Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  Xiqimita 2017

Ereetii?

Ereetii?

Caaqqiyoogaa Yesuusi bessennaba gaanaadan oottida Ayhudatu meezee aybee?

CAAQQIYOOGEE Muusee Higgiyaa maaran bessiyaaba. SHin, Yesuusi saˈan deˈiyo wode asay bantta deˈuwan ubbatoo caaqqiyoogee keehi meeze gidiyo gishshawu, hegee asay haasayiyoobaa ubbawu caaqqanaadan oottiis. Ha pattenna meezee issi uri haasayiyoobaa ammanttiyaabaa oottanawu qoppidoba; shin hegee bessennaba gidiyoogaa Yesuusi naaˈˈutoo yootiis. I hagaadan tamaarissiis: “Intte, ‘Ee’ woi, ‘CHii’ giite.”—Maa. 5:33-37; 23:16-22.

Tiˈoloojikal Dikshineeri of zi Niwu Testtament giyo maxaafay, “Ayhuda asay haasayiyooba ubbaa ammanttanawu caaqqanawu” keehi koyiyoogee, caaqqidoobaappe polana bessiyaageenne aggana bessiyaagee awugaakko loytti qonccissidi yootiya Talmudiyan odettidabaa gidennan aggenna.

Hegaa bessennaba giiday Yesuusa xalla gidenna. Leemisuwawu, Ayhudatu taarikiyaa eranchay Filaaviyes Joosefesi Ayhuda haymaanootiyaappe kiyidaageeta xeelliyaagan hagaadan giis: “Wordduwan yootiyoogaappe iita gidida caaquwaa eti aggana bessees; eti ammanennan Xoossaa woossiya uraa bolli kasetidi pirddettiis giidi yootoosona.” Issi issi asay Geeshsha Maxaafaa shaaho giidi qoppiyo Ayhudatu xuufiyaappe issuwaa gidida Siraka woy Ekleziyastikes giyo maxaafay (23:11) hagaadan gees: “Caaqqiya uri muleera higgiyaa kanttees.” SHin, caaqqiyoogaa xaasayi xeellana bessennaagaa Yesuusi yootiis. Nuuni ubba wode tumaa haasayikko, nuuni haasayiyoobay ammanttiyaagaa gidanaadan caaqqana koshshenna.