Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  February 2016

Yihooway A “Ta Dabbuwaa” Giidi Xeesiis

Yihooway A “Ta Dabbuwaa” Giidi Xeesiis

“Nenoo Israa7eelaa, ta ashkkarau, taani doorido Yaaqoobaa, ta dabbuwaa Abrahaama zariyau.”—ISI. 41:8.

MAZAMURE: 51, 22

1, 2. (a) Asay Xoossaa dabbo gidana danddayiyoogaa waati eriyoo? (b) Ha huuphe yohuwan ay beˈanee?

NUUNI yelettoosappe doommidi hayqqana gakkanaassi hara uri nuna siiqanaadan koyoos. Asay siiqettana koyees; shin hegee attuma asinne macca asi issoy issuwawu bessiyo siiqo gidenna. Nuuni haratuura laggetananne dabbotana koyoos. SHin nuuni o siiquwaappenne aaruwan Yihoowa siiquwaa koyoos. Daroti saluwan deˈiya, Ubbaa Danddayiya beettenna Xoossaara asi mata dabbotaa medhana danddayettennabadan qoppoosona. Nuunikka hegaadan qoppiyoo? Mule qoppokko!

2 Geeshsha Maxaafay asay Xoossaa dabbo gididoogaa yootees. Nuuni eta leemisuwaappe tamaarana koshshees; ayssi giikko, Xoossaara dabbotiyoogee nuuni nu deˈuwan halchana bessiyo waannaba. Abrahaami Xoossaara dabbotiyoogan nuussi gita leemiso. (Yaaqooba 2:23 nabbaba.) Abrahaami waanidi Yihoowayyo mata dabbo gididee? I Xoossaassi mata dabbo gidanaadan maaddiday ammanuwaa. Ubba, Geeshsha Maxaafay  Abrahaami ‘ammaniya ubbawu aawa’ gidiyoogaa yootees. (Roo. 4:11) Abrahaama ammanoy, i Xoossaassi mata dabbo gidanaadan waati maaddidaakko ane beˈoos. Qassi hegaa pilggiyo wode, ‘Taani Abrahaamaagaadan waana ammanana, qassi Yihoowaara deˈiya dabbotaa waata minttana danddayiyaanaa?’ giidi nuna oychana koshshees.

ABRAHAAMI WAANIDI YIHOOWA DABBO GIDIDEE?

3, 4. (a) Abrahaama ammanoy keehi paacettanaadan oottidabaa yoota. (b) Abrahaami Yisaaqa yarshshana koyidoy aybissee?

3 Issi cima bitanee deriyaa kiyiyoogaa qoppa. Hegee i ba deˈuwan keehi metootido manddara. I keehi daafuridoy layttan sugido gishshataassa gidenna. Abrahaamassi layttay 125 gidana danddayikkokka, mino asa. [1] Issi yelagay a geeduwaa kaallees; awu layttay 25 gidennan aggenna. Hegee a naˈaa Yisaaqa; i yarshshuwaa mittaa tookkiis. Abrahaami qassi billamaanne tamaa eettiyoobaa oyqqiis. Yihooway Abrahaami ba naˈaa yarshshanaadan azaziis!—Doo. 22:1-8.

4 Hegee Abrahaama ammanoy keehi paacettanaadan oottidaba gidennan aggenna. Issoti issoti Abrahaami ba naˈaa yarshshanaadan Xoossay azazidoogee, i meqettaa iita gidiyoogaa bessiyaabadan qoppoosona; harati qassi Abrahaami azazettidoogee i ba naˈaa siiqennaagaa bessiyaabadan qoppoosona. Asay hegaadan qoppiyoy ammanoy baynna gishshataassanne ammanoy issi asi waananaadan denttettiyaakko erenna gishshataassa. (1 Qor. 2:14-16) Abrahaami Xoossaayyo eri baynnan coo azazettibeenna. Tumu ammanoy deˈiyo gishshawu azazettiis. Mino ammanoy awu deˈiyo gishshawu, saluwan deˈiya Aaway Yihooway baassi ammanettidi oottiyaageeta qohiyaabaa aybanne oottennaagaa Abrahaami akeekiis. I Yihoowayyo azazettiyaaba gidikko, Xoossay anne a naˈaa anjjanaagaa eriis. Abrahaamayyo hegaadan mino ammanoy deˈanaadan maaddidabay aybee? Eraanne deˈuwan beˈidobaa.

