Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  Naase 2016

Aqo Deˈuwaa—Hegaa Doomettaanne Halchuwaa

Aqo Deˈuwaa—Hegaa Doomettaanne Halchuwaa

“GODAI Xoossai, ‘Bitanee barkka de7iyoogee lo77o gidenna; taani ayyo injjetiyaabaanne maaddiyaabaa kessana’ yaagiis.”—DOO. 2:18.

MAZAMURE: 36, 11

1, 2. (a) Aqo deˈoy waani doommidee? (b) Koyro bitaneenne maccaasiyaa aqo deˈuwaabaa ay akeekana danddayiyoonaa? (Doomettan deˈiya misiliyaa xeella.)

AQO oyqqiyoogee meeze gididaba. Hegaa doomettaanne halchuwaa pilggiyoogee aqo deˈuwaa bessiyaagaadan xeellanaadaaninne Xoossay koyro qoppido anjjuwaa hegaappe demmanaadan nuna maaddana danddayees. Xoossay koyro bitaniyaa, Addaama medhi simmidi, sunttaa sunttanaadan mehiyaa doˈaa akko ehiis. SHin “Addaamessi injjetiyaabinne a maaddiyaabi beettibeenna.” Hegaa gishshawu, Xoossay bitaniyaa xiskkuwaa kayrissidi a gaylliyaa meqettaappe issuwaa ekkidi macca asa kessiis, yaatidi o bitaniyaakko ehiis. (Doomettaabaa 2:20-24 nabbaba.) Yaatiyo gishshawu, aqo deˈuwaa doomissidaagee Xoossaa.

2 “Issi asi ba aawaanne ba aayyiyo aggi bayidi, ba machcheera issippe de7ees; eti naa77ai issi asa gidoosona” giidaagee Yihoowa  gidiyoogaa Yesuusi yootiis. (Maa. 19:4, 5) Addaame gaylliyaa meqettaappe issuwaa ekkidi Xoossay koyro maccaasiyo medhido gishshawu, eti issuwaa gidiyoogaa akeekennan aggokkona. Azinaynne machiyaa paraman shaahettanaadan woy issi uri dawuttaa ekkanaadan Yihooway mule koyenna.

AQO DEˈOY YIHOOWA HALCHUWAAPPE ISSUWAA

3. Aqo deˈuwaa halchoy aybee?

3 Addaamee i guyyeppe Hewaano giidi sunttido loˈˈiya ba machen ufayttiis. A ayyo injjetiyaaronne maaddiyaaro. Addaameenne Hewaana issippe azinanne macho gididi ufayttana. (Doo. 2:18) Aqo deˈuwaa halchoy yelettidi saˈaa kumiyoogaa. (Doo. 1:28) Attuma naatinne macca naati bantta aawaanne aayyiyo siiqikkonne, wurssettan eta aggidi aqo oyqqidi bantta son deˈoosona. Asay saˈaa kumana; qassi kumetta saˈay gannate gidanaadan oottana.

4. Koyro aqo deˈoy waanidee?

4 Addaameenne Hewaana Yihoowayyo azazettennan ixxido gishshawu, koyro aqo deˈoy moorettiis. “Beni shooshshai” Seexaanaa Dabloosi “lo77uwaanne iitaa erissiya mittaa teeraappe” miyoogee aybi loˈˈokkonne aybi iitakko kuuyanaadan maaddiya dumma eraa demissees gaada Hewaana ammananaadan oottidi o cimmiis. A hegaabaa ba azinaa oychabeennaagee i iyyo huuphe gidiyo maataa bonchennaagaa bessees. Addaamee Xoossawu azazettiyoogaa aggidi Hewaana ayyo immido mittaa teeraappe miis.—Ajj. 12:9; Doo. 2:9, 16, 17; 3:1-6.

