Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  February 2016

Ubbatoo Yihoowawu Ufayssan Haggaaza

Ubbatoo Yihoowawu Ufayssan Haggaaza

NEENI ne deˈuwan keehi ufayttido gallassabaa qoppa. Hegee neeni aqo oyqqido woy ne koyro naˈaa yelido wodee? Woy neeni ne huuphiyaa Yihoowayyo geppidoogaa bessanawu haattan xammaqettido gallassee? He gallassa neeni xoqqu oottada xeelliyoonne ufayssiya gallassa gidiyoogaa akeekana danddayaasa. Neeni Xoossaa ne kumettaa wozanaappe, shemppuwaappe, qofaappenne wolqqaappe siiqiyoogaa bessidoogaa ne mala Kiristtaaneti hegaa akeekido wode keehi ufayttidosona!—Mar. 12:30.

Hegaadan gidikko, neeni xammaqettoosaappe doommada Yihoowayyo haggaaziyoogan daro ufayttadaasa. SHin, Kawotettaabaa sabbakiya issotuyyo issotuyyo kase etawu deˈiya ufayssay xayiis. Hegee waani hanidee? Nuuni Yihoowayyo ubbatoo ufayssan haggaazanaadan oottiya gaasoti aybee?

ISSOTU ISSOTU UFAYSSAY XAYIDO GAASUWAA

Kawotettaa mishiraachoy nuuyyo daro ufayssa demissees. Aybissi? Yihooway ba Kawotettaa baggaara ha iita alamiyaa mata wode xayssanawunne ooratta alamiyaa ehaanawu qaalaa gelido gishshataassa. Ubbaa qassi Sofonaasa 1:14y “GODAA gita gallassai matiis; matidikka qassi keehippe eesotees” yaagees. SHin, nuuni naagido gallassan wodee polettennan gamˈˈido gishshawu, nu ufayssay xayana danddayees; qassi kaseegaadan Xoossaayyo minnidi haggaaziyoogaa aggana danddayoos.—Lee. 13:12

Xoossaa asaara issippetettan deˈiyoogee nuuni ubbatoo ufayssan Yihoowawu haggaazanaadan denttettees. Geella, Yihoowa ashkkaratu loˈˈo eeshshay nuuni tumu goynuwaa goynnanaadan, qassi ufayssan Xoossaa haggaaziyoogaa doommanaadan maaddiis. (1 PHe. 2:12) SHin, nu ishatuppe woy nu michotuppe issoy Xoossaayyo azazettennan aggido gishshawu a seeriyo wode harati waanana danddayiyoonaa? Hegaa mala hanotay, Xoossaa asay bessido loˈˈo eeshshaappe denddidaagan tumaa erida issoti issoti hidootaa qanxxanaadaaninne eta ufayssay xayanaadan oottana danddayees.

Seexaanaa iita alameekka nuuni miishshaa amottanaadan cimmiyo cimoy nu ufayssay xayanaadan oottana danddayees. Nuuyyo koshshennabaa shammanawu bessees giidi Seexaanaa alamee nuna ammanttanawu baaxetees. Gidikkokka, Yesuusi, “Naa77u godatuyyo haarettanau danddayiyai ooninne baawa; aissi giikko, woi issuwaa ixxidi, hinkkuwaa siiqana; woi issuwaa bonchchidi, hinkkuwaa karana; Xoossaassinne miishshaassi haarettanau danddayekketa” giidoogaa hassayana danddayoos. (Maa. 6:24) Nuuni issi kutti ufayssan Yihoowawu haggaazanawunne ha alamiyan deˈiya ubbaa demmanawu baaxetana danddayokko.

