Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) February 2016

Ha maxeetiyan Hosppune 4ppe Uddufune 1, 2016 gakkanaassi xannaˈiyo huuphe yohoti deˈoosona.

LIFE STORY

Yihooway Taani A Haggaazuwan Ayfanaadan Maaddiis

Korwan Rabasani Amarkkan Beeteelen 60ppe dariya layttaa oottidoogaa gujjin, 73 layttaa Xoossaayyo ammanettidi oottiis.

Yihooway A “Ta Dabbuwaa” Giidi Xeesiis

Yihoowa dabbo gidanawu koyay? Hegaa Abrahaama leemisuwaappe tamaara.

Yihoowa Dabbota Milata

Uruta, Hizqqiyaasinne Mayraama Xoossaara deˈiya dabbotaa waati minttana danddayidonaa?

Ubbatoo Yihoowawu Ufayssan Haggaaza

Waannaba gidida heezzubata wotta denttada qoppiyoogee neeni ubbatoo ufayttanaadan maaddana.

Yihoowawu Ammanettiyaagaa Gida

Yonaataana leemisoy nuuni metiya oyddu hanotan Yihoowayyo ammanettanawu waati maaddana danddayii.

Yihoowawu Ammanettida Ashkkaratuppe Tamaara

Daawiti, Yonaataani, Naataaninne Hushaayi Yihoowayyo ammanettiyoogaa waati kaseyidonaa?

FROM OUR ARCHIVES

Daroti Eriyo, Cenggurssaa Xoqqissiyaabay Deˈiyo Kaamiyaa

‘Wach Tawer Cenggurssaa Xoqqissiya Kaamee’ 1936ppe 1941 gakkanaassi Brazilen deˈiya guutta Yihoowa Markkati miilooniyan qoodettiya asawu Kawotettaa mishiraachuwaa yootanaadan maaddiis.