Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  Tamme 2017

Somˈˈo Xeellennan Harabaa Xeellana Danddayay?

Somˈˈo Xeellennan Harabaa Xeellana Danddayay?

KANAADAN deˈiya Yihoowa Markkatuppe issuwaa gidida Dooni ogiyan aqiya asaa haasayissanawu keehi baaxetees. Dooni hegaa mala asatuppe issuwaabaa hagaadan giis: “Taani oge doonan beˈiyo asatuppe issoy keehi qita gidida Pitera giyo keetti baynna bitaniyaa. I keehi yashshiyaanne asi akko shiiqennaadan oottiya asa. Asay ayyo kehidi oottiyoobaa darotoo i ixxis gees.” Gidikkokka, 14⁠ppe dariya layttawu Dooni he keetti baynna bitaniyaa danddayaaninne kehatettan takki takkidi maaddiis.

Issi gallassi, Piteri Doona, “Neeni ta gishshawu ayssi metootay? Hara asa ubbay tana aggibayiis. SHin neeni taassi qoppiyoy aybissee?” yaagidi oychiis. Dooni Pitera wozanaa denttettanawu heezzu xiqiseta akeekan goˈettiis. Koyruwan, Xoossawu sunttay deˈiyoogaa eriyaakkonne Pitera oychidi, Mazamure 83:18 i nabbabanaadan shoobbiis. Naaˈˈanttuwan, i Piterassi qoppiyo hara gaasuwaa qonccissanawu, “Godaa sunttaa xeesiya ooninne attana” yaagiya Roome 10:13, 14 nabbabissiis. Wurssettan, Dooni Maatiyoosa 9:36 nabbabidi, Piterikka bawu zaaretti nabbabanaadan shoobbiis. He xiqisee, “Daro asaa be7idi, heemmiya asi bainna dorssadan asai hirggiyo gishshaunne asaa maaddiyaabi bainna gishshau, [Yesuusi] asaayyo qarettiis” yaagees. Yaatin Piteri yeekkana haniiddi, “He dorssatuppe issoy tanee?” yaagidi oychiis.

Pitera deˈoy laamettiyoogaa doommiis. I ba bollaa meecettiis, ba buuchaa meedettiis, qassi Dooni ayyo immido loˈˈo maayuwaa maayiis. Piteri he wodeppe doommidi ubbatoo geeshsha gididi deˈiis.

Piteri ba hanotaa masttooshan galla galla xaafees. I koyro heeran xaafidobay darin ufayssennaba, shin matan i dumma gididabaa xaafiis. I issi galla xaafidobay hagaadan gees: “Hachi Xoossaa sunttaa eraas. Haˈˈi taani Yihoowakko woossana danddayays. A sunttaa eriyoogee keehi ufayssiyaaba. Yihooway tawu  dabbo gidana danddayiyoogaanne awudenne gidin taani ayyo yootiyo ubbabaa i siyanawu koyiyoogaa Dooni tawu yootiis.”

Piteri wurssettan ba ishaayyoonne ba micheeyyo issibaa xaafiis. I hagaadan giis:

“Taani hachi darin pashkkikke. Cimaycheennan waaya aggana. SHin hagee tawu wurssetta galla gidikkonne ta laggiyaa [Doonara] Gannatiyan zaarettada gayttanaagaa erays. Intte hagaa nabbabiyo saatiyan taani baawa. SHin issi imatta uri ta baliyaa yiikko, a haasayissite, qassi salo milatiya ha maxaafaa [amarida layttappe kase awu imettida, Merinaa Deˈuwaa Demissiya Tumaa giya maxaafaa gaanaassa] hayyanintta nabbabite. * He maxaafay taani ta laggiyaara zaarettada Gannatiyan gayttanaagaa yootees. Hagee taani loytta ammaniyooba. Intte siiqo ishaa, Pitera.”

Baliyaappe simmin, Pitera michiyaa Uma, “Naaˈˈu laytta gidiya wodeppe kase Piteraara gayttaas. Daro layttappe simmin i ufayttiyoogaa beˈaas. Ubba i moocu gees” yaagaasu. A Doonayyo, “Ta ishaa wozanaa denttettida he maxaafay keehi dumma gidana gaada qoppiyo gishshawu taanikka he maxaafaa nabbabana” gaasu. Uma Tumuppe Geeshsha Maxaafay Tamaarissiyoy Aybee? giyo maxaafaa Yihoowa Markkatuura xannaˈanawu eeno gaasu.

Nuunikka o somˈˈonne xeellennan aggana, etabaa danddayananne eta wozanappe siiqana danddayoos. (1 Xim. 2:3, 4) Hegaadan oottiyoogan, xeellanawu darin loˈˈennaba gidikkokka suure wozanay deˈiyo Pitera mala asatu wozanaa denttettana danddayoos. ‘Wozanaa xeelliya’ Yihooway loˈˈo asatu wozanan tumay diccanaadan oottanaagaa ammanettana danddayoos.—1 Sam. 16:7; Yoh. 6:44.

^ MENT. 7 Yihoowa Markkati attamissidoogaa, shin haˈˈi attamettenna.