Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  Tamme 2017

Keehi Gita Allaalliyaa Qoppiyoogaa Aggoppa

Keehi Gita Allaalliyaa Qoppiyoogaa Aggoppa

“Ne xalaalai GODAA gidiyoogaa, neeni Ubbaappe Xoqqiya Xoossai sa7aa ubbaa haariyoogaa eti erona.”—MAZ. 83:18.

MAZAMURE: 9, 22

1, 2. (a) Ubba asay xoqqu oottidi xeellana bessiyaabay aybee? (b) Hegee keehi koshshiyaaba gididoy aybissee?

DARO asay ha wodiyan miishshaa keehi xoqqu oottidi xeellees. Eti aquwaa shiishshiyoogaabaa woy banttawu deˈiya aquwaa naagidi deˈiyoogaabaa ubbatoo qoppoosona. Harati qassi so asaa, payyatettaa, woy bantta deˈuwan oottana koyiyoobaa aybippenne aaruwan xoqqu oottidi xeelloosona.

2 SHin asa ubbay aybippenne aaruwan xoqqu oottidi xeellana koshshiyaabay Yihoowa haaroy suure gidiyoogee erettiyoogaa. Nuuni ha gita allaalliyaa qoppiyoogaa aggennaadan naagettana bessees. Hegee hananaadan oottana danddayiyaabay aybee? Nuuni galla galla deˈuwawu bichaariiddi Xoossaa haaroy suure gidiyoogee erettiyoogee ay keena koshshiyaabakko dogana danddayoos. Woy qassi nuna gakkiya wolqqaama paacee ha gita allaalliyaa qoppennaadan oottana danddayees. Yihooway haariyo maatawu nuuni exatiyaaba gidikko nuna galla galla gakkiya metuwaa minnidi xoonananne Yihoowakko kaseegaappe aaruwan shiiqana danddayoos.

HEGEE KEEHI KOSHSHIYAABA GIDIDOY AYBISSEE?

3. Xoossaa haaruwaa xeelliyaagan Seexaanay woygi mootii?

3 Yihoowa haaroy suurekkonne Seexaanaa Dabloosi oyshaa denttiis.  I Xoossay suure haarenna, qassi ba meretata loˈˈobaa diggees giidi mootees. Asay bana barkka haarikko ufayttanaagaa Seexaanay yootiis. (Doo. 3:1-5) I wozanappe Xoossawu ammanettiya uri baynnaagaa, qassi wolqqaama paacee gakkikko ay asinne Yihoowa haaruwaa eqettanaagaa yootiis. (Iyy. 2:4, 5) Xoossawu haarettennan deˈiyoogee iitabaa kaalettiyoogee erettanaadan Yihooway amarida wodee aadhanaadan oottiis.

4. Ubbabaa haarana bessiyay Yihoowa gidiyoogee erettana koshshiyoy aybissee?

4 Dabloosa mootoy worddo gidiyoogaa Yihooway eriyoogee qonccee. Yaatin, Seexaanay ba mootoy tumakkonne erissanaadan Xoossay amarida wodiyawu coˈˈu giidoy aybissee? He oyshaa zaaroy qoppana danddayiya meretata ubbaa xeelliyaaba. (Mazamure 83:18 nabbaba.) Koyro azinaynne machiyaa Yihoowa haaruwaa eqettidosona; qassi hegaappe simmin hara darotikka hegaadan eqettidosona. Hegee issoti issoti Seexaanaa mootoy tuma gidennan aggenna giidi qoppanaadan oottana danddayees. Asaykka kiitanchatikka ha oyshaa zaaruwaa erana gakkanaashin deretu, zaretu, qommotu, so asatunne dumma dumma asatu giddon ooshshay merettana danddayees. SHin Yihoowa haaroy suure gidiyoogee eretti simmin, ubbay a xillotettaa haaruwawu merinawu haarettana. He wode ubbasan zaarettidi sarotettay deˈana.—Efi. 1:9, 10.

