Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  Tamme 2017

Ooyettikko Sigettiyoogan Sarotettaa Medhuutee?

Ooyettikko Sigettiyoogan Sarotettaa Medhuutee?

XOOSSAA YIHOOWAY Kiristtaaneti sarotettaa siiqanaadaaninne bantta deˈo macara ubban sarotettan deˈanaadan minttettees. Nuuni sarotettaa koyiyoogee tumu goynuwaa goynniyaageeti sarotettan deˈanaadan oottees. Hegee qassi ooshshaa ixxiya asay gubaaˈiyaakko yaanaadan denttettees.

Leemisuwawu, Madagaskaree biittan deˈiya erettida shareechoy Yihoowa Markkatu giddon deˈiya sarotettaa akeekiis. I, ‘Taani issi haymaanootiyaa yame gidanawu koyikko, Yihoowa Markka gidana’ yaagidi qoppiis. Wodeppe simmin, iita ayyaanaa oosuwaa oottiyoogaa aggiis, ba aqo deˈuwaa Geeshsha Maxaafaa maaraadan giigissiis, yaatidi, sarotettaa Xoossaa Yihoowawu oottiyoogaa doommiis.

Layttan layttan, gubaaˈiyaa yara gidiya shaˈan qoodettiya asati eti keehi amottiiddi takkido sarotettaa yan demmoosona. SHin “qanaateenne yiiqee” gubaaˈe giddon issuwawu issuwaara deˈiya dabbotaa moorananne metoy merettanaadan oottana danddayiyoogaa Geeshsha Maxaafay yootees. (Yaaq. 3:14-16) SHin Geeshsha Maxaafay nuuni waatidi hegaa mala metoy merettennaadan oottananne sarotettan deˈana danddayiyaakkokka yootees. Ha zoree keehi maaddiyaaba gidiyoogaa akeekanawu issi issi asatu deˈuwan hanidabaa ane beˈoos.

MERETTIYA METUWAANNE HEGAA GIIGISSIYOOGAA

“Tanaara oottiya ishaara maayettana danddayabeykke. Issi gallassi nuuni issoy issuwaara ooyettishin naaˈˈu asati yiidi beˈidosona.”—KRISA.

“Taani darotoo issi micheera haggaazays; shin taani qoppennan a tanaara haggaaziyoogaa aggabeyaasu. Ubba a tana haasayissiyoogaakka muleera ixxaasu. Hegawu gaasoy aybakko taani erabeykke.”—JANETO.

“Issitoo, issi kutti naaˈˈu asatuura silkkiyan haasayays. Etappe issoy silkkiyaa gorddidabadan qoppada, hinkkuwawu he uraabaa loˈˈo gidennabaa yootaas. SHin taani qoppidoogaadan i silkkiyaa gorddibeenna.”—MIKAˈELA.

“Nu gubaaˈiyan naaˈˈu aqinyetu giddon metoy merettiis. Eti issoy issuwaara palamettidosona. Eti guuttaban gaasottidi ooyettidoogee harata azzanttiis.”—GARA.

Qommoora beˈidobay darin metennaba gaada qoppana danddayaasa. SHin hegee he asati qofaaninne ayyaanaaban qohettanaadan oottana danddayiyaaba. SHin he ishatinne michoti ubbay Geeshsha Maxaafaa maaraa kaallidi zaarettidi saruwan deˈidoogee ufayssiyaaba. Eta maaddida Geeshsha Maxaafaa maarati awugeetakko eray?

“Ogiyan biiddi ooyettoppite.” (Doo. 45:24) Yooseefi bantta aawaakko simmiya ba ishantta hegaadan giidi zoriis. Hegee eratetta zore! Issi uri ba huuphiyaa naagana xayidi sohuwaara yiillotiyaaba gidikko, haratakka hanqquwawu denttettees. Krisi ba metoy otoruwaanne kaaletuwaa siyanawu koyennaagaa gidiyoogaa akeekiis. SHin i laamettanawu koyido gishshawu, aara palamettida  ishaa maarotaa oychiis, qassi sohuwaara yiillotennan agganawu baaxetiis. Krisaara oottiyaagee i issi issiban laamettiyoogaa akeekidi ikka laamettiyoogaa doommiis. Haˈˈi eti naaˈˈaykka ufayttidi Yihoowawu oottoosona.

