Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Anjjuwaa Demmanawu Baaxetiyoogaa Aggoppa

Yihoowa Anjjuwaa Demmanawu Baaxetiyoogaa Aggoppa

“Neeni Xoossaaranne asaara baaxetada xoonadasa.” —DOO. 32:28.

MAZAMURE: 23, 38

1, 2. Yihoowa ashkkarati baaxetana koshshiyo metoy aybee?

AABEELAPPE doommidi ha wodiyaa gakkanaashin Xoossawu ammanettida ashkkarati ubbay baaxetidosona. Kiitettida PHawuloosi Ibraawe Kiristtaaneti Yihoowa ufayssanawunne a anjjuwaa demmanawu koyidi, eti “daroban waayettidi gita waretan” genccidoogaa yootiis. (Ibr. 10:32-34) PHawuloosi Kiristtaaneti baaxetiyo baaxiyaa annaacettiya Giriike biittaa atileteti wottan, baaxiyan, bokisiyaaninne hegaa malaban baaxetiyoogaara geeddarssiis. (Ibr. 12:1, 4) Ha wodiyan nuuni deˈuwaa wottaa woxxiiddi deˈoos; qassi nu qofay shaahettanaadan oottidi nuuni ha wodiyan ufayttennaadaaninne sinttappe anjjuwaa demmennaadan digganawu koyiya morkketi nuussi deˈoosona.

2 Koyruwan, nuuni Seexaanaaranne a iita alamiyaara wolqqaama baaxiyaa baaxetoos. (Efi. 6:12) ‘Qatuwan’ leemisettida ha alamiyaa meezeti nuna qohennaadan naagettiyoogee keehi koshshiyaaba. Haymaanootiyaa timirtteti, asa eraynne shori baynnabay, tambbuwaa uyiyoogee, ushshaa likkiyaappe aattidi uyiyoogeenne jallissiyaabaa bessenna ogiyan goˈettiyoogee hegeetuppe amaridaageeta. Qassi nuuni daafurancha gididobaanne  hidootaa qanxxissiyaabaa xoonanawu ubbatoo baaxetana koshshees.—2 Qor. 10:3-6; Qol. 3:5-9.

3. Nu morkketuura nuuni olettanaadan Xoossay nuna waati loohissii?

3 He wolqqaama morkketa tumuppe xoonana danddayettii? Ee, shin baaxetennan xoonana danddayettenna. Beni wode bokisiya uraa leemisuwaa goˈettidi PHawuloosi babaa, “Carkko yimppiya asadankka yimppikke” yaagiis. (1 Qor. 9:26) Bokisiya uri banaara bokisettiyaagaa teqqiyoogaadan, nuuni nu morkketa teqqana bessees. Yihooway nuna loohissees; qassi nuuni baaxetiyo wode nuna maaddees. I ba Qaalan deˈuwaa ashshiya kaaletuwaa nuussi immiis. I Geeshsha Maxaafaa qofay deˈiyo xuufetu, gubaaˈiyaa shiiqotunne gita shiiqotu baggaarakka nuna maaddees. Tamaariyoobaa oosuwan peeshshay? Neeni yaatana xayikko, hegee ne morkkiyaa loyttada eqettennan coo ‘carkko yimppiyoogaa’ mala.

4. Nuuni iitaban xoonettennaadan waani naagettiyoo?

4 Nu morkketi nuuni qoppibeenna wodiyan nuna qohananne keehi daafurido wodiyan shocana danddayiyo gishshawu, nuuni naagetti uttana bessees. Geeshsha Maxaafay, “Iitabaa lo77oban xoonappe attin, iitabai nena xoonoppo” yaagees. (Roo. 12:21) ‘Iitabay nuna xoonennaadan’ zorido zoree nuuni iitabaa xoonana danddayiyoogaa bessees. Nuuni iitabaa muletoo eqettikko, xoonana danddayoos. Hegaappe dumma hanotan, nuuni naagettiyoogaanne olettiyoogaa aggikko, Seexaanay, a iita alameenne nuuni nagarancha gidiyoogee nuna xoonana danddayees. Seexaanay nena yashissin ne kushee arggaacin xoonettenna mala naagetta!—1 PHe. 5:9.

5. (a) Nuuni Xoossaa anjjuwaa demmanawu aggennan baaxetanaadan aybi maaddana danddayii? (b) Geeshsha Maxaafay yootiyoobaappe nuuni etabaa xannaˈana asati oonee?

