“Nu Godau Xoossau, neeni bonchchuwaa, sabaanne wolqqaa ekkanau bessaasa. Aissi giikko, ubbabaa neeni medhdhadasa.”—AJJ. 4:11.

MAZAMURE: 12, 150

1, 2. Nuuni ubbay ammanana bessiyaabay aybee? (Doomettan deˈiya misiliyaa xeella.)

XOOSSAY ba haariyo maataa bessenna ogiyan goˈettees giidi Dabloosi mootiyoogaa, qassi asay bana barkka ayssiyaakko darin ufayttana giidi Seexaanay yootiyoogaa hagaappe kasetiya huuphe yohuwan beˈida. Seexaanay giyoobay likkee? Banttana banttarkka ayssanawu koyiyaageeti merinawu deˈana danddayiyaabadan ane qoppa. SHin eti Xoossawu haarettennan etawu ushachanee? Ooninne nena haarennan merinawu deˈiyaakko neeni ufayttanee?

2 He oyshata hara uri ne gishshaa zaarana danddayenna. Asa ubbay hegaabaa qoppana bessees. Yaatiyoogan, Xoossawu ubbabaa haariyo matay deˈiyoogaa akeekoos. A haaroy hara ay haaroppenne aadhees. Qassi nuuni nu kumetta wozanan hegawu exatana bessees. Geeshsha Maxaafay nuuni hegaadan ammananaadan oottiyaabaa yootees. Leemisuwawu, Yihoowa haaroy suure gidiyoogaa xeelliyaagan Geeshsha Maxaafay yootiyoobaa ane beˈa.

HAARIYO MAATAY YIHOOWAAAGAA

3. Ubbabaa haariyo maatay deˈiyoy Yihoowa xalla gidiyoy aybissee?

3 Yihooway ubbaa danddayiya Xoossanne Medhidaagaa gidiyo gishshawu, ayyo saluwaa saˈaa haariyo maatay deˈees. (1 Odi. 29:11; Oos. 4:24) Saluwan Kiristtoosaara haariya 144,000ti,  “Nu Godau Xoossau, neeni bonchchuwaa, sabaanne wolqqaa ekkanau bessaasa. Aissi giikko, ubbabaa neeni medhdhadasa; qassi ubbabaikka neeni koyidoogaadan haniisinne de7iis” yaagidi yexxiyoogee Ajjuutaa 4:11n odettiis. Ee, Yihooway ubbabaa medhido gishshawu, asaakka ayyaana meretatakka haariyo kumetta maatay assi deˈees.

4. Xoossaa haaruwaa eqettiyoogee koyidobaa dooriyo maataa bessenna ogiyan goˈettiyoogaa gidiyoy aybissee?

4 Seexaanay aybanne medhibeenna. Hegaa gishshawu, saluwaa saˈaa haaranawu oychiyo maati awu mule baa. Inne koyro azinaynne machiyaa otorettidi Yihooway ubbaabaa haariyo maataa eqettidosona. (Erm. 10:23) Etawu bantta koyidobaa dooriyo maatay deˈiyo gishshawu, Xoossawu haarettennan agganawu doorana danddayoosona. SHin he maatay deˈiyo gishshawu Yihoowa haaruwaa eqettiyo maatay etawu deˈii? CHii. Koyidobaa dooriyo maatay asay loˈˈo gidida darobaa galla galla dooranaadan maaddees. SHin hegee asay banttana Medhidaagaanne etawu Deˈuwaa Immidaagaa bolli makkalanaadan oottiyaaba gidenna. Ee, Yihoowa eqettiyoogee koyidobaa dooriyo maataa bessenna ogiyan goˈettiyoogaa. Asa ubbay Yihoowa xillo haaruwawu haarettana bessees.

