Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  October 2016

‘Aadhida Eratettaa’ Naagay?

‘Aadhida Eratettaa’ Naagay?

HIYYEESA naˈay haahosan issi moottan deˈiyoogaa issi haysee yootees. Heeraa asay he naˈay eeyya gi qoppidi a bolli miiccees. A beˈanawu asay yiyo wode, he heeran deˈiyaageetuppe issoti issoti bantta laggetu sinttan a bolli qilliiccoosona. Eti gitatiya biraa santtimiyaanne appe guuxxikkonne waagan naaˈˈu kushe dariya worqqaa santtimiyaa a bessoosona. Eti, “Neeni awugaa koyiyaakko doora” yaagoosona. Naˈay biraa santtimiyaa doori ekkidi bees.

Issi gallassi beˈanawu yiidaagee naˈaa, “Worqqaa santtimiyaa waagay biraa santtimiyaagaappe naaˈˈu kushe dariyoogaa erikkii?” yaagidi oychiis. Guutta naˈay moocu giiddi, “Erays” yaagiis. Beˈanawu yiidaagee, “Yaatin biiraa santtimiyaa aybissi ekkay? Neeni worqqaa santtimiyaa ekkiyaakko, naaˈˈu kushe dariya miishshay neeyyo deˈana!” yaagiis. Naˈay qassi, “Taani worqqaa santtimiyaa ekkikko, asay tanaara he kaassaa kaaˈenna. Taani ay keesa biiraa santtimiyaa shiishshidaakko eray?” yaagiis. He haysiyan odettida naˈay gasttati appe goˈettana danddayiyo aadhida eratettaa bessiis.

Geeshsha Maxaafay, “Aadhdhida eratettaanne adussi qoppiyoogaa naaga. He wode neeni ne ogiyan hirggi bainnan hemettana; ne tohoikka xubettenna” yaagees. (Lee. 3:21, 23) Hegaa gishshawu, “aadhdhida eratettaanne” hegaa oosuwan peeshshiyo ogiyaa eriyoogee hirggennaadan oottees. Hegee nu ‘tohoy’ xubettennaadan naagiyoogan, nuuni ayyaanaaban shuggennaadan maaddees.

AADHIDA ERATETTAY AYBEE?

Aadhida eratettay eraappenne akeekaappe dummatees. Eray deˈiyo uri tuma gididabaa dagayees. Akeeki deˈiyo uri tuma gidida issibay haraara waani gayttiyaakko akeekana danddayees. Aadhida eratettay deˈiyo uri eraanne akeekaa goˈˈiya ogiyan oosuwan peeshshana danddayees.

Leemisuwawu, issi uri Tumuppe Geeshsha Maxaafay Tamaarissiyoy Aybee? giyo maxaafaa amarida wodiyan nabbabidi akeekana danddayees. I Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyo wode zaariyoobay likke gidana danddayees. I shiiquwaa shiiqiyoogaa doommananne haray atto loˈˈo qofaa yootana danddayees. He ubbabay i ayyaanaaban dicciyoogaa bessiyaaba gidana danddayees; shin hegee i aadhida eratettaa demmiis giyoogee? Waayi gidana. I eesuwan tamaarana danddayiya ura gidana danddayees. SHin, i eraanne akeekaa goˈettidi tumaa maara oosuwan peeshshiyo wode, aadhida erancha gidees. I loytti qoppidi kuuyidobay loˈˈo ayfiyaa demissikko, i aadhida eratettaa bessidoogee qoncci beettees.

Maatiyoosa 7:24-27n, Yesuusi keettaa keexxida naaˈˈu asatu leemisuwaa yootiis. He asatuppe issoy “wozannaama” gidiyoogaa i yootiis. Hanana danddayiyaabaa kaseti qoppidi, he bitanee ba keettaa shuchaa bolli keexxiis. I sinttappe hananabaa qoppiisinne bessiyaabaa oottiis. I shafiyaa bolli keettaa hiraysuwan woy eesuwan keexxana danddayays gi qoppibeenna. I ba oottidobay adussa wodiyawu maaddanaagaa qoppiis; hegee aadhida eratetta. Hegaa gishshawu, gotee denddido wode, a keettay aynne hanibeenna. Haˈˈi oychana koshshiyaabay, Nuuni he keehi koshshiya aadhida eratettaa waati demmananne naagana danddayiyoo? yaagiyaagaa.