5 Xoonettennan agganawu, baaxetiyaageeti aybissi baaxetiyaakko dogana bessenna. Eti Xoossaa ufayssanawunne a anjjuwaa demmanawu Ibraawe 11:6y, “Xoossaakko yiya ooninne Xoossai de7iyoogaanne bana koyiyaageetuyyo woituwaa immiyoogaa ammananau koshshees” yaagidi yootiyo qofaa wozanan wottana koshshees. ‘Koyiyoogaa’ geetettidi birshshettida Giriiketto qaalay minnidi wozanappe baaxetiyoogaa qonccissees. (Oos. 15:17) Yihoowa anjjuwaa demmanawu minni baaxetida asatubaa Geeshsha Maxaafay yootees. Yaaqoobi, Raaheela, Yooseefinne PHawuloosi qofaaninne asatettan daafurikkonne, eti genccidoogee anjjuwaa demmanaadan oottiis. Baaxetida ha oyddu asatu leemisuwaa nuuni waati kaallana danddayiyoo?

GENCCIYOOGEE ANJJUWAA DEMISSEES

6. Yaaqoobi genccanaadan aybi maaddidee, qassi i anjjuwaa waati demmidee? (Doomettan deˈiya misiliyaa xeella.)

6 Yaaqoobi Yihoowa siiqiyo gishshawu ayyaanaabaa demmanawu genccidi baaxetiis; qassi Yihooway a zerettaa anjjanawu gelido qaalaa wozanappe ammaniis. (Doo. 28:3, 4) Yaaqoobi a layttay 100 heera gidiyo wode Xoossaa anjjuwaa demmanawu bawu danddayettida ubban baaxetidoy aybissakko hegee qonccissees; i haray atto ashuwaa maayida kiitanchaara baaxetiis. (Doomettaabaa 32:24-28 nabbaba.) Wolqqaama kiitanchaara genccidi baaxetiyo wolqqi Yaaqoobawu deˈii? Baynnaagee qoncce! SHin i baaxetanawu murttido gishshawu, baaxetiyoogaa mule aggibeenna! Yaaqoobi genccido gishshawu Yihooway a anjjiis, qassi a Israaˈeela giidi sunttiis; he sunttaa birshshettay “Xoossaara baaxetiyaagaa woy  gencciyaagaa” yaagiyoogaa. Yihoowa ufayssiyoogaaninne an anjjettiyoogan Yaaqoobi nuunikka koyiyo gita anjjuwaa demmiis.

7. (a) Raaheelo gakkida unˈˈissiyaabay aybee? (b) A aggennan waata baaxetadee, qassi wurssettan waana anjjettadee?

7 Yaaqoobi siiqiyo machiyaa Raaheelakka, Yihooway i azinaayyo gelido qaalaa waati polanaakko beˈanawu keehi koyaasu. SHin xoonana danddayettennaba milatiya metoy deˈees. A naˈa yelabeykku. He wode, naˈa yelana danddayennaagaa asay keehi wolqqaama metodan xeellees. Raaheela unˈˈettanaadan oottiyaanne a aynne oottana danddayennabaara baaxetaydda qofaaninne asatettan waanada minnada deˈana danddayay? A mule hidootaa qanxxabeykku. A mintta woossiyoogan aggennan baaxetaasu. Yihooway Raaheela wozanappe minttada woossidoogaa siyiis; qassi wurssettan iyyo naata immiyoogan o anjjiis. Raaheela issi wode, “Taani . . . wolqqaama baaxiyaa baaxetada xoonaas” yaagidoogee bessiyaaba.—Doo. 30:8, 20-24.

8. Yooseefa ayba metoy gakkidee, a hanotay nuuyyo aybin leemiso gidii?

8 Yaaqoobinne Raaheela gencciyoogan leemiso gididoogee eta naˈaa Yooseefa maaddidoogee qoncce; hegee Yooseefi ba ammanuwaa paacciyaabay gakkishin genccanaadan maaddiis. Yooseefayyo layttay 17 gidido wode, a deˈoy muleera laamettiis. A ishantti a qanaatidi aylletettawu bayzzidosona. I guyyeppe Gibxxen aynne moorennan daro layttaa qashettido wode gencciis. (Doo. 37:23-28; 39:7-9, 20, 21) Yooseefi hidootaa qanxxibeenna; woy qassi uluwan lancciyaa oyqqidi haluwaa kiyanawu koyibeenna. I Yihoowaara dabbo gididi deˈiyoogaa ba qofaaninne ba wozanan wottiis. (Wog. 19:18; Roo. 12:17-21) Yooseefa leemisoy nuna maaddana koshshees. Leemisuwawu, nuna naatettan iita metoy gakkikko woy haˈˈi nu hanotay hidooti baynnaba milatikkokka, nuuni aggennan baaxetananne genccana koshshees. Nuuni hegaadan oottikko, Yihooway nuna anjjanaagaa ammanettana danddayoos.—Doomettaabaa 39:21-23 nabbaba.

