Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  December 2016

Hassayay?

Hassayay?

Mati kiyida Wochiyo Keelaa maxeeteta loyttada nabbabadii? Yaatikko, kaallidi deˈiya oyshata zaarana danddayay?

Maatiyoosa 18:15-17n deˈiya zoriyan Yesuusi naaqo giidobay aybee?

Yesuusi naaqqida uraynne naaqettida uray haasayidi giigissana danddayiyo naaquwaabaa yootiis. SHin giigissana xayikko, hegee gubaaˈiyaappe bohissiyaaba gidana danddayees. Leemisuwawu, he naaqoy sunttaa mooridoba woy cimmidoba gidana danddayees.—w16.05, sinttaa 7.

Geeshsha Maxaafaa nabbabiyoogan keehi goˈettanawu ay oottana danddayay?

Hagaadan oottana danddayaasa: Qofaa kasetada qachaychennan nabbaba; oosuwan peeshshanabaa koya; nena, ‘Harata maaddanawu ha qofaa waata goˈettana danddayiyaanaa?’ gaada oycha; qassi pilgganawu maaddiya miishshata goˈetta.—w16.05, sinttaa 24-26.

Issi Kiristtaanee dendduwaa ammaniiddi kayyottiyoogee balee?

Issi Kiristtaanee dendduwaa ammaniyoogee i kayyottennaadan oottenna. Abrahaami Saara hayqqin kayyottiis. (Doo. 23:2) Takkidi, minetti minetti biyoogee attenna.—wp16.3, sinttaa 4.

Hizqqeela shemppo 9n odettida, xaafiyoobaa oyqqida bitaneenne woriya ola miishshaa oyqqida usuppun asati aybaayyo leemisoo?

Hegeeti Yerusalaame xayiyo wode maaddida saluwan deˈiya olanchata bessoosona; qassi eti Armmageedoona olaa wodekka olettana. Ha wodiyan, xaafiyoobaa oyqqida bitanee bashshaappe attana asaa bolli leemiso hanotan malaataa wottiya Yesuus Kiristtoosa.—w16.06, sinttaa 16-17.

Geeshsha Maxaafay xoonido issi issibay aybee?

Geeshsha Maxaafay (1) ceeccan woy biraanan xaafidoogee wooqqennan attiis; (2) biittaa haariyaageetinne haymaanootiyaa kaalettiyaageeti xayssanawu malikkokka attiis; qassi (3) asay a qofaa laammanawu malinkka laamettibeenna.—wp16.4, sinttaa 4-7.

Issi Kiristtaanee ba deˈuwan issi issibaa agganawu oottana danddayiyoobay aybee?

Neeyyo tumuppe koshshiyaabaa shaakka era; qassi koshshennabawu miishshaa kessoppa. Demmiyoobaappe kessana danddayiyo miishshaa mazggafa. Neeni goˈettennaabaa digga; qassi acotidobaa zaara. Oottiyo issi issibaa aggabaya; qassi kaseegaappe aaruwan waata haggaazanaakko halcha.—w16.07, sinttaa 10.

Geeshsha Maxaafay worqqaappe woy biraappe keehi aadhees giyoobay aybee?

Iyyooba 28:12, 15y Xoossaappe demmiyo aadhida eratettay worqqaappe woy biraappe aadhiyoogaa yootees. Hegaa koyiyo wode, ne huuphiyaa kawushshanawunne ammanuwan minnanawu baaxeta.—w16.08, sinttaa 18-19.

Ha wodiyan issi ishay buuchaa dichiyoogee bessiyaabee?

Issi issi wogatun, buuchaa qanxxettiyoogee bonchissiyaaba gidiyo gishshawu, Kawotettaa mishiraachuwaa asay siyanawu xube gidennan aggana danddayees. SHin, amarida ishantti buuchaa dichennan agganawu kuuyana danddayoosona. (1 Qor. 8:9) Hara wogan woy hara heeran, buuchaa dichiyo meezee baynna gishshawu, Kiristtaanetussi bessennabadan qofettees.—w16.09, sinttaa 21.

Geeshsha Maxaafay Daawitabaanne Gooliyaadabaa yootiyo taarikiyaa ammanana bessiyoy aybissee?

Ha wodiyan erettiya keehi adussa bitaniyaappe Gooliyaadi 20 sentti meetire gidiyaagaa xallaa aduqqees. Daawita keettaa asabaa yootiya beni xaafettidabaynne Yesuusi yootidobay qonccissiyoogaadan Daawiti tumuppe deˈida asa. He heeraabaa qonccissiyaabay hegee tuma gidiyoogaa bessees.—wp16.4, sinttaa 13.

Eray, akeekaynne aadhida eratettay issoy issuwaappe waani dummatii?

Eray deˈiyo uri tuma gididabaa dagayees. Akeeki deˈiyo uri tuma gidida issibay haraara waani gayttiyaakko akeekana danddayees. SHin aadhida eratettay deˈiyo uri eraanne akeekaa goˈˈiya ogiyan oosuwan peeshshana danddayees.—w16.10, sinttaa 18.