Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  September 2016

Neeni Maayiyoobay Xoossaa Bonchissii?

Neeni Maayiyoobay Xoossaa Bonchissii?

“Ubbabaa Xoossaa bonchchuwaassi oottite.”—1 QOR. 10:31.

MAZAMURE: 34, 29

1, 2. Yihoowa Markkati ubbatoo maara maayuwaa maayiyoy aybissee? (Doomettan deˈiya misiliyaa xeella.)

DACHE biittaa gaazeexay haymaanootiyaa kaalettiyaageeti shiiqido issi shiiquwaabaa hagaadan giis: “Saˈay hoombbiyo wode daro asay ubbatoo maayiyoogaadan maayidaagaa beˈaasa. Yihoowa Markkatu gita shiiquwan hegaa mala gidenna. . . . Attuma naatikka gita asaykka kootiyaa maayidi karabaataa qachees; qassi yelaga maccanaatunne gastta maccaasaa gurddee . . . qantta gidana xayikkonne, benibaa mala gidenna.” Yihoowa Markkati “bessiya maayuwaa kiphataaninne banttana shiishshi ekkiyoogan . . . Xoossau yayyais giya maccaasau bessiyoogaadan” maayiyo gishshawu, eta darotoo asay galatees. (1 Xim. 2:9, 10) Kiitettida PHawuloosi maccaasaabaa yootidaba gidikkonne, ha maaray Kiristtaane attuma asawukka hanees.

2 Nuuni Yihoowa asa gidiyo gishshawu, bessiyaagaadan maayiyoogaa xoqqu oottidi xeelloos; qassi hegee nuuni awu goynniyo Xoossaykka xoqqu ootti xeelliyooba. (Doo. 3:21) Maayiyoobaanne alleeqettiyoobaa xeelliyaagan Geeshsha Maxaafay yootiyoobay Ubbabaa Haariya Xoossay ayyo goynniyaageeti maayanaadan koyiyoobawu maaraa kessidoogaa qonccissees. Hegaa gishshawu, nuna ufayssiyo gishsha xallawu maayiyoobaanne alleeqettiyoobaa doorana bessenna. Ubbabaa Haariya Godaa Yihoowa ufayssiyaabaakka qoppana koshshees.

3. Maayiyoobaa xeelliyaagan Xoossay Israaˈeelatussi immido Higgiyaappe nuuni ay tamaarana danddayiyoo?

 3 Leemisuwawu, Xoossay Israaˈeelatuyyo immido Higgee he wode deˈiya hara asaagaadan eti kandduwan shori baynnaageeta gidennaadan naagiis. He Higgee attuma asaanne macca asaa shaakki eranawu wayssiya maayuwaa maayiyoogaa Yihooway shenetiyoogaa bessees. (Zaarettido Wogaa 22:5 nabbaba.) Maayiyoobaa xeelliyaagan Xoossay immido kaaletuwaappe attuma asaa macca asa, macca asaa attuma asa milatissiya, woy qassi attuma asakko woy macca asakko shaakki eranawu wayssiya maayuwaa maayiyoogee Xoossaa ufayssennaagaa loytti akeekoos.

4. Kiristtaaneti maayiyoobaa xeelliyaagan loˈˈobaa kuuyanaadan aybi maaddana danddayii?

4 Maayiyoobaa xeelliyaagan Kiristtaaneti loˈˈobaa kuuyanaadan maaddiya maaraa Xoossaa Qaalay yootees. Eti awan deˈin, eta wogay aybakka gidin, woy carkkuwaa hanotay ay mala gidikkonne he maaray maaddees. Ay mala maayuwaa maayiyoogee maarakkonne maara gidennaakko ubbabay nuussi xaafettana koshshenna. SHin, Geeshsha Maxaafaa maaraa kaallidi nu koyiyoobaa maayana danddayoos. Nuuni maayanabaa dooriyo wode, “Xoossai koyiyoobi, lo77obi, a ufaissiyaabinne qassi kumettabi” aybakko shaakki eranawu nuna maaddana danddayiya Geeshsha Maxaafaa maaraappe amaridaagaa ane beˈoos.—Roo. 12:1, 2.

‘XOOSSAA ASHKKARATA GIDIYOOGAA BESSOOS’

5, 6. Nuuni maayiyo maayoy harati waatanaadan denttettana bessii?