9. Nuuni Yaaqooba, Raaheelinne Yooseefa leemisuwaa kaalliyoogan, Yihoowa anjjuwaa demmanawu aybin baaxetana koshshii?

9 Nena gakkiyaanne neessi paace gidana danddayiya metuwaa qoppa. Pirddaa pacay, coo ixxiyoogee, woy qilliicciyoogee paace gidana danddayees. Woy issi uri nena qanaatiyo gishshawu wordduwan mootiyoogee paace gidana danddayees. Ne kushee arggaacanaadan oottada xoonettiyoogaappe, Yaaqoobi Raaheelanne Yooseefi ubbatoo Yihoowawu ufayssan haggaazanaadan aybi maaddidaakko hassaya. Eti ayyaanaabaa wozanappe nashshiyoogaa bessido gishshawu Xoossay eta minttettiisinne anjjiis. Eti ubbatoo baaxetidosonanne wozanappe woossido woosaara maayettiyaabaa oottidosona. Nuuni ha alamee xayanawu matido wodiyan deˈoos; yaatiyo gishshawu, nuuni sinttappe demmanawu hidootan naagiyoobaa mintti oyqqana bessees! Yihoowan sabettanawu minna baaxetana koyay?

ANJJUWAA DEMMANAWU NE DOSAN BAAXETTANAWU EENO GA

10, 11. (a) Xoossaa anjjuwaa demmanawu nuuni waati baaxetana danddayiyoo? (b) Suurebaa kuuyanaadan nuna aybi maaddana danddayii?

10 Nuuni Xoossaa anjjuwaa demmanawu baaxetana koshshiyo issi issibay aybee? Nuuni nagarancha gidiyo gishshawu, issi issi iita amuwaa agganawu baaxetana danddayoos. Harati haggaazuwaabaa ubbatoo loˈˈobaa qoppanawu baaxetoosona. Woy qassi neeni sahettiyaaba woy boorasiyaaba gidikkokka, genccana koshshennan waayi aggana. Issi uri bana hanqqetissida woy qohida  urawu atto gaanawu baaxetiyoogaakka nuuni akeekana koshshees. Nuuni Yihoowawu ay keena wodiyaa haggaazikkonne, ammanettidaageeta anjjiya Xoossawu haggaaziyoogaa agganaadan oottana danddayiyaabata eqettana koshshees.

Neeni Xoossaa anjjuwaa demmanawu baaxetay? (Mentto 10, 11 xeella)

11 Kiristtaane gidiyoogeenne suurebaa kuuyiyoogee, ubba qassi nuuni iita amuwaa agganawu baaxetiyo wode, keehi metiyaaba gidana danddayiyoogee qoncce. (Erm. 17:9) Iita amoy nena guuttaa qohiyoogaa akeekikko, Xoossay geeshsha ayyaanaa neeyyo immanaadan woossa. Woosaynne geeshsha ayyaanay neeni Yihoowa anjjuwaa demmana danddayiyoogaa eriyo suure ogiyaa kaallanaadan neessi wolqqaa immana danddayees. Ne woosaara maayettiyaabaa ootta. Galla galla Geeshsha Maxaafaappe amaridaagaa nabbaba, qassi buzo xinaatiyawunne So Asaa Goynuwawu wodiyaa bazza.—Mazamure 119:32 nabbaba.

12, 13. Naaˈˈu Kiristtaaneti iita amuwaa agganawu waati maaduwaa demmidonaa?

12 Iita amuwaa agganaadan Kiristtaaneta Xoossaa Qaalay, a ayyaanaynne nu xuufeti waati maaddidaakko qonccissiya daro leemisoti deˈoosona. Issi yelagay Ichashe, 2004 Beegottite! (Amaarattuwaa) maxeetiyan kiyida, “Iita Amuwaa Waata Baaxetada Xoonana Danddayay?” giya huuphe yohuwaa nabbabiis. I woygidee? “Taani iita qofaa agganawu baaxetays. ‘Iita amuwaa agganawu baaxetiyoogee darotuyyo keehi wolqqaama gidiyoogaa’ taani he huuphe yohuwan nabbabidoogee, ishanttu maabaraa yame gididobadan tawu siyettanaadan oottiis. Baaxetiyay ta xalla gidennaagaa akeekaas.” He yelaga naˈaa Hidaare,  2003 Beegottite! (Amaarattuwaa) maxeetiyan kiyida, “Mattumaa Xeelliyaagan Asay Ba Koyidoogaadan Deˈiyoogee Xoossaa Ufayssii?” giya huuphe yohoykka maaddiis. He huuphe yohuwan, issoti issoti bollaa ‘caddi oyqqiyaabadan’ ubbatoo baaxetiyoogaa i akeekiis. (2 Qor. 12:7) Eti ubbatoo kandduwan geeshsha gididi deˈanawu baaxetiiddi, ufayssiyaabaa hidootan naagana danddayoosona. I hagaadan giis: “Hegaa gishshawu, galla galla taani ammanettada deˈana danddayays gaada qoppays. Nuuni ha iita alamiyan galla galla genccidi deˈanaadan maaddanawu Yihooway ba dirijjitiyaa goˈettiyo gishshawu taani a keehi galatays.”

