“Abeet ta Xoossau, taani neeni koyiyoogaa oottanau dosais.” —MAZ. 40:8.

MAZAMURE: 51, 48

1, 2. (a) Xammaqettiyoogee xoqqu oottidi xeellana bessiyaaba gidiyoy aybissakko yoota. (b) Issi uri xammaqettanaappe kase ay akeekana bessii, qassi aybissi?

NEENI xammaqettanawu qoppiya yelagee? Yaanikko, ay asinne demmiyo maatappe keehi aadhiya maataa demmaasa. SHin, hagaappe kasetiya huuphe yohuwan beˈidoogaadan, xinqqatee xoqqu oottidi xeellana bessiyaaba. Xinqqatee neeni ne huuphiyaa geppidoogaa, hegeekka, ne deˈuwan hara aybippenne kaseyada merinawu a sheniyaa oottanawu Yihoowawu qaalaa gelidoogaa bessiyaaba. Neeni xammaqettanawu wozanappe koyiyoonne ba huuphiyaa geppiyoogaa birshshettaa akeekiyo, qassi xammaqettanawu kuuyana danddayiyo wodiyan xammaqettana bessiyoogee tuma.

2 Xammaqettanawu giigettidaakkonne neeni sirikko shin? Woy neeni xammaqettanawu koyikkonne, neeni gasttanne akeekancha gidana gakkanaassi takkana koshshiyaabadan nena yelidaageeti qoppikko shin? He naaˈˈu hanotankka hidootaa qanxxoppa. SHin, daro takkennan xammaqettanawu ayyaanaaban diccanawu baaxeta. Hegaa qoppada, (1) neeni ammaniyoogaara, (2) neeni oottiyoobaaranne  (3) neeni nashshiyoogaara gayttidaagan waata halchana danddayiyaakko ane beˈoos.

NEENI AMMANIYOOGAA

3, 4. Yelagati Ximootiyoosa leemisuwaappe ay tamaarana danddayiyoonaa?

3 Kaallidi deˈiya oyshata neeni woygada zaaranaakko qoppa: Xoossay deˈiyoogaa taani ammaniyoy aybissee? Geeshsha Maxaafay Xoossaa ayyaanay kaalettin xaafettidoogaa tana ammanttiyaabay aybee? Alamiyaa asaadan deˈiyoogaappe Xoossay kessido kandduwaa maaraa naagiyoogee keha gaada taani qoppiyoy aybissee? Ha oyshati kiitettida PHawuloosi, “Xoossai koyiyoobi, lo77obi, a ufaissiyaabinne qassi kumettabi aibakko [shaakki] erana” yaagido zoriyaa neeni kaallanaadan maaddana danddayoosona. (Roo. 12:2) SHin Roomen deˈiya Kiristtaaneti kase ammanidobaa shaakki erana koshshiyoy aybissee?

4 Geeshsha Maxaafan odettida Ximootiyoosa leemisuwaa qoppa. I Xoossaa Qaalaa loytti erees. A aayyiyaanne a aayee aayyiyaa i ‘guutta naatettan’ deˈiyo wodiyaappe doommidi a tamaarissidosona. Gidikkokka, PHawuloosi Ximootiyoosa, “Neeni tamaaridoogaaninne eridoogan [“ammanada ekkidoogan,” NW] minnada de7a” yaagidi zoriis. (2 Xim. 3:14, 15) Koyro xaafettido doonan, ‘ammani ekkiyoogaa’ geetettida qaalay “issibay tuma gidiyoogaa ammaniyoogaanne shaakki eriyoogaa” geetettana danddayiyoogaa issi xuufee qonccissees. Ximootiyoosi tamaarido tumaa wozanappe ammaniis. I tumaa ammanidoy a aayyiyaanne a aayee aayyiyaa i hegaa ammananaadan odido gishshataassa gidennan, i yuushshi qoppidi ammani ekkido gishshataassa.—Roome 12:1 nabbaba. [1]

5, 6. Neeni loytta ‘qoppiyoogaa’ naatettan loohiyoogee keehi koshshiyoy aybissee?

5 Neeni shin? Geella neeni Geeshsha Maxaafaa tumaa tamaariyoogaa doommoosappe daro wodee aadhennan aggenna. Hegaadaana gidikko, neeni ammananaadan oottidabaa halchada loytta pilggiyoogee loˈˈo. Hegee ne ammanoy minnanaadan oottees; qassi laggeti denttettin woy alamiyaa qofaa woy ubba ne qofaa kaallada issibaa kuuyennaadan maaddees.

