Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  Naase 2017

Ne Dosan Danddayada Naaguutee?

Ne Dosan Danddayada Naaguutee?

“Inttekka qassi genccite [“danddayite,” NW].”—YAAQ. 5:8.

MAZAMURE: 114, 79

1, 2. (a) “Awude gakkanaashin?” giidi nuuni oychanaadan oottana danddayiyaabay aybee? (b) Beni ammanettidi haggaazidaageetu leemisoy ha wodiyan nuna minttettana danddayiyoy aybissee?

“AWUDE gakkanaashin?” Hegee hananabaa yootiya ammanettida Isiyaasinne Imbbaaqoomi oychido oysha. (Isi. 6:11; Imb. 1:2) Kawuwaa Daawiti Mazamure 13 xaafiyo wode ichashutoo, “Aude gakkanaassi” giidi hegaadan oychiis. (Maz. 13:1, 2) Nu Godaa Yesuus Kiristtoosikka ammanoy baynna asatuura gayttiyo wode ha oyshaa oychiis. (Maa. 17:17) Ha wodiyan nuunikka hegaadan oychana danddayoos.

2 Nuuni, “Awude gakkanaashin?” giidi oychanaadan oottana danddayiyaabay aybee? Geella nuna naaqoy gakkana danddayees. Cimatettaynne sahoy woy nuuni deˈiyo ‘wayssiya wodiyaa’ metoy nuuni genccanaadan oottana danddayees. (2 Xim. 3:1) Woy qassi nu heeran deˈiya asatu iita qofay nuna shugissana danddayees. Gaasoy aybanne gidin, beni ayyo ammanettidi haggaazidaageeti he oyshaa oychido gishshawu Yihooway eta seeribeennaagaa eriyoogee keehi minttettiyaaba!

3. Metiyaabay nuna gakkiyo wode aybi maaddana danddayii?

3 Genccanawu metiyaabay nuna gakkiyo wode aybi maaddana danddayii? Yesuusa ishay, erissiyo ashkkaray Yaaqoobi geeshsha ayyaanay denttettin, “Ta ishatoo, Godai yaana  gakkanaassi genccite” yaagiis. (Yaaq. 5:7) Ee, nuuni ubbay danddayana koshshees. SHin, danddayay aybee, qassi he loˈˈo eeshshaa waati bessana danddayiyoo?

DANDDAYAY AYBEE?

4, 5. (a) Danddayay aybee, qassi nuuni waanidi danddayancha gidana danddayiyoo? (b) Erissiyo ashkkaraa Yaaqoobi danddayaara gayttida issibaa waati qonccissidee? (Doomettan deˈiya misiliyaa xeella.)

4 Geeshsha Maxaafay yootiyoogaadan, danddayay geeshsha ayyaanaappe demmiyooba; nagarancha asi Xoossay maaddennan koyettiyaagaa keena danddayancha gidenna. Danddayay Xoossaa imota; qassi nuuni danddayiyoogee a siiqiyoogaa bessiyo waanna oge. Danddayay nuuni harata siiqiyoogaakka bessiyaaba. Nuuni danddayancha gidana xayikko, issoy issuwaara mintti siiqettokko. (1 Qor. 13:4; Gal. 5:22) Danddayay Kiristtaanetuppe koyettiya hara waanna eeshshatu darotuura gayttidaba. Leemisuwawu, hegee metiya hanotan loˈˈobaa qoppidi gencciyoogaara gayttidaba. (Qol. 1:11; Yaaq. 1:3, 4) Danddayay aybi gakkikkonne yeeqennaaninne haluwaa kiyennan metootiyoogaarakka gayttidaba gidana danddayees. Qassi, Geeshsha Maxaafay nuuni naagana koshshiyoogaa nu dosan akeekanaadan zorees. Danddayaara gayttida he qofay Yaaqooba 5:7, 8n (nabbaba) odettiis.

5 Nuuni Yihooway oottanabaa naagana koshshiyoogaa nu dosan akeekana bessiyoy aybissee? Yaaqoobi nu hanotaa goshshanchaa hanotaara geeddarssiis. Goshshanchay kattaa zeranawu minnidi oottikkonne, carkkuwaa hanotaa laammana woy kattay eesuwan diccanaadan oottana danddayenna. I he wodee eesuwan gakkanaadan oottana danddayenna. I ‘alˈˈo kattay’ gakkanaashin danddayan naagana koshshiyoogaa erees. Hegaadan, Yihooway qaalaa gelidobay polettana gakkanaassi naagiiddi, nuuni laammana danddayenna darobay deˈees. (Mar. 13:32, 33; Oos. 1:7) Goshshanchaadan, nuuni danddayan naagana koshshees.