5. Xoossaa pirdday suure gidiyoogaa nuuni ammanettana danddayiyoy aybissee?

5 Ubbabaa haariyo maatay Yihoowaagaa giyo hara gaasoykka deˈees. I ba maataa goˈettiyoy suure ogiyaana. I babaa hagaadan giis: “[Taani] aggenna siiquwaa, suure pirddaanne xillotettaa sa7aa bollan oottiya GODAA, . . . taani hageetan ufaittais.” (Erm. 9:24) I suure pirddaa pirddanawu nagarancha asi kessido higgiyaa kaallenna. Suurebay aybakko maaraa kessiyay a; i bali baynna suure pirddaa pirddiyo gishshawu asaassi higgiyaa immees. “Xillotettainne suure pirddai [a] kawotaa araataassi baaso” gidiyo gishshawu, a higgee, a maaraynne a pirdday ubbay suure gidiyoogaa ammanettana danddayoos. (Maz. 89:14; 119:128) Seexaanay Yihooway suure haarenna giidi mootees. SHin i ba huuphe ha alamiyan suure pirdday deˈanaadan oottana danddayenna.

6. Alamiyaa ayssiyo maatay Yihoowassa giyo issi gaasoy aybee?

6 Yihoowawu saluwaa saˈaa ayssanawu koshshiya eraynne aadhida eratettay deˈiyo gishshawukka ubbabaa haariyo maatay awu deˈees. Leemisuwawu, aakimeti mule pattana danddayibeenna harggiyaa Xoossay ba Naˈay pattanaadan oottidoogaa qoppa. (Maa. 4:23, 24; Mar. 5:25-29) Yihoowa xeelan hegee maalaalissiyaaba gidenna. I bollay waani oottiyaakko erees; qassi qohettida aybanne pattana danddayees. Hayqqida asaa denttanawunne meretay daafaabaa gattennaadan teqqanawukka awu wolqqay deˈees.

7. Yihoowa aadhida eratettay Seexaanay haariyo ha alamiyaa aadhida eratettaappe aadhiyoy aybiinee?

7 Seexaanay ayssiyo ha alamiyan asay issi biittaa giddon denddiya olaakka, issi biittay hara biittaara olettiyo olaakka essanawu baaxetees; shin alamiyawu sarotettaa ehaanawu maaddiya aadhida eratettay deˈiyoy Yihoowa xallaassa. (Isi. 2:3, 4; 54:13) Nuuni Yihoowa eraabaanne aadhida eratettaabaa tamaariyo wode, geeshsha ayyaanay denttettin hagaadan giida, kiitettida PHawuloosadan qoppoos: “Xoossaa duretettai ai keena daroo? A hayyoinne a eratettai ai keena xoqqee? A pirddaa yootanai oonee? I ba oottiyoogaa i aissi oottiyaakko, oonee akeekiyai?”—Roo. 11:33.

YIHOOWA HAAROY AY HAAROPPENNE AADHEES

8. Yihooway haariyo ogiyaara gayttidaagan nena keehi ufayssiyaabay aybee?

8 Geeshsha Maxaafay ubbabaa haariyo maatay deˈiyoy Yihoowa gidiyoogaa xalla gidennan,  a haaroy hara ay haaroppenne aadhiyo gaasuwaakka yootees. Hegawu issi gaasoy i siiquwan haariyoogaa. Yihooway ubbabaa haariyo ogiyaabaa qoppiyo wode keehi ufayttoos. I “qaretainne maarotai kumido Xoossaa, danddayanchchaa, aggenna siiqoi daridoogaanne daro ammanettiyaagaa.” (Kes. 34:6) Xoossay bawu oottiya asata keehi bonchees. Nuuni nuuyyo qoppiyoogaappe aaruwan i nuussi qoppees. Dabloosi Yihooway ayyo ammanettidi oottiyaageeta loˈˈobaa diggees gees; shin hegee worddo. Nuussi merinaa deˈuwaa hidootay deˈanaadan Xoossay ba alˈˈo Naˈaakka immiis!—Mazamure 84:11; Roome 8:32 nabbaba.