13 Amarkkan deˈiya issi micheebaakka qoppa. A hagaadan gaasu: “Nuuyyo koshshiyaabaa koshshiyo wodiyan ubbatoo immiyo gishshawu, taani inttena galatays. Taani darotoo ha huuphe yohoy taassi xaafettidaba gaada qoppays. Taani daro layttawu, Yihooway ixxiyoobaa amottiyoogaa agganawu keehi baaxetaas. Issi issitoo, taani hidootaa qanxxada baaxetiyoogaa agganawu koyays. Yihooway maariyoogaanne atto giyoogaa erays, shin taani ha iita amuwaa amottiyo gishshawunne wozanappe hegaa ixxenna gishshawu, a maaduwaa demmana danddayennabadan qoppays. Ha baaxee ta deˈuwaa ubbaban qohiis. . . . Laappune 15, 2013 Wochiyo Keelan Neessi Yihoowa “Eriya Wozanay” Deˈii?’ giya huuphe yohuwaa nabbaba simmada, Yihooway tana maaddanawu koyiyoogaa akeekaas.”

14. (a) PHawuloosawu a baaxeyiyaabaa xeelliyaagan aybi siyettidee? (b) Nuuni asatettaa amuwaa waati xoonana danddayiyoo?

14 Roome 7:21-25 nabbaba. Iita amuwaanne nagaraa xoonanawu baaxetiyoogee ay keena wayssiyaaba gidana danddayiyaakko PHawuloosi erees. SHin, Yihoowan ammanettidi woossiyoogaaninne Yesuusa wozuwaa yarshshuwan ammaniyoogan wozanan i baaxetiyoobaa xoonana danddayiyoogaa ammanettiis. Nuuni shin? Asatettaa amuwaa agganawu baaxetidi xoonana danddayoos. Waatidi? PHawuloosa leemisuwaa kaalliyoogaana, qassi nu wolqqan gidennan, Yihoowan ammanettiyoogaananne wozuwan ammaniyoogaana.

15. Woosay nuuni ammanettidi deˈanaadaaninne metuwan genccanaadan maaddana danddayiyoy aybissee?

15 Nuna issibay ay keena qofissidaakko nuuni qonccissanaadan issi issitoo Xoossay koyana danddayees. Leemisuwawu, nuna (woy nu so asa) wolqqaama sahoy sakkikko shin, woy nuna asi naaqqikko shin? Nuuni ufayttiyoogaa aggennaaninne ayyaanaaban shuggennan ammanettidi deˈanaadan wolqqaa immana mala, Yihoowa minttidi woossiyoogan an wozanappe ammanettiyoogaa bessoos. (Pili. 4:13) Beni wodiyankka ha wodiyankka daro Kiristtaanetu leemisoy, woosay nuna minttettananne nuuni genccidi deˈana mala koshshiya xalatettaa demmanaadan maaddana danddayiyoogaa qonccissees.

YIHOOWA ANJJUWAA DEMMANAWU BAAXETIYOOGAA AGGOPPA

16, 17. Neeni ay oottanawu murttadii?

16 Dabloosi neeni hidootaa qanxxin, ne kushee arggaacin, neeni xoonettin beˈanawu koyees. “Lo77obaa” mintta oyqqanawu murtta. (1 Tas. 5:21) Seexaanaaranne a iita alamiyaara, qassi iita amuwaa agganawu baaxetada xoonana danddayiyoogaa ammanetta. Xoossay nena minttettana danddayiyoogaa ammanettada he baaxiyan xoonana danddayaasa.—2 Qor. 4:7-9; Gal. 6:9.

17 Yaatiyo gishshawu, ubbatoo baaxeta. Ubbatoo oletta. Ubbatoo waretta. Ubbatoo gencca. Yihooway neeyyo ‘anjjuwaa palahissidi gussanaagaa’ wozanaappe ammanetta.—Mil. 3:10.