Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) Uddufune 2017

Ha maxeetiyan Isiine 3-30, 2017 gakkanaassi xannaˈiyo huuphe yohoti deˈoosona.

‘Yihoowayyo Ufayssan Goynnana’ Mala “Beteta” Maaddiyoogaa

Yihoowa erenna betetussi nuuni waati mishiraachuwaa loytti yootana danddayiyoo?

Asa Biittan Deˈiyaageetu Naata Maaddiyoogaa

Neeni asa biittan deˈiya ura gidikko, ne naati Yihoowabaa tamaaranaadan maaddana danddayiyo loˈˈo ogee aybee? Harati shin waati maaddana danddayiyoonaa?

DE'UWAN HANIDABAA

Hayttay Siyennaagee Harata Tamaarissennaadan Tana Diggibeenna

Woltar Markina hayttay siyenna; shin i Xoossaa Yihoowawu oottiyoogan daro ufayssaanne anjjuwaa demmiis.

Ne Siiqoy Irxxanaadan Oottoppa

Koyro xeetu layttan issi issi Kiristtaaneti bantta kase siiquwaa aggidosona. Kaseegaappe Yihoowa mintti siiqanaadan nuna aybi maaddana danddayii?

“Tana Hageetuppe Aattada Siiqai?”

Sinttayana bessiyaabaa xeelliyaagan Yesuusi PHeexiroosa maaddiyaabaa tamaarissiis. Nuunikka hegaadan oottana danddayiyoo?

Gaayoosi Ba Ishantta Waati Maaddidee?

Gaayoosi oonee, nuuni a leemisuwaa kaallana koshshiyoy aybissee?

Deˈuwan Issi Issibaa Aggiyoogee Ufayssaa Demissees

Issi azinaynne machiyaa bantta deˈuwan issi issibaa aggidoy aybissee? Eti hegaadan waati oottidoonaa? Eti kuuyidobay etawu ufayssaa demissidoy aybissee?

FROM OUR ARCHIVES

‘Kaseegaappe Aaruwan Mishuwaaninne Siiquwan Oottanawu Koyida’

Geeshsha Maxaafaa Tamaareti 1922n gita shiiquwaa shiiqi simmidi, “Kawuwaanne Kawotettaa erissite” giyo qofaa waati oosuwan peeshshidonaa?