5. Addaameenne Hewaana Yihooway oychin zaaridobaappe nuuni ay tamaarana danddayiyoo?

5 Xoossay Addaama oychido wode, Addaamee, “Tanaara de7anaadan neeni immido maccaasiyaa he mittaa teeraappe tau immin maas” yaagidi ba machen gaasoyiis. Hewaana bana shooshshay cimmiis gaada gaasoyaasu. (Doo. 3:12, 13) Hegee tuma gidenna pattenna gaaso! Koyro azinaynne machiyaa Yihoowawu azazettibeenna gishshawu, i he makkalanchatu bolli pirddiis. Hegee nuuni naagettana koshshiyoogaa bessiyaaba. Aqo deˈoy giiga gidanaadan, azinaykka machiyaakka bessiyaabaa oottananne Yihoowawu azazettana bessees.

6. Doomettaabaa 3:15n deˈiya qofaa qonccissa.

6 Seexaanay Edenen oottidobay deˈishinkka, Geeshsha Maxaafan odettida koyro hiraagan Yihooway asaayyo hidootay deˈiyoogaa yootiis. (Doomettaabaa 3:15 nabbaba.) Koyro makkalida ayyaana meretaa ‘maccaasee zerettay’ xayssana. Yaatiyoogan, Yihooway saluwan ayyo oottiya keehi daro ayyaana meretati geeshshati aara dumma dabbotan deˈiyoogaa asay guuttaa akeekanaadan oottiis. Ayyaana meretati Yihoowayyo macho mala. I Dabloosa xayssanawu he ayyaana meretatuppe issuwaa kiittana. He zerettay koyro azinaappenne macheeppe halidabaa azazettiya asay demmanaadan oottana. Azazettiya asay Yihooway koyro halchidoogaadan saˈan merinawu deˈana.—Yoh. 3:16.

7. (a) Addaameenne Hewaana makkaloosappe doommidi aqo deˈoy waanidee? (b) Azinatinne machoti ay oottanaadan Geeshsha Maxaafay yootii?

7 Addaameenne Hewaana makkalidoogee eta aqo deˈuwaanne hara ubba aqo deˈuwaa hegaappe simmin qohiis. Leemisuwawu, Hewaananne i zare gidida maccaasay shahaariyo wodenne yeliyo wode keehi waayettana. Maccaasay bantta azinaa azinaa laamotana; shin attumaageeti bantta machota wolqqan haarana; nuuni hegaa ha wodiyan daro aqo deˈuwan beˈoos. (Doo. 3:16) Geeshsha Maxaafay  azinati siiquwan haarana koshshiyoogaa yootees. Qassi, machoti azinatuyyo haarettana koshshees. (Efi. 5:33) Xoossawu yayyiya aqo laggeti hashetidi oottiyo gishshawu, ooshshi darenna woy mule ooyettokkona.

AQO DEˈUWAA—ADDAAME WODIYAAPPE BASHSHAA HAATTAA GAKKANAASHIN

8. Addaame wodiyaappe Bashshaa Haattaa gakkanaassi aqo deˈuwaa hanotay ay malee?

8 Addaameenne Hewaana hayqqanaappe kase, eti attuma naatanne macca naata yelidosona. (Doo. 5:4) Eta bayra naˈay Qaayeeli ba dabbotuppe issinno ekkiis. Naaˈˈu machota ekkidoogee Geeshsha Maxaafan odettido koyro bitanee Qaayeela zariyaa Laameeka. (Doo. 4:17, 19) Addaameppe Nohe wode Bashshaa Haattaa gakkanaashin deˈida yeletan Yihoowayyo goynniyoogan erettiyaageeti keehi guutta. Aabeeli, Heenooki, Noheenne a soo asay hegeetuppe amaridaageeta. Nohe wode, “‘Xoossaa naata’ geetettiya meretati ha asaa macca naati puulanchcha gidiyoogaa be7idosona; be7idi etappe bantta dooridoogeeta” machidoogaa Geeshsha Maxaafay yootees. Kiitanchati ashuwaa maayidi bessenna hanotan maccaasaa hegaadan machin, Nefiliime geetettiya wolqqaama iita naati yelettidosona. Hegaa bollikka, ‘he wode saˈaa bollan deˈiya asaa iitatettay dariis; qassi eti wozanan qoppiyoobay ubbay ubba wodekka iita xalaala gidiis.’—Doo. 6:1-5.

