Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) Naase 2017

Ha maxeetiyan Masqqala 25⁠ppe Xiqimita 22 gakkanaassi xannaˈiyo huuphe yohoti deˈoosona.

Ne Dosan Danddayada Naaguutee?

Beni Xoossawu ammanettidi oottida ashkkarati danddayidi ay keenaa naagana bessiyaakko oychidosona; shin Xoossay eta hanqqettibeenna.

Xoossaa Sarotettay Eratettaa Ubbaappe Aadhees

Issi issi qoppenna metoy ne bolli gakkiyo wode, Xoossay aybissi coˈˈu gi ga qoppa eray? Yaatikko, neeni hegaa Yihoowan wozanappe ammanettada genccanaadan aybi maaddana danddayii?

DE'UWAN HANIDABAA

Paaciyan Gencciyoogee Anjjuwaa Demissees

Saybeeriyaa efiidoogeeti dorssaa koyidi, miizzaa oychidoy aybissee? Ha oyshaa zaaroy keehi ufayssiya, Pavel Sivulskanne Maariya deˈuwan hanidabaa yootiya taarikiyan deˈees.

Ceega Asatettaa Waati Qaaridi Oli Bayana Danddayiyoo?

Nuuni ceega asatettaa qaari simmidi, hegaa oli bayana koshshees. Nuuni iitabaa meezetidaba gidikkokka, ceega asatettaa waati qaaridi, oli bayana danddayiyoo?

Ooratta Asatettaa Waatidi Maayi Deˈana Danddayiyoo?

Yihooway maaddin, i koyiyoogaa mala asa gidana danddayaasa. Leemisuwawu, neeni qarettana, kehana, ne huuphiyaa kawushshananne ashkke gidana bessiyo ogeta qoppa.

Siiquwaa—Alˈˈo Eeshshaa

Siiqoy ayyaanay denttettin geeshsha ayyaanan ayfiyo eeshshatuppe issuwaa gidiyoogaa Geeshsha Maxaafay yootees. SHin siiqoy aybee? Siiqoy deˈiyoogaa waana gidana danddayay? Qassi ubba galla waata bessana danddayay?

FROM OUR ARCHIVES

“Hara Gita SHiiquwaa Nu Awude SHiiqanee?”

Mekisiiko Sitin 1932n shiiqido gita shiiqoy hassayettiyaaba gididoy aybissee?

Nabbabiyaageetu Oyshaa

Yesuusi naatettan deˈido deˈuwaabaa Maatiyoosi xaafidobaynne Luqaasi xaafidobay dummatiyoy aybissee?