Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Gaayoosi Ba Ishantta Waati Maaddidee?

Gaayoosi Ba Ishantta Waati Maaddidee?

KOYRO xeetu layttan deˈida Gaayoosanne hara Kiristtaaneta paacee gakkiis. Worddo timirttiyaa tamaarissiyaageeti he wode ishanttu ammanuwaa shugissanawunne gubaaˈe giddon shaahotettaa medhanawu malidosona. (1 Yoh. 2:18, 19; 2 Yoh. 7) Diyotirefeesa giyo asi kiitettida Yohaannisabaanne haratubaa ‘iitabaa haasayees’; qassi eta gubaaˈiyaa kiitettidi biya ishata mokkenna, ubba haratikka mokkennaadan digganawu malees. (3 Yoh. 9, 10) Yohaannisi Gaayoosawu dabddaabbiyaa xaafidoy he wodiyaana. Yohaannisi 98 M.L. heeran xaafido, Geeshsha Maxaafan deˈiya he dabddaabbee “Heezzantto Yohaannisa” geetettees.

Gaayoosi paacciyaabay deˈishinkka, Yihoowawu ammanettidi oottiis. I ammanettiyoogaa waati bessidee? Nuuni Gaayoosa leemisuwaa kaallana koyiyoy aybissee? Yohaannisi xaafido dabddaabbee nuna hegawu waati maaddii?

SIIQO LAGGIYAWU XAAFIDO DABDDAABBIYAA

Heezzantto Yohaannisa xaafidaagee bana ‘cima’ giis. Ayyaanaaban awu siiqo naˈa gidida Gaayoosi hegaa xaafiday kiitettida Yohaannisa gidiyoogaa eranawu metootenna. Yohaannisi Gaayoosa, “Tumu siiqiyo ta siiquwaa” yaagiis. Yohaannisi kaallidi Gaayoosi ayyaanaaban payya gidiyoogaadan asatettankka payya gidanaadan amottiyoogaa yootiis. Hagee siiquwaa qonccissiyaabanne keehi minttettiyaaba!—3 Yoh. 1, 2, 4.

Gaayoosi he wode gubaaˈe cima gidennan aggenna; shin he dabddaabbee hegaabaa yootenna. Kase erenna, imatta ishanttakka Gaayoosi mokkido gishshawu Yohaannisi a nashshiis. Imattaa mokkiyoogee Xoossaa ashkkarata beniisappekka erissiyaaba gidiyo gishshawu, Gaayoosi oottidobay i ammanettiyoogaa bessiyaaba gidiyoogaa Yohaannisi yootiis.—Doo. 18:1-8; 1 Xim. 3:2; 3 Yoh. 5.

Gaayoosi ishantta mokkidoogaa Yohaannisi nashshidoogee ishantti kiitettida Yohaannisi deˈiyoosaappe gubaaˈetukko simerettiyoogaanne eti beˈidobaa Yohaannisassi yootidoogaa bessees. Yohaannisi gubaaˈetu hanotaa siyiyoy he ishanttuppe gidennan aggenna.

Gubaaˈetukko kiitettidi biya Kiristtaaneti ishanttu matan takkana koyiyoogee erettidaagaa. He wode imattati aqiyoosay iita, injjetenna, ubba qassi asay shori baynnabaa haniyo soho. Hegaa gishshawu, danddayettikko, issisaappe harasaa biya akeekancha asati bantta laggetu matan aqoosona; gubaaˈetukko  kiitettidi biya Kiristtaaneti qassi hara Kiristtaanetu matan aqoosona.

“ETI A SUNTTAA GISHSHAWU KIYIDOSONA”

“Eti [gubaaˈetukko kiitettiyaageeti] biyo ogiyan Xoossai dosiyoogaadan” maaddanaadan Yohaannisi Gaayoosa zaarettidikka hassayissiis. Imattati biyo ogiyan maaddiyoogaa giya qofay eti biyoosaa gakkanaashin etawu koshshiyaabaa ubbabaa immidi moyssiyoogaa bessiyaaba. Gaayoosi kase baakko yiida imattatuyyo hegaadan oottidoogee qoncce; ayssi giikko, eti a siiquwaabaanne ammanuwaabaa Yohaannisayyo yootidosona.—3 Yoh. 3, 6.