AADHIDA ERATETTAA WAATA DEMMANA DANDDAYIYAANAA?

Koyro, Mikiyaasa 6:9y Xoossaa sunttawu yayyiyoogee aadhida eratetta gidiyoogaa yootiyoogaa akeeka. Yihoowa sunttawu yayyiyoogee a bonchiyoogaa giyoogaa. Hegee a maaraa gujjin, a sunttaa qonccissiya ubbabaa keehi bonchiyoogaa giyoogaa.  Issi ura bonchanawu, neeni a qofaa erana koshshees. Yaatiyoogan an ammanettana, appe tamaarananne aagaadan kuuyada loˈˈo ayfiyaa demmana danddayaasa. Nuuni oottiyoobay sinttappe Yihoowaara nu dabbotaa minttanaadan qoppikkonne a maaraa kaallidi kuuyikko, aadhida eratettaa demmoos.

Naaˈˈanttuwan, Leemiso 18:1y, “SHaahettanau koyiya asi ba amuwaa kaallees; lo77o era ubbaakka phalqqees” yaagees. Nuuni naagettana xayikko, Yihoowappenne a asaappe duuxxana danddayoos. Nuuni shaahettenna mala, Yihoowa sunttawu yayyiyaanne a maaraa bonchiyaageetuura wodiyaa aattana koshshees. Danddayettiyaaba gidikko, gubaaˈe shiiquwawu issi uri ubbatoo Kawotettaa Addaraashaa baana koshshees. SHiiquwan tamaariyoobay nuna goˈˈana mala, loytti qoppananne nu wozanan wottana koshshees.

Hegaa bolli qassi, nu wozanaabaa woosan Yihoowawu yootiyaaba gidikko, nuuni kaseegaappe aaruwan akko shiiqana. (Lee. 3:5, 6) Nuuni Geeshsha Maxaafaanne Yihoowa dirijjitee giigissido xuufiyaa nabbabidi, hegaa wozanappe oosuwan peeshshikko, nuuni oottiyoobay wodeppe kaalettanabaa akeekananne he akeekidoogaadan oottana danddayoos. Nuuni ayyaanaaban kayma ishantti zoriyo zoriyaakka siyana koshshees. (Lee. 19:20) Yaatikko, aadhida eratetta ubbaa ‘phalqqiyoogaappe,’ he keehi koshshiya eeshshay minnanaadan oottoos.

 AADHIDA ERATETTAY TA SO ASAA WAATI MAADDANEE?

Aadhida eratettay so asaa naagana danddayees. Leemisuwawu, machiyaa ba azinaa loytta ‘bonchanaadan’ Geeshsha Maxaafay zorees. (Efi. 5:33) Issi azinay bonchettanawu waatana danddayii? I bana bonchanaadan wolqqanttikko, bonchettanay amarida wodiyaassa. Ooyettennaadan, hegaa mala ura machiyaa i deˈiyo wode a amarida hanotan bonchana danddayawusu. SHin a ba azinay baynna wode a bonchanawu koyanee? Waaya koyana. I adussa wodiyawu bonchissiyaabaa qoppana koshshees. I siiqiiyoogaaninne kehiyoogan ayyaanaa ayfiyaa bessikko, a keettaayiyaa a bonchana. Azinay bonchoy bessiyoogaa gidin aggin, Kiristtaane machiyaa ba azinaa bonchana bessees.—Gal. 5:22, 23.

Geeshsha Maxaafay azinay ba machiyo siiqanaadankka yootees. (Efi. 5:28, 33) Machiyaa bana ba azinay siiqana mala, i erana koshshiyo ufayssennabaa yootennan aggiyoogee loˈˈo gaada qoppana danddayawusu. SHin hegee tumuppe aadhida eratettaa bessiyaabee? Guyyeppe, a yootabeennabaa i eriyo wode, aybi hananee? I o kaseegaappe loytti siiqanee? Hegee awu metiyaaba gidana danddayees. SHin, a ufayssennabaa injjetiya wodiyan woppu gaada yootikko, i azinay a tumabaa haasayiyo gishshawu o nashshana danddayees. I hegaappe simmin o kaseegaappe loytti siiqees.

