Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  Naase 2017

 Nu Taarikiyaappe

“Hara Gita SHiiquwaa Nu Awude SHiiqanee?”

“Hara Gita SHiiquwaa Nu Awude SHiiqanee?”

HIDAARE 1932n, Mekisiiko Sitin hanidaba. Issi miilooneppe dariya asay deˈiyo he gita kataman, ogiyan tiraafike xomppee korinttiyan pooˈiyoogaa issi saaminttappe kase doommiis. SHin tiraafike malaataabaa odoy haˈˈi irxxiis. Katamaa oduwaa yootiyaageeti he saaminttan haniya issibaakko simmidosona. Eti baaburee eqqiyoosan bantta pootuwaa kaameeraa giigissidi, he wode Wach Tawer Sosaytiyaa maabaraa pirezddanttee—Josef F. Razerforddi gakkanaagaa naagoosona. He biittaa Yihoowa Markkatikka bantta biittaa heezzu gallassa gita shiiquwaa shiiqanawu yiya Ishaa Razerfordda siiquwan mokkanawu yan doosona.

Ze Golden Eej giyo maxeetee, “tumay Mekisiiko biittan dicciyoogaa xeelliyaagan ha gita shiiqoy taarikiyan awudekka keehi gitaba gididi” hassayettanaagaa yootiis. SHin 150 asa xallay shiiqido ha gita shiiqoy hegaadan hassayettiyaaba gididoy aybissee?

He shiiquwaappe kase, Mekisiikon Kawotettaa zerettay daro ayfibeenna. Asaa qooday daro gidana xayikkonne, 1919⁠ppe doommidi ishantti issippe shiiqoosona, shin hegaappe kaalliya layttatun gubaaˈetu qooday guuxxiis. Mekisiiko Sitin 1929n macara biiroy dooyettido gishshawu, oosoy ayfanaba milatiis. SHin xube gididabay deˈees. Issi kolpportteree sabbakiyo oosuwaa zalˈˈiyaara walakkennaadan zorin sabbakiyoogaa aggibayi lanccidi, Geeshsha Maxaafaa xannaˈiya asatu citaa essiis. He wode, macara biiruwaa xomoosiya ishay Geeshsha Maxaafaa maaraa kanttido gishshawu, a sohuwan hara ishay sunttettiis. Mekisiikon deˈiya ammanettida ishantti ayyaanaaban minttettiyaabaa demmana koshshiis.

Ishaa Razerforddi gita shiiquwan denttettiya naaˈˈu haasayata, qassi eraadooniyan ichashu wolqqaama haasayata haasayiyoogan, he ammanettida ishantta keehi minttettiis. Mekisiiko biittaa eraadoone xaabiyan mishiraachoy he biittan ubbasan odettiis; kase eraadooniyan odetti erenna. He gita shiiquwaappe simmin, macara biiruwaa xomoosanaadan mati sunttettida ishay oosuwaa maarayin, mishettidi oottiya Yihoowa Markkati Yihooway anjjin, zaarettidi minni oottiyoogaa doommidosona.

Mekisiiko Sitin, 1941 Gita SHiiquwaa

Hegaappe kaalliya layttan, ishantti issuwaa xalla gidennan, naaˈˈu gita shiiquwaa shiiqidosona; hegeetuppe issoy abbaa doonan deˈiya Verakruz giyo katamaana, haray qassi Mekisiiko Siti katamaana. Haggaazuwan minnidi oottidoogee loˈˈo ayfiyaa demissiyoogaa doommiis. Aassiyaageetu qooday 1931n, 82. Tammu layttappe guyyiyan, he qooday tammu kushe dariis! Xoossaa Sabbiyo 1941 Gita SHiiquwan, Mekisiiko Sitin 1,000 gidiya asay shiiqiis.

“OGIYAA OYQQIYOOGAA”

Mekisiikon 1943n, 12 katamatun shiiqido, “Laˈa Deree” Xoossaa Sabbiyo Gita SHiiquwaa erissanawu Yihoowa Markkati sandduuche malaataa maayidosona. *  Karttoone mala gitaban erissoy xaafettido naaˈˈu woraqatata naaˈˈu hashiyan naaˈˈu baggan gatti oyttidi, Yihoowa Markkati guyyeeranne sinttaara maayidi erissiyoogee 1936⁠ppe doommidi keehi erettidaba.

