Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) Tamme 2017

Ha maxeetiyan Isiine 31⁠ppe Naase 27, 2017 gakkanaassi xannaˈiyo huuphe yohoti deˈoosona.

Hassayay?

Mati kiyida Wochiyo Keelaa maxeeteta loyttada nabbabadii? Yaatikko, kaallidi deˈiya oyshata zaarana danddayay?.

Yihooway Nu Waaye Ubban Minttettees

Aqo deˈuwaara gayttidaagan Kiristtaanetu bolli gakkana danddayiya metotuppe amaridaageeti awugeetee? Intte bolli hegaa malabay gakkiyaaba gidikko, Xoossaappe minttettuwaa waati demmana danddayeetii?

Ne Wozanaa Ayyaanaabaa Aquwan Wotta

Nuuni xoqqu oottidi xeellana bessiya minjjay aybee, qassi hegaadan waati oottana danddayiyoo?

Somˈˈo Xeellennan Harabaa Xeellana Danddayay?

Ogiyan barkka deˈiya yashshiya bitaniyaa issi Yihoowa Markkay danddayan maaddin wurssettan aybi hanidee?

Ooyettikko Sigettiyoogan Sarotettaa Medhuutee?

Asay sarotettaa keehi koyees. SHin bantta maataappe wodhanaadan oottiyaabay woy eta kawushshiyaabay merettiyo wode, daro asati sarotettaa mooriyaabaa oottoosona. Hegaa malabaappe waana haakkana danddayay?

‘Neeni Loˈˈo Qoppido Gishshawu Anjjetta!’

Hegee beni Israaˈeela asa gidida Daawiti Abigaalo sabbidi haasayidoba. Daawiti Abigaalo nashshanaadan oottidabay aybee, nuuni i leemisuwaappe waani goˈettana danddayiyoo?

Keehi Gita Allaalliyaa Qoppiyoogaa Aggoppa

Ubba asay xoqqu oottidi xeellana bessiyaabay aybee? Neeni hegaa erana koshshiyoy aybisee?

Yihooway Ubbabaa Haariyo Maatawu Exata!

Yihoowawu saluwaa saˈaa haariyo maatay deˈiyoogaa neeni akeekiyoogee nena waati goˈˈii?

Ereetii?

Beeta maqidasiyan mehiyaa bayzziyaageeta Yesuusi ‘panggata’ giidoy aybissee?