5. Ubbabaa haarana bessiyay oonakko denddida oyshaara gayttidaagan Yihoowawu exatanawu ay oottana danddayiyoo?

5 Xoossaa haaroy suure gidiyoogee erettana; qassi Seexaanaa haaroynne asaa haaroy ushachennaagee loytti qonccananne muleera xayana. Mase Kawotettaa baggaara Xoossay haariyo haaroy suure gidiyoogee erettana; qassi ammanettiyaageeti asay Xoossaa haaruwawu exatana danddayiyoogaa bessana. (Isi. 45:23, 24) Yihooway ubbabaa haariyo maatawu exatiyaageetuppe issuwaa gidanawu koyay? Koyiyoogee erettidaagaa. Ubbatoo Xoossawu ammanettidi deˈanawu, ha gita allaalliyaa muletoo qoppananne hegee ay keena koshshiyaabakko akeekana bessees.

A HAAROY SUURE GIDIYOOGEE ERETTIYOOGEE ATOTETTAAPPEKKA AADHIYAABAA

6. Yihoowa haaroy suure gidiyoogee erettiyoogee ay keena koshshiyaabee?

6 Yihoowa haaroy suure gidiyoogee erettiyoogee asaassi keehi koshshiya allaalle. Hegee issi uri ufayttiyoogaappe aadhees. SHin hegee nu atotettay darin koshshennaba giyoogee, qassi Yihooway nuussi tumuppe qoppenna giyoogee? Mule gidenna. Aybissi?

7, 8. Xoossaa haaroy suure gidiyoogee erettiyoogee i qaalaa gelidobaa poliyoogaara gayttidaba gididoy aybissee?

7 Yihooway asaa keehi siiqeesinne xoqqu oottidi xeellees. I ba Naˈaa suuttaa baggaara nuuni merinaa atotettaa demmanaadan oottiis. (Yoh. 3:16; 1 Yoh. 4:9) Yihooway ba gelido qaalaa polana xayikko, Xoossay ba meretata loˈˈobaa diggiya worddanchaa, qassi suure gidenna ogiyan haariyaagaa giidi mootanawu Dabloosi gaaso demmana. Qassi qilliicciiddi, “I ‘Yaana’ yaagiis. Gibeennee? Yaatin awan de7ii? Aissi giikko, nu aawati haiqqiichchidosona; shin ubbabaikka sa7ai merettoosappe doommidi de7iyoogaadankka de7ees” yaagiya asaykka tumancha gidana. (2 PHe. 3:3, 4) Yihooway ba haaroy suure gidiyoogee erettanaadan oottiyo issibay azazettiya asaa ashshiyoogaa. (Isiyaasa 55:10, 11 nabbaba.) Hegaa bollikka, Yihooway ubbabaa haariyoy siiquwaana. Hegaa gishshawu, ammanettida ba ashkkarata i ubbato siiqiyoogaa, xoqqu oottidi xeelliyoogaanne nashshiyoogaa ammanettana danddayoos.—Kes. 34:6.

8 Aybippenne aadhiyay Yihooway ubbabaa haariyo maataa giyoogee, nu atotettay  darin koshshennaba giyoogaa gidenna. Nuuni ubbabaa haariyo a maataakka nu atotettaakka bessiyaagaadan ubbatoo qoppana koshshees. Hegaadan suure qoppiyoogee keehi koshshiya ha allaalliyaa nuuni ubbatoo qoppanaadaaninne Yihoowa xillotettaa haaruwawu exatanaadan maaddees.

IYYOOBI BA QOFAA WAATI LAAMMIDEE?