5 Kiitettida PHawuloosi geeshsha ayyaanay denttettin 2 Qoronttoosa 6:4n (nabbaba) deˈiya keehi koshshiya maaraa yootiis. Nu hanotay nubaa darobaa qonccissees. Daro asay nu “som77uwaa” xeellidi nubaa yootees. (1 Sam. 16:7) Yaatiyo gishshawu, nuuni Xoossaa ashkkarata gidiyoogaadan, nuuni dosiyoobaa xallaa maayana koshshennaagaa akeekoos. Xoossaa Qaalaappe nuuni erido maaray baqqi oyqqiya, bollaa bessiya, woy shori baynnabaa qaaqqatanaadan oottiya maayuwaa maayennaadan nuna maaddana koshshees. Hegee nu pokko bollaa bessiya maayuwaa maayennaadan diggees. Nuuni maayidobay ooninne beˈidi ufayttennan aggiyooba woy wora xeelliyooba gidana koshshenna.

6 Nu maayoy giiganne geeshsha, qassi nu bollaykka geeshsha gidiyo wode, nuuni Ubbabaa Danddayiya Godaa Yihoowa ashkkarata gidiyo gishshawu nuna asay bonchana danddayees. Qassi eti nuuni goynniyo Xoossaabaa eranawu koyana danddayoosona. Hegaa bollikka, nuuni maara maayuwaa maayiyoogee nu dirijjitiyaa bonchissees. Hegaappe denddidaagan, nuuni yootiyo shemppo ashshiya mishiraachuwaa hara asay siyana danddayees.

7, 8. Nuuni bessiya maayuwaa maayana koshshiyoy awudee?

7 Nu geeshsha Xoossaa gishshawu, nu ishanttunne michonttu gishshawu, qassi nu moottan deˈiya asaa gishshawu giidi nuuni yootiyo mishiraachuwaanne Yihoowa bonchissiya maayuwaa maayiyoogee bessiyaaba. (Roo. 13:8-10) Nuuni ayyaanaabaa oosuwaa oottiyo wode, hegeekka shiiquwaa shiiqiyo wode woy sabbakiyo wode hegaadan maayiyoogee bessiyaaba. Nuuni “Xoossau yayyais giya [asawu] bessiyoogaadan” maayana koshshees. (1 Xim. 2:10) Issi heeran bessiyaaba gidida maayoy hara heeran bessennaba gidana danddayees. Yaatiyo gishshawu, kumetta saˈan deˈiya Yihoowa asay harati yiillotennaadan giidi heeraa wogaa akeekees.

Neeni maayiyoobay ne Xoossaa bonchissiyaabee? (Mentto 7, 8 xeella)

8 Koyro Qoronttoosa 10:31 nabbaba. Nuuni woradaa shiiquwaanne killiliyaa shiiquwaa  shiiqiyo wode, ha alamiyan daroti maayiyo shori baynna maayuwaa gidennan, bessiya giiga maayuwaa maayana koshshees. Haray atto nuuni hooteeliyan alggaa oyqqiyo wodenne yeddiyo wode, qassi shiiquwaappe kasenne shiiquwaappe simmin issippe wodiyaa attiyo wodekka, maari baynna maayuwaa maayana koyokko. Yaatidi, nuuni Yihoowa Markka gidiyoogaa erissiyo gishshawu ceeqettoos. Qassi nuuni ay wodekka markkattanawu giigettidaageeta gidoos.

9, 10. Piliphphisiyuusa 2:4y maayiyooban nuna maaddana koshshiyoy aybissee?

9 Piliphphisiyuusa 2:4 nabbaba. Kiristtaaneti eti maayiyoobay bantta mala Kiristtaaneta qohennaadan qoppana koshshiyoy aybissee? Issi gaasoy, “Hegaa gishshau, inttenan de7iya ha sa7aa amota worite; hegeetikka shaaramuxiyoogaa, tunatettaa, shaaramuxanau koyiyoogaa” yaagidi Geeshsha Maxaafay zoriyo zoriyaa Xoossaa asay oosuwan peeshshanawu baaxetiyoogaa. (Qol. 3:2, 5) Nuuni nu mala Kiristtaaneti ha zoriyaa oosuwan peeshshanawu metootanaadan oottanawu koyokko. SHori baynna deˈuwaa aggida ishanttinne michontti iita amuwaa agganawu baaxetiiddi deˈennan aggokkona. (1 Qor. 6:9, 10) Nuuni etayyo baaxee wolqqaamanaadan koyennaagee qoncce.

10 Nuuni nu ishanttuuranne michonttuura issippe deˈiyo wode maayiyo maayoy gubaaˈee kandduwan geeshsha gidanaadan maaddana koshshees. Nuuni shiiquwan woy harasan issippe shiiqiyo wode hegaadan oottoos. Nuuni ay maayanaakko koyidobaa dooriyo maatay nuussi deˈees. SHin, harati  qoppiyooban, haasayiyoobaaninne eeshshan geeshsha gididi deˈanawunne Xoossay kessido geeshshatettaa maaraa naagidi deˈanawu maaddiya maayuwaa nuuni ubbay maayana koshshees. (1 PHe. 1:15, 16) Tumu siiqoy “baassi bessennabaa oottenna. Uuzettenna” woy ba koyiyoobaa oottenna.—1 Qor. 13:4, 5

WODIYAWUNNE SOHUWAWU HANIYA MAAYUWAA MAAYIYOOGAA

11, 12. Nuuni maayanabaa qoppiyo wode ay akeekiyoogee loˈˈoo?

