Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Deˈuwan Issi Issibaa Aggiyoogee Ufayssaa Demissees

Deˈuwan Issi Issibaa Aggiyoogee Ufayssaa Demissees

DAANEELI 2000n Miiriyaamo machiis; hegaappe simmin eti Isppeenen Barssaloona kataman deˈoosona. Daaneeli hagaadan giis: “Nuuni hara asaagaa mala deˈuwaa deˈoos. Nu oosoy nuuni loˈˈo quma keettan maanaadan, kare biitti baanaadaaninne payya maayuwaa maayanaadan oottiis. Nuuni haggaazuwaakka ubbatoo haggaazoos.” SHin guyyeppe hanotay laamettiis.

Eti 2006n shiiqido issi gita shiiquwan, “‘Hayquwawu efiyoogeeta’ eti merinaa deˈuwaa ogiyan baanaadan nuuni maaddanawu danddayiyo ubbabaa oottiiddi deˈiyoo?” yaagiya oyshaa issi haasayan siyidoogee Daaneela wozanaa denttettiis. (Lee. 24:11) Geeshsha Maxaafan deˈiya, shemppo ashshiya mishiraachuwaa yootiyoogee aawatetta gidiyoogaa he haasayay loytti qonccissiis. (Oos. 20:26, 27) Daaneeli, “Yihooway tawu yootiyaabadan siyettiis” yaagiis. Kaseegaappe aaruwaa haggaaziyoogee daro ufayssaa demissiyoogeekka he haasayan qoncciis. Daaneeli hegee tuma gidiyoogaa eriis. Miiriyaama aqinye gidiyo gishshawu anjjuwaa demmaydda deˈawusu.

Daaneeli, “Hagee taani keehi laamettana bessiyo wode gidiyoogaa akeekaas” yaagiis. I oottidoykka hegaadaana. I kase oottiyoogaa keena saatiyaa oottiyoogaa aggidi, aqinye gididi haggaaziyoogaa doommiis; qassi inne Miiriyaama Kawotettaabaa sabbakiyaageeti keehi koshshiyoosaa biidi haggaaziyoogee demissana danddayiyo ufayssaa qoppiis.

KOYRO METOOTIDI HEGAAPPE UFAYSSIYAABAA SIYIDA

Uddufune 2007n, Daaneelinne Miiriyaama bantta oosuwaa aggidi, eti kase biidi beˈido Paanaama biitti biidosona. Eta ooratta moottan Karibiyaa Abban citan deˈiya Bokas del Toro giyo amarida haruuroti deˈoosona; hegan deˈiya asaappe dariya baggay beniisappe yan deˈiya Ngabe giyo asaa. Daaneelinne Miiriyaama kase minjjido bantta miishshaa goˈettidi, hosppun aggina gidiyaagaa Paanaaman takkana danddayoos giidi qoppidosona.

Eti he haruuruwaa wolwoluwaaninne bishkkiliitiyan biidosona; qassi eti bishkkiliitiyan koyro 32 kilo meetire gidiyaagaa pudettaa suulliya awan biidoogaa hassayoosona. Daaneeli daafuridi keehi xalaliis. SHin, eti he biittaa qaalaappe amaridaagaa tamaari simmin, keettay ogiyaa doonan deˈiyo Ngabe asati eta imatuwaa mokkidosona. Takkennan, eti 23 asata Geeshshaa Maxaafaa xannaˈissidosona.

SHin eti minjjido miishshay wurin azzanidosona. Daaneeli hagaadan giis: “Nuuni azzaniiddi, Isppeene guyye simmanawu qoppiyoogaa doommida. Nuuni Geeshsha Maxaafaa xannaˈissiyoogeeta aggidi biyoogee nuna keehi azzanttiis.” SHin he wode, issi aginaappe guyyiyan, eti keehi ufayssiyaabaa siyidosona. Miiriyaama, “Nuuni dumma aqinye gididi haggaazanaadan shoobettida. Hagan takkiyoogee keehi ufayssiyaaba!” yaagasu.

ETA KEEHI UFAYSSIDABAA

Dirijjitiyan 2015n, issi issibay laamettidoogaappe denddidaagan, Daaneelinne Miiriyaama kummetta wodiyaa aqinyeta gidanaadan odettiis. Eti waatidonaa? Eti, “Ne ogiyaa hadaraa GODAAYYO imma. An ammanetta; i neessi oottana” yaagiya Mazamure 37:5n deˈiya qaalan ammanettidosona. Eti aqinye gididi haggaaziiddi banttawu koshshiyaabaa kunttanawu ooso demmidi, haˈˈi Paanaaman Baragiwas giyo sohuwan deˈiya gubaaˈiyan haggaazoosona.

Daaneeli hagaadan giis: “Nuuni Isppeeneppe baanaappe kase, ishalo deˈuwaa deˈiyoogaa aggana danddayiyoogaa eribookko. SHin haˈˈi hegaadan deˈoos; nuussi keehi koshshiyaabi aybinne paccibeenna.” Eta keehi ufayssidabay aybee? Eti, “Ashkke asay Yihoowabaa eranaadan maaddiyoogaa keena ufayssiyaabi baawa!” yaagidosona.