6 Loytti ‘qoppiyoogaa’ naatettan loohiyoogee, ‘Xoossay deˈiyoogaa neeni aybin eray? Siiqiya Xoossay iitatettay deˈanaadan paqqadidoy aybissee? Xoossay merinaappe merinawu waani deˈana danddayii?’ giyaagaa mala oyshaa ne laggeti nena oychiyo wode suure zaaruwaa zaaranawu giigettanaadan maaddees. Neeni giigettikko, hegaa mala oyshati ne ammanoy shugganaadan oottiyoogaappe, Geeshsha Maxaafaa neeni gujjada xannaˈanaadan oottoosona.

7-9. Intternneetiyan kaalli kaalli kiyiya, “Tumuppe Geeshsha Maxaafay Tamaarissiyoy Aybee?” giya, xannaˈanawu maaddiya qofay ne ammanoy minnanaadan waati maaddana danddayiyaakko yoota.

7 Minna xannaˈiyoogee oychiyoobaa zaaranaadan, sirennaadaaninne ammanuwan minnanaadan nena maaddees. (Oos. 17:11) Neeni hegaadan oottanaadan maaddiya darobay deˈees. Daroti Deˈuwaa Doomettaa—Oychana Koshshiyo Ichashu Oyshata giyo broshuriyaanne Neessi Qoppiya Medhidaagee Deˈii? (Inggilizettuwaa) giyo maxaafaa xannaˈidi goˈettidosona. Qassi Intternneetiyan kiyiya “Tumuppe Geeshsha Maxaafay Tamaarissiyoy Aybee?” giya qofay daro yelaga naata maaddiis. Xannaˈanawu maaddiya ha qofay jw.org sayttiyan kaalli kaalli kiyees. GEESHSHA MAXAAFAA TIMIRTTIYAA giyaagaa garssan xeella. Kaalli kaalli kiyiya ha qofay Geeshsha Maxaafaa qofaa neeni mintta ammananaadan maaddanawu giigiis.

8 Neeni Geeshsha Maxaafaa eriyo gishshawu, xannaˈanawu maaddiya he oyshatuppe amaridaageeta sohuwaara zaarana danddayaasa. SHin neeni zaaroy hegaa gidiyoogaa ammanettiyoy aybissee? Xannaˈanawu maaddiya he qofay neeni daro xiqiseta loytta  qoppanaadaaninne he xiqiseta xeelliyaagan ne qofaa xaafanaadan maaddees. Neeni ammaniyo Geeshsha Maxaafaa qofaa haratuyyo waata qonccissanaakko halchanaadan hegee maaddana danddayees. Intternneetiyan kiyiya, “Tumuppe Geeshsha Maxaafay Tamaarissiyoy Aybee?” giya qofay yelaga naatu darotu ammanoy minnanaadan maaddiiddi deˈees. Neeni Intternneetiyaa goˈettiyaaba gidikko, Geeshsha Maxaafaa xannaˈiyo wode he qofaa goˈettanaadan zoroos.

9 Ne ammanoy minnanaadan oottiyoogee xammaqettanawu keehi maaddiyaaba. Issi yelaga michiyaa hagaadan gaasu: “Taani xammaqettanawu kuuyanaappe kase, Geeshsha Maxaafaa xannaˈada tumu haymaanootee hagaa gidiyoogaa eraas. Qassi galla galla ta ammanoy minni minni bees.”

NEENI OOTTIYOOBAA

10. Xammaqettida Kiristtaanee ba ammanuwaa oosuwan qonccissana giidi qoppana koshshiyoy aybissee?

10 Geeshsha Maxaafay, “Ammanoi oosoi bainnan barkka de7ikko haiqqidaagaa” yaagees. (Yaaq. 2:17) Ne ammanoy mino gidikko, hegaa neeni oosuwan qonccissana giidi qoppiyoogee bessiyaaba. Yaatikko, Geeshsha Maxaafay “geeshshanne Xoossaa milatiyaagaa” giyo deˈuwaa neeni deˈana.—2 PHeexiroosa 3:11 nabbaba.

11. ‘Geeshsha deˈuwaa’ giya qofay aybakko qonccissa.

