Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

 NU TAARIKIYAAPPE

‘Kaseegaappe Aaruwan Mishuwaaninne Siiquwan Oottanawu Koyida’

‘Kaseegaappe Aaruwan Mishuwaaninne Siiquwan Oottanawu Koyida’

MASQQALA 1922n Arbba gallassi 8,000 asay shiiqido addaraashay saˈay maallado gidikkokka keehi hombbees. Gitabaa siyana haniyo he saatiyan addaraashaappe kiyana koyiya uri kiyana danddayiyoogaanne kiyida uri zaarettidi gelana danddayennaagaa liqambbaree yootiis.

“Sabaa Prograamiyaa” wodiyan mazamuree yexetti simmin Josef Razerforddi madirakiyaa kiyiis. SHiiqida asaappe daroy a haasayaa siyanawu yeemottiis. Amaridaageeti he hombbiyan yaa haa goosona. Haasayiyaagee eti uttidi ezgganaadan mintti yootiis. Haasayay doomettido wode, issibaa gita carqqiyan kammidi xoqassan kaqqidoogaa akeekida uri deˈanee?

Ishaa Razerforddi “Saluwaa kawotettay matiis” giya huuphe yohuwan haasayiis. Hananabaa yootidaageeti yaana Xoossaa Kawotettaabaa yayyennan waati yootidaakko i issi saatenne bagga gidiyaagaa qonccissiyo wode, a wolqqaama cenggurssay addaraashan guummiis. Ba haasayaa waanna qofaa qonccissiyo wode i, “Bonchettida Kawoy haariyoogaa doommidoogaa ammaneetii?” yaagi oychiis. Oychin asay ba cenggurssaa xoqqu oottidi, “Ee!” yaagi zaariis.

Ishaa Razerforddi wolqqaama cenggurssan, “Yaanikko, ubbaappe xoqqiya Xoossaa naatoo, intte oosuwawu simmite!” yaagiis. Qassikka, “Kawoy kawotiis! Intte abaa yootiyaageeta. Yaatiyo gishshawu, Kawuwaanne a Kawotettaa erissite, erissite, erissite” yaagiis.

He saatiyan xoqqasan kaqqidobaa mayzzido carqqiyaa leddan qaarin, “Kawuwaanne Kawotettaa Erissite” giya malaatay beettiis.

Rey Booppi, “SHiiquwan deˈiya asay keehi ufayttiis” yaagiis. Anna Gardnera asay “hegaa maayidoogaa bessanawu kushiyaa baqqiyo wode keettay qaaxxidoogaa” yootaasu. Fred Tewaroshi, “Asay ubbay shuttu gi denddi aggiis” yaagiis. Evanjelos Iskufasi, “Issibay denttidabadan nuuni denddi eqqin nu ayfiyan afuttay yooliyooliis” yaagiis.

He shiiquwan deˈiya daroti hegaappe kasekka Kawotettaa mishiraachuwaa yootoosona. SHin he shiiqoy eti mishiraachuwaa yootanaadan kaseegaappe aaruwan denttettiis. Geeshsha Maxaafaa Tamaareti “kaseegaappe aaruwan mishuwaaninne siiquwan oottanawu koyidi” simmidoogaa Itel Benekofa yootaasu. He wode iyyo layttay 18 gidido Odessa Taka, “Oonee baanai?” giya oyshaa zaaranawu murttada he shiiquwaappe simmaasu. A hagaadan gaasu: “Baanay awakko, waani baanaakko woy hegee aybakko erabeykke. SHin taani, ‘Hekko, tana kiitta’ giida Isiyaasadan hanana koyiyoogaa eraas.” (Isi. 6:8) Ralf Lefleri, “He gita gallassay ha wodiyan kumetta saˈaa gakkida, Kawotettaabaa erissiyo zamachawu doometta gidiis” yaagiis.

 Ohayon, Seedar Poynten 1922n shiiqido ha gita shiiqoy ayyaanaaban keehippe gitabay polettido shiiqo! Jorj Gangasi, “He shiiqoy taani gita shiiquwaappe mule attennaadan denttettiis” yaagiis. Yaatiyo gishshawu, i shiiquwaappe mule atti erenna. Juliya Wilkaksa hagaadan gaasu: “Seedar Poynten 1922n shiiqido shiiquwaabay nu xuufiyan kiyido payduwan keehi ufayttays. Taani ubba wode, ‘Yihoowawu taani he shiiquwaa shiiqanaadan oottido gishshawu nena galatays’ yaagays.”

Nuuppe darotikka keehi ufayttanaadan, mishettidi oottanaadaaninne nu gita Xoossaanne i sunttido Kawuwaa siiqanaadan denttettida, gita shiiquwaa hassayoos. Hegaa hassayiyo wode nuunikka, “Yihoowawu taani he shiiquwaa shiiqanaadan oottido gishshawu nena galatays” goos.