Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) Xiqimita 2017

Ha maxeetiyan Hidaare 27⁠ppe Tisaase 24, 2017 gakkanaassi xannaˈiyo huuphe yohoti deˈoosona.

LIFE STORY

Yihooway Oottite Giidobaa Oottiyoogee Anjjuwaa Demissees

Alivanne i azinay 1952n Ayerlandden tohossa baggan aqinye gididi haggaazanaadan maddabettidosona. Yihooway eta waati anjjidee?

‘Oosuwaaninne Tumatettan Siiqettite’

Tumu siiquwaa nuuni waati bessana danddayiyoo?

Tumay ‘Tooraa Eheesippe Attin, Sarotettaa Eheenna’

Yesuusi ehaana giido ‘tooray’ aybee, qassi hegee ne bolli aybi gakkanaadan oottana danddayii?

Armmaatiyaasa Yooseefi Exatiis

I oonee? Ayyo Yesuusaara deˈiya dabbotay aybee? Neeni abaa erana koshshiyoy aybissee?

Zakkaariyaasa Ajjuutay Nena Waati Maaddii?

Xaaxetti uttida paalliya maxaafaa, keeshiyan qumˈˈetta uttida maccaasiyo, carkkuwan xoqqasan paalliya naaˈˈu maccaasata. Xoossay ha wolqqaama ajjuutaa Zakkaariyaasa bessidoy aybissee?

Saragallatinne Kallachay Nena Naagona

Nahaasiyaappe merettida dereta, olawu giigida saragallata, qassi kawo gidida qeese ubbatu halaqaa. Zakkaariyaasi beˈido wurssetta ajjuutay Xoossaa asay ay ammanettanaadan oottii?

Kehatettan Oottido Issibaa

Kehatettan oottido issibay kase eqettiya uri Geeshsha Maxaafaa tumaa eranawu koyanaadan waati maaddidee?

Ereetii?

Caaqqiyoogaa Yesuusi bessennaba gaanaadan oottida Ayhudatu meezee aybee?