5. Abrahaami Yihoowaabaa waati erideeshsha, qassi he eray awu aybi siyettanaadan oottidee?

5 Eraa. Abrahaami diccidoy eeqa goynoy kumido Uura katamaana gidikkokka, Yihoowaabaa erees. A aaway Taarikka eeqawu goynnishin, i waanidi hegaa erana danddayidee? (Yaas. 24:2) Geeshsha Maxaafay hegaa geeshshi yootana xayikkokka, Abrahaami Seemappe uddufuntta yeleta gidiyoogaa yootees; Seemi Nohe naatuppe issuwaa, qassi gita ammanoy deˈiyo asa. Seemi Abrahaamayyo layttay 150 heera gidanaashin deˈiis. Abrahaami Yihoowaabaa Seemappe tamaarennan waayi aggana. Ayssi giikko, Seemi Yihoowaabaa eridobaa ba soo asawu yootidaba milatees. Abrahaami hegaa eridoogee a wozanaa denttettennan aggenna. I abaa eridi Xoossaa siiqiis; qassi he eray awu mino ammanoy deˈanaadan maaddiis.

6, 7. Abrahaami deˈuwan beˈidobati a ammanoy minnanaadan waati maaddidonaa?

6 Deˈuwan beˈidobaa. Abrahaami Yihoowa mintti ammananaadan oottiyaabaa ba deˈuwan ay beˈidee? Issi uri ba wozanan qoppiyoobaa koyees, qassi koyiyoobaa oottees. Abrahaami Xoossaabaa eridobay ‘Ubbaappe Xoqqiya Xoossaa, saluwaanne saˈaa medhidaagaa’ wozanappe bonchanaadan denttettiis. (Doo. 14:22) Geeshsha Maxaafay he bonchoy ‘Xoossawu yayyiyoogaa’ gidiyoogaa yootees; qassi hegee Xoossaayyo mata dabbo gidanawu keehi koshshiyaaba. (Ibr. 5:7; Maz. 25:14) Abrahaami Xoossawu yayyidoogee oosuwawu a denttettiis.

7 Layttan sugida Abrahaaminne Saara Uurappe kiyidi hara biitti baanaadan  Xoossay azaziis. Eti hegaappe simmin dunkkaaniyan deˈana. Abrahaami azazettidoogee Yihooway a anjjanaadaaninne naaganaadan oottiis. Leemisuwawu, Abrahaami loˈˈiya ba machiyo Saaro asi wotti ekkidi bana woranaakkonne giidi yayyiis. I yayyidoogee bessiyaaba; shin hegee i Yihoowayyo azazettiyoogaa agganaadan oottibeenna. Yihooway zaari zaaridi keehi maalaalissiyaabaa oottidi Abrahaamanne Saaro naagiis. (Doo. 12:10-20; 20:2-7, 10-12, 17, 18) Abrahaami ba deˈuwan beˈido he hanotati a ammanoy minnanaadan oottidosona.

8. Nuuni Yihoowaara dabbotaa minttanaadan maaddiya eraanne deˈuwan beˈiyoobaa waati akeekana danddayiyoo?

8 Nuuni Yihoowayyo dabbo gidana danddayiyoo? Ee, danddayoos! Abrahaamaagaadan, nuunikka eraa demmananne deˈuwan issi issibaa beˈana koshshees. Geeshsha Maxaafan qonccida daro aadhida eratettaara gatti xeelliyo wode, Abrahaama eray keehi guutta. (Dane. 12:4; Roo. 11:33) Xoossaa Qaalay nuuni ‘saluwaanne saˈaa medhidaagaa’ xeelliyaagan keehi darobaa eranaadan oottees; qassi hegee a bonchanaadaaninne siiqanaadan maaddees. He koshshay nuuni Xoossawu azazettanaadan denttettees; qassi ayyo azazettiyoogee waati maaddiyaakko nu deˈuwan beˈoos. A zoriyaa siyiyo wode, i nuna naagiyoogaa, anjjiyoogaanne minttettiyoogaa akeekoos. Kumetta wozanaappe Xoossaayyo oottiyoogee woppatettaa, saruwaanne ufayssaa demissiyoogaa eroos. (Maz. 34:8; Lee. 10:22) Hegaa mala eraynne nu deˈuwan beˈiyoobay Yihoowa mintti ammananaadaaninne dabbotettaa minttanaadan maaddees.

ABRAHAAMI XOOSSAA DABBO GIDIDI DEˈIIS

9, 10. (a) Dabbotettay minnanaadan waatana koshshii? (b) Abrahaami Yihoowaara deˈiya dabbotaa xoqqu ootti xeellidoogaanne minttidoogaa bessiyaabay aybee?

