Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  August 2016

Nabbabiyaageetu Oyshaa

Nabbabiyaageetu Oyshaa

Kushiyaa meecettiyoogaara gayttidabay Yesuusa Morkketi palamaa denttanaadan oottidoy aybissee?

Yesuusa morkketi inne i erissiyo ashkkarati balidosona giidi qoppido darobaappe hagee issuwaa. Bollaappe goggiyaabaappe, inchirichaappe, asa anhaanne bawutaa bochiyoogaappenne hegaa malabaappe geeyiyoogaa xeelliyaagan Muuse Higgiyan daro azazoti deˈoosona. Waati geeyana danddayiyaakko higgee azazees. Hegee yarshshiyoogan, meecettiyoogan, woy caccafiyoogan polettana danddayees.— Wog., shem. 11-15; Qoo., shem. 19.

Ayhuda haymaanootiyaa asttamaareti he higgetun odettida ubbabaa qonccissidosona. Tunanaadan oottiya ubbabay “tunanaadan oottana danddayiyaabaa xeelliyaagan oychiyoogaara, hegee haratanne miishshata tunissana danddayiyo hanotaara, hegaadankka tunana danddayiyaabaaranne dannddayennabaara, qassi wurssettan, geeyiyo ogiyaaranne meeziyaara” gayttidaba gidiyoogaa issi xuufee yootees.

“Ne erissiyo ashkkarati aissi aawatu wogaa kaallennan ixxidi, bantta kushiyaa meecettennan oittaa miyoonaa?” yaagidi, morkketi Yesuusa oychidosona. (Mar. 7:5) Haymaanootiyaa kaalettiya, Yesuusa morkkiya he asati oychidoy kushiyaa meecettennan miyoogee geeshsha gidenna gaanaassa gidenna. Meeziyaadan, Ayhuda haymaanootiyaa asttamaareti maanaappe kase bantta kushiyan haattay tigettanaadan koyoosona. “Haattaa tiganawu ay miishshaa goˈettana bessiyaakko, ay mala haattay haniyaakko, qassi kushiyan awi zaarin haattaa tigana bessiyaakkokka palamettidoogaa” qommon deˈiya qofaa ekkido xuufee gujjidi yootees.

Asi kessido ha ubba wogawu Yesuusi yootidobay qantta. I Ayhuda haymaanootiyaa kaalettiya koyro xeetu layttan deˈiyaageetuyyo hagaadan giis: “Isiyaasi hananabaa yootido wode, inttebaa, lo77o milatiya iitatubaa xaafidoogaadankka, ‘Xoossai, “Hagee asai tana ba bolla doonan bonchchees. SHin eta wozanai taappe haahuwan de7ees; asai tau mela goinnees. Aissi giikko, asi oottido azazuwaa Xoossaa higgiyaa milatissidi tamaarissees” giis’ giidi hananabaa tumaa yootiis. Xoossaa azazuwaa intte aggi bayidi, asa wogaa minttidi naageeta.”—Mar. 7:6-8.