Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  February 2017

Wozoy Nu Aaway Immido “Kumetta Woito”

Wozoy Nu Aaway Immido “Kumetta Woito”

“Lo77o imo ubbainne kumetta woito ubbai . . . Xoossaappe yees.”YAAQ. 1:17.

MAZAMURE: 20, 15

1. Wozoy ayba anjjuwaa demissii?

YESUUS KIRISTTOOSA wozuwaa yarshshoy daro anjjuwaa demmanaadan oottiis. Wozoy nuuni merinawu ufayttidi deˈanaadankka maaddees. Kiristtoosa wozoy azazettiya asawu sinttappe ufayssiyaabaa demissiyoogaappe aadhiyaabaakka oottees. Yesuusi Yihoowa xillotettawu exatidi ba dosan hayqqidoogee saluwan saˈan deˈiya ubbawu keehi koshshiya yohotuura gayttidaba.—Ibr. 1:8, 9.

2. (a) Yesuusi tamaarissido woosay saluwan saˈan deˈiya ubbawu keehi koshshiyaabaa ay yootii? (Doomettan deˈiya misiliyaa xeella.) (b) Nuuni ha huuphe yohuwan xannaˈanabay aybee?

2 Yesuusi wozo yarshsho gididi hayqqanaappe naaˈˈu laytta gidiya wodiyaappe kase, ba erissiyo ashkkarati, “Saluwan de7iya nu Aawau, ne geeshsha sunttai anjjetto. Ne kawotettai yo; ne shenee saluwan hanidoogaadan, sa7ankka hano” yaagidi woossanaadan tamaarissiis. (Maa. 6:9, 10) Wozuwaa keehi nashshanawu, Xoossaa sunttay geeyiyoogaara, Xoossaa Kawotettaa haaruwaaranne Xoossaa halchoy polettiyoogaara wozoy waani gayttiyaakko ane beˈoos.

 ‘NE SUNTTAY GEEYO’

3. Yihoowa sunttay aybiira gayttidabee, qassi Seexaanay he geeshsha sunttaa waati mooridee?

3 Yesuusi nuuni Xoossaa sunttay geeyana mala he woosan koyro oychanaadan tamaarissiis. Yihoowa sunttay a gita wolqqaaranne xillotettaara gayttidaba. Yesuusi hara woosan Yihoowa “Geeshsha Aawau” giis. (Yoh. 17:11) Yihooway geeshsha gidiyo gishshawu, i kessido maaratinne higgeti ubbay geeshsha. SHin, asawu maaraa kessanawu Xoossawu deˈiya maataa bolli Seexaanay Edene ataakiltte sohuwan gene oyshaa denttiis. Seexaanay Yihoowabaa wordduwaa yootiyoogan Xoossaa geeshsha sunttaa mooriis.—Doo. 3:1-5.

4. Yesuusi Xoossaa sunttay geeyanaadan waatidee?

4 Gidoppe attin, Yesuusi Yihoowa sunttaa wozanappe siiqees. (Yoh. 17:25, 26) Yesuusi Xoossaa sunttay geeyanaadan bawu danddayettida ubbabaa oottiis. (Mazamure 40:8-10 nabbaba.) Yihooway qoppana danddayiya meretatussi kessiyo maaray bessiyaabanne geeshsha gidiyoogaa, Yesuusi saˈan nagari baynna deˈo deˈiyoogan bessiis. Ubba keehi waayettidi hayqqanaadan Seexaanay a oottido wodekka, Yesuusi saluwan deˈiya ba Aawaassi muleera ammanettiis. Yesuusi ammanettidi deˈiyoogan, nagari baynna uri Xoossaa maaraa polo azazettidi deˈana danddayiyoogaa bessiis.

5. Xoossaa sunttay geeyanaadan nuuni waatana danddayiyoo?

5 Nuuni Yihoowa sunttaa siiqiyoogaa waati bessana danddayiyoo? Nu deˈuwan bessana danddayoos. Yihooway nuuni geeshsha gidanaadan koyees. (1 PHeexiroosa 1:15, 16 nabbaba.) Hegee Yihoowa xallawu goynnoosinne nu kumetta wozanaappe ayyo azazettoos giyoogaa. Yedetay nuna gakkiyo wodekka gidin, i kessido geeshsha maaraanne higgiyaa naagidi deˈanawu nuuyyo danddayettida ubbabaa oottoos. Xillobaa oottiyoogan nu pooˈoy pooˈanaadan oottoos; hegee Yihoowa sunttaa bonchissees. (Maa. 5:14-16) Yihoowa higgee loˈˈo gidiyoogaanne Seexaanaa mootoy worddo gidiyoogaa geeshsha deˈo deˈiyoogan bessoos. Nuuni nagarancha gidiyo gishshawu baliyo wode, wozanappe nu nagaraappe simmoos; qassi Yihoowa bonchissennabaa oottiyoogaa aggoos.—Maz. 79:9.