Neeni ne naata haˈˈi seeriyo seeray sinttappe eti nenaara haasayanawu ufayttanaadan woy ufayttennaadan oottees

Naati bantta aawatussinne aayetussi azazettana bessees; qassi naata Yihoowa ogiyan seerana bessees. (Efi. 6:1, 4) Hegaa giyoogee yelidaageeti bantta naˈay oottana bessiyaabaanne bessennabaa xeelliyaagan daro maaraa kessana koshshees giyoogee? He maaraa woy mooriyo wode qaxxayettiyo qixaatiyaa eriyoogaa xallay gidenna. Aadhida erancha uri ba naˈay ayssi azazettana koshshiyaakko akeekanaadan maaddees.

Leemisuwawu, issi naˈi bana yelidaageetuppe issuwaa bolli bessennabaa haasayiis giidi qoppoos. Hanqqettidi haasayiyoogee woy yuushshi qoppennan qaxxayiyoogee naˈay yeellatanaadan woy coˈˈu gaanaadan oottana danddayees. Qassi, i uluwan lancciyaa oyqqana danddayees; hegee i ba aawaakkonne ba aayeekko shiiqennaadan oottana danddayees.

Aadhida erancha aawaynne aayyiyaa bantta naata seeriyo ogiyaanne hegee sinttappe bantta naatu bolli kaalettanabaa qoppoosona. Yelidaageeti yiillotido gishshawu eesuwaara haasayana koshshenna. Merinaa deˈuwaa demmanawu naˈay ba aawaanne aayyiyo bonchanaadan Yihooway appe koyiyoogaa yelidaageeti geella a xallawu woppu giidi siiquwan yootana danddayoosona. Qassi naˈay bana yelidaageeta bonchiyo wode, i Yihoowa bonchiyoogaa akeekees. (Efi. 6:2, 3) Hegaadan kehatettan haasayissiyoogee naˈaa wozanaa denttettana danddayees. I ba aawaynne aayyiyaa bawu wozanappe qoppiyoogaa akeekeesinne eta kaseegaappe aaruwan bonchees. Guyyeppe keehi koshshiyaabay merettiyo wode naˈay maaduwaa oychanaadan haˈˈi hanotay giigiis.

Issi issi aawatinne aayeti bantta naˈaa lanccissana danddayoos giidi qoppiyo gishshawu seerokkona. SHin naˈay gitaa gidiyo wode waananee? I Yihoowawu yayyanee, qassi Xoossay kessido maaraa kaalliyoogee eratetta gidiyoogaa akeekanee? I Yihooway tamaarissiyoobaa loytti qoppanawunne ba wozanan wottanawu koyaneeyye, woy qassi ayyaanaabaappe baqatanee?—Lee. 13:1; 29:21.

Misile medhanawu massiya uri ba medhanabaa kasetidi qoppees. I coo salkkin loˈˈobay merettees giidi qoppenna. Aadhida erancha aawatinne aayeti Yihoowa sunttawu yayyiyo gishshawu, i kessido maaraa daro saatiyaa bazzidi tamaaroosonanne oosuwan peeshshoosona. Eti Yihoowappenne a dirijjitiyaappe duuxxennan, aadhida eratettaa demmoosonanne bantta so asay ayyaanaaban minnanaadan hegaa goˈettoosona.

Nuna daro layttawu nu deˈuwan maaddana woy qohana danddayiyaabaa kuuyiyoobay galla galla merettees. Nuuni yuushshi qoppennan eesuwan kuuyiyoogaappe, takki giidi qoppiyoogee loˈˈo. Adussa wodiyawu gakkanabaa yuushsha qoppa. Yihoowa kaaletuwaa koya; qassi appe demmiyo aadhida eratettaa oosuwan peeshsha. Yaatikko aadhida eratettaa naagoos; hegee nuuni deˈuwaa demmanaadan oottana.—Lee. 3:21, 22.