9. Yihooway Nohe wode iita asaa waatidee, qassi he wode hanidabaappe nuuni ay tamaarana koshshii?

9 Yihooway Nohe wode Bashshaa Haattan iita asaa xayssiis. Asay he wode, aqo oyqqiyoogaa gujjin, ubba galla oottiyoobawu bichaariyo gishshawu, “xillotettaabaa yootida” Nohee bashshay matattidoogaa odin asay wozanan wottibeenna. (2 PHe. 2:5) Yesuusi he wodiyaa hanotaa ha wodiyan nuuni beˈanabaara geeddarssiis. (Maatiyoosa 24:37-39 nabbaba.) Ha iita alamee xayanaappe kase, ubba asawu markka gidana mala kumetta saˈan odettiiddi deˈiya Xoossaa Kawotettaa mishiraachuwaa ha wodiyan daro asay siyenna. Aqo oyqqiyoogaanne naata dichiyoogaa mala so asaa allaallee Yihoowa gallassay eesoyiyaaba gidiyoogaa nuuni doganaadan oottenna mala akeekancha gidana koshshees.

AQO DEˈUWAA—BASHSHAA HAATTAAPPE YESUUSA WODE GAKKANAASHIN

10. (a) Daro wogatun, meeze gidida shori baynnabay aybee? (b) Abrahaaminne Saara bantta aqo deˈuwan waanidi loˈˈo leemiso gididonaa?

10 Noheenne a heezzu naati dawuttana xayikkonne, he wode asay dawuttaa ekkees. Daro wogatun, shori baynnabaa haniyoogee meeze gididaba; ubba qassi hegee haymaanoote meeziyaara walahettiis. Abraaminne (Abrahaami) a machiyaa Saaraya (Saara) Xoossawu azazettidi Kanaane biitti deˈanawu biido wode, aqo deˈuwaa xaasayidi xeelliyoogaa bessiya meezee he biittan kumiis. Yaatiyo gishshawu, Yihooway Sadoomanne Gamoora katamati xayanaagaa yootiis; ayssi giikko, he katamaa asay shori baynna keehi iitabaa oottees. Abrahaami ba soo asaa maara ayssiis; qassi Saara ba azinawu haarettiyoogan loˈˈo leemiso gidawusu. (1 PHeexiroosa 3:3-6 nabbaba.) Abrahaami ba naˈay Yisaaqi Yihoowawu goynniya machiyo ekkanaadan oottiis. Israaˈeelatu 12 zariyawu a naati mayzza aawa gidido Yisaaqa naˈaa Yaaqoobakka hegaadan tumu goynuwaabay qofissiis.

11. Muuse Higgee Israaˈeelati naagettanaadan waati maaddidee?

11 Guyyeppe, Yaaqooba (Israaˈeela) zerettaara  Yihooway maachaa maacettiis. Azinatinne machoti ayyo goynniyo goynuwan naagettanaadan maaddiya Muuse Higgiyaa i etawu immiis. Leemisuwawu, dawuttiyoogaa gujjin, aqo oyqqiyoogaara gayttidaagan wogay deˈees; qassi eeqawu goynniyaageeta ekkennaadan woy gelennaadan higgee Israaˈeelata diggees. (Zaarettido Wogaa 7:3, 4 nabbaba.) Aqo deˈuwan wolqqaama metoy merettiyo wode, cimati darotoo maaddoosona. Ammanettenna, qanaatiyaanne siriya ura gidennaadankka higgee diggees. Machiyo yeddana danddayettikkokka, hegawu maaray deˈees. Issi uri “issi iitabaa” woy pokkobaa gaasuwan ba machiyo yeddana danddayees. (Zaa. 24:1) ‘Iitabay’ woy pokkobay aybakko qonccibeenna, shin hegee guuttaba giidi qoppana bessenna.—Wog. 19:18.

NE AQO LAGGIYAA MULE KADDOPPA

12, 13. (a) Milkkiyaasa wode issoti issoti bantta maccaasata waatidonaa? (b) Ha wodiyan, xammaqettida uri hara uraa aqo laggiyaa laggettikko, hegee ay kaalettanee?

