Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) December 2016

Ha maxeetiyan Ichashe 30 ppe Usuppune 26, 2017 gakkanaassi xannaˈiyo huuphe yohoti deˈoosona.

LIFE STORY

‘Ubba Asawu Ubbabaa’ Gidaas

Denten Hopkinseni daro layttawu oottido dumma dummabay i Yihooway ubba qommo asaa keehi siiqiyoogaa akeekanaadan maaddiis.

Xoossaa Aaro Kehatettan Aylletettaappe Kiyadasa

Yihooway nena nagaraa aylletettaappe kessido hanotaa pilggiyoogan daro anjjuwaa demmaasa.

“Ayyaanaabaa Qoppiyoogee De7uwaanne Sarotettaa Ehees”

Roome shemppo 8y Yihooway asa ubbawu giigissiyo woytuwaa neeni demmanaadan maaddiya zoriyaa yootees.

Hassayay?

Mati kiyida Wochiyo Keelaa maxeeteta loyttada nabbabadii? Geeshsha Maxaafaappe zaariyo ha oyshatuppe aappunata neeni zaarana danddayiyaakko beˈa.

Nena Hirggissiya Ubbabaa Yihoowa Bolli Ola

Xoossawu oottiyaageeti issi issitoo unˈˈettoosona. ‘Xoossaa sarotettan’ goˈettanawu oottana bessiya oyddubata.

Yihooway Wozanappe Bana Koyiyaageeta Woytees

Yihooway immiyo woytuwaa naagiyoogee nuna waati maaddii? I ba ashkkarata beni waati woytidee, ha wodiyan shin waati woytii?

Ashkke Gidiyoogaa—Hegee Aadhida Eratetta

Hanqqetissiyaabay merettiyo wode hanqqettennan aggiyoogee metana danddayees; shin Geeshsha Maxaafay Kiristtaaneti ashkke gidanaadan minttettees. Xoossaa ufayssiya ha eeshshay deˈiyoogeeta gidanaadan nuna aybi maaddanee?

Huuphe Yohuwaa Indekisiyaa 2016 Wochiyo Keelaa

Asawu immiyoonne xannaˈiyo Wochiyo Keelan kiyida huuphe yohoy qommuwan qommuwan xaafettidaagaa.