6. Mikiyaasa leemisuwaappe nuuni ay tamaarana danddayiyoo?

6 Ha wodiyan nuna gakkiyaabay hananabaa yootiya Mikiyaasa wodiyaagaara issi mala. I iita Kawuwaa Akaazi haariyo wode deˈiis; balibakkoy he wode ubbasan kumiis. Asay ‘iitabaa oottanawu loohi uttiis.’ (Mikiyaasa 7:1-3 nabbaba.) Mikiyaasi he hanotaa laammana danddayennaagaa akeekiis. Yaatin, i ay oottana danddayii? I hagaadan giis: “Tana gidikko, taani ufaissan GODAA xeellashshana; tana ashshiya Xoossaa taani naagashshana; ta Xoossai tabaa siyana.” (Mik. 7:7) Mikiyaasadan, nuunikka ‘naagishshana’ bessees.

7. Yihooway qaalaa gelidobaa polana gakkanaashin nuuni naagiyoogaa xallay gidennay aybissee?

7 Mikiyaasaagaa mala ammanoy nuussi deˈikko, nuuni Yihoowa nu dosan naagoos. Nu hanotay a worana gallassaa qasho keettan naagiya uraagaa mala gidenna. I wolqqan naagiyo gishshawu, he galla hananabaa yeemottidi naagenna. Nu hanotay hegaappe keehi dumma! Yihooway nuussi merinaa deˈuwaa immanawu gelido qaalaa bessiya wodiyan, keehi loˈˈo wodiyan polanaagaa nuuni eriyo gishshawu, dosan a naagoos! Yaatiyo gishshawu, nuuni ‘ubbaban ufayssan genccoosinne danddayoos.’ (Qol. 1:11, 12) Nuuni naagiyo wode Yihooway eesotibeenna giidi amassalennaadan naagettoos. Nuuni amassalikko, i ufayttenna.—Qol. 3:12.

 DANDDAYIYOOGAN LEEMISO GIDIYA AMMANETTIDA ASATA

8. Ammanettida beni attuma asatunne macca asatu leemisuwaa wotti dentti qoppiyo wode nuuni ay hassayana koshshii?

8 Yihooway qaalaa gelidobaa polana gakkanaashin danddayidi naagida ammanettida beni attuma asatunne macca asatu leemisuwaa nuuni hassayikko, kaseegaappe aaruwan nu dosan naagoos. (Roo. 15:4) Nuuni eta leemisuwaa wotti denttidi qoppiyo wode, eti awude gakkanaashin naagidaakko, bantta dosan naagidoy aybissakko, qassi eta danddayay ayba anjjo demissidaakko hassayiyoogee loˈˈo.

Abrahaami ba naˈaa naati Eesawinne Yaaqoobi yelettanaappe kase daro layttaa naagiis (Mentto 9, 10 xeella)

9, 10. Abrahaaminne Saara awude gakkanaashin Yihoowa naagana koshshidee?

9 Abrahaamanne Saari leemisuwaa qoppa. Etikka “Xoossai immana giidoogaa ammanuwaaninne genccan” laattiyaageeta. Yihooway a anjjanawunne a zerettaa corayanawu qaalaa gelidobaa “Abrahaami gencci naagidi” demmidoogaa Geeshsha Maxaafay yootees. (Ibr. 6:12, 15) Abrahaami danddayana koshshidoy aybissee? Qaalaa gelidobay daro wode takkidi polettiyaaba. Yihooway Abrahaamaara maacettido maachay inne Saara bantta son deˈiya asaara Efiraaxiisa SHaafaa pinnidi Hidootaa Biittaa gelido wode, Niisaana 14, 1943n K.K. oosuwan peeˈiyoogaa doommiis. Hegaappe simmin, Abrahaami ba naˈay Yisaaqi 1918n K.K. yelettana gakkanaashin 25 layttaa naagiis; qassi ba naˈaa naati Eesawinne Yaaqoobi 1858n K.K. yelettana gakkanaassi hara 60 layttaa naagiis.—Ibr. 11:9.

