Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  September 2016

Ha Wodiyan Yihoowa Kaaletuwan Goˈetta

Ha Wodiyan Yihoowa Kaaletuwan Goˈetta

LOˈˈO DOORUWAA POOLANDDEN

“TAANI xammaqettiyo wode tawu layttay 15; qassi usuppun aginappe simmin kaafiya aqinye gidada haggaaziyoogaa doommaas. Issi layttappe guyyiyan, kumetta wode aqinye gidanawu oychaas. Naaˈˈantto xekka timirttiyaa wurssiyo wode, aassiyaageeti keehi koshshiyoosan haggaazanawu oychaas. Ta yelettido biittaanne taani iira deˈiyo Yihoowa Markka gidenna ta aayee aayyiyo aggada baanawu koyaas. Ta deˈiyoonne yelettido kataman maddabettidoogaa woradaa xomoosiyaagee yootido wode keehi azzanaas! Taayyo siyettidabaa i erennaadan oottanawu malaas. Saˈaa xeellaydda, i tawu yootidobaa qoppanawu aggada baas. Taani ta haggaazo laggeeyyo hagaadan gaas: ‘Taani Yoonaasadan haniyaaba tawu milatees. SHin wurssettan Yoonaasi Nanawe biis. Hegaa gishshawu, taanikka maddabettidosan haggaazana.’

“Ta yelettido kataman aqinye gidada haggaazishin haˈˈi tawu oyddu laytta gidiis; qassi taayyo imettida kaaletuwaa kaallidoogee loˈˈoba gidiyoogaa akeekaas. Tana metida waannabay ta iita qofaa. Haˈˈi keehi ufayttays. Issi aginan, 24 asaa Geeshsha Maxaafaa xannaˈissaas. Qassi Yihooway maaddin, kase tana eqettiya ta aayee aayyiyo Geeshsha Maxaafaa xannaˈissiyoogaa doommaas.”

FIIJE BIITTAN BEETTIDA LOˈˈOBAA

Fiije biittan deˈiya issi Geeshsha Maxaafaa tamaariyaa gita shiiquwaa biyoogaappenne ba dabbo uri yelettido gallassaa bonchiyo sohuwaa ba azinaara biyoogaappe issuwaa doorana koshshiis. I azinay a gita shiiquwaa baana danddayiyoogaa yootiis. A shiiquwaappe simmin akko baana danddayiyoogaa awu yootaasu. SHin a shiiquwaappe soo simmada ayyaanaaban qohana danddayiyaabaappe haakkiyoogee loˈˈo gaada qoppido gishshawu, beennan aggaasu.

Guyyeppe, i o oychikko a “Yihoowa Markkatu shiiquwaa” wurssada etakko yaanaagaa i azinay ba dabbotuyyo yootin, eti, “A yuukku; Yihoowa Markkati yeleta gallassaa bonchokkona!” yaagidosona. *

Hegaa gishshawu, i azinay ba machiyaa ba ammaniyoobaaranne ba kahaara maayettiyaabaa oottido gishshawu iban keehi ufayttiis. Ammanettidoogee a guyyeppe ba azinaassinne haratuyyo markkattanaadan maaddiis. Hegee ay demissidee? I azinay Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyoogaanne iira gubaaˈe shiiquwaa biyoogaa doommiis.

^ MENT. 7 Tisaase 15, 2001 Wochiyo Keelan Nabbabiyaageetu Oyshaa” xeella.