliyaaba gidikko, a xeelliyaagan xaafettidabay i nuussi haasayiiddi deˈiyoogaa mala.

SHin, Aabeelanne a ammanuwaa xeelliyaagan Geeshsha Maxaafan xaafettidabi keehi guutta gidikko, abaa ay tamaarana danddayiyoo? Ane beˈoos.

ALAMIYAN GUUTTA ASAY DEˈIYO WODE DEˈIIS

Aabeeli asaa taarikiyaa doomettaa heeran yelettiis. Yesuusi guyyeppe, alamee woy ‘saˈay merettido’ wodiyaa Aabeeli deˈido wodiyaara gatti yootiis. (Luqaasa 11:50, 51) Yesuusi yootido saˈay woy alamee, nagaraappe wozettiya asaa naata gidiyoogee qoncce. Aabeeli alamiyan deˈida oyddantta asa gidiyo gishshau, wozettana mala Xoossay koyido koyro asi a gidennan aggenna. * Aabeeli loˈˈo asa gidanaadan minttettiya asi baynna hanotan dicciis.

He wode alamiyan deˈiya asay guutta gidikkokka, keehi azzanttiyaabay eta bolli gakkees. Aabeela aawaynne aayyiyaa, Addaameenne Hewaana keehi malanchanne tunttaara deˈiya asa gidennan aggokkona. SHin eti eriiddi wolqqaama balaa balidosona. Eti kase merinaa deˈuwaa hidootay deˈiyo polo asa. SHin Xoossaa Yihoowa bolli makkalido gishshau, bantta deˈiyo Edene Gannatiyaappe yedetettidosona. Bantta naatussi koshshiyaabaa gujjin, hara ubbabaappe bantta koshshaa kaseyiyoogan, polo deˈuwaappenne merinaa deˈuwaappe mela attidosona.—Doomettaabaa 2:15–3:24.

 Addaameenne Hewaana gannatiyaappe yedetettidi barche duussaa deˈidosona. SHin, bayra naˈaa yelido wode, a sunttaa Qaayeela giidi sunttidosona; hegau birshshettay “Ayfiis” giyoogaa. He wode Hewaana, “GODAI tana maaddin, attuma na7a demmaas” yaagaasu. Issi maccaasiyaa ayfiyo ‘zerettay’ Addaamanne Hewaano balettida, iita uraa issi wode xayssanaagaa Yihooway gannattiyan kasetidi yootiis; Hewaana hegaa hassayada ba naˈaa sunttennan aggukku. (Doomettaabaa 3:15; 4:1) Hewaana bana he hiraagan odettida maccaasiyo, Qaayeela qassi “zerettaa” gaada qoppadeeshsha?

A hegaadan qoppidaba gidikko, keehi balaasu. Qassi Addaameenne Hewaana ayyo hegaa yooti dichidaba gidikko, polo gidennaagaa bolli i ubba otorettanaadan oottidosona. Guyyeppe, Hewaana naaˈˈantto naˈaa yelaasu; shin koyroogaadan qoppidaba milatenna. Eti a Aabeela giidi sunttidosona; hegau birshshettay “shemppiyo carkko” woy “hada” giyoogaa. (Doomettaabaa 4:2) Eti bantta naˈaa hegaadan sunttidoy Qaayeela Aabeelappe xoqqu ootti xeelliyoogaa bessiyaabeeshsha? Geella hegaassa gidana danddayees.

Ha wodiyan deˈiya yelidaageeti koyroogeetuppe darobaa tamaarana danddayoosona. Intte haasayiyoobaaninne oottiyooban intte naati otorettanaadan, gitabaa amottanaadan, qassi bantta xalla siiqanaadan ootteetiiyye? Woy eti Yihoowa siiqanaadaaninne aara dabbotanau koyanaadan tamaarisseetii? Koyro aawaynne aayyiyaa banttappe koyettiyaabaa oottibeennaagee azzanttiyaaba. Gidikkokka, eta zerettau loˈˈo hidootay deˈees.

AABEELA AMMANUWAU MAADDIDABAA

Addaamee ba naaˈˈu naati so asau koshshiyaabaa oottanaadan loohissidi dichidaba milatees. Qaayeeli biittaa oottees; qassi Aabeeli dorssaa heemmees.