10 Abrahaami laattido biittay ay keenee? Geeshsha Maxaafay hagaadan gees: “I [Yihooway] ha biittaappe harai atto,  tohuwan yedhdhiyo sohuwaakka Abrahaamassi immibeenna; shin ayyo na7i xayikkokka, Xoossai a, ‘Taani neeyyoonne neeppe guyyiyan, ne zerettaayyo ha biittaa laata oottada immana’ yaagiis.” (Oos. 7:5) Abrahaami Efiraaxiisa pinnoosappe 430 layttay aadhana gakkanaashin a zerettay issi dere gidi darajjayettidi he biittaa laattibeenna.—Kes. 12:40-42; Gal. 3:17.

11. Abrahaami ba dosan Yihoowa naagidoy aybissee, qassi a danddayay demissido anjjoy aybee?

11 Abrahaami Yihoowa ammaniyoogee a danddayaara gayttidaba gidiyo gishshawu, i ba dosan naagiis. (Ibraawe 11:8-12 nabbaba.) Abrahaami Xoossay qaalaa gelidobay ba wode muleera polettin beˈana xayikkonne, ufayssan naagiis. SHin Abrahaami gannate gidida saˈan hayquwaappe denddiyo wode ay keena ufayttanaakko qoppa. I Geeshsha Maxaafay ba taarikiyaanne ba zerettaa taarikiyaa darobaa yootiyoogaa akeekidi garamettana. * Qaalaa gelido zerettaara gayttidaagan Yihoowa halchoy polettiyoogaa xeelliyaagan i oottido gitabaa akeekiyo wode, i ay keena ufayttanaakko qoppa! I daro wodiyawu naagidoogee bessiyaaba giidi qoppanaagee qoncce.

12, 13. Yooseefi danddayana koshshidoy aybissee, qassi i baayyo ay mala loˈˈo qofay deˈiyoogaa bessidee?

12 Abrahaama naˈaa naˈay Yooseefikka ba dosan danddayiis. A keehi wolqqaama naaqoy gakkiis. Koyro, awu layttay 17 heera gidiyo wode a ishantti aylletettawu a bayzzidosona. Hegaappe simmin, ba godaa macheera wolqqan gayttanawu maliis giidi wordduwan mootin, i qasho keettan sanssalatan qashettiis. (Doo. 39:11-20; Maz. 105:17, 18) I ba xillo oosuwaa gishshawu woytuwaa ekkiyoogaappe qaxxayettidaba milatiis. SHin 13 layttaappe guyyiyan, ubbabay eesuwan laamettiis. I qashuwaappe birshshettidi Gibxxen kawuwaappe kaalliya xoqqa maatay deˈiyoogaa gidiis.—Doo. 41:14, 37-43; Oos 7:9, 10.

13 Yooseefi bana gakkida naaquwan yiillotidee? I ba Xoossaa Yihoowan ammanettiyoogaa aggidee? CHii. Yooseefi danddayan naaganaadan a maaddidabay aybee? I Yihoowa ammaniyoogaa. I Yihooway darobaa giigissidoogaa akeekiis. I ba ishatussi yootidoban hegee waanidi qonccidaakko akeeka: “Yayyoppite; tana intteyyo Xoossaa giidetiiyye? Intte taayyo iitanau oottideta; shin hachchiigaadan daro asai haiqqennan attana mala, Xoossai lo77otettau hagaa oottiis.” (Doo. 50:19, 20) Naagidoogee bessiyaaba gidiyoogaa Yooseefi wurssettan akeekiis.

14, 15. (a) Daawita danddayaa xeelliyaagan keehi garamissiyaabay aybee? (b) Daawiti danddayidi naaganaadan aybi maaddidee?

14 Kawuwaa Daawitakka daro naaqoy gakkiis. Daawiti sinttappe Israaˈeela kawo gidanaadan Yihooway a yelagatettan tiyikkonne, i Yihudaa asaa bolli kawo gidana gakkanaashin 15 gidiya layttaa naagiis. (2 Sam. 2:3, 4) He wodetun, ammanettenna Kawuwaa Saaˈooli Daawita woranawu koyidi yedettiis. * Hegaa gaasuwan, Daawiti baqatidi issitoo kare biittan, qassi haroode bazzon gonggoluwaa giddon deˈiis. Wurssettan Saaˈooli olan hayqqido wodekka, Daawiti Israaˈeela haaroy kumettay baayyo imettana  gakkanaashin hara laappun laytta gidiyaagaa naagiis.—2 Sam. 5:4, 5.