Mekisiiko Sitin sandduuche malaataa salppee 1944 maxeetiyan kiyidaagaappe ekettidaagaa

Sandduuche malaataa salppee Mekisiiko Sitin kaalettidobaa La Nasiyon giyo maxeetee hagaadan giis: “[Gita shiiquwawu] koyro gallassi [Yihoowa Markkati] hara asaa shoobbanaadan etawu odettiis. Wonttetta gallassi asay shiiquwaa sohuwaa kumi palahiis.” He salppeti kaalettidobay Kaatolike Woosa Keettaa ufayssibeenna gishshawu, eti Yihoowa Markkatu bolli zamachaa denttidosona. Xala ishanttinne michontti banttana asay eqettishinkka, ogiyan erissuwaa oyqqiyoogaa aggibookkona. La Nasiyon maxeetee hagaadankka giis: “Kumetta katamay eta beˈiis . . . attumaykka, maccaykka erissuwaa ‘sanduuche’ gidiis.” He maxeetiyan ishantti Mekisiiko Sitin ogiyan deˈiyoogaa bessiya misilee deˈees. He misiliyaappe tohossa baggaara, “Ogiyaa oyqqiyoogaa” yaagees.

“SIMINTTUWAA WUYGIYAAPPE SHUGONNE HOˈˈO HIIXATA”

He layttatun, Mekisiikon shiiqiyo amarida gita shiiqota baanawu Yihoowa Markkatuppe daroti darobaa yeggi bayoosona. Daroti baaburee woy ogee baynna haaho gaxariyaappe shiiquwaa yoosona. Issi gubaaˈee, “Hagaa heeraara kanttiyaabay telegraafiyaa shubo xalla” yaagiis. Yaatiyo gishshawu, aassiyaageeti shiiquwaasaa banttana gattiya baaburiyaa togganawu baquluwaa toggidi woy daro gallassaa hemettidi boosona.

Yihoowa Markkatuppe daroti hiyyeesa; gita shiiquwaasaa gattiya miishshappe hara miishshi etawu baawa. Daroti yaa gakkiyo wode, heeran deˈiya Yihoowa Markkati eta bantta son mokkoosona. Harati Kawotettaa Addaraashan aqoosona. Issi wode, shiiquwawu yiida 90 gidiya ishantti macara biiruwan shemppidosona; etawu yan “huuphiyan huuphiyan 20 karttoone maxaafati maaran hiixettidosona.” Galatiya imattatussi he “hiixay siminttuwaa wuygiyaappe shugonne hoˈˈo” gidiyoogaa Laytta Maxaafay yootees.

He nashshiya Yihoowa Markkati Kiristtaanetu ufayssiya shiiquwaa shiiqidoogee eti yeggi bayido ubbabaappe aadhiyoogee qoncce. Aassiyaageetu qooday issi miiloone gidana haniyo ha wodiyankka Mekisiikon deˈiyaageeti hegaadan nashshoosona. * Mekisiiko macara biiroy 1949n xaafido irpporttiyan ishanttubaa hagaadan giis: “Eta metoy eti ayyaanaaban irxxanaadan oottenna; ayssi giikko, nuuni shiiqiyo gita shiiqo ubbaappe simmin daro wodiyawu eti haasayiyo waannabaappe issoy he shiiquwaabaa; qassi ishantti ubbatoo, ‘Hara gita shiiquwaa nu awude shiiqanee?’ yaagidi oychoosona.” He irpporttiyan he wode odettidabay haˈˈikka tuma.—Giddo Amarkkan xaafettida nu taarikiyaappe.

^ MENT. 9 He gita shiiqoy “Yihoowa Markkati Mekisiikon erettanaadan” oottidoogaa 1944 Laytta Maxaafay qonccissiis.”

^ MENT. 14 Mekisiikon 2016n, Godaa Kahuwaa bonchanawu shiiqida asaa qooday 2,262,646.