SHin Aabeeli keehi koshshiyaabaakka oottiis. Aabeela ammanoy wodiyaappe wodiyan minniis, guyyeppe PHauloosi he loˈˈo eeshsha xeelliyaagan xaafiis. Ane qoppa. Aabeelau loˈˈo leemiso gidiya asi he wode baawa. Yaatin, i Xoossaa Yihoowa ammaniyaagaa gidana danddayidoy ayba ogiyaanee? Ayyo mino ammanoy deˈanaadan geella maaddida heezzubata beˈa.

Yihooway medhidobata.

Yihooway biittaa qanggin, gadiyaa oottiyoogee metanaadan oottiya agunttaynne kinddiichoy mokkidoogee tuma. Gidikkokka, Aabeelantta soo asau gididi palahiya kattay he wode biittaappe mokkiyoogaa aggibeenna. Qassi kafuwaanne moliyaa gujjin meheenne doˈay, dereti, abbati, shaafatinne ano abbati, saloy, shaaray, awa ayfee, aginaynne xoolintteti qanggettibookkona. Aabeeli xeelliyo ubbabay, ubbabaa medhida Xoossaa Yihoowa gita siiquwaa, aadhida eratettaanne loˈˈotettaa i akeekanaadan oottiyaaba. (Roome 1:20) I hegaa nashshiiddi wotti denttidi qoppiyoogee a ammanoy minnanaadan oottiis.

Aabeeli wodiyaa bazzidi ayyaanaabaa wotti denttidi qoppiyoogee sirissenna. Ane Aabeeli wudiyaa heemmiiddi oottiyoobaa qoppa. Dorssaa heemmiya uri daro ogiyaa bees. I he ashkke gidida meretata laaggiiddi, loˈˈo maatay, pulttoynne shemppi ekkiyo loˈˈo sohoy deˈiyoosaa koyiiddi, deriyaa, zanggaaraanne shaafaa kanttidi bees. Xoossay medhido ubbabaappe, dorssay asi maaddanaadaaninne heemmanaadan merettidaba milatees. Aabeelikka ay asappenne aaruwan keehi aadhida eranchanne wolqqaama gidida Xoossay bana naagananne heemmana koshshiyoogaa akeekideeshsha? I ba woosan hegaa mala qofaa darotoo yootidoogeenne hegaappe denddidaagan a ammanoy minnidoogee sirissenna.

Aabeeli siiqiya medhida Xoossaa mintti ammananaadan merettidabay maaddiis

Yihooway yootidobaa.

Addaameenne Hewaana Edene gannatiyaappe eti ayssi kiyidaakko bantta naatussi yootidaba milatees. Hegaa gishshau, Aabeeli hegaara gayttida darobaa wotti denttidi qoppana danddayees.

Biittay qanggettanaagaa Yihooway yootiis. Agunttaynne kinddiichoy mokkido gishshau, Aabeeli he qaalay polettidoogaa akeekana danddayees. Hewaana abbe ixeta gidiyo wodenne yeliyo wode keehi tuggatanaagaakka Yihooway yootiis. Aabeeli ba ishatinne michoti yelettiyo wode, he qaalay polettidoogaa akeekidoogeekka qoncce. Hewaana ba azinaara deˈanau amottanaagaanne qassi, Addaamee o haaranaagaa Yihooway kasetidi yootiis. Aabeeli hegeekka hanettishin beˈiis. Aabeeli Yihoowa qaalay polettiyoogaa ubbaban akeekiis. Hegaa gishshau, Edenen moorettidabaa issi galla giigissiya ‘zerettay’ yaanaagaa Yihooway yootidobay polettanaagaa Aabeeli wozanappe ammaniis.—Doomettaabaa 3:15-19.

Yihoowa ashkkarata.

Aabeelau loˈˈo leemiso gidiya asi baawa; shin au loˈˈo leemiso gidiya kiitanchati he wode saˈan deˈoosona. Addaameenne Hewaana gannatiyaappe yedetettido wode, eta gidin eta naata gidin, he Gannatiyaa gelennaadan Yihooway diggiis. Gannatiyau efiya ogiyaa naagana mala, Yihooway kiruubeta giyo wolqqaama kiitanchatanne aadhi aadhi wodhiya tama laco bisuwaa yan wottiis.—Doomettaabaa 3:24.

