Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  Masqqala 2017

“Xoossaa Qaalai . . . Oottees”

“Xoossaa Qaalai . . . Oottees”

“Xoossaa qaalai paxa de7eesinne oottees.”—IBR. 4:12.

MAZAMURE: 96, 94

1. Xoossaa Qaalay oottiyoogaa ammanettiyoy aybisee? (Doomettan deˈiya misiliyaa xeella.)

YIHOOWA asay Xoossaa Qaalay ‘paxa deˈiyoogaanne oottiyoogaa’ ammanees. (Ibr. 4:12) Geeshsha Maxaafay nuunikka hara asaykka laamettanaadan oottiyoogaa beˈida. Nu ishatuppenne michotuppe issoti issoti kase kayso, jallissiyaabay amale gididoogeeta woy kandduwan shori baynnaageeta. Harati ha alamiyan keehi ishalo duussaa deˈikkokka, bantta deˈuwan attida harabi deˈiyoogaa qoppiiddi deˈidaageeta. (Era. 2:3-11) Geeshsha Maxaafay kase hidooti baynna deˈuwaa deˈidaageeti haˈˈi ufayssiya deˈuwaa deˈanaadan oottiis. “Geeshsha Maxaafay Asay Laamettanaadan Oottees” giya, Wochiyo Keelan kaalli kaalli kiyiya, hegaa mala asatubaa yootiya qofaappe daruwaa nabbabada ufayttennan aggakka. Asay tumaa ekki simmidikka, ayyaanaaban ubbatoo diccanaadan Geeshsha Maxaafay maaddiyoogaa akeekadasa.

2. Koyro xeetu layttan Xoossa Qaalay asaa waati maaddidee?

2 Ha wodiyan daro asay Xoossaa Qaalaa xannaˈidi keehi laamettidoogan nuuni garamettana koshshii? Koshshenna! Koyro xeetu layttan deˈida, saluwaa biyo hidootay deˈiyo nu ishanttinne michontti hegaadan laamettidosona. (1 Qoronttoosa 6:9-11 nabbaba.) Kiitettida PHawuloosi Xoossaa Kawotettaa laattenna asatubaa yooti simmidi, ‘Intteppekka issi issi asay kase hegeetu  mala’ yaagiis. SHin eti Xoossaa Qaalaanne geeshsha ayyaanaa maaduwan laamettidosona. Issoti issoti tumaa ekki simmidikka, suurissana koshshiyo moorobaa oottidosona. Koyro xeetu layttan gubaaˈiyaappe bohettida, ayyaanan tiyettida issi Kiristtaaniyaabaa Geeshsha Maxaafay yootees; shin i guyyeppe simmidi gubaaˈiyaa yara gidiis. (1 Qor. 5:1-5; 2 Qor. 2:5-8) Nu ishatanne michota gakkida metuwaanne eti Xoossaa Qaalay maaddin hegaa xoonidoogaa xannaˈiyoogee nuna minttettennee?

3. Ha huuphe yohuwan nuuni ay xannaˈanee?

3 Xoossaa Qaalay keehi maaddiyo gishshawunne Xoossay a nuussi immido gishshawu, an loytti goˈettanawu koyoos. (2 Xim. 2:15) Hegaa gishshawu, nuuni Xoossaa Qaalaa (1) nu deˈuwan, (2) haggaazuwaaninne (3) gubaaˈiyan tamaarissiyo wode waati loytti goˈettanaakko ha huuphe yohuwan xannaˈana. Hagee nuna maaddiyaabaa tamaarissiya, saluwan deˈiya nuna siiqiya Aawaa nuuni siiqanaadaaninne galatanaadan maaddana.—Isi. 48:17.

NU DEˈUWAN

4. (a) Xoossaa Qaalay nuna maaddana mala waatana koshshii? (b) Geeshsha Maxaafaa nabbabanawu wodiyaa waatada demmay?