6. Nuuni nagarancha gidikkokka, Yihooway nuna xillodan xeellana danddayiyoy aybissee?

6 Kiristtoosi yarshsho gidido gishshawu, hegaa ammaniyaageetu nagaraa Yihooway atto gees. Yihooway bantta huuphiyaa ayyo geppiyaageeta baassi goynniyaageeta oottidi ekkees. Tiyettida Kiristtaaneta ba naatudan, ‘hara dorssata’ qassi ba dabbodan Yihooway xillo ootti xeellees. (Yoh. 10:16; Roo. 5:1, 2; Yaaq. 2:21-25) Hegaa gishshawu, wozuwaappe denddidaagan nuuni ha wodiyankka nu Aawaa sinttan xillo gididi deˈananne a sunttay geeyanaadan maaddiyaabaa oottana danddayoos.

“NE KAWOTETTAI YO”

7. Wozoy nuuni Xoossaa Kawotettaa haaruwan ayba anjjo demmanaadan oottii?

7 Yesuusi tamaarissido woosan kaallidi, “Ne kawotettai yo” yaagiis. Wozoy Xoossaa Kawotettaara waani gayttii? Wozoy 144,000ti saluwan Kiristtoosaara kawonne qeese gididi oottanawu shiiqanaadan oottees. (Ajj. 5:9, 10; 14:1) Yesuusinne Xoossaa Kawotettan aara haariyaageeti azazettiya asay  shaˈu layttaa giddon wozuwaa goˈˈaa demmanaadan oottana. Saˈay gannate gidana, qassi ammanettida asay ubbay nagari baynnaagaa gidin, saluwankka saˈankka deˈiya Xoossaa keettaa asay issippetettan deˈana. (Ajj. 5:13; 20:6) Yesuusi shooshshaa huuphiyaa qoxxana; qassi Seexaanaa makkalay kaalettido ubbabaa saluwaappenne saˈaappe xayssana.—Doo. 3:15.

8. (a) Yesuusi ba erissiyo ashkkarati Xoossaa Kawotettay ay keena koshshiyaabakko akeekanaadan waati maaddidee? (b) Ha wodiyan nuuni Xoossaa Kawotettawu exatiyoogaa waati bessiyoo?

8 Yesuusi saˈan deˈiyo wode, ba erissiyo ashkkarati Xoossaa Kawotettay ay keena koshshiyaabakko akeekanaadan maaddiis. Yesuusi xammaqettidi sohuwaara “Xoossaa kawotettaa wonggeliyaa mishiraachchuwaa” darosan yootiyoogaa doommiis. (Luq. 4:43) Yesuusi saluwaa baana haniiddi, ba erissiyo ashkkaratussi haasayido wurssetta haasayan eti ‘saˈaa gaxaa gakkanaashin’ baassi markkattanaadan azaziis. (Oos. 1:6-8) Kawotettaabaa sabbakiyo oosuwan kumetta saˈan deˈiya asay wozuwaabaa erananne Xoossaa Kawotettawu haarettana danddayees. Ha wodiyan, kumetta saˈan Kawotettaa mishiraachuwaa yootidi saˈan deˈiya Kiristtoosa ishantta maaddiyoogan Xoossaa Kawotettawu exatiyoogaa bessoos.—Maa. 24:14; 25:40.

“NE SHENEE . . . HANO”

9. Yihooway asawu halchidobaa polanaagaa nuuni ammanettana danddayiyoy aybissee?

9 Yesuusi, “Ne shenee . . . hano” yaagidoogee woygiyoogee? Yihooway Medhidaagaa. I issibay hanana giikko, haniis giyoogaa mala. (Isi. 55:11) Seexaanaa makkalay Yihooway asawu halchidobay polettennaadan teqqenna. Koyroppekka Yihooway saˈay Addaameenne Hewaana yelana wottiyoobi baynna naatun kumanaadan halchiis. (Doo. 1:28) Addaameenne Hewaana naˈa yelennan hayqqiyaakko, eta naati saˈaa kumanaadan Xoossay halchidobay polettenna. Hegaa gishshawu, Addaameenne Hewaana nagaraa oottikkokka, Yihooway eti naata yelennaadan diggibeenna. Ammaniya ubbay wozuwaa baggaara wottiyoobi baynnaageeta gididi, merinawu deˈanaadan Xoossay oottana. Yihooway asaa siiqees; qassi azazettiya asay i halchidoogaadan deˈana mala koyees.