‘NUNA ASHSHIYA XOOSSAN UFAYSSAA POCCU GA’

Yihoowa siiqiyaageetussi ayyo haggaaziyoogee deexo gidenna. (1 Yoh. 5:3) Yesuusi giidoogaa  hassaya: “Daafuranchchatoo, deexuwaa tookkiyaageetoo, ubbati taakko haa yiite; taani inttena shemppissana. Taani ashkkenne wozanappe kauyyiyaagaa gidido gishshau, ta qambbaran waaxettite; taappe tamaarite; intte shemppuwaukka intte shemppo demmana. Aissi giikko, ta qambbarai giiga; qassi taani inttena toossidoogeekka kaushsha.” (Maa. 11:28-30) Kiristtaanee qambbaraa tookkiyoogee woppaanne ufayssaa demissees. Yihoowayyo haggaaziyoogee nuuyyo gita ufayssaa demissiyoogee qoncce. Nuna ‘ashshiya Xoossan nuuni ufaissan poccu gaanaadan’ maaddiya heezzu waanna gaasota ane haˈˈi beˈoos.—Imb. 3:18.

Nuuni nuussi Deˈo Immidaagaa, ufayttiyaa Xoossaa haggaazoos. (Oos. 17:28; 1 Xim. 1:11, NW) Nu deˈoy nuna Medhidaagawu gidiyoogaa akeekoos. Hegaa gishshawu, nuuni xammaqettin daro layttay aadhidabaa gidikkokka, ubbatoo ayyo ufayssan haggaazoos.

Hekttori Kawotettaa hidootaabaa hassayiyoogaaninne ayyaanaaban minnidi deˈiyoogan a ufayssay xayennaadan oottiis

Woradaa xomoosiyaagaa gididi 40u layttaa Yihoowawu haggaazida Hekttorabaa qoppa. I “ceeggidikka” ufayssan haggaazees. (Maz. 92:12-14) A keettaayiyaa sahettido gishshawu Hekttori kaseegaadan Xoossaayyo haggaazana xayikkokka, hegee a ufayssay xayanaadan oottibeenna. I hagaadan giis: “Ta keettaayee payyatettay loddan loddan yaa iiti iiti biidoogaa akeekidoogee azzanttiyaabaa; hegee iyyo koshshiyaaban maaddiyoogee paace gidikkokka, taani ufayssan tumu Xoossaa haggaaziyoogaa digganaadan paqqadabeykke. Asaayyo halchoy deˈanaadan medhido, ta deˈoy ayyo gidido Yihoowa eriyoogee taani a keehi siiqanaadaaninne wozanaappe awu haggaazanaadan gaaso gidiis. Taani sabbakiyo oosuwaa minnada oottanawu keehi baaxetiyoogeenne Kawotettaa hidootaabaa ta qofan xoqqu oottada ubbatoo xeelliyoogee ta ufayssay xayennaadan oottiis.”

Nuuni ufayssiya deˈuwaa deˈanaadan Yihooway wozo yarshshuwaa giigissiis. Hegaa gishshawu, “Xoossaa Na7aa ammaniya ubbai merinaa de7uwaa ekkanaappe attin, xayenna mala, Xoossai ha sa7aa keehi siiqido gishshau, ba mexi issi Na7aa immiis.” (Yoh. 3:16) Ee, Xoossay siiquwan giigissido Yesuusa wozo yarshshuwan ammaniyoogee nu nagaray atto geetettanaadaaninne merina deˈuwaa demmanaadan oottana danddayees. Hegee nuuni galatanaadan oottiya loˈˈo gaaso gidennee? Qassi wozuwaa nashshiyoogee Yihoowawu ufayssan haggaazanaadan nuna denttettana bessennee?

Kesusi ishalo deˈuwaa aggidi daro layttawu ufayssan Yihoowawu haggaaziis

Mekisiiko biittan deˈiya Kesusa geetettiya ishay hagaadan giis: “Taani ta oosuwawu haarettiya asa, taani oottanaadan giddiyaabi xayikkonne, issi issitoo shemppoy baynnan daro saatiyaa oottays. Taani daro miishshaa demmanawu koyiyo gishshawu xalla hegaadan oottays. Guyyeppe, taani Yihoowabaanne i asaa naatuyyo ba alˈˈo Naˈaa waati  immidaakko tamaaraas. Taani wozanaappe ayyo haggaazanawu koyaas. Hegaa gishshawu, taani ta huuphiyaa Yihoowayyo geppaas; qassi 28 layttawu oottido dirijjitiyaa aggada kumetta wodiyaa haggaazuwaa doommaas.” Hegee Yihoowawu daro layttaa ufayssan haggaazido wodiyawu doometta.

