Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

WOCHIYO KEELAA Ichashe 2013 | Alamiyaa Wurssettaa Neeni Yayyana Koshshii?

Alamiyaa wurssettaabaa Geeshsha Maxaafay yootiyooban neeni garamettana danddayaasa.

Nu Xuufiyaa Nabbabiyaageetussi

Ha aginaappe doommidi, Wochiyo Keelaappe doorettida huuphe yohoti Intternneete xallan kiyana. Hegaadan oottidoy aybissakko eranau gujjada nabbaba.

SINTTA HUUPHE YOHUWAA

Alamiyaa Wurssettaa Neeni Yayyana Koshshii?

Alamiyaa wurssettaabaa Geeshsha Maxaafay yootiyooban neeni garamettana danddayaasa.

DRAW CLOSE TO GOD

‘Neeni Hagaa Naatussi Qonccissadasa’

Geeshsha Maxaafan deˈiya ayyaanaabaa tumaa waati erana danddayiyaakko tamaara.

GEESHSHA MAXAAFAY ASAY LAAMETTANAADAN OOTTEES

“Taani Wurssettan Tumu Laˈatettaa Demmaas.”

Issi yelagay sijaaraa, jallissiya xaliyaanne ushshaa agganaadan maaddidabay aybakko tamaara.

ETAAGAADAN AMMANITE

“Haiqqidikka, Ba Ammanuwan Ha77i Gakkanaassi Haasayees”

Medhida siiqo Xoossaa Aabeeli ammanaadan oottida 3 mino gaasuwaa beˈa.

Geeshsha Maxaafaa Oyshaa Zaaruwaa

Xoossaa sunttay oonee, nuuni he sunttan a xeesana koshshiyoy aybissee?