9. Iyyooba xeelliyaagan Seexaanay woygidee? (Doomettan deˈiya misiliyaa xeella.)

9 Yihooway ubbabaa haariyo maataabaa suure qoppana bessiyoogaa koyro xaafettida Geeshsha Maxaafaa shaahotuppe issuwaa gidida Iyyooba maxaafaappe akeekoos. Iyyooba wolqqaama metoy gakkikko, i Xoossaa kaddanaagaa Seexaanay yootidobay he maxaafan deˈees. Xoossay Iyyooba qohanaadan Seexaanay oychiis. Yihooway Iyyooba qohanawu koyibeenna; shin, “ayyo de7iyaabai ubbai ne kushiyaana” giidi yootiyoogan Seexaanay Iyyooba paaccanaadan eeno giis. (Iyyooba 1:7-12 nabbaba.) Guutta wodiyaa giddon, Iyyooba ashkkaratinne a siiqo naati tammati hayqqiddosona; qassi a aqoy muleera xayiis. Iyyooba bolli he metuwaa gattiday Seexaanaa; qassi i asay hegawu gaasoy Xoossaa giidi qoppanaadan oottiis. (Iyy. 1:13-19) Hegaappe simmin, Seexaanay Iyyoobi wolqqaama harggiyaa hargganaadan oottiis. (Iyy. 2:7) A machiyaanne heezzu worddo laggeti giido qohiyaabay i ubba yaa unˈˈettanaadan oottiis.—Iyy. 2:9; 3:11; 16:2.

10. (a) Iyyoobi Xoossawu ammanettiyoogaa bessiyaabaa ay oottidee? (b) Iyyoobi ba qofaa suurissana koshshidoy aybissee?

10 Seexaanaa mootoy likke? CHii. Iyyooba bolli wolqqaama metoy gakkikkokka, i Yihoowa mule aggibeenna. (Iyy. 27:5) SHin amarida wodiyawu Iyyoobi keehi koshshiyaabaa qoppiyoogaa aggidi babaa xallaa qoppiis. I aynne balibeennaagaa zaari zaaridi yootiis. Qassi Iyyoobi ba bolli gakkiya metuwawu gaasuwaa erana bessiyaabaadan qoppiis. (Iyy. 7:20; 13:24) Iyyooba bolli keehi daro metoy gakkido gishshawu ayyo hegaadan siyettikkokka aynne baa giidi qoppana danddayoos. SHin Xoossay Iyyoobi ba qofaa suurissana koshshiyoogaa yootiis. Yihooway ayyo woygidee?

11, 12. Yihooway Iyyoobi ay akeekanaadan maaddidee, yaatin Iyyoobi waatidee?

11 Iyyooba shemppo 38⁠ppe 41 gakkanaashin Xoossay Iyyoobayyo yootidobay deˈees. Ha shemppotun Xoossay Iyyooba bolli gakkiiddi deˈiya metuwawu gaasoy aybakko yootibeenna. Yihooway hegaa yootido waanna gaasoy Iyyooba bolli waayiyaa gattiday Xoossaa gidennaagaa, qassi Iyyooba bolli metoy gakkido gaasuwaa yootanaassa gidenna. SHin, Xoossaa gitatettaara gatti xeelliyo wode Iyyoobi ay keena guuttakko akeekanaadan maaddanawu koyiis. Qassi Iyyoobi loytti qoppana koshshiya gitabay  deˈiyoogaa akeekanaadan i maaddiis. (Iyyooba 38:18-21 nabbaba.) Hegee Iyyoobi ba qofaa laammidi suure qoppanaadan oottiis.

12 Iyyoobi keehi wolqqaama metuwaa gencci simmin Yihooway a seeridoogee Xoossay qarettennaagaa bessiyaabee? Xoossay qareti baynnaagaa gidenna; Iyyoobikka hegaadan qoppibeenna. Daro metoy Iyyooba gakkikkokka, guyyeppe Yihoowaabaa nashshidi haasayiis. I ubba, “Taani haasayidobai tana yeellayiis. Yaatin, taani bidinttaaninne baanan uttada paaxais” yaagiis. Awu hegaadan siyettidoy Yihooway qoncce zoriyaa siiquwan yootido gishshataassa. (Iyy. 42:1-6) Hegaappe kase, yelaga gidida Eelihu Iyyooba zoriis. (Iyy. 32:5-10) Iyyoobi Xoossaa seeraa siyidi ba qofaa laammi simmin, i waayettiiddikka awu ammanettido gishshawu Xoossay a nashshiyoogaa haratuyyo yootiis.—Iyy. 42:7, 8.

13. Yihooway Iyyooba zoridobay paacee a gakki simminkka waati maaddidee?

13 Yihooway Iyyooba zoridobay paacee a gakki simminkka maaddiis. Waatidi? “GODAI Iyyooba wurssetta laittaa koiro laittaappe aattidi anjjiis.” Guyyeppe ayyo “laappun attuma naatinne heezzu macca naati yelettidosona.” (Iyy. 42:12-14) Gidikkokka, Iyyoobi Seexaanay worido ba kase naata tammata laamotiyoogee qoncce. Amarida wodiyawu, i bana gakkida metuwaa loytti haasayennan aggenna. A bolli metoy gakkido gaasuwaa i guyyeppe loytti akeekidaba gidikkokka, hegaa keenaa metoy a gakkidoy aybissakko issi issitoo i qoppana danddayees. I qoppidobay aybanne gidin, Xoossay a zoridobaa wotti denttidi qoppana danddayees. Hegaadan oottiyoogee, i ubbatoo bessiyaabaa qoppanaadaaninne minettanaadan maaddana.—Maz. 94:19.

Nu metuwaabaa qoppiyoogaappe Yihooway ubbabaa haariyo maataabaa qoppana danddayiyoo? (Mentto 14 xeella)

14. Nuuni Iyyooba taarikiyaappe ay tamaarana danddayiyoo?

14 Iyyooba taarikee nuunikka bessiyaagaadan qoppanaadaaninne minttettuwaa demmanaadan maaddana danddayees. Qassi “Xoossaa maxaafai nuuyyo immiyo genccaaninne minttettuwan nuuni demmana giidi ufaissan naagi uttidoogee de7ana mala” Yihooway a taarikiyaa nuussi xaafissi wottiis. (Roo. 15:4) Hegaappe nuuni ay tamaariyoo? Nu tamaariyo waannabay, ubbatoo nubaa qoppiyoogaa gidennan, keehi koshshiya ha gita allaalliyaabaa, hegeekka Yihoowa haaroy suure gidiyoogee erettiyoogaa dogana bessennaagaa. Iyyoobadan, nuna wolqqaama metoy gakkishinkka gencciyoogan he tumay erettanaadan nuuni oottana danddayiyoobay deˈiyoogaa akeekoos.

15. Nuna metiyaabay gakkishinkka ammanettiyoogee demissiyoobay aybee?

15 Ammanettiyoogee keehi koshshiyoogaa wotti dentti qoppiyoogee nuna maaddiyoy aybissee? Nu bolli metoy gakkiyoogee  maaddiyoobay deˈees. Hegee Yihooway nunan azzanidoogaa bessiyaaba gidennan, Xoossay ubbabaa haariyo maatawu nuuni exatiyaakkonne bessanawu maaddiyaaba. (Lee. 27:11) Nuuni ammanettikkonne genccikko, Yihoowa ufayssoos; qassi nuuni sinttappe demmanabaa mintti ammanoos. (Roome 5:3-5 nabbaba.) Iyyooba taarikee “Godai maarotainne qaretai kumidoogaa” gidiyoogaa bessees. (Yaaq. 5:11) Hegaa gishshawu, Xoossay ubbabaa haariyo maatawu exatiya nunakka haratakka anjjanaagaa ammanettana danddayoos. Hegaa eriyoogee nuuni “ufaissan genccanaadaaninne danddayanaadan” maaddees.—Qol. 1:11.

UBBATOO HEGAABAA QOPPIYOOGAA

16. Yihoowa haaroy suure gidiyoogee erettiyoogaabaa ubbatoo qoppana koshshiyoy aybissee?

16 Yihoowa haaroy suure gidiyoogee erettiyoogaabaa ubbatoo qoppiyoogee metana danddayees. Nu metuwaappe denddidaagan issi issitoo keehi unˈˈettana danddayoos. Ubbatoo hegaabaa qoppikko, guutta metoykka gita milatana danddayees. Yaatiyo gishshawu, metiyaabay nuna gakkiyo wode Xoossay ubbabaa haariyo maatawu exatiyoogee ay keena koshshiyaabakko ubbatoo hassayana bessees.

17. Yihoowa oosuwaa ubbatoo oottiyoogee gita allaalliyaa muletoo qoppanaadan waati maaddii?

17 Yihoowa oosuwaa ubbatoo oottiyoogee, keehi koshshiya allaalliyaa muletoo qoppanaadan nuna maaddana danddayees. Leemisuwawu, Reno giyo micheeyyo suuttay bollan meqqin a keehi sahettaasu; qassi a kansseriyaa sahettawusu. A aakime keettan akkamettiyo wode, hosppitaaliyan oottiyaageetuyyo, sahettiyaageetuyyoonne oychanawu yiyaageetuyyo sabbakaasu. Issitoo, hosppitaaliyaa gelada a naaˈˈu saaminttanne baggaa takkido wode 80 saatiyaa haggaazaasu. Rena hayqqanawu matido wodiyankka, Yihoowa haaruwawu exatiyoogaa mule aggabeykku. Yaatidoogee, sahuwaappe o woppissiis.

18. Yihooway ubbabaa haariyo maatawu exatiyoogee maaddiyoogaa issi michiyaa oottidobay waati bessii?

18 Galla galla nuna metiyaabay gakkishinkka Yihooway ubbabaa haariyo maataabaa qoppanawu koyoos. Jenifera ba biitti simmanawu horophilee uttiyoosan heezzu gallassaa takkaasu. A baanawu qoppidosaa biya horophilleti bees giyo wode zaari zaaridi aggibayidosona. A barkka attido gishshawunne keehi daafurido gishshawu, hanidabaa qoppaydda baban azzanana danddayawusu. SHin a baagaadan metootida asata ayyaanaaban waata maaddana danddayiyaakko eranawu woossaasu. Hegee ay demissidee? A daro asawu sabbakaasunne daro xuufiyaa immaasu. A, “Metiyaabay deˈishinkka Yihooway tana anjjiis; qassi boncho ogiyan haratuyyo a sunttaa erissanaadan tana minttettiis” yaagasu. Ee, a ubbatoo Yihoowa halchuwaabaa qoppaasu.

19. Yihoowa asay a haaruwaara gayttidaagan exatiyoy oossee?

19 Yihooway ubbabaa haariyo maataa bonchiyoogee tumu haymaanootiyaa wordduwaappe shaakki eranawu maaddees. Xoossaa asay beniisappe a haaruwawu exatees. Tumu goynuwaa goynniya nuunikka Yihooway ubbabaa haariyo maatawu huuphiyan huuphiyan exatana bessees.

20. Yihooway ubbabaa haariyo maatawu neeni exatanawu baaxetiyo wode, awu aybi siyettii?

20 Ammanettada oottiyoogaaninne metuwan gencciyoogan Yihooway ubbabaa haariyo maatawu exatanawu neeni baaxetiyoogaa i nashshiyoogaa ammanetta. (Maz. 18:25) Yihooway ubbabaa haariyo maatawu ne kumetta wozanaappe exatana koshshiyoy aybissakko, qassi waatada hegaadan oottana danddayiyaakko kaalliya huuphe yohuwan beˈana.