10. Wozoy hayqqida asaa waati maaddii?

10 Yihoowa eriyoonne ayyo haggaaziyo qaadaa mule demmennan hayqqida biilooniyan qoodettiya asay shin? Wozoy hayqqidaageeti denddanaadan danddayissees. Saluwan deˈiya, siiqiya nu Aaway eti a halchuwaabaa tamaaranaadaaninne merinawu deˈanaadan eta hayquwaappe denttana. (Oos. 24:15) Yihooway asay deˈanaadan koyeesippe attin, hayqqanaadan koyenna. I deˈuwawu pultto gidiyo gishshawu, hayquwaappe denddiya ubbawu Aawa gidana. (Maz. 36:9) Yaatiyo gishshawu, Yesuusi nuuni, “Saluwan de7iya nu Aawau” yaagidi woossanaadan tamaarissidoogee bessiyaaba. (Maa. 6:9) Hayqqidaageeta denttiyo gita maataa Yihooway Yesuusawu immiis. (Yoh. 6:40, 44) Gannatiyan, Yesuusi “denddonne de7o” gididi oottiyoobaa polana.—Yoh. 11:25.

11. ‘Zaway baynna daro asay’ waananaadan Xoossay koyii?

11 Yesuusi “Xoossai koyiyoobaa oottiyai ubbai ta isha, ta michchonne ta aayo” giido gishshawu, Yihooway kehiyoy doorettida amarida asa xallaas sa gidenna. (Mar. 3:35) Xoossay zare ubbaappe, yara ubbaappenne dumma dumma biitta qaala ubbaappe ‘zaway baynna daro asay’ baassi goynniyaageeta gidanaadan koyees. Kiristtoosa wozuwaa ammaniyaanne Xoossay koyiyoobaa oottiya ubbay, “Nu atotettaikka kawotaa araatan uttida nu Xoossaappenne Dorssaappe yees” yaagana danddayees.—Ajj. 7:9, 10.

12. Yihooway azazettiya asawu halchidobaa Yesuusi tamaarissido woosay waati qonccissii?

12 Yesuusi tamaarissido woosay Yihooway azazettiya asawu halchidobay aybakko qonccissees. He woosaara maayettiya ogiyan, Yihoowa sunttay geeyanaadan nuuyyo danddayettida ubbabaa oottanawu koyoos. (Isi. 8:13) Yesuusa sunttaa birshshettay “Yihooway Ashshiyaagaa” giyoogaa; qassi nuuni wozuwaa baggaara attiyoogee Yihoowa sunttaa bonchissees. Azazettiya asay Xoossaa Kawotettaa baggaara wozuwaa goˈˈaa demmana. Yesuusi tamaarissido woosay Xoossaa shenee hanennaadan aybikka diggana danddayennaagaa ammanettanaadan oottees.—Maz. 135:6; Isi. 46:9, 10.

WOZUWAA NASHSHIYOOGAA BESSIYAABAA OOTTA

13. Nuuni xammaqettiyoy aybissee?

13 Wozuwaa nashshiyoogaa bessiyaabaa oottiyo issi ogee wozuwaa ammanidi nu huuphiyaa Yihoowayyo geppidi xammaqettiyoogaa. Xammaqettiyoogee ‘nuuni Yihoowassa’ gidiyoogaa bessees. (Roo. 14:8) Hegee nuna zoriya wozanay woy nu kahay geeshsha gidanaadan Xoossaa woossiyoogaa bessiyaaba. (1 PHe. 3:21) Yihooway Kiristtoosa yarshshuwaa suuttaa baggaara nuna geeshshiyoogan nu woosaa zaarees. I nuussi  immana giido ubbabaa immanaagaa kumetta wozanaappe ammanettoos.—Roo. 8:32.