4 Xoossaa Qaalay nuna maaddanaadan koyikko, nuuni aggennan, danddayettikko galla galla a nabbabana koshshees. (Yaas. 1:8) Nuuppe daroti oosuwawu bichaaroos. Gidikkokka, nuuni aggennan Geeshsha Maxaafaa nabbabiyoogaa aybikka, haray atto, kiyana bessiyo nuussi deˈiya hara aawatettaykka diggana koshshenna. (Efisoona 5:15, 16 nabbaba.) Yihoowa Markkatuppe daroti galla galla Geeshsha Maxaafaa nabbabanawu wodiyaa bazzoosona; eti guuran, gallassan woy omarssan nabbaboosona. Etassi, “Taani ne higgiyaa aiba siiqiyaanaa! Gallassaa kumettaa taani qoppiyoogee a” yaagida mazamuraawiyaagaadan siyettees.—Maz. 119:97.

5, 6. (a) Wotti dentti qoppiyoogee koshshiyoy aybissee? (b) Nuuni waati loytti wotti dentti qoppana danddayiyoo? (c) Xoossaa Qaalaa nabbabiyoogaaninne hegaa wotta denttada qoppiyoogan waana goˈettadii?

5 Nuuni Geeshsha Maxaafaa nabbabiyoogaa xalla gidennan, nabbabidobaa wotti denttidi qoppana koshshees. (Maz. 1:1-3) Ubba wode maaddiya he zoriyaappe nuuni goˈettana danddayiyoy hegaadan oottiyoogaa xallaana. Nuuni Geeshsha Maxaafaa nabbabiyoy attamettidaagaappe gidin woy elektiroonike miishshaappe gidin, Xoossaa Qaalay nuna laammanaadaaninne denttettanaadan koyoos.

6 Nuuni waati loytti wotti dentti qoppana danddayiyoo? Daroti Geeshsha Maxaafaappe amarida qofaa nabbabi simmidi takki giyoogeenne kaallidi deˈiyaagaa mala oyshaa oychiyoogee maaddiyoogaa akeekidosona: ‘Hagee Yihoowabaa ay qonccissii?  Xoossaa Qaalay ha sohuwan yootiyoobaa taani hanno gakkanawu ta deˈuwan waata oosuwan peeshshidanaa? Taani kaseegaappe loyttana danddayiyoobay aybee?’ Nuuni Xoossaa Qaalaa wotti denttidi qoppiyoogeenne nabbabidobaa xeelliyaagan woossiyoogee, hegaa oosuwan peeshshanawu denttettees. Xoossaa Qaalay oottiyoogaakka nu deˈuwan beˈoos.—2 Qor. 10:4, 5.

HAGGAAZUWAN

7. Haggaazuwan Xoossaa Qaalaa waati loytti goˈettana danddayiyoo?

7 Haggaazuwan Xoossaa Qaalaa loytti goˈettanawu nuna aybi maaddana danddayii? Nuuni sabbakiyo wodenne tamaarissiyo wode a ubbatoo goˈettiyoogee maaddees. Issi ishay he yohuwaa hagaadan yootiis: “Neeni sooppe soo baada Yihoowaara sabbakikko, haasayiyay ne xalleeyye woy Yihooway haasayanaadan oottay?” I hagaadan gaanawu koyiis: Nuuni haggaazuwan Xoossaa Qaalaappe nabbabiyo wode, keettaawaayyo Yihooway haasayanaadan oottoos. Loytti doorido xiqisee nuuni haasayana danddayiyo aybippenne aadhees. (1 Tas. 2:13) Nena hagaadan oycha: ‘Taani mishiraachuwaa yootiyo asawu Xoossaa Qaalaappe nabbabanawu danddayettida keenaa maliyaanaa?’