Nuuni geeshsha kandduwaa maaran deˈoos; hegee nuuyyo ufayssaa demissees. Neeni Yihoowa eranaappe kase ne deˈoy ay milatiyaakko hassayay? Kiitettida PHawuloosi Roomen deˈiya Kiristtaaneta, “nagarau kase intte aille” shin haˈˈi “xillotettau aille gidideta” giidi eta hassayissiis. Eti geeshsha gididi deˈiyo gishshawu, merinaa deˈuwaa demmanawu hidootana danddayoosona. (Roo. 6:17-22) Nuunikka Yihooway kessido maaraa kaalloos; kandduwan geeshsha gidenna woy makkala deˈoy ehiyo azzanttiyaabaappe nuuni naxa kiyida. Hegee nuuni keehi ufayttanaadan oottiyaaba!

“Taani ta deˈuwan keehi ufayttido wodee Yihoowa haggaazuwan aattido wodiyaa.”—Kaˈema

Xoossay deˈiyoogaa ammanennaanne lodda laamiyan ammaniyaa qassi bokisiyan erettida Kaˈemabaa qoppa. Kaˈemi gubaaˈe shiiquwaa shiiqiyoogaa doommido wode yan beˈido siiquwan keehi maalaalettiis. Kaˈemi ba kase deˈuwaa agganawunne an ammananaadan Yihooway maaddana mala a woossiis. Kaˈemi yaagiis: “Taani siiqiya Aawaanne maariya Xoossay deˈiyoogaa loddan loddan eraas. Yihooway kessido xillotettaa maarata kaalliyoogee iitabaappe tana naagiis. Taani ta deˈuwaa laammennaakko, bokisiyan erettiya ta kase laggetu issootu issootuugaadan taanikka hayqqa attana shin. Taani ta deˈuwan keehi ufayttido wodee Yihoowa haggaazuwan aattido wodiyaa.”

HIDOOTAA QANXXOPPA!

Ha iitaa siraataa wurssettay takkidabadan nuuyyo siyettikko ay qoppana bessii? Nuuni “Ayyaanan zeriyaabaa gidikko,” sinttaappe ‘merinaa deˈuwaa cakkanaagaa’ hassaya. Hegaa gishshawu, “lo77o oosuwaa oottanau azalliyoogaa aggoos. Aissi giikko, nuuni azallennan aggikko, cakkiyo wodee sinttappe yaana.” (Gal. 6:8, 9) Yihooway maaddin, nuuni genccana, “daro waayiyaa” aadhanawu maaddiya loˈˈo eeshshati nuussi deˈanaadan baaxetana, qassi paacciyaabay deˈishinkka, Yihoowa ufayssan haggaazana danddayoos.—Ajj. 7:9, 13, 14; Yaaq. 1:2-4.

Xoossay nu oosuwaa, qassi ayyonne a sunttawu deˈiya siiquwaa loytti eriyo gishshawu, nuuni gencciyoogan woytuwaa demmana danddayiyoogaa ammanettoos. Nuuni ubbatoo Yihoowawu ufayssan haggaaziyaaba gidikko, mazamuraawee Daawitaagaadan nuuyyookka siyettana i, “Taani ubbaton GODAI ta sinttan de7iyoogaa hassayais. I taappe ushachcha baggaara de7iyo gishshau, taani yeeqikke. Hegaa gishshau, ta wozanai ufaittees; ta shemppoikka ufaittees. Ta bollaikka hirggi bainnan de7ees” yaagiis.—Maz. 16:8, 9.