Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  Naase 2016

Worqqaappe Keehi Aadhiyaabaa Koya

Worqqaappe Keehi Aadhiyaabaa Koya

Mulumuqqe worqqaa demma eray? Hegaa demmida asati keehi guutta. Gidoppe attin, miilooniyan qoodettiya asay hegaappe keehi aadhiyaabaa demmiis. Hegee “worqqan . . . shamettenna” Xoossaa aadhida eratettaa.—Iyy. 28:12, 15.

WOZANAPPE Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyaageeti issi issiban worqqaa koyiya asaa mala. He asati laggetiyaabi baynna he aadhida eratettaa demmanawu minnidi oottananne Geeshsha Maxaafaa ubbatoo loytti pilggana koshshees. Geeshsha Maxaafaa xannaˈiya nuuni, asay worqqaa koyiyo heezzu ogeta akeekiyoogan ay tamaarana danddayiyoo?

MULUMUQQE WORQQAA DEMMAASA!

SHaafaa doonan hemettaydda awan phaphalqqi giya mulumuqqe shucha milatiya guuttabaa beˈaasa giidi qoppoos. Hokkada beˈiyo wode mulumuqqe worqqaa demmido gishshawu ufayttaasa. Hegee kibriitiyaa xeeraappe guuxxees, qassi almaaziyaa giyo alˈˈo shuchaa demmanawu hegaa keenaa wayssenna. Hegaa mala haraykka deˈiyaakkonne gaada yuushsha aattada koyaasa.

Hegaadankka, guutta wodeppe kase, issi dogettenna gallassi issi Yihoowa Markkay ne soo biidi Geeshsha Maxaafan deˈiya hidootaabaa neeyyo yootennan waayi aggana. Neeni ayyaanaaban mulumuqqe worqqa malabaa koyro demmido wodiyaa loytta hassayennan aggakka. Hegee hanidoy neeni Xoossaa sunttay Yihoowa gidiyoogaa Geeshsha Maxaafan koyro beˈido wode gidennan waayi aggana. (Maz. 83:18, NW) Woy qassi neeni Yihoowa dabbo gidana danddayiyoogaa tamaarido wode gidennan aggenna. (Yaaq. 2:23) Neeni worqqaappe aadhiyaabaa demmidoogaa sohuwaara eradasa! Qassi ayyaanaaban mulumuqqe worqqa mala harabaa demmanawu keehi koyennan aggakka.

HARABAAKKA DEMMAASA!

Suuppa worqqay darotoo shaafaaninne zanggaaran dagattees. Hegaadan dagattido sohuwaappe, worqqaa koyiya mino oosanchati daro tammu shaˈu Amarkkaa dolaare kessiya worqqaa demmana danddayoosona.

Neeni issi Yihoowa Markkaara Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogaa doommiyo wode, biittaappe kessido guufe worqqaa harqqiya uraagaadan neeyyo siyettennan waayi aggana. Geeshsha Maxaafaa xiqiseta darota wotta dentta qoppidoogee ne eraa gujjennan aggenna; hegee neeni ayyaanaaban minnanaadan oottiis. Neeni he alˈˈo Geeshsha Maxaafaa tumaa wotta dentta qoppaydda, Yihoowakko waanada shiiqanaakkonne merinaa deˈuwaa naagaydda waanada a siiquwan deˈanaakko tamaaradasa.—Yaaq. 4:8; Yih. 20, 21.

Worqqaa demmanawu minnidi koyiya uraadan, Geeshsha Maxaafaa tumaa alˈˈuwaa tamaaranawu minnada oottay?

 Worqqaa koyiya uri biitta giddoppe alˈˈo worqqaa demmanawu koyiyoogaadan, neenikka ayyaanaaban alˈˈo aquwaa demmanawu minnada koyennan aggakka. Geeshsha Maxaafan deˈiya waannatiya tumaa tamaara simmada, nena Yihoowawu geppanawunne xammaqettanawu oottana bessiyaabaa oottennan aggakka.—Maa. 28:19, 20.

KOYIYOOGAA AGGOPPA!

Worqqaa koyiya uri shuchaa gomppaappe guutta worqqaa demmana danddayees. Hegaa mala issi issi shuchan a menttidi kessana danddayiyo daro worqqay deˈana danddayees. He shuchaa giddon worqqay sohuwaara waayi beettana. Ayssi giikko, keehi loˈˈo giyo tammu shaˈu kilograame deexxiya hegaa mala shuchaappe 10 giraame worqqa xallay beettiyo gishshataassa! Gidikkokka, worqqaa koyiya uri hegaa bookki kessees.

Issi uri “Kiristtoosa timirttiyaa biron doommiyaagaa” tamaari simmidikka minnidi xannaˈna koshshees. (Ibr. 6:1, 2) Neeni Geeshsha Maxaafaappe ooratta qofaanne goˈettana danddayiyoobaa tamaaranawu minnada xannaˈana bessees. Hegaa gishshawu, neeni daro layttawu xannaˈidaba gidikkokka, ne Geeshsha Maxaafaa xinaatee ubbatoo goˈˈiyaaba gidanaadan ay oottana danddayay?

Tamaaranawu ubbatoo yeemotta. Aahuwan odettida ubbabaa loytta akeeka. Neeni minnada baaxetiyoogaa aggana xayikko, Geeshsha Maxaafaappe Xoossaa aadhida eratettaynne kaaletoy deˈiyo alˈˈo buquraa demmana. (Roo. 11:33) Geeshsha Maxaafaa loyttada eranawu ne qaalan giigida pilgganawu maaddiya xuufiyaa loytta goˈetta. Neessi koshshiya kaaletuwaanne Geeshsha Maxaafay tamaarissiyoobaa xeelliyaagan neeni oychiyoobaa zaaruwaa demmanawu danddayan koya. Harati keehi maaddiyaaba gidiyoogaa akeekido xiqisetinne huuphe yohoti awugeetakko oycha. Neeni Xoossaa Qaalaa xannaˈaydda akeekido ufayssiya qofaa haratussi yoota.

Ne halchoy era gujjana xallaassa gidennaagee tuma. Kiitettida PHawuloosi ‘eray otorssiyoogaa’ yootiis. (1 Qor. 8:1) Yaatiyo gishshawu, ubbatoo ne huuphiyaa kawushshanawunne ammanuwan minnanawu baaxeta. Neeni so asaa goynuwaa ubbatoo goynniyoogeenne nerkka Geeshsha Maxaafaa aggennan xannaˈiyoogee Yihoowa maaraadan deˈanawu nena maaddana, qassi harata maaddanaadan denttettana. Ubbabaappekka aaruwan, neeni worqqaappe keehi aadhiyaabaa demmido gishshawu ufayttana.—Lee. 3:13, 14.