11 Ne ‘deˈoy geeshsha’ gidanaadan neeni kandduwan geeshsha gidana bessees. Hegaara gayttidaagan ne hanotay ay malee? Leemisuwawu, aadhida usuppun aginaabaa qoppa. Neeni iitabaa oottanaadan paacettiyo wode, iitaa kehaa shaakka eranawu loytta qoppadii? (Ibr. 5:14) Laggeti iitabawu denttettin neeni eqettido wodiyaa qoppana danddayay? Timirtte keettan ne eeshshay ne ammanuwaabaa loytti qonccissii? Nena borennaadan gaada nenaara tamaariyaageeta milatiyoogaappe, ne ammaniyoobawu exatay? (1 PHe. 4:3, 4) Bali baynna asi deˈennaagee erettidaagaa. Yihoowassi daro layttawu haggaazidaageetikka, asaa sinttan bantta ammanuwawu exatanawu issi issitoo yayyana danddayoosona. Gidikkokka, Yihoowawu ba huuphiyaa geppida uri Xoossaa sunttan xeegettiyoogan ceeqettiyoogee bessiyaaba; qassi i hegaa ba eeshshan qonccissees.

12. ‘Xoossaa milatiyoogaa’ bessiya oosotuppe amaridaageeti awugeetee, qassi hegeeta neeni waata xeellana koshshii?

12 ‘Xoossaa milatiyoogaa’ bessiya oosuwaabaa shin? SHiiquwaa shiiqiyoogaanne haggaaziyoogaa mala, neeni gubaaˈiyan oottiyoobay hegeetuppe amaridaagaa. Woossiyoogaanne Geeshsha Maxaafaa nerkka xannaˈiyoogaa mala, asi beˈennabaykka hegaara issi mala. Ba deˈuwaa Yihoowayyo geppida uri he oosoti deexxiyaabadan qoppenna. SHin, i Kawuwaa Daawitaagaadan, “Abeet ta Xoossau, taani neeni koyiyoogaa oottanau dosais; ne higgee ta wozanaa giddon de7ees” yaagana.—Maz. 40:8.

13, 14. Neeni ‘Xoossaa milatiyoogaa’ bessiyaabaa oottanaadan maaddanawu giigidabay aybee, qassi issi issi yelagata hegee waati maaddidee?

13 Yelagati Oychiyo Oyshaa—Oosuwan Peˈana Danddayiya Zaaruwaa, Paydo 2 sinttaa 308ninne 309n neeni halchidobaa xaafanaadan giigida sohoy deˈees. “Issibaa ay keena qonccissada woossay, qassi hegee neeni Yihoowa siiqiyoogaa waati qonccissii?” “Neeni nerkka xannaˈiyo qofay aybee?” “Nena yelidaageeti haggaazana xayikkokka, neeni haggaazay?” yaagiya oyshatuyyo neeni zaariyo sohoy hegan deˈees. Ne qofaa xaafanawu giigida he sohuwan, woossiyoogaara, Geeshsha Maxaafaa nerkka xannaˈiyoogaaranne haggaazuwaara gayttidaagan neeni halchidobaa xaafiyo sohoykka deˈees.

14 Xammaqettanawu qoppida daro yelagati hegee maaddiyaabaa gidiyoogaa akeekidosona. Tildo giyo yelaga michiyaa, “Xaafanawu giigida sohuwan taani halchidobaa xaafaas. He halchidobaa kayan kayan polaas,  qassi layttappe guyyiyan xammaqettanawu giigettaas” yaagaasu. Yelaga naˈay Patrikikka hegaadan goˈettiis. I, “Ta halchoy aybakko erays; shin hegaa xaafiyoogee he halchuwaa polanawu minna oottanaadan maaddiis” yaagiis.

Nena yelidaageeti Yihoowawu haggaaziyoogaa aggikkokka neeni haggaazuutee? (Mentto 15 xeella)

15. Xammaqettiyoogee issi uri ba dosan kuuyiyooba gididoy aybissakko qonccissa.

15 Xaafanawu giigida sohoy deˈiyo issi sinttan, “Nena yelidaageetinne ne laggeti Yihoowawu haggaaziyoogaa aggikkokka neeni haggaazuutee?” yaagiya, neeni keehi qoppanaadan oottiya oyshay deˈees. Neeni ne huuphiyaa Yihoowawu geppada xammaqettikko, aara dabbotaa medhaasa. Neeni ayyo haggaaziyoogee haratu hanotaara, ubba qassi nena yelidaageetu hanotaarakka gayttidaba gidenna. Ne geeshsha deˈuwaa bessiya oosoynne neeni Xoossaa milatiyoogee tumaa wozanappe ammaniyoogaanne xammaqettanawu ayyaanaaban dicciyoogaa bessees.

NEENI NASHSHIYOOGAA

16, 17. (a) Issi uri Kiristtaane gidanaadan denttettana koshshiyaabay aybee? (b) Wozuwaa nashshiyoogaa aybin leemisana danddayettii?