He imattati misoonaaweta, Yohaannisi kiittidoogeeta woy gubaaˈeta xomoosiyaageeta gidana danddayoosona. Eti mishiraachuwaa gishshawu biya asata. Yohaannisi “Eti a sunttaa gishshawu kiyidosona” yaagiis. (3 Yoh. 7, NW) Hegaappe kasetiya payduwan Yohaannisi Xoossaabaa yootiis (paydo 6 xeella); yaatiyo gishshawu, “a sunttaa gishshawu” giya qofay Yihoowa sunttaa bessiyaaba. He ishantti gubaaˈiyaa yara gidiyo gishshawu eta siiquwan mokki ekkana bessees. Yohaannisi, “Nuuni tumatettaa etaara issippe oottana mala, hageetu mala asata maaddanau bessees” giidoogee hegaa bessees.—3 Yoh. 8

METIYA HANOTAN MAADDIIS

Yohaannisi Gaayoosayyo ha dabddaabbiyaa xaafidoy a galatana xallaassa gidenna. Yohaannisi Gaayoosa gakkiya paaciyaa danddayidi aadhanaadan a maaddana koyiis. He gubaaˈiyaa yara gidida Diyotirefeesi gubaaˈetukko kiitettidi biya Kiristtaaneta mokkanawu koyenna. Ubba haratikka eta mokkennaadan digganawu maliis. —3 Yoh. 9, 10.

Ammanettida Kiristtaaneti danddayettiyaaba gidiyaakko aara gayttana koyennaagee qoncce. I gubaaˈiyan halaqa gidanawu koyees, Yohaannisi giyoogaa ekkenna, qassi a bollinne haratu bolli iita haasayaa haasayees. Yohaannisi a worddo asttamaare gibeennaba gidikkokka, Diyotirefeesi a maataa eqettiis. Diyotirefeesi halaqa gidanawu koyiis, qassi iita eeshshay deˈiyo asa gidiis; hegee i ammanettenna asa gidanaadan oottiis. Diyotirefeesa hanotay maataa amottiyaanne otorettiya asati gubaaˈe giddon shaahotettaa medhana danddayoogaa bessees. Hegaa gishshawu, Yohaannisi Gaayoosa, “iitabaa milatoppa” yaagidi zoriis; hegee nuussikka haniya zore.—3 Yoh. 11.

LOˈˈOBAA OOTTANAADAN DENTTETTIYA WAANNA GAASUWAA

Yohaannisi Dimexiroosi Diyotirefeesappe dumma hanotan loˈˈo leemiso gidiyoogaa yootiis. Yohaannisi, “Dimexiroosi lo77o gidiyoogaa asai ubbai markkattees . . . Nuunikka qassi abaa markkattoos; nu markkatettai tuma gidiyoogaa inttekka ereeta” yaagiis. (3 Yoh. 12) Dimexiroosi Gaayoosa maaduwaa koyennan aggenna; yaatiyo gishshawu, Yohaannisi xaafido heezzantto dabddaabbee Dimexiroosa erissiyoogaanne nashshiyoogaakka bessiyaaba gidana danddayees. Ha dabddaabbiyaa Gaayoosawu gattiday Dimexiroosa gidennan aggenna. Dimexiroosi Yohaannisi kiittiyo asatuppe woy gubaaˈeeta yuuyidi xomoosiya asatuppe issuwaa gidiyo gishshawu, Yohaannisi xaafidobaa haratuyyo i qonccissennan aggenna.

