Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) Naase 2016

Ha maxeetiyan Masqqala 26ppe Xiqimita 23, 2016 gakkanaassi xannaˈiyo huuphe yohoti deˈoosona.

LIFE STORY

Immiyoogan Taani Waana Ufayttidaakko

Inggilize biittaa asa gidida issi yelagay Porto Rikon misoonaawe gididi ufayttanaadan oottida deˈuwaa doommiis.

Aqo Deˈuwaa—Hegaa Doomettaanne Halchuwaa

Aqo deˈoy Xoossaa imota gaana danddayettii?

Worqqaappe Keehi Aadhiyaabaa Koya

Geeshsha Maxaafaa yeemottidi tamaariyaageeti worqqaa koyiyaageetu mala gidana danddayiyo heezzu ogeta akeeka.

Neeni Ayyaanaaban Diccana Koshshiyoogaa Akeekay?

Yaatanawu neeni ay oottana danddayiyaakko akeeka.

Harata Loohissana Koshshiyoogaa Akeekay?

Eti halchidi polanaadan neeni maaddana danddayiyo keehi koshshiyaabay aybee?

Nabbabiyaageetu Oyshaa

Kushiyaa meecettiyoogaara gayttidabay Yesuusa Morkketi palamaa denttanaadan oottidoy aybissee?

FROM OUR ARCHIVES

“Yihooway Sabettanaadan Oottiyaabaa Demmaydda Deˈays”

Koyro Alamiyaa Olaa wode Geeshsha Maxaafaa Tamaareti alamiyaaban oossinne exatennaagaara gayttidaagan loytti akeekana xayikkonne, eti wozanappe oottidoogee loˈˈo ayfiyaa demissiis.