Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) September 2016

Ha maxeetiyan Xiqimita 24ppe Hidaare 27, 2016 gakkanaassi xannaˈiyo huuphe yohoti deˈoosona.

‘Ne Kusheti Arggaacoppona’

Yihooway ba ashkkaratu kushiyaa waati minttii? Neeni hegaadan waata oottana danddayay?

Yihoowa Anjjuwaa Demmanawu Baaxetiyoogaa Aggoppa

Xoossaa asay an ubbatoo nashettanawu koyiyo wode eta darobay xubbees. Gidikkokka eti xoonana danddayoosona!

Nabbabiyaageetu Oyshaa

Ibraawe 4:12y “paxa de7eesinne oottees” giyo “Xoossaa qaalai” aybee?

Sunttatu Sinttan Mishiraachuwawu Mootettiyoogaa

Kiitettida PHawuloosi ba wode deˈiya higgiyaa goˈettido ogiyaappe nuuni tamaarana danddayoos.

Neeni Maayiyoobay Xoossaa Bonchissii?

Geeshsha Maxaafaa maaray nuuyyo kaaleto gidana danddayees.

Ha Wodiyan Yihoowa Kaaletuwan Goˈetta

Poolandde biittaaninne Fiije biittan deˈiya Yihoowa Markkati loˈˈobaa dooridosona.

Yelagatoo,Intte Ammanuwaa Minttite

Medhidaagee deˈiyoogaa ammaniyoogaa aggada daro asay dosiyo lodda laamiyaa timirttiyaa ammananaadan oottiya paacee gakkiyaabadan neeyyo siyettii? Hegaadan gidikko, ha qofay nena maaddees.

Yelidaageetoo, Intte Naati Ammanuwan Minnanaadan Maaddite

Neeni issi issitoo paaciyaa xoonanawu danddayennabadan qoppay? Neeni xoonanaadan oyddubay maaddana danddayees.