Gaayoosi imattaa mokkiya asa gidikkokka, i mokkiyoogaa aggennaadan Yohaannisi zoridoy aybissee? Yohaannisi Gaayoosa kaseegaappe aattidi minttettana koshshiyoogaa akeekideeshsha? Diyotirefeesi imattaa mokkiya Kiristtaaneta gubaaˈiyaappe kessiyo gishshawu, Yohaannisi Gaayoosi yayyennan aggenna giidi qoppideeshsha? Hanotay ayba gidikkokka Yohaannisi, “Lo77obaa oottiya ooninne Xoossaa asa” yaagidi Gaayoosa minttettiis. (3 Yoh. 11) Hegee loˈˈobaa oottanaadaaninne oottiyoogaa aggennaadan minttettiya waannaba.

Yohaannisa dabddaabbee Gaayoosi imattaa mokkiyoogaa aggennaadan maaddidee? Ee, Yohaannisi xaafido heezzantto dabddaabbee Geeshsha Maxaafaa shaaho gididoogeenne  harati ‘loˈˈobaa oottanaadan’ minttettidoogee hegaa bessees.

HEEZZANTTO YOHAANNISAPPE TAMAARIYOOBAA

Nu siiqo ishaa Gaayoosa xeelliyaagan odettida harabi baawa. Gidikkokka, abaa yootiya ha qantta qofaappe darobaa tamaarana danddayoos.

Nuuni ayba ogetun ‘imattaa mokkana’ danddayiyoo??

Koyruwan, nuuppe daroti tumaa tamaaridoy gubaaˈeta yuuyi xomoosiya ammanettida ishatuppe gidana danddayees. Ha wodiyan mishiraachuwaa gishshawu giidi haahosaa biyay ubba Kiristtaaneta gidokkona. SHin woradaa xomoosiya ishaanne a machiyo, qassi etaagaadan harasaa biyaageeta Gaayoosadan issi issibaban maaddananne minttettana danddayoos. Woy aassiyaageeti keehi koshshiyoosan haggaazanawu hara heeraappe woy ubba hara biittaappe yiida ishatanne michota koshshiyaaban maaddana danddayoos. Hegaa gishshawu, ‘imattaa mokkiyaageeta’ gidoos.—Roo. 12:13; 1 Xim. 5:9, 10.

Naaˈˈanttuwan, issi issitoo gubaaˈe giddon aawatettaa maataa eqettiyaageeti denddikko nuuni dagammana koshshenna. Issoti issoti Yohaannisa maataa eqettidosona; PHawuloosa maataakka eqettidaageeti deˈoosona. (2 Qor. 10:7-12; 12:11-13) Yaatin, gubaaˈe giddon hegaa mala metoy merettikko waatana bessii? PHauloosi Ximootiyoosa, “Godaa ashkkarai ubbaayyo kehiyaagaa, loitti tamaarissiyaagaanne danddayanchcha gidanau besseesippe attin, ooyettanau bessenna. Qassi i bana ixxiyaageeta ashkketettan seeriyaagaa gidanau bessees” yaagidi zoriis. Harati nuna iitabawu denttettiyo wode nuuni ashkke gidikko, harata boriya issoti issoti bantta eeshshaa laamanaadan oottana danddayees. “Eti bantta nagaraappe simmidi, tumatettaa eranaadan” Yihooway maaddana danddayees.— 2 Xim. 2:24, 25.

Heezzanttuwan, yedetay gakkishinkka ammanettidi Yihoowawu oottiya nu mala Kiristtaaneti ammanettiyo gishshawu eta nashshananne galatana bessees. Kiitettida Yohaannisi Gaayoosa minttettiisinne i loˈˈobaa oottiiddi deˈiyoogaa yootiis. Hegaadan, ha wodiyan deˈiya gubaaˈe cimati bantta ishanttinne michontti ‘daafurennaadan’ minttettiyoogan Yohaannisa leemisuwaa kaallana bessees.—Isi. 40:31; 1 Tas. 5:11.

Giriikettuwan 219 qaalatu xallan xaafettida, kiitettida Yohaannisi Gaayoosawu xaafido ha dabddaabbee Geeshsha Maxaafan deˈiya maxaafatu ubbaappe qantta. SHin hegee ha wodiyan deˈiya Kiristtaaneta keehi maaddiyaaba.