Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) February 2017

Ha maxeetiyan Hosppune 3-30, 2017 gakkanaassi xannaˈiyo huuphe yohoti deˈoosona.

Yihoowa Halchoy Polettana!

Xoossay saˈawunne asawu koyro halchidobay aybee? Merettida metoy aybee? Yesuusa wozuwaa yarshshoy Xoossaa halchoy polettanaadan keehi koshshiyaaba gididoy aybissee?

Wozoy Nu Aaway Immido “Kumetta Woito”

Xoossay giigissido wozoy maalaaliya anjjo demissiyoogaa xalla gidennan, saluwan saˈan deˈiya ubbawu keehi koshshiya yohotuura gayttidaba.

DE'UWAN HANIDABAA

Xoossaa Aaro Kehatettaa Daro Ogiyan Beˈida

Daglas Gestinne a machiyaa Meera Kanaadan aqinye gididi, qassi Brazileeninne Porttugaalen misoonaawe gididi oottido wode Xoossaa aaro kehatettaa beˈidosona.

Yihooway Ba Asaa Kaalettees

Yihooway beni wode issi issi asatu baggaara ba asaa kaalettiis. I he asata maaddidoogaa bessiyaabi aybee?

Ha Wodiyan Xoossaa Asaa Kaalettiiddi Deˈiyay Oonee?

Yesuusi bana kaalliyaageetuura wodiyaa wurssettay gakkanaassi deˈanaagaa qaalaa geliis. I ha wodiyan saˈan deˈiya Xoossaa asaa waati kaalettii?

Nabbabiyaageetu Oyshaa

Kiitettida PHawuloosi Xoossay “intte wolqqai danddayiyoogaappe aadhdhiya paaciyan intte paacettanau” koyennaagaa xaafiis. Hegee nuuni genccana danddayiyoobaa Yihooway kaseti yiggi xeellidi nuna gakkana paaciyaa doorees giyoogee?

FROM OUR ARCHIVES

“Keehi Iita Woy Keehi Adussa Ogee Baawa”

Mishettidi haggaaziya aqinyeti 1928 heeraaninne 1933 heeran Kawotettaa mishiraachuwaa aaho Awusttiraaliyaa gaxariyan yootanawu murttidoogaa bessidosona.