Aabeeli naatettan he kiruubeta beˈiiddi deˈiyoogaadan qoppa. Asaagaadan ashuwaa maayida he kiitanchata Aabeeli beˈidi, eti keehi wolqqaama gidiyoogaa akeekana danddayees. Qassi aadhi aadhi wodhiya ‘bisoykka’ keehi yashshiyaaba. Aabeeli naatettan deˈiyo wode, he kiruubeti salettidi bantta oosuwaa aggin beˈidee? CHiikka. He daro eranchanne wolqqaama meretati, keehi daro wodiyau qamminne gallassi bantta sohuwaappe qaaxxennan deˈidosona. Yaatiyo gishshau, Aabeeli Yihoowayyo xillonne ammanettida ashkkarati deˈiyoogaa akeekiis. Aabeeli bantta soo asaappe dumma hanotan he kiruubeti Yihoowayyo ammanettiyoogaanne au azazettiyoogaa akeekiis. He kiitanchati leemiso gidiyo hanotay a ammanuwaa minttidoogee erettidaagaa.

Aabeeli ba deˈido laytta ubban, kiruubeti ammanettidi Yihoowau azazettiya ashkkara gidiyoogaa akeekiis

Yihooway ba medhidobaa baggaara babaa qonccissido ubbabaa, i gelido qaalaanne a ashkkaratu leemisuwaa wotti denttidi qoppido gishshau, Aabeela ammanoy keehi minniis. Nuunikka a leemisuwaappe darobaa tamaaroos. Ubba qassi yelagati, so asaa hanotay ayba gidikkokka, Xoossaa Yihoowa wozanappe ammanana danddayiyoogaa eriyoogan minettana danddayoosona. Nu yuushuwan maalaalissiya meretay, kumetta Geeshsha Maxaafaynne ammanuwan leemiso gidiya daro asay deˈiyo gishshau, nu ammanoykka minnanaadan oottiya darobay ha wodiyan deˈees.

AABEELA YARSHSHOY LOˈˈO GIDIDOY AYBISSEE?

Aabeeli Yihoowan keehi ammanido gishshau, ba ammanuwaa oosuwan bessana koyiis. SHin, issi asi saluwaa saˈaa Medhidaagau ay immana danddayii? Xoossay asappe imota woy maado koyennaagee qoncce. Guyyeppe, Aabeeli bau deˈiyaabaappe keehi loˈˈo gididabaa Yihoowayyo wozanappe koyidi immiyaaba gidikko, saluwan deˈiya siiqiya Aaway ufayttanaagaa akeekiis.

Hegaa gishshau, Aabeeli ba wudiyaappe amarida dorssaa yarshshanau giigettiis. I ba wudiyaa giddon bayra yelettida maratuppe keehi anqqaraa dooridi, he ashuwaappe qassi keehi loˈˈo giidi qoppidoogaa yarshshiis. Qaayeelikka, Xoossaa ufayssanaunne a anjjuwaa demmanau koyidi, ba kattaappe yarshshuwaa shiishshiis. SHin a wozanaa koshshay Aabeelaagaa mala gidenna. Eta qofaa dummatettay eti bantta yarshshuwaa shiishshido wode erettiis.

Aabeeli ammanuwan yarshshiis; shin Qaayeeli ammanuwan yarshshibeenna

 Ha naaˈˈu naati yarshshiyoosaanne tamaa goˈettidi, he wode saˈan Yihoowayyo ammanettida ashkkara gidida kiruubeti beˈiyoosan yarshshennan aggokkona. Yihooway hagaa beˈiis! Geeshsha Maxaafay, “GODAI Aabeelanne a yarshshuwaa ekkiis” yaagees. (Doomettaabaa 4:4) Xoossay hegan ufayttidoogaa ayba ogiyan bessidaakko, Geeshsha Maxaafay qonccissenna. SHin i Aabeelan ufayttidoy aybissee?

I shiishshido yarshshoy ufayssideeshsha? Aabeeli paxa deˈiyaabaa suuttaa gussiyoogan yarshshiis. Aabeeli hegaa mala yarshshoy keehi koshshiyoogaa erennan waayi aggana. Aabeeli deˈido wodiyaappe daro xeetu layttay aadhi simmin, Xoossay ayba pacinne baynna dorssaa woy deeshshaa asay yarshshanaadan azaziis; hegee, ‘Xoossaa dorssaa’ geetettida polo Naˈay ayba nagarinne baynna ba suuttaa gussanaagau leemiso. (Yohaannisa 1:29; Kessaabaa 12:5-7) Gidikkokka, Aabeeli ha ubbabaa kasetidi erees gaana danddayettenna.

