Heezzu shaˈu layttappe kase urqqaappe merettida meˈo xaaruwaa 2012n biitta giddoppe demmidoogee eranchata keehi maalaalissiis. He xaaroy keehi dumma gididoy aybissee? A bolli xaafettidabaa gaasuwaana.

Biittaa bookkidi xannaˈiyaageeti he suuppata issippe gatti shiishshidi, he xaaruwaa bolli xaafettida beni Kanaanetu xuufiyaa nabbabana danddayidosona. Xuufee, “Eshibaˈaala Ben Beda [naˈaa]” yaagees. Biittaa bookkidi xannaˈiyaageeti woocettidi xaafettida beniban ha sunttaa hegaappe kase demmi erokkona.

Geeshsha Maxaafan Eshibaˈaala geetettida hara asikka deˈees; i Kawuwaa Saaˈoola naatuppe issuwaa. (1 Odi. 8:33; 9:39) Hegaa bookkidi demmidaageetuppe issuwaa gidida Profeeser Yooseef Garfinkeli, “Kawuwaa Daawita wode goˈettiyo, Geeshsha Maxaafan deˈiya Eshibaˈaala giyo sunttay haˈˈi bookki demmidoban deˈiyoogee maalaalissees” yaagiis. Issi issi asay he sunttay he wode deˈiya asa xallay goˈettiyoogaa giidi qoppees. Geeshsha Maxaafan qonccidabay bookkidi demmido naqaashaara maayettiyoogaa hegaappe akeekoos.

Geeshsha Maxaafan hara sohuwan Eshibaˈaala giyo sunttay laamettidi Yaabustta geetettiis. (2 Sam. 2:10) Aybissi laamettidee? Eranchati hagaadan goosona: “Eshibaˈaala giyo sunttay Kanaanetu eeqa xoossaa, Baˈaala hassayissiyaaba gidiyo gishshawu naaˈˈantto Sameela xaafidaagee he sunttaa goˈettanawu koyidaba milatenna; shin he sunttay . . . Hanidabaa Odiya maxaafan haˈˈikka deˈees.”