8. Nuuni sabbakiyo wode xiqisiyaa nabbabiyoogaa xallay gidennay aybissee?

8 Nuuni haasayissiyo urawu Geeshsha Maxaafaappe nabbabiyoogaa xallay gidenna. Aybissi? Daroti Geeshsha Maxaafay yootiyoobaa darin akeekenna woy mule erenna gishshataassa. Koyro xeetu layttankka ha wodiyankka hanotay hegaa mala. (Roo. 10:2) Hegaa gishshawu, nuuni issi xiqisiyaa nabbabido gishshawu issi uri qofaa akeekees giidi qoppana koshshenna. Nuuni nabbabido xiqisiyaappe koyettiya qaalaa woy qofaa zaaretti nabbabidi, hegee woygiyaakko qonccissana koshshees. Yaatiyoogee, Xoossaa Qaalay  yootiyoobay nu haasayissiyo uraa qofaanne wozanaa denttettanaadan maaddees.Luqaasa 24:32 nabbaba.

9. Nuuni xiqisiyaa nabbabanaappe kasetidi haasayiyoobay asay Geeshsha Maxaafaa bonchanaadan waati maaddii? Leemisuwaa yoota.

9 Nuuni xiqisiyaa nabbabanaappe kasetidi haasayiyoobaykka asay Geeshsha Maxaafaa bonchanaadan oottana danddayees. Leemisuwawu, “Ane hagaa xeelliyaagan Medhidaagee giyoobaa beˈoos” gaana danddayoos. Kiristtaane gidenna uraa haasayissiyo wode, “Geeshsha Maxaafay yootiyooba akeeka” gaana danddayoos. Woy haymaanootiyaabaa koyenna urawu sabbakiyo wode, “Ha beni leemisuwaa siya eray?” giidi oychana danddayoos. Ubba asay diccido hanotaynne eta ammanoy dumma dumma gidiyoogaa hassayikko, nuuni koyro haasayiyoobay eta ufayssiyaagaa gidanaadan nuussi danddayettida ubbabaa oottana.—1 Qor. 9:22, 23.

10. (a) Issi ishay oottidobaa yoota. (b) Haggaazuwan Xoossaa Qaalay nena waati maaddidee?

10 Haggaazuwan Xoossaa Qaalaa goˈettiyoogee mishiraachuwaa siyiya asaa keehi maaddana danddayoogaa daroti akeekidosona. Issi leemisuwaa beˈa. Issi ishay daro layttawu nu maxeeteta nabbabida cima bitaniyaa zaaretti oychiis. Ishay mati kiyida Wochiyo Keelaa coo immiyoogaappe he maxeetiyan deˈiya issi xiqisiyaa nabbabanawu koyiis. I 2 Qoronttoosa 1:3, 4 nabbabiis. He xiqisee, ‘Maarotettaa Aawaynne minttetto ubbaa Xoossay nu waaye ubban nuna minttettees’ yaagees. Bitanee he qofan keehi garamettido gishshawu, ishay he xiqisiyaa zaarettidi nabbabanaadan oychiis. Bitanee baassinne ba keettaayeessi minttettoy keehi koshshidoogaa yootiis; qassi Geeshsha Maxaafaabaa gujjidi eranawu koyiis. Xoossaa Qaalay nuna haggaazuwan keehi maaddees!—Oos. 19:20.

SHIIQUWAN TAMAARISSIYO WODE

11. SHiiquwan tamaarissiya ishanttussi ayba aawatettay deˈii?

11 Nuuni ubbay gubaaˈe shiiqotanne gita shiiqota shiiqiyoogaa dosoos. Nuuni shiiqiyo waanna gaasoy Yihoowayyo goynnanaassa. Qassi nuuni tamaariyooban keehi goˈettoos. Hegaa gishshawu, shiiquwan tamaarissiyaageetussi gita maataynne wolqqaama aawatettay deˈees. (Yaaq. 3:1) Eti tamaarissiyoobay Xoossaa Qaalan deˈiyaaba gidiyoogaa eti ubbatoo akeekana bessees. Neeyyo hegaa mala aawatettay deˈikko, shiiqida asaa Geeshsha Maxaafay maaddanaadan an waata goˈettana danddayay?