“Zoretai xayikko, halchchidobai halettees.” (Lee. 15:22) Janeta ha zoriyaa oosuwan peeshshana bessiyoogaa akeekaasu. A hinkko micheera ‘zorettanawu,’ woy haasayanawu qofaa qachaasu. Eti haasayiyo wodiyan, Janeta he michiyaa yiillotanaadan oottidabay aybakko qonccissada yootanaadan leddan oychaasu. Eti tobbiyoogaa doommiyo wode palamettidosona; shin eti bantta metuwaabaa woppu giidi haasayin hanotay giigiis. Yaatin, hinkko michiyaa hanotaa bala ogiyan akeekidoogaa eraasu; qassi Janeta o yiilloyanawu gaada aynne oottabeennaagaa akeekaasu. A maarotaa oychaasu; yaatin haˈˈi eti zaarettidi issippe Yihoowawu oottiiddi deˈoosona.

“Neeni yarshshiyoosan yarshshishin, ne ishaa naaqqidobai neeyyo hegan hassayettikko, ne yarshshuwaa he sohuwankka yeggabayada ba; kasetada ne ishaara sigettaichcha.” (Maa. 5:23, 24) Yesuusi deriyaa bolli tamaarissido ha zoriyaa neenikka hassayennan aggakka. Mikaˈeli asawu kehennanne haratuyyo siyettiyaabaa akeekanawu malenna asa gidiyoogaa eridi keehi azzaniis. I zaarettidi saruwan deˈanawu baappe koyettiyaabaa oottanawu murttiis. I naaqqido ishaara gayttidi, ba huuphiyaa kawushshidi a maarotaa oychiis. Hegee ay demissidee? Mikaˈeli, “Ta ishay tawu wozanappe atto giis” yaagiis. Eti zaarettidi laggetidosona.

“Issoi issuwaabaa danddayite; ooninne ba laggiyaa bolli hanqqettidobai de7ikko, issoi issuwau atto yaago.” (Qol. 3:12-14) Daro wodiyawu aqinye gididi haggaazida michota gubaaˈe cimay kehatettan maaddiis; i eti hagaadan giidi qoppanaadan maaddiis: ‘Nu naaˈˈaykka issi issiban maayettennan ixxidi harati azzananaadan oottana bessii? Nuuni issoy issuwaabaa danddayennaadaaninne sarotettan Yihoowawu haggaazennaadan gaaso gidiyaabi tumuppe deˈanee?’ Eti he cimay zoridobaa siyidi oosuwan peeshshidosona. Haˈˈi eti issoy issuwaara maayettidi mishiraachuwaa haratuyyo yootoosona.

Issi uri nena qohikko, qommoora qonccida, Qolasiyaasa 3:12-14y nena maaddana danddayees. Harati eta naaqqiyo wode bantta huuphiyaa kawushshidi atto gaananne he yohuwaa dogana danddayiyoogaa daroti akeekidosona. Issi issibaa ootta simmadakka hegee coo atto gaanawu metiyaabadan qoppikko, Maatiyoosa 18:15n deˈiya maaray nena maaddana danddayees. Yesuusi ha xiqisiyan issi uri gita nagaraa oottidi hara uraa naaqqiyo wode, naaqettida uri oottana bessiyaabaa yootiis. SHin he maaray neenikka oosuwan peeshshana koshshiyaaba gidana danddayees. Ne ishaara woy micheera gayttada, intte maayettibeennabaa kehatettaaninne ashkketettan haasayada yohuwaa giigissa.

 Geeshsha Maxaafay nuna maaddana danddayiya hara maaraakka yootees. SHin he maarata oosuwan peeshshanawu, ‘geeshsha ayyaanaa ayfiyaa, hegeekka, siiquwaa, ufayssaa, sarotettaa, danddayaa, kehatettaa, loˈˈotettaa, ammanuwaa, ashkketettaa, ne huuphiyaa naagiyoogaa’ neeni bessana koshshees. (Gal. 5:22, 23) Zayitee issi maashiniyaa looxigissiyoogaadan, qommoora qonccida Xoossaa ufayssiya eeshshati nuuni haratuura maayettidi saruwan deˈanaadan keehi maaddoosona.

