Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) October 2016

Ha maxeetiyan Hidaare 28ppe Tisaase 25, 2016 gakkanaassi xannaˈiyo huuphe yohoti deˈoosona.

LIFE STORY

Loˈˈo Leemisota Kaallanawu Baaxetaas

Kayma Kiristtaaneti minttettiyoogee harati loˈˈo halchuwaa halchidi polanaadan maaddana danddayees. Tomas Mekileni harati ayba ogiyan baassi loˈˈo leemiso gididaakkonne i qassi harata maaddanawu ay keena baaxetidaakko yootiis.

Imattatussi Kehiyoogaa Dogoppite

Xoossay imattata waati xeellii? Hara biittappe yiida uri gubaaˈiyan moozottennaadan neeni ay oottana danddayay?

Hara Biittaa Qaalaa Goˈettiya Gubaaˈiyan Haggaaziyo Wode Ayyaanaaban Minnada Deˈa

Nuunikka nu soo asaykka ayyaanaaban naagettanawu maaddiyaabaa ubbaa Kiristtaaneti kaseyana koshshees. SHin neeni hara biittaa qaalaa goˈettiya gubaaˈiyan haggaaziyaagaa gidikko, nena metiyaabay deˈees.

‘Aadhida Eratettaa’ Naagay?

Aadhida eratettay eraappenne akeekaappe aybin dummatii? Dummatetta eriyoogee tumuppe maaddana danddayees.

Neeni Hidootan Naagiyooban Ne Ammanuwaa Mintta

Ammanuwan leemiso gidiya beni wode deˈidaageetunne ha wodiyan deˈiyaageetu leemisuwaa kaallana danddayoos. Neeni ammanuwan waanada mino gidada deˈana danddayay?

Yihooway Qaalaa Gelidobaa Ammana

Ammanoy aybee? Qassi, ammanuwaa waata oosuwan peeshshana danddayay?

Ereetii?

Rooma Kawotettay koyro xeetu layttan Yihudaa haariyaageetussi ay keena laˈatettaa immidee? Beni wode issi uri hara asi zerido kattaa bolli zardduwaa zerees giyoogee ammanttiyaabee?