Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) Masqqala 2017

Ha maxeetiyan Xiqimita 23⁠ppe Hidaare 26, 2017 gakkanaassi xannaˈiyo huuphe yohoti deˈoosona.

Ne Huuphiyaa Naaga

Geeshsha Maxaafan deˈiya leemisoti ha eeshshay nuussi deˈanaadaaninne hegaa bessanaadan waati maaddiyoonaa? Kiristtaaneti ha eeshshay banttawu deˈanaadan koyana koshshiyoy aybissee?

Qarettiyoogan Yihoowa Milata

Issi wode, Yihooway ba sunttaanne ba eeshshaa Muusessi awaajjiis. Yihooway koyro yootido eeshshatuppe issoy qarettiyoogaa. Ha eeshshay aybee, qassi neeni hegaabaa erana koshshiyoy aybissee?

LIFE STORY

Ayyaanaaban Kaymida Asatuura Oottiyoogan Anjjettaas

David Sinkileri Brukiliine Beeteelen 61 layttawu ammanettida ishatuuranne michotuura oottiyoogan demmido ufayssaanne maataa hassayees.

“Nu Xoossaa Qaalai Merinau Eqqidi De7ees”

Qaalaanne polotikaa hanotay laamettiyoogee, qassi Geeshsha Maxaafaa birshshiyoogaa eqettiyoogee deˈishinkka Geeshsha Maxaafay xaafeti wuroosappe hanna gakkanawu keehi bayzettiya maxaafa.

“Xoossaa Qaalai . . . Oottees”

Daroti Geeshsha Maxaafaa xannaˈidi keehi laamettidosona. Xoossaa Qaalay nuna hegaadan maaddanaadan waatana koshshii?

‘Xala Gida, . . . Oosuwaa Ootta!’

Nuuni xalana koshshiyoy aybissee, qassi nuuni he eeshshaa waati demmana danddayiyoo?