ASAWU DUMMA DUMMA EESHSHAY DEˈIYOOGEE GUBAAˈIYAA LOYTTEES

Nuuyyo huuphiyan huuphiyan deˈiya eeshshay, qassi nuuni issoy issuwaappe dummatiyoobay issoy issuwawu loˈˈo lagge gidanaadan maaddana danddayees. SHin issuwaa eeshshay haraagaappe dummatiyoogee issoy issuwaara maayettennan agganaadankka oottana danddayees. Gubaaˈe cima gididi daro layttawu oottida ishay hagaadan giis: “Dungguuxa gidida uri bawu siyettiyaabaa qonccissi yootiyaanne haratuura keehi dabbotiya uraara lagge gidanawu metootana danddayees. Hegee darin qofissennaba milatana danddayees; shin gita metoy merettanaadan oottana danddayees.” SHin eta eeshshay issoy issuwaagaappe keehi dummatiyo asati maayettennan aggiyoogee wottin deˈiyaaba gaada qoppay? Ane kiitettidaageetuppe naaˈˈatubaa qoppa. PHeexiroosi ay mala asee? Bawu siyettiyaabaa haasayanawu guyye geennanne haratakka issibawu denttettiya asa gaada qoppana danddayaasa. Yohaannisi shin? I siiqiya, qassi issibaa haasayanaappe woy oottanaappe kase yuushshi qoppiya asa giidi qoppana danddayoos. Nuuni eti hegaa mala asa giidi qoppanaadan oottidabay deˈana. Eta eeshshay issuwaagee haraagaappe dummatennan aggenna. SHin eti maayettidi issippe oottidosona. (Oos. 8:14; Gal. 2:9) Hegaadankka, issuwaagee haraagaappe keehi dummatiya eeshshay deˈiyo Kiristtaaneti ha wodiyan issippetettan oottana danddayoosona.

I haasayiyoobaynne oottiyoobay nena keehi yiilloyiyo ishay intte gubaaˈiyan deˈana danddayees. SHin Kiristtoosi ayyo hayqqidoogaa eraasa;  qassi neeni a siiqana koshshees. (Yoh. 13:34, 35; Roo. 5:6-8) Hegaa gishshawu, neeni aara laggetiyoogaa agganawu woy appe haakkanawu koyiyoogaappe, hagaadan gaada nena oycha: ‘Ta ishay Geeshsha Maxaafaa qofaara maayettennabaa tumuppe oottidee? I tana yiilloyanawu eriiddi hanidobi deˈiiyye tana yiilloyiyay a eeshshay taagaappe dummatiyoogee?’ Qassi, ‘Awu deˈidi, tawu baynna loˈˈo eeshshay aybee?’ giidi oychiyoogeekka keehi maaddees.

Wurssetta oyshay keehi koshshiyaaba. I haasayiyoogaa dosiyaaba gididi, neeni qassi coˈˈu giyoogaa dosiyaaba gidikko, i haggaazuwan asaa haasayissiyoogaa doommanawu aynne metootennaagaa qoppa. Neeni he uraappe issi issibaa tamaaranawu aara haggaazanawu oychana danddayaasa. I haratuyyo kehiyaaba, neeni qassi asawu immanawu koyennaba gidikko, cimidaageetuyyo, sahettidaageetuyyo woy maadoy koshshiyo haratuyyo kehatettan immiyoogee ufayssiyaaba gidiyoogaa he uraa hanotaappe beˈana danddayaasa. Yaatiyo gishshawu, hara urawu deˈiya loˈˈo eeshshaa loytta qoppiyoogan neegaappe keehi dummatiya eeshshay deˈiyo ishaara kaseegaappe aaruwan dabbotana danddayaasa. Yaatiyoogee intte mata lagge gidanaadan oottennan aggana danddayees; shin kaseegaappe intte dabbotaa minttana. Hegaappe denddidaagan, intte kaseppe aaruwan saruwan deˈana, qassi gubaaˈiyankka sarotettay kumana.