12 Hananaba yootiya Milkkiyaasa wode, pattiyaaban pattennaban gaasoyidi bantta machota yeddiyoogan daro Ayhudati eta kaddidosona. Yaatiyoogan, he attuma asati yelaga maccaasaa woy eeqawu goynniya maccaasaa ekkanawu yelagatettan ekkido machota yeddidosona. Yesuusi saˈan deˈiyo wodekka Ayhudati “issiban gaasottidi” yeddiyoogan bantta maccaasata kaddidosona. (Maa. 19:3) Xoossaa Yihooway hegaadan yeddiyoogaa ixxees.—Milkkiyaasa 2:13-16 nabbaba.

13 Ha wodiyan, Yihoowa asay aqo laggiyawu ammanettees; shin ammanettennaagaa bessiyaabay yeddi yeddidi hanees. Gidoppe attin, aqo oyqqida xammaqettida uri hara uraa aqo laggiyaa laggettidi ba aqo laggiyaappe paraman shaahettidi, he ura ekkiis giidi qoppoos. He uri ba nagaraappe simmennan ixxikko, gubaaˈee geeshsha gidanaadan i bohettees. (1 Qor. 5:11-13) I woy a gubaaˈiyaa yame gidanaappe kase, ba “nagaraappe simmidoogaa erissiyaabaa” oottana koshshees. (Luq. 3:8; 2 Qor. 2:5-10) He uri gubaaˈiyaa simmanaashin hagaa keena wodee aadhana bessees giyoobi baawa. Nagaraa oottida uri tumuppe ba nagaraappe simmidoogaa bessanawunne zaarettidi gubaaˈiyaa yame gidanawu issi woy naaˈˈu layttaa koshshana danddayees. He uri zaarettidi gubaaˈiyaa yame gidikkonne, “Xoossaa pirddaa araataa sinttan” babaa yootana bessees.—Roo. 14:10-12; Inggilizetto Wochiyo Keelaa, Hidaare 15, 1979, sinttaa 31-32 xeella.

KIRISTTAANETU AQO DEˈUWAA

14. Muuse Higgee aybin maaddidee?

14 Muuse Higgee Israaˈeelata 1,500ppe dariya layttawu maaddiis. He higgee Xoossaa asay so asaara gayttidaagaaninne haraban geeshsha maaraa kaallanaadan maaddiis; qassi Masee yaana gakkanaashin eta naagiis. (Gal. 3:23, 24) Yesuusi hayqqin he Higgee attiis; yaatin Xoossay ooratta maachaa maacettiis. (Ibr. 8:6) SHin, Muuse Higgiyan digettibeenna issi issibay Kiristtaanetussi digettiis.

15. (a) Kiristtaane gubaaˈiyan aqo deˈuwawu kaalliyo maaray aybee? (b) Issi Kiristtaanee paraman shaahettanawu koyiyo wode ay qoppana koshshii?

15 Amarida Parisaaweti oychido oyshaa Yesuusi zaariiddi machiyo yeddanawu Muuse Higgiyan digettibeennaagee ‘koyro hegaa mala gidennaagaa’ yootiis. (Maa. 19:6-8) Hegaa yootiyoogan, aqo deˈuwaa xeelliyaagan Xoossay Edenen kessido maaray Kiristtaane gubaaˈiyankka haniyaaba gidiyoogaa Yesuusi qonccissiis. (1 Xim. 3:2, 12) Aqo laggeti “issi asa” gidiyo gishshawu, eti Xoossaa siiqiyoogeenne issoy  issuwaara siiqettiyoogee eta issippetettaa minttin, shaahettennan deˈana koshshees. Aqo laggee wodiraa laammennan appe paraman shaahettida uri haranttuwaa gelana woy ekkana danddayenna. (Maa. 19:9) Hananabaa yootiya Hooseˈi ba machee Goomeriyyo atto giidoogaadan, wodiraa laammidi ba nagaraappe simmida uraa aqo laggee atto gaana danddayees. Hegaadan, Yihooway ayyaanaaban wodiraa laammida Israaˈeelati bantta nagaraappe simmin eta maariis. (Hoo. 3:1-5) Issi uri ba machiyaa woy ba azinay wodiraa laammidoogaa eriiddi iira woy aara zinˈˈikko, hegee atto giidoogaa bessees; qassi Geeshsha Maxaafaa maaran paraman shaahettana danddayenna.