Nuuni wozuwaa nashshiyoogaa ay ay oottiyoogan bessiyoo? (Mentto 13, 14 xeella)

14. Nuuni nu shooruwaa siiqanaadan Xoossay azazidoy aybissee?

14 Wozuwaa nashshiyoogaa bessiyaabaa oottiyo hara ogee aybee? Yihooway ubbabaa oottanaadan denttettiyay siiqo gidiyo gishshawu, i baassi goynniya ubbatuyyo siiqoy waanna eeshsha gidanaadan koyees. (1 Yoh. 4:8-11) Nuuni nu shooruwaa siiqiyoogan “saluwan de7iya [nu] Aawau naata” gidanawu koyiyoogaa bessoos. (Maa. 5:43-48) Nu shooruwaa siiqiyoogee Yihoowa siiqiyoogaappe kaalliya azazo. (Maa. 22:37-40) Nu shooruwaa siiqiyoogaa bessiyo waanna ogee Xoossaa Kawotettaa mishiraachuwaa asawu yootanaadan imettida azazuwaa azazettiyoogaa. Nuuni asaa siiqiyo wode Xoossaa bonchuwaa qonccissoos. Nuuni hara asaa, ubba qassi nu ishantta siiqiyo wode, Xoossaa siiqiyoogee ‘nu giddon polettees.’—1 Yoh. 4:12, 20.

WOZOY YIHOOWAPPE “AYYAANAA MINOTETTAA” DEMISSEES

15. (a) Nuuni ha wodiyan Yihoowappe ayba anjjo demmiyoo? (b) Nuuni sinttappe ayba anjjo demmanee?

15 Nuuni wozuwaa ammaniyo wode, kumetta maarotettaa demmiyo ogee nuussi giigees. Xoossaa Qaalay nu ‘nagaray xayana’ danddayiyoogaa yootees. (Oosuwaa 3:19-21 nabbaba.) Nuuni kasetidi beˈidoogaadan, Yihooway ayyaanan tiyettida ba ashkkarata wozuwaa baggaara ba naata oottees. (Roo. 8:15-17) I ‘hara dorssatu’ yara gididaageeti saˈan a keettaa asa gidanaadan shoobbees. Eti nagari baynna asa gidi simmidi wurssetta paaciyaa paacettana. Eti Yihoowawu ammanettikko, i etakka ba naata oottana. (Roo. 8:20, 21; Ajj. 20:7-9) Yihooway ba alˈˈo naata merinawu siiqana. Wozoy demissiyo goˈˈay merinawu deˈana. (Ibr. 9:12) He imotay awudekka alˈˈo gididi deˈana. Ooninne woy ayba wolqqinne hegaa nuuppe wotti ekkana danddayenna.

16. Wozoy nuna waatidi aylletettaappe kessidee?

16 Wozanappe bantta nagaraappe simmiyaageeti ubbay wurssettan Yihoowa keettaa asa gidennaadan digganawu Dabloosi aynne oottana danddayenna. Yesuusi saˈaa yiidi ubba wodiyaassi “issitoo” hayqqiis. Yaatiyo gishshawu, wozoy merinawu qanxxettiis. (Ibr. 9:24-26) Hegee Addaameppe laattido nagaraa muleera xayssees. Kiristtoosa yarshshoy Seexaanay haariyo alamiyaa aylletettaappe nuna kessiis; qassi nuuni hayquwawu yayyokko.—Ibr. 2:14, 15.

17. Yihoowa siiqoy neeni ay oottanaadan denttettii?

17 Xoossay gelido qaalay keehi ammanttiyaaba. Merettidabawu i kessido higgee laamettennaagaadan, Yihooway mule laamettenna. I nuussi qaalaa gelidobaa mule polennan aggenna. (Mil. 3:6) Yihooway deˈuwaappe keehi aadhiya imota gidida ba siiquwaa nuussi immees. “Xoossai nuna siiqiyoogaa nuuni nu huuphen eroosinne ammanoos. Xoossai siiqo.” (1 Yoh. 4:16) Kumetta saˈay keehi ufayssiya gannate gidana; qassi saˈan deˈiya ubbay Xoossaagaa mala siiquwaa bessana. Xoossawu ammanettida saluwan deˈiya meretatuura issippe, “Anjjoi, bonchchoi, aadhdhida eratettai, galatai, sabai, wolqqai, minotettai merinaappe merinaa gakkanaassi nu Xoossaayyo gido. Amin77i” gaanawu amottoos.—Ajj. 7:12.