Koyro xeetu layttan deˈida Ewodonne Sinxxiiko giyo michotu eeshshay issoy issuwaagaappe dummatennan aggenna. Gidikkokka, kiitettida PHawuloosi eta naaˈˈaykka, ‘Godan issi qofan’ deˈanaadan zoriis. (Pili. 4:2) Nuunikka nu ishanttuuranne michonttuura issippetettan Xoossaa Yihoowawu oottananne gubaaˈiyan sarotettay deˈanaadan oottana koyoos.

OOYETTADA TAKKOPPA

SHarafay mokkidi ciishshaa mooriyoogaadan, haratubaa iitabaa qoppiyoogaa aggana xayikko, hegee keehi iitabaa kaalettana danddayees. Ixoy issi uraa wozanan kumikko, hegee kumetta gubaaˈiyaa keehi qohana danddayees. Nuuni Yihoowanne nu ishantta siiqikko, issoy issuwaara  maayettennabay kumetta gubaaˈiyaa sarotetta moorennaadan oottanawu nuuyyo danddayettida ubbabaa oottoos.

Ne huuphiyaa kawushshiyaabanne sarotettay deˈanaadan baaxetiyaaba gidikko, ufayssiya ayfiyaa demmana danddayaasa

Sarotettan deˈanawu qoppidi, haratuura maayettennabaa woy etaara ooshshiyaabaa giigissikko, keehi ufayssiya ayfiyaa demmana danddayoos. Issi michiyo gakkidabaa beˈa; a hagaadan gaasu: “Issi michiyaa tana guutta naˈadan xeelliyaabadan qoppaas. Hegee tana keehi yiilloyiis. Taani keehi yiillotido gishshawu iira kaseegaadan pashkki gaada haasayiyoogaa aggaas. Taani, ‘A bessiyaagaadan tana bonchenna gishshawu, haˈˈippe simmin taanikka o bonchikke’ gaada qoppaas.”

Guyyeppe, ha michiyaa ba eeshshaabaa qoppiyoogaa doommaasu. A hagaadan gaasu: “Tawu issi issi iita eeshshay deˈiyoogaa erada, ta hanotan keehi azzanaas. Ta qofaa laammana koshshiyoogaa akeekaas. He hanotaa xeelliyaagan Yihoowakko woossa simmada, he micheeyyo issi guutta imotaa shammaas, qassi ta iita qofaa gishshawu tawu atto gaanaadan karddiyan xaafada immaas. Nuuni issoy issuwaara qoomettida; qassi hegaappe simmin he yohuwaabaa denttidi haasayennan agganawu kuuyida. He wodeppe haa simmin nu giddon metoy meretti erenna.”

Asay sarotettaa keehi koyees. SHin bantta maataappe wodhanaadan oottiyaabay woy eta kawushshiyaabay merettiyo wode, daro asati sarotettaa mooriyaabaa oottoosona. Yihoowawu goynnenna daro asaa hanotay hegaa mala; shin ayyo goynniya asaa giddon sarotettaynne issippetettay deˈana bessees. PHawuloosi hagaadan giidi xaafanaadan Xoossay ba ayyaanan denttettiis: “Xoossai inttena xeesido xeessau bessiya de7uwaa intte de7anaadan, taani inttena woossais. Ubba wode intte intte huuphiyaa kaushshiyaageeta, ashkketanne danddayanchchata gidite; issoi issuwaa maaddiyoogan intte siiquwaa bessite. Inttena issippe gatti qachchiya sarotettan, Geeshsha Ayyaanai intteyyo immiyo issippetettaa naaganau minnite.” (Efi. 4:1-3) ‘Issippe gatti qachiya he sarotettay’ keehi alˈˈoba. Yaatiyo gishshawu, he sarotettaa minttanawunne merettiya ayba metuwaanne giigissanawu murttidaageeta gidoos.