9 Dabbotettay alˈˈobaa mala gidana danddayees. (Leemiso 17:17 nabbaba.) SHin dabbotettay alˈˈuwan shammidi son wotti bayiyooba mala gidennan, diccanaadan haattaa ushshananne bulˈˈana koshshiyo ataakiltte mala. Abrahaami Yihoowaara deˈiya dabbotaa xoqqu ootti xeelliis; qassi minttidi deˈiis. I hegaadan waati oottidee?

10 Abrahaami kase Xoossaayyo yayyidoogeenne azazettidoogee gidees giidi mule qoppibeenna. I cora gidida ba soo asaara Kanaane biyo wode, gitabaakka guuttabaakka kuuyanawu Yihoowa kaaletuwaa kaalliis. Yisaaqi yelettanaappe issi laytta kasetidi, a son deˈiya attumaageeti ubbay qaxxarettanaadan Yihooway azaziis; he wode Abrahaamayyo layttay 99. Abrahaami he azazuwaa bessennabadan xeellidee woy azazettennan agganawu gaaso shiishshidee? CHii, i Xoossan ammanettidi “he gallassankka” ba azazettidobaa poli aggiis.—Doo. 17:10, 23.

11. Sadoomanne Gamoora katamatubay Abrahaama hirggissidoy aybissee, qassi Yihooway a waati maaddidee?

 11 Abrahaami guuttaba milatiyaabankka Yihoowayyo azazettiyoogaa meeze oottido gishshawu, Xoossaara deˈiya dabbotaa minttidi deˈiis. I Yihoowaara ubbabaa yayyennan haasayees; bana metida oyshaakka zaaridi maaddana mala a oychiis. Leemisuwawu, Xoossay Sadoomanne Gamoora katamata xayssana haniyoogaa Abrahaami erido wode, xillota nagaranchatuura issippe xayssennaadan hirggiis. He wode Sadooman deˈiya ba ishaa naˈaa Looxessinne a soo asaassi Abrahaami hirggennan aggenna. Abrahaami ba huuphiyaa kawushshidinne Xoossan ammanettidi ‘ha saˈaa ubbaa pirddiyaagaa’ ba oychana koyidobaa oychiis. Yihooway maariyaagaa gidiyoogaa, asa ubbaa wozanaa beˈiyaagaanne asaa bolli pirddiyo wode xillota ashshanaagaa Abrahaama danddayan tamaarissiis.—Doo. 18:22-33.

12, 13. (a) Abrahaami eridobaynne deˈuwan beˈidobay a guyyeppe waati maaddidee? (b) Abrahaami Yihoowan ammanettidoogaa bessiyaabay aybee?

12 Abrahaami erido ubbabaynne i deˈuwan beˈidobay Yihoowaara deˈiya dabbotaa minttanaadan a maaddidoogee qoncce. Guyyeppe, Abrahaami ba naˈaa Yisaaqa yarshshanaadan Yihooway azazido wode, i saluwan deˈiya ba Dabbuwaa eeshshaabaa wotti dentti qoppiis. Mooriya pudettaa leddan kiyiya ammanettida bitaniyaabaa ane zaarettidi qoppoos. I Yihooway ba qofaa sohuwaara laammiyaagaa, meqettaa iitanne qarettennaagaa gi qoppidee? Abrahaami mulekka hegaadan qoppibeenna! Hegaa waati eriyoo?

13 Abrahaami banaara biida ashkkaratuppe shaahettanaappe kase eta, “Ha hariyaara hagan de7ishshite; taaninne ta na7ai yaa biidi Xoossaassi goinnidi, inttekko simmana” yaagiis. (Doo. 22:5) Abrahaami woygana koyidee? I Yisaaqa yarshshanaagaa eriiddi, aara etakko simmana giidi etawu wordduwaa yootidee? CHii. Abrahaami qoppidobay aybakko nuuni akeekanawu maaddiyaabaa Geeshsha Maxaafay yootees. (Ibraawe 11:19 nabbaba.) “Abrahaami Xoossai Yisaaqa harai atto, haiquwaappekka pattanau danddayiyoogaa eriis.” Ee, i hayqqidaageeti denddanaagaa ammanees. Inne Saara keehi cimikkokka, eti yelanaadan Yihooway oottidoogaa Abrahaami erees. (Ibr. 11:11, 12, 18) Yihooway ubbabaa danddayiyoogaa Abrahaami akeekiis. He gallassi aybi hananaakko i eribeenna; shin koshshiyaaba gidikko, Xoossay gelido qaala ubbay polettanaadan Yihooway Yisaaqa hayquwaappe denttanaagaa ammaniis. Abrahaami ‘ammaniya ubbawu aawa’ geetettidoogee bessiyaaba!

14. Neeni Yihoowayyo haggaaziyoogee deexxanaadan oottiyaabay ayba gidana danddayii, qassi Abrahaama leemisoy nena waati maaddana danddayii?