15 Daawiti ba dosan danddayidi naagidoy aybissee? I ichashutoo, “Aude gakkanaassi?” giidi oychido mazamuriyan hegaa zaaruwaa yootiis. I hagaadan giis: “SHin aggenna ne siiquwan taani ammanettais; neeni tana ashshiyo gishshau, taani ufaittais. GODAU, taani neeyyo yexxana; aissi giikko, neeni taayyo kehadasa.” (Maz. 13:5, 6) Daawiti aggenna Yihoowa siiquwan ammanettiis. I Yihooway ashshiyo wodiyaa ufayssan naagiis; qassi Yihooway baassi oottidobaa wotti denttidi qoppiis. Ee, naagidoogee bessiyaaba gidiyoogaadan Daawitawu siyettiis.

Danddayiyoogaara gayttidaagan, Yihooway i oottanawu koyennabaa nu oottanaadan naagenna

16, 17. Bantta dosan naagiyoogan Xoossaa Yihoowaynne Yesuus Kiristtoosi nuuyyo keehi loˈˈo leemiso gidiyoy aybiinee?

16 Danddayiyoogaara gayttidaagan, Yihooway i oottanawu koyennabaa nu oottanaadan naagenna. Ba dosan naagiyoogan i ooppenne aadhiya leemiso. (2 PHeexiroosa 3:9 nabbaba.) Edene ataakiltte sohuwan denddidabay wurssettan giigana gakkanaashin Yihooway shaˈan qoodettiya layttawu danddayidi naagiiddi takkiis. I ba sunttay muleera geeyiyo wodiyaa danddayan ‘naagees.’ A yeemottidi naagiyaageetuyyo hegee gita anjjuwaa demissana.—Isi. 30:18.

17 Yesuusikka hegaadan ba dosan naagiis. I saˈan ba suuretettaa paacciyaabaa xoonidi ba wozuwaa yarshshuwaa waagaa 33 M.Ln qanxxikkonne, 1914n haariyoogaa doommana gakkanaashin naagiis. (Oos. 2:33-35; Ibr. 10:12, 13) Yesuusa SHaˈu Layttaa Haaroy wurana gakkanaassi a morkketi muleera xayokkona. (1 Qor. 15:25) Hegee keehi daro layttawu naagissees, shin hegaadan naagiyoogee bessiyaaba.

NUNA AYBI MAADDANEE?

18, 19. Danddayan naaganaadan nuna aybi maaddanee?

18 Hegaa gishshawu nuuni ubbay danddayana, woy nu dosan naagana koshshiyoogee qoncce. SHin yaatanawu nuna aybi maaddanee? Xoossay ayyaanaa immanaadan woossa. Danddayay ayyaanaa ayfiyaa macara gidiyoogaa hassaya. (Efi. 3:16; 6:18; 1 Tas. 5:17-19) Neeni danddayada genccanaadan Yihooway maaddana mala mintta woossa.

19 Yihooway qaalaa gelidobay polettana gakkanaashin danddayidi naaganaadan Abrahaama, Yooseefanne Daawita aybi maaddidaakko hassaya. Eta maaddiday Yihoowa ammanidoogaanne i etassi oottiyooban eti ammanettidoogaa. Eti banttabaanne bantta koyiyoobaa xallaa qoppibookkona. Etayyo hanotay waani loˈˈidaakko nuuni wotti dentti qoppiyoogee, nuunikka naagiyaageeta gidanaadan maaddees.

20. Nuuni ay oottanawu murttana koshshii?

20 Hegaa gishshawu, nuna paaceenne waayee gakkikkokka, ‘naagishshanawu’ murttida. Ee, nuuni issi issitoo, “Abeet GODAU, . . . aude gakkanaashin?” giidi oychana danddayoos. (Isi. 6:11) SHin Xoossaa geeshsha ayyaanay immiyo wolqqan nuuni ubbay, “GODAI tana gakkida saama; . . . taani an hidootaa wottais” yaagida Ermmaasadan gaana danddayoos.—Zil. 3:21, 24.

^ MENT. 11 Doomettaabaa maxaafan 15 gidiya shemppoti Abrahaama taarikiyaabaa yootoosona. Qassi, Giriiketto Geeshsha Maxaafaa xaafidaageeti 70⁠ppe dariya sohuwan Abrahaamabaa yootidosona.

^ MENT. 14 Saaˈooli naaˈˈu layttappe guuttaa dariya wodiyawu haari simmin Yihooway i kawo gidennaadan ixxikkonne, i hayqqana gakkanaashin 38 layttawu haariis.—1 Sam. 13:1; Oos. 13:21.