16. Aqo oyqqennan deˈiyoogaa xeelliyaagan Yesuusi woygidee?

16 Tumu Kiristtaaneti aqo laggee wodiraa laammennan deˈishin paraman shaahettennaagaa odi simmidi, ekkennan woy gelennan deˈiyo ‘imotay imettidoogeetubaa’ Yesuusi yootiis. I gujjidikka, ‘Hegaa ekkanawu danddayiya uri ekko’ yaagiis. (Maa. 19:10-12, NW) Daroti eta qofay shaahettennan Yihoowawu haggaazanawu aqo oyqqennan deˈoosona. Eti yaatido gishshawu, eta galatoos.

17. Issi Kiristtaanee aqo oyqqanawu woy oyqqennan agganawu kuuyanaadan aybi maaddana danddayii?

17 Issi uri aqo oyqqennan deˈanawu danddayikko, aqo oyqqennan deˈiyoogee woy oyqqiyoogee i ba wozanan kuuyiyooba. Kiitettida PHawuloosi aqo oyqqennan deˈiyoogaa nashshikkonne, i, “SHaaramuxa gaaso gishshau, attumaasaassi huuphiyan huuphiyan machchiyaa de7u. Qassi maccaasaassi huuphiyan huuphiyan azinai de7o” yaagiis. PHawuloosi gujjidi, “Amuwan xuugettiyoogaappe ekkiyoogeenne geliyoogee lo77o gidiyo gishshau, eti banttana naaganau danddayana xayikko, ekkonanne gelona” yaagiis. Ekkiyoogee woy geliyoogee issi uri ba attumatettaa woy maccatettaa sohiyoogan amuwaa alennaadaaninne shaaramuxennaadan naagettanawu maaddana danddayees. Qassi ekkibeennaageeti woy gelibeennaageeti aqo oyqqanawu gakkidaakkonne qoppana koshshees. Issi uri aqo oyqqennan deˈiyoogan ‘bana naaganawu ayyo danddayettennabadan’ qoppikko, awu panttatettaa layttay aadhin, i macho ekkikko hegee ‘nagara gidennaagaa’ PHawuloosi yootiis. (1 Qor. 7:2, 9, 36; 1 Xim. 4:1-3) SHin, issi uri yelagatettan keehi amottiyo gishshawu, ekkanawu woy gelanawu eesotana koshshenna. I woy a aqo deˈuwan aawatettaa ekkanawu waayi gakkana.

18, 19. (a) Aqo oyqqanawu koyiya Kiristtaaneti waatana koshshii? (b) Kaalliya huuphe yohuwan ay beˈanee?

18 Aqo oyqqiya Kiristtaaneti Yihoowayyo banttana geppidaageetanne wozanappe a siiqiyaageeta gidana koshshees. Eti bantta aqo deˈuwan issippetettan deˈanawu koyiyoogaa bessanawu issoy issuwaara keehi siiqettana koshshees. Eti, “Godaa ammaniya asaa” ekkanaadan woy gelanaadan Xoossay zorido zoriyaa kaallido gishshawu anjjettana. (1 Qor. 7:39) Eti ubbatoo Geeshsha Maxaafaa zoriyaa azazettikko, eta aqo deˈoy giiga gidana.

19 Daro attuma asawunne macca asawu aqo deˈoy giiga gidennaadan oottiya eeshshay deˈiyo ha “wurssetta gallassi” deˈiya Kiristtaaneti paaciyaa xoonanaadan maaddiya Geeshsha Maxaafaa qofaa kaalliya huuphe yohoy qonccissees. (2 Xim. 3:1-5) Nuuni merinaa deˈuwaa ogiyan a asaara aggennan hemettiyo wode nu aqo deˈoy giiganne ufayssiyaagaa gidana mala, Yihooway ba Qaalan nuussi koshshiyaabaa immiis.—Maa. 7:13, 14.