14 Nuuni shin? Nuuni hegaadan oottanaadan  Xoossay azazennaagee erettidaagaa. SHin nuuni azazettanawu metiyaabaa woy i hegaa ayssi yootidaakko akeekanawu deexxiyaabaa nuuni oottanaadan azazana danddayees. Neeni oottanaadan Xoossay azazido issi issibay deexxiyaabadan qoppay? Sabbakiyoogee issotu issotuyyo deexxana danddayees. Eti dungguuxa gidiyo gishshawu, erenna asawu mishiraachuwaa yootanawu metootana danddayoosona. Issotu issotuyyo timirtte keettan woy ooso sohuwan haratuppe dummatidi deˈiyoogee deexxana danddayees. (Kes. 23:2; 1 Tas. 2:2) Neeni Abrahaamaagaadan, issi deexxiyaabaa oottanawu Mooriya pudettaa kiyaydda deˈiyaabadan qoppa eray? Hegaadan gidikko, xalanne mino ammanoy deˈiyo Abrahaama leemisuwaa qoppa! Ammanettida asatu leemisuwaa wotti dentti qoppiyoogee eta milatanaadaaninne Yihoowa nu mata Dabbo oottidi akko shiiqanaadan denttettana danddayees.—Ibr. 12:1, 2.

ANJJUWAA DEMISSIYA DABBOTAA

15. Abrahaami Yihoowayyo ammanettidi azazettidoogan mule zilˈˈettibeennaagaa waati erana danddayiyoo?

15 Abrahaami Yihoowayyo azazettidoogan zilˈˈettidee? Geeshsha Maxaafay, “Abrahaami daro wodiyaa de7idi, lo77o ceeggidi haiqqiis” yaagees. (Doo. 25:8) Abrahaamayyo layttay 175 gidido wode, ayyo wolqqay wurikkokka, ba kase deˈuwaa qoppidi zilˈˈettibeenna. I Xoossaa Yihoowayyo mata dabbo gididi deˈiis. SHin nuuni Abrahaami “lo77o ceeggidi” hayqqidoogaabaa nabbabiyo wode, i sinttappe deˈanawu koyennabadan qoppana bessenna.

16. Abrahaami Gannatiyan deˈiyo wode aybin ufayttanee?

16 Geeshsha Maxaafay, “Abrahaami Xoossai lo77o baasuwan hayyottidi keexxido katamaa naagees” yaagees. (Ibr. 11:10) Abrahaami issi gallassi he katamay, Xoossaa Kawotettay, ha saˈaa hariyo wode beˈanaagaanne ikka he wode deˈanaagaa ammaniis! Abrahaami Gannate saˈan deˈiyoogaaninne Yihoowaara deˈiya dabbotaa he wodekka minttiyoogan ay keena ufayttanaakko qoppa. I hayqqi simmin, a ammanoy Yihoowa ashkkarata daro shaˈu layttawu keehi maaddidoogaa eriyo wode ay keena ufayttaneeshsha! Yisaaqi hayquwaappe attidoogee hegaappe keehi aadhiyaabawu leemiso gididoogaakka i he wode akeekana. (Ibr. 11:19) Qassi i Yisaaqa yarshshanawu giigettiyo wode keehi mishettidoogee, Yihooway ba Naˈaa Yesuus Kiristtoosa wozo oottidi immiyo wode keehi mishettidoogaa miilooniyan qoodettiya ammanettida asay akeekanaadan maaddidoogaakka erana. (Yoh. 3:16) Abrahaama leemisoy siiquwaa qonccissiya aybippenne aadhiya, wozuwaa loytti nashshanaadan nuna ubbaa maaddees!

17. Neeni ay oottanawu murttadii, qassi kaalliya huuphe yohuwan nuuni ay beˈanee?

17 Nuuni ubbay Abrahaamaagaadan ammaniyaageeta gidanaadan amottoos. Nuunikka aagaadan, eraa demmananne deˈuwan issi issibaa beˈana koshshees; nuuni ubba wode Yihoowaabaa tamaariyaabanne ayyo azazettiyaaba gidikko, i nuna anjjiyoogaanne naagiyoogaa akeekoos. (Ibraawe 6:10-12 nabbaba.) Merinawu Yihooway nu Dabbo gido! Kaalliya huuphe yohuwan, Yihoowayyo mata dabbo gidida ammanettida heezzu asatubaa beˈana.

^ [1] (mentto 3) Abrahaaminne Saara kase Abraamanne Saarayo geetettoosona; ha huuphe yohuwan Yihooway etayyo guyyeppe immido sunttaa goˈettana.