16 Muuse Higgiyaa loytti eriya issi bitanee Yesuusa, “Higgiyaa giddon ubbaappe aadhdhiya azazoi augee?” yaagidi oychiis. Yesuusi, “Neeni Godaa ne Xoossaa ne kumetta wozanaappe, ne kumetta shemppuwaappe, ne kumetta qofaappe siiqa” yaagidi zaariis. (Maa. 22:35-37) Xammaqettiyoogaa gujjin, Kiristtaaneti issibaa oottanaadan denttettana koshshiyaabay kumetta wozanaappe Yihoowa siiqiyoogaa gidiyoogaa Yesuusi qonccissiis. Neeni kaseegaappe aaruwan Yihoowa siiqanaadan maaddiya keehi loˈˈobay Yihooway immido gita imota gidida a Naˈaa wozo yarshshuwaabaa wotta dentta qoppiyoogaa. (2 Qoronttoosa 5:14, 15; 1 Yohaannisa 4:9, 19 nabbaba.) Wozuwaabaanne hegee nena maaddiyo ogiyaabaa qoppiyoogee neeni hegaa nashshiyoogaa bessanaadan denttettees.

17 Wozuwaa neeni nashshiyoogaa ha leemisuwan qonccissana danddayettees: Haattay nena maana hanishin issi uri nena ashshiis gaada qoppa. Neeni soo baada, ne bollaa xiˈˈissa simmada he bitanee neessi oottidobaa doga aggay? Hegaadan oottennaagee qoncce! Ne shemppuwaa ashshida he bitaniyaa neeni ubbatoo galatanaagee erettidaba. Neeni ne deˈuwaa he bitaniyawu acotadasa giyoogaa mala! Xoossaa Yihoowayyoonne Yesuus Kiristtoosayyo nuuni hegaappekka aadhiyaabaa acotida. Wozoy giigibeennaabaa gidiyaakko, nuuni nagarawunne hayquwawu aylle gididi deˈoos. Wozuwaa Yihooway siiquwan giigissido gishshawu, gannate gidana saˈan merinawu deˈiyo maalaalissiya hidootay nuussi deˈees!

 18 Yihooway neeyyo oottidobaa nashshay? Yaanikko nena Yihoowawu geppada xammaqettiyoogee bessiyaaba. Ne huuphiyaa geppiyoogee, ay gidikkokka Yihoowa sheniyaa merinawu oottanawu qaalaa geliyoogaa gidiyoogaa hassaya. Hegaa mala qaalaa gelanawu neeni yayyana bessii? Mule yayyana bessenna! Yihooway neeyyo keehi loˈˈobaa amottiyoogaanne i “bana koyiyaageetuyyo woituwaa immiyoogaa” hassaya. (Ibr. 11:6) Ne huuphiyaa Yihoowayyo geppiyoogeenne xammaqettiyoogee ne deˈoy iitanaadan oottenna. Ubbakka, Yihoowayyo haggaaziyoogee ne deˈuwaa giiga oottees. Layttay panttatettawu gakkennan deˈishin xammaqettida, haˈˈi layttay 24 gidido ishay, “Guuttaa gasttidaakko ta akeekay gujjana danddayees, shin Yihoowayyo tana geppanawu kuuyidoogee alamiyaabaa kaallennaadan tana naagiis” yaagiis.

19 Ba goˈˈa xallawu nena koyiya Seexaanaappe Yihooway keehi dumma! Seexaanay baassi exatiyaageetussi wodeppe goˈˈiyaabaa immenna. Woni i hegaa malabaa waati immana danddayii? Seexaanay qoppiyo mishiraachoy baa, qassi i hidootan naagiyoobi baawa. Yaatin baayyo baynnabaa neessi waatidi immana danddayii? Seexaanay sinttappe bana gakkanaagaa mala hirggissiyaabaappe attin, hara aybanne neessi immana danddayenna!—Ajj. 20:10.

20 Ne huuphiyaa Yihoowayyo geppiyoogee neeni oottana bessiyaaba gidiyoogee tuma. Neeni hegaadan oottanawu giigettadii? Giigettikko, ta huuphiyaa geppoo aggoo gaada qoppoppa. SHin guuttaa takkada xammaqettanawu koyikko, ayyaanaaban diccanawu ha huuphe yohuwan deˈiya qofaa goˈetta. PHawuloosi Piliphisiyuusa Kiristtaanetussi, “Nuuni hanno gakkanaassi de7ido maaraadan, ane sinttau boos” yaagidi xaafiis. (Pili. 3:16) Neeni he zoriyaa siyikko, mata wode ne huuphiyaa Yihoowawu geppada xammaqettana.