SHin, Aabeeli bau deˈiyaabaappe keehi loˈˈo gididabaa yarshshidoogaa eroos. Yihooway yarshsho xallan gidennan, Aabeelaanikka ufayttiis. Aabeeli Yihoowa siiqiyo gishshaunne a wozanappe ammaniyo gishshau yarshshiis.

Qaayeela hanotay hegaappe dumma. Yihooway, “Qaayeelanne a yarshshuwaa ekkibeenna.” (Doomettaabaa 4:5) Hegee, Qaayeela yarshshoy likke gidenna gishshataassa gidenna; guyyeppe asay kattaa yarshshuwaakka yarshshanaadan Xoossaa Higgiyan odettiis. (Wogaabaa 6:14, 15) SHin Geeshsha Maxaafay Qaayeeli “oottido oosoi iita” gidiyoogaa yootees. (1 Yohaannisa 3:12) Ha wodiyan deˈiya daro asaagaadan, Qaayeeli coo Xoossaayyo aqidaba milatiyoogaa xallay gidees giidi qoppidoogee qoncce. I Yihoowa wozanappe ammanennaageenne siiqennaagee i oottidoban sohuwaara qoncciis.

Qaayeeli Yihooway banan ufayttibeennaagaa akeekidi, Aabeela leemisuwaappe tamaaranau koyidee? Koyibeenna. I keehi yiillotidi ba ishaa morkkiis. Yihooway Qaayeeli ba wozanan qoppiyoobaa beˈidi, danddayan a oyqqiis. Qaayeela hanotay gita nagaran a yegganaagaa Yihooway akeekissiis; qassi ba iita qofaa i aggiyaaba gidikko Qaayeela ‘somˈˈoy pashkkanaagaakka’ yootiis.—Doomettaabaa 4:6, 7.

Qaayeeli Xoossay yootidobaa siyibeenna. Yaatidi, siribeenna ba kaalo ishaa banaara dembbaa ekkidi biis. Qaayeeli he dembban Aabeela shocidi wori aggiis. (Doomettaabaa 4:8) Hegaappe denddidaagan, Aabeeli ba haymaanootiyaa gaasuwan tuggatidanne hayqqida koyro asa gidiis. I hayqqidaba gidikkokka, a taarikee hanno gakkanau odettees.

Leemiso hanotan, Aabeela suuttay Xoossaa Yihooway haluwaa kiyanaadan akko waassees. Hegaa gishshau, Xoossay hanttaarabaa oottida iita Qaayeela qaxxayiyoogan bessiya pirddaa pirddiis. (Doomettaabaa 4:9-12) Qassi, Aabeela ammanuwaa xeelliyaagan xaafettidabay ha wodiyan nuussi haasayees. Aabeeli deˈidoy issi xeeta gidiya layttau gidennan aggenna; hegee he wode deˈida asaa layttaappe keehi guutta gidikkokka, Aabeeli ba deˈido layttaa suure goˈettiis. Aabeeli saluwan deˈiya Aaway, Yihooway a siiqiyoogaanne an ufayttiyoogaa eridi hayqqiis. (Ibraawe 11:4) Yaatiyo gishshau, Yihooway a loytti hassayiyoogaanne saˈan gannatiyan deˈanaadan hayquwaappe a denttanaagaa ammanettana danddayoos. (Yohaannisa 5:28, 29) Neeni aara yan gayttaneeshsha? Aabeeli haasayiyoobaa siyanaunne a loˈˈo ammanuwaa leemisuwaa kaallanau wozanappe koyiyaaba gidikko, neeni aara gayttana danddayaasa.

^ စာပိုဒ်၊ 8 “Sa7ai merettoosappe” giya qaalay naata yeliyoogaakka qonccissiya qaala; yaatiyo gishshau, koyro yelettida asaa naatubaa yootees. Yaatin, Yesuusi ‘saˈay merettido’ wodiyaabaa yootido wode, koyro yelettida Qaayeelabaa gidennan, Aabeelabaa yootidoy aybissee? Qaayeela qofaynne a oosoy i Xoossaa Yihoowa bolli eriiddi makkalanaadan oottiis. Qaayeelikka bana yelidaageetuugaadan hayquwaappe denddiyoonne wozettiyo hidooti baawa.