11 Xoossaa ashkkarati ay maayanaakko kuuyiyo wode, “Xoossai allaalle ubbaunne ooso ubbau wodiyaa” keeri wottidoogaa qoppoosona. (Era. 3:1, 17) Nuuni maayiyoy carkkuwaa, wodiyaanne nu deˈuwaa hanotaadaana gidana danddayees. SHin, Yihooway kessido maaray carkkuwaa hanotay laamettiyo wode laamettenna.—Mil. 3:6.

12 Boniyan, nuuni suure qoppiyoogaa bessiya, bonchissiyaanne giiga maayuwaa maayiyoogee metiyaaba gidana danddayees. Yaatiyo gishshawu, nu ishanttinne michontti nuuni keehi baqqi oyqqiya woy bollaa bessiya shori baynna maayuwaa maayennan aggiyo wode nashshoosona. (Iyy. 31:1) Qassi, nuuni abbaa doonan woy haattaa wadhiyo sohuwan allaxxiyo wode maara maayuwaa maayana koshshees. (Lee. 11:2, 20) Alamiyan daro asay haattaa wadhiyo wode maayiyo maayoy bollaa bessiyaagaa gidikkonne, Yihoowawu haggaaziya nuna qofissiyaabay nu siiqiyo geeshsha Xoossaa bonchissiyoogaa.

13. Nuuni maayanawu dooriyoobawu 1 Qoronttoosa 10:32, 33n deˈiya zoree nuna denttettana koshshiyoy aybissee?

13 Bessiya maayuwaa dooranawu maaddiya hara loˈˈo maaray deˈees. He maaray, nu mala Kiristtaaneta gidin aggin, haratu kahay qohettennaadan qoppiyoogaa. (1 Qoronttoosa 10:32, 33 nabbaba.) Nuuni harata hanqqetissana danddayiya maayuwaa maayennaadan naagettana bessees. PHawuloosi, “Nuuni huuphiyan huuphiyan nu ishaa maaddanau, ammanuwan a minttanaunne ufaissanau bessees” yaagiis. I gujjidikka, “Aissi giikko, harai atto Kiristtoosikka bana ufaissibeenna” yaagidi hegaa gaasuwaa yootiis. (Roo. 15:2, 3) Yesuusi ba koyiyoobaappe harata maaddiyoogaa kaseyiis; harata maaddiyoogee i Xoossaa sheniyaa oottiyo waanna oge. Yaatiyo gishshawu, nuuni dosiyaaba gidikkonne, nu etawu markkattanawu koyiyoy asay siyennaadan diggiya maayuwaa maayokko.

14. Naati bantta maayiyo maayuwan Xoossaa bonchissanaadan aawaynne aayyiyaa waati loohissana danddayiyoonaa?

14 Kiristtaane aawaynne aayyiyaa bantta naati Geeshsha Maxaafaa maaraa kaallanaadan tamaarissiyo aawatettay etawu deˈees. Yaatiyo issi ogee etinne eta naati maayiyoobaynne alleeqettiyoobay giiga gidin Xoossaa wozanaa ufayssanawu baaxetiyoogaa. (Lee. 22:6; 27:11) Aawaynne aayyiyaa bantta naatuyyo leemiso gidiyoogaaninne eta maaddiyaabaa siiquwan zoriyoogan bantta goynniyo geeshsha Xoossawu naati yayyanaadan tamaarissana danddayoosona. Aawaynne aayyiyaa bantta yelaga naati haniya maayuwaa awuppe demmanaakkonne waatidi demmanaakko tamaarissiyoogee keehi koshshiyaaba! Yaatanawu, eti dosiyoobaa xalla gidennan, Xoossaa Yihooway aawatettaa immin oottiyoobaa polanaadan maaddiyaabaa tamaarissana koshshees.

NEENI KOYIYOOBAA DOORIYO MAATAA LOˈˈOBAWU GOˈETTA

15. Nuuni loˈˈobaa dooranaadan aybi maaddana koshshii?

15 Xoossaa Qaalay nuuni Xoossaa bonchissiyaabaa dooranaadan maaddana danddayiya kaaletuwaa immees. Gidikkokka, nuuni maayiyoobay nu dosiyoobaa bessees.  Nuuni dosiyoonne shammana danddayiyo maayoy haratuugaappe dummatana danddayees. SHin nu maayoy giiga, geeshsha, keehi shaccennaagaa, qassi hanotawunne heerawu bessiyaagaa gidana koshshees.