12. SHiiquwan tamaarissiya uray i tamaarissiyoobay Geeshsha Maxaafaappe gidiyoogaa waati akeekana danddayii?

12 Neeni tamaarissiyoobay Geeshsha Maxaafaappe gidiyoogaa akeeka. (Yoh. 7:16) Hegee woygiyoogee? Neeni yootiyo, deˈuwan hanidabay, leemisoy woy ne haasayiyo hanotaykka, Geeshsha Maxaafaappe nabbabido xiqisiyaa qofaa genttennaadan woy asay harabaa qoppanaadan oottenna mala naagetta. Qassi, daro xiqisiyaa nabbabiyoogaa xallay Geeshsha Maxaafaappe tamaarissiyoogaa gidennaagaa hassaya. Neeni keehi daro xiqisiyaa nabbabido gishshawu asay hegaa hassayenna. Hegaa gishshawu, waannatiya xiqiseta akeekan doora, loytta nabbaba, qonccissa, leemisuwan yoota, qassi waati oosuwan peeshshanaakko qonccissa. (Nah. 8:8) Ne haasayawu giigida xuufee deˈikko, he xuufiyaanne hegan deˈiya xiqisiyaa loytta giigetta. He xuufiyan odettidabaynne hegan deˈiya xiqisee waani gayttiyaakko akeekanawu mala. Yaatada, he xuufiyan deˈiya qofaa qonccissanawu doorettida xiqiseta  goˈetta. (Tiˈokiraase Haggaazo Timirtte Keettaa Loohissuwan Goˈetta giyo maxaafan xinaate 21-23n maaddiya zoriyaa demmana danddayaasa.) Qassi ubbaappe aaruwan, Yihooway Geeshsha Maxaafan deˈiya ba alˈˈo qofaa neeni yootanaadan maaddana mala woossa.Izira 7:10; Leemiso 3:13, 14 nabbaba.

13. (a) Issi michiyaa gubaaˈe shiiquwan xiqisee qonccido hanotan waana goˈettadee? (b) Nu shiiquwan xiqisee qonccido hanotan neeni goˈettadii?

13 Awusttiraaliyan deˈiya michiyaa issi xiqisee gubaaˈe shiiquwan qonccido hanotan keehi goˈettaasu. A iita hanotan diccidaba gidikkokka, Geeshsha Maxaafaabaa erada ba huuphiyaa Yihoowayyo geppada xammaqettaasu. Gidikkokka, Yihooway o siiqiyoogaa ammananawu metootaasu. SHin takkada, Xoossay o siiqiyoogaa ammanaasu. A hegaadan ammananaadan aybi maaddidee? Nu shiiqotuppe issuwan qonccida xiqisee hara xiqisetuura waani gayttiyaakko a wotta denttada qoppidoogee o hegawu maaddiis. * Neenikka hegaadan, gubaaˈe shiiquwaaninne gita shiiquwan Xoossaa Qaalay qonccido hanotan maadettadii?—Nah. 8:12.

14. Yihoowa Qaalaa nashshiyoogaa waati bessana danddayiyoo?

14 Yihooway ba Qaalaa Geeshsha Maxaafaa immido gishshawu, nuuni galatana bessennee? I ba Qaalaa asawu immiyoogaa xalla gidennan, hegee merinawu deˈanaagaa yootido ba qaalaakka poliis. (1 PHe. 1:24, 25) Nuuni Xoossaa Qaalaa aggennan nabbabana, hegaa oosuwan peeshshananne harata maaddanawukka goˈettana bessees. Yaatiyoogan, Xoossay immido ha alˈˈobaa xalla gidennan, a xaafissidaagaa, Xoossaa Yihoowa siiqiyoogaanne nashshiyoogaa bessoos.

^ MENT. 13 Laamettanaadan Oottidabaa’ giya saaxiniyaa xeella.