Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Kehatettan Oottido Issibaa

Kehatettan Oottido Issibaa

HINDDE biittan Gujarat giyo qeeri kataman 1958 heeran Joona aaway xammaqettidi Yihoowa Markka gidiis. Jooninne a ishanttinne michontti ichashati, qassi eta aayyiyaa Rooma Kaatolike haymaanootiyaa mintti kaalloosona; qassi bantta aawaa ammanuwaa eqettoosona.

Issi galla, Joona aaway gubaaˈiyan deˈiya ba laggiyawu Jooni dabddaabbiyaa efaanaadan yootiis. SHin he galla maallado, Jooni gita barmeeliyaa pogiiddi ba biradhiyaa keehi qanxxiis. SHin i ba aawawu azazettanawu koyidi, suuxxiya ba biradhiyaa curqqan qachidi dabddaabbiyaa immanawu tohuwan biis.

Kiittosaa biidi Jooni he bitaniyaa keettaayeessi dabddaabbiyaa immiis; a Yihoowa Markka. Dabddaabbiyaa ekkaydda a, Joona biradhee qanxxettidoogaa beˈada maaddaasu. Qohettiyo wode akkamanawu maaddiyaabaa kessada xaliyan masunttaa quccada biradhiyaa paashshan qachaasu. Hegaappe simmada Joonayyo shayiyaa penttisaydda aara Geeshsha Maxaafaabaa pashkki gaada haasayaasu.

Hegaappe denddidaagan, Jooni Yihoowa Markkata coo ixxiyoogaa aggidi, ba ammanoy ba aawaa ammanuwaappe dummatiyo naaˈˈubaa o oychiis; i Yesuusi Xoossakkonne, qassi Kiristtaaneti Mayraamo woossana koshshiyaakkonne oychiis. Yihoowa Markkiyaa Jooni loytti eriyo Gujarate qaalaa tamaarada, Geeshsha Maxaafaappe a oyshaa zaaraasu; qassi “Kawotettaa Wonggeliyaa Mishiraachuwaa” giyo bukleetiyaa ayyo immaasu.

Guyyeppe, i he bukleetiyaa nabbabido wode, Geeshsha Maxaafaa tumaa koyro siyiyaabadan qoppiis. I qeesiyaa he naaˈˈu oyshata oychiis. Qeesee keehi yiillotidi Geeshsha Maxaafaa a bolli olidi hagaadan giis: “Neeni Seexaanaa gidadasa! Geeshsha Maxaafan Yesuusi Xoossaa gidenna giyaagee awan deˈiyaakko tana bessa. Mayraamo goynnana bessenna giyaagee awan deˈiyaakko tana bessa!” Jooni qeesiyaa hanotan keehi azzanidi ayyo, “Taani Kaatolike woosa keetti zaarettada mule biikke” yaagiis. Qassi i mule bibeenna!

Jooni Yihoowa Markkaara Geeshsha Maxaafaa xannaˈidi, qassi tumu goynuwawu exatidi Yihoowawu haggaaziyoogaa doommiis. Guyyeppe, he soo asaappe amaridaageeti hegaadan oottidosona. Jooni ba ushacha kushiyaa biradhiyan 60 layttaappe kase qanxxido sohuwan haˈˈikka malaatay deˈees. SHin i geeshsha goynuwaa goynnanaadan oottida kehatettaa mule dogenna.—2 Qor. 6:4, 6.