16. Giiga maayuwaa maayanawu baaxetiyoogee bessiyaaba gidiyoy aybissee?

16 Haniya giiga maayuwaa demmanaagee issi issitoo metana danddayees. Maayuwaa shammiyo daro sohuwan asay dosiyo paashine maayoy deˈees; hegaa gishshawu giiga gurddiyaa, qamisiyaanne maccaasaa shamiziyaa woy baqqi oyqqenna kumetta maayuwaanne suriyaa demmanawu daro wodiyaanne wolqqaa wurssana danddayees. SHin, haniya loˈˈo maayuwaa demmanawu nuuni wozanappe baaxetidi shammidoogaa nu mala Kiristtaaneti akeekennaaninne nashshennan waayi aggana. Saluwan deˈiya siiqiya nu Aawaa bonchissiyoogee nuuni a bonchissiyaabaa maayanawu giidi aggana danddayiyo aybippenne aadhiya ufayssaa demissees.

17. Issi ishay buuchaa dichanaadan woy dichennaadan oottana danddayiya amaridabay aybee?

17 Ishantti buuchaa dichiyoogee bessiyaabee? Muuse Higgee attuma asay buuchaa dichanaadan yootees. SHin, Kiristtaaneti Muuse Higgiyaa kaallokkona, woy qassi he higgiyaa azazettana bessenna. (Wog. 19:27; 21:5; Gal. 3:24, 25) Issi issi wogatun, buuchaa qanxxettiyoogee meeze gididabanne bonchissiyaaba gidiyo gishshawu, Kawotettaa mishiraachuwaa asay siyanawu xube gidennan aggana danddayees. Aawatettay deˈiyo amarida ishantti buuchaa dichoosona. SHin, amarida ishantti buuchaa dichennan agganawu kuuyana danddayoosona. (1 Qor. 8:9, 13; 10:32) Hara wogan woy hara heeran, buuchaa dichiyo meezee baynna gishshawu, Kiristtaanetussi bessennabadan qofettees. Issi ishay buuchaa dichiyoogee i Xoossaa bonchissennaadaaninne ‘borettanaadan’ oottana danddayees.—Roo. 15:1-3; 1 Xim. 3:2, 7.

18, 19. Nuuni maayiyooban Xoossaa ufayssanawu baaxetiyo wode, Mikiyaasa 6:8y waati maaddii?

18 Maara gididanne maara gidenna maayoynne alleeqoy aybakko Yihooway nuussi darobaa xaafissi wottibeenna gishshawu a keehi galatoos. I nuuni Geeshsha Maxaafaa maaraa kaallidi nu koyiyoobaa dooranaadaaninne suurebaa kuuyanaadan maataa nuussi immiis. Hegaa gishshawu, nuuni maayiyoobankka alleeqettiyoobankka nu huuphiyaa kawushshidi ‘Xoossaara hemettana’ koyiyoogaa bessana danddayoos.—Mik. 6:8.

19 Yihooway geeshsha gidiyoogaanne i kessido maaray nuussi aybippenne aadhiya kaaleto gidiyoogaa nu huuphiyaa kawushshidi akeekoos. Nuuni nu huuphiyaa kawushshanawu koyikko, i kessido maaraa nu deˈuwan kaalloos. Nu huuphiyaa kawushshiyoogee nuuni haratuyyo siyettiyaabaanne eta qofaa bonchanaadankka maaddees.

20. Nuuni maayiyoobaynne alleeqettiyoobay harati waatanaadan oottana koshshii?

20 Nuuni maayiyoobay nuuni Yihoowa Markka gidiyoogaappe harabaa asay qoppanaadan oottana koshshenna. Nu ishanttanne michontta gujjin, ubba asay nuuni geeshsha Xoossaa bonchissiyoogaa akeekana bessees. I kessido maaray aybippenne aadhiyaagaa; qassi nuuni he maaraadan deˈanawu baaxetoos. Eta puulaynne eeshshay wozana suure gidida asay shemppo ashshiya mishiraachuwaa siyanaadan, qassi Yihooway bonchettanaadaaninne ufayttanaadan oottiyo ishanttanne michontta galatiyoogee bessiyaaba. Maayiyoobaa xeelliyaagan nuuni loˈˈobaa kuuyiyoogee “bonchchuwaanne anggaa” maayida Xoossaa ubbatoo bonchissiyaaba.—Maz. 104:1, 2.