9. Xoossay asawu huuphiyan huuphiyan qoppiyoogaa waati erana danddayiyoo?

9 Yihooway ba asaa ubbaa siiqees. Qassi i ba asawu huuphiyan huuphiyan qoppees. Leemisuwawu, Yihooway Israaˈeelata bantta morkketu kushiyaappe ashshanawu he deriyawu daannata sunttidonne etawu wolqqaa immido heezzu xeetu layttaabaa qoppa. He wayssiya wodiyan, ba goˈˈa aggada tumu goynuwaa goynniyoogaa doommida, Israaˈeela biittaa asa gidenna Urutibaa i akeekiis. Yihooway loˈˈo azinaanne attuma naˈaa immidi Uruto anjjiis. A harabankka anjjettaasu. Uruta hayquwaappe denddiyo wode, ba naˈay Masiyaa mayzza aawatuppe issuwaa gidiyoogaa erana. Qassi a oottidobay Geeshsha Maxaafan i sunttan xeegettiya maxaafan xaafettidoogaa erada a ay keena ufayttanaakko qoppa!—Uru. 4:13; Maa. 1:5, 16.

10. Yihoowa haaroy huqqunniyaagaa gidennay aybissee?

10 Yihoowa haaroy huqqunniyaagaa gidenna. A haaroy laˈa kesseesinne ufayssees. (2 Qor. 3:17) Daawiti hegaa xeelliyaagan hagaadan giis: “Bonchchoinne anggai a yuushuwan de7ees; minotettainne ufaissai a Beeta Maqidasiyan de7ees.” (1 Odi. 16:7, 27) Hegaadankka, mazamuraawee Etaani hagaadan giis: “Abeet GODAU, nena sabbi eriyaageetinne ne som77uwaa poo7uwan heemettiyaageeti anjjettidaageeta. Ne sunttan gallassa ubban ufaittoosona; ne xillotettaa gishshau, eti nena xoqqu xoqqu oottoosona.”—Maz. 89:15, 16.

11. Yihoowa haaroy ay haaroppenne aadhiyoogaa mintti ammananawu ay oottana danddayiyoo?

11 Yihoowa loˈˈotettaabaa darotoo wotti dentti qoppiyoogee a haaroy ay haaroppenne aadhiyoogaa kaseegaappe aaruwan ammananaadan maaddana danddayees. Hegee, nuunikka mazamuraawiyaagaadan, “Harasan sha7u gallassaa de7anaappe Xoossaa keettan issi gallassaa de7iyoogee lo77o” gaanaadan oottees. (Maz. 84:10) Hegaappe aaruwan ufayssiyaabay baawa! Yihooway nuna Medhidaagaa gidiyo gishshawu, nuuni tumu ufayssaa demmanawu waatana koshshiyaakko erees; qassi i nuussi koshshiyaabaa darissidi immees. I nuuni oottanaadan koyiyoobay ubbay nuna goˈˈiyaabanne keehi ufayssiyaaba; ubba i giyoobaa oottanawu giidi issi issibaa aggi bayikkokka keehi ufayttoos.—Isiyaasa 48:17 nabbaba.

12. Yihooway ubbabaa haariyo maatawu exatanawu nuna denttettiya waanna gaasoy aybee?

12 Kiristtoosa SHaˈu Layttaa Haaruwaappe simmin issi issi asay Yihoowa haaruwaa bolli makkalanaagaa Geeshsha Maxaafay yootees. (Ajj. 20:7, 8) Eti hegaadan makkalanaadan denttettanay aybee? Dabloosa; i asaa balettanawu qashuwaappe birshshettana; i ubbatoo oottiyoogaadan he wodekka asay ba xallaa siiqanaadan oottanawu malanaagee erettidaagaa. Yihoowawu azazettennan merinawu deˈanawu danddayettees giidi asaa ammanttanawu i malana danddayees. Hegee mule tuma gidennaagee erettidaagaa. ‘He worddo qofaa taani ammananee?’ giidi nuna oychana koshshees. Nuuni Yihoowa siiqikko, qassi a loˈˈotettaa gishshawunne saluwaa saˈaa haariyo a maataa  gishshawu awu haggaaziyaaba gidikko, Seexaanay yootiyo he qofay nuna sheneyana. Yihooway siiquwan haariyo maatawu haarettennan deˈanawu nuuni mule koyokko.

YIHOOWAY UBBABAA HAARIYO MAATAWU AMMANETTADA EXATA

13. Xoossaa milatiyoogan awu exatiyoogaa waati bessiyoo?

13 Yihooway ubbabaa haariyo maatawu nu kumetta wozanaappe exatana koshshiyoogee qoncce. Haariyo maatay awu deˈiyoogaanne a haaroy ay haaroppenne aadhiyoogaa beˈida. Ubbatoo ammanettidi deˈiyoogaaninne Xoossawu ammanettidi oottiyoogan Yihooway ubbabaa haariyo maatawu exatana danddayoos. A maatawu exatiyoogaa bessana danddayiyo hara ogee aybee? Ubbabaa Yihooway koyiyoogaadan oottiyoogan hegaa bessana danddayoos. Issibaa Yihooway koyiyoogaadan oottiyo wode, i haariyo ogiyaa siiqiyoogaanne hegawu exatiyoogaa bessoos.—Efisoona 5:1, 2 nabbaba.

14. Cimatinne so asawu huuphe gidiyaageeti Yihoowa waati milatana danddayiyoonaa?

14 Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyo wode Yihooway ubbabaa siiquwan haariyoogaa akeekoos. Yihoowa haaruwaa dosiya, so asawu huuphe gidiyaageetinne gubaaˈe cimati a leemisuwaa kaallidi siiquwan ayssana besseesippe attin, harata huqqunnana bessenna. Kiitettida PHawuloosi Xoossaanne a Naˈaa milatanawu keehi baaxetiis. (1 Qor. 11:1) PHawuloosi harata yeellayibeenna woy i koyiyoobaa oottanaadan eta giddibeenna. Ubba i eta woossiis. (Roo. 12:1; Efi. 4:1; Pilm. 8-10) Yaatiyoogan PHawuloosi Yihoowa milatiis. Yihooway haariyo ogiyaa siiqiyaanne a haaruwawu exatiya ubbay hegaadan oottana koshshees.

15. Yihooway kessido aawatettaa maataa bonchiyoogee nuuni a siiqiyoogaa waati bessii?

15 Yihooway aawatettaa immidoogeetuura hashetidi oottiyoogankka a haaruwawu exatiyoogaa bessoos. Aawatettay deˈiyoogeeti kuuyidobaa nuuni loytti akeekenna woy maayettenna wodekka Yihooway kessido  maarawu haarettanawu koyoos. SHin alamiyaa asay hegaadan oottanawu koyennaagee tuma; gidikkokka, Yihoowawu haarettidi merinawu deˈanawu koyikko hegaadan oottana koshshees. (Efi. 5:22, 23; 6:1-3; Ibr. 13:17) Xoossay nuussi loˈˈobaa amottiyo gishshawu, hegaadan oottikko goˈettoos.

16. Xoossay ubbabaa haariyo maatawu exatiyaageeti issibaa waati kuuyiyoonaa?

16 Nuuni huuphiyan huuphiyan kuuyiyoobankka Xoossay ubbabaa haariyo maatawu exatiyoogaa bessana danddayoos. Yihooway nuuni issibaa waati oottanaakko wurssi yootenna. Yaatiyoogaappe, i ba qofaa yootidi nuna kaalettees. Leemisuwawu, Kiristtaaneti maayana bessiyo maayo qommuwaa i qonccissidi yootenna. SHin, nuuni maayiyoobaynne alleeqettiyoobay Kiristtaanetussi bessiyaagaa gidanaadan i koyiyoogaa qonccissiis. (1 Xim. 2:9, 10) I nuuni kuuyiyooban harata xubbennaadan woy qohennaadan naagetta bessiyoogaakka akeekissiis. (1 Qor. 10:31-33) Nuuni nu dosiyoobaa gidennan, Yihoowa qofaa kaallidi issibaa kuuyikko, Yihooway haariyo ogiyaa siiqiyoogaanne hegawu exatiyoogaa bessoos.

Intte kuuyiyoobaaninne soo asay oottiyooban Xoossay ubbabaa haariyo maatawu exatite (Mentto 16-18 xeella)

17, 18. Aqo laggeti Yihooway ubbabaa haariyo maatawu exatana danddayiyo issi issi ogeti aybee?

17 Yihoowa Markka gidida azinaynne machiyaa Yihooway ubbabaa haariyo maatawu exatana danddayiyo issi ogiyaabaa qoppa. Eta aqo deˈoy eti qoppidoogaappe dummatana danddayees. Ubba bantta aqo deˈuwan wolqqaama metoy gakkana danddayees. Hegaadan gidikko, Yihooway Israaˈeela deriyawu oottidobaa qoppiyoogee eta maaddana. Xoossay i he deriyawu azina mala gidiyoogaa yootiis. (Isi. 54:5; 62:4) Eti zaari zaaridi Yihoowa azzanttidosona. Hegee ufayssenna aqo deˈo mala. SHin, Yihooway eta hanotan sohuwaara hidootaa qanxxibeenna. I eta darotoo maariis; qassi etaara maacettido maachawu ammanettiis. (Mazamure 106:43-45 nabbaba.) Nuunikka Yihoowakko shiiqanaadan oottiday aggenna a siiquwaa.

18 Hegaadankka, Yihoowa siiqiya azinaynne machiyaa a milatoosona. Bantta aqo deˈoy ufayssennaagaa gidikko, bantta aqo laggiyaappe shaahettanawu gaaso koyokkona. Yihooway eta waaxidoogaanne eti ‘issippe deˈanaadan’ koyiyoogaa akeekoosona. Geeshsha Maxaafay yootiyoogaadan, issi uri ba aqo laggiyaappe paraman shaahettidi hara uraa ekkana woy gelana danddayiyoy aqo laggetuppe issoy shaaramuxikko xallaana. (Maa. 19:5, 6, 9) Kiristtaaneti bantta aqo deˈuwaa loyttanawu banttawu danddayettida ubbabaa oottikko, Yihooway ubbabaa haariyo maatawu exatoosona.

19. Nuuni balabaa oottiyo wode waatana bessii?

19 Nuuni nagarancha gidiyo gishshawu, issi issitoo Yihoowa azzanttiyaabaa oottoos. I hegaa eriyo gishshawu, Kiristtoosa wozuwaa siiquwan giigissiis. Hegaa gishshawu, issi issibaa baliyo wode Yihooway nuna maaranaadan oychana bessees. (1 Yoh. 2:1, 2) Nu oottido balan keehi azzaniyoogaappe, nu balaappe tamaarana danddayoos. Nuuni Yihoowakko shiiqidi deˈikko, i nuuyyo atto gaananne nuuni minnanaadan maaddana, qassi sinttappe hegaa mala metoy gakkiyo wode xoonanaadan maaddana.—Maz. 103:3.

20. Yihooway ubbabaa haariyo maatawu exatiyoogaa haˈˈi bessana koshshiyoy aybissee?

20 Ooratta alamiyan asay ubbay Yihooway ubbabaa haariyo maatawu haarettana; qassi a xillotettaa ogiyaabaa tamaarana. (Isi. 11:9) SHin, hegaabaa ha wodiyan darobaa tamaariiddi deˈoos. Matan, Xoossawu ubbabaa haariyo maatay deˈiyaakkonne ooninne oychenna wodee yaana. Xoossawu ammanettidi deˈiyoogan, nu haggaazuwaaninne nuuni oottiyo ubbaban Xoossaa milatanawu wozanappe baaxetiyoogan i ubbabaa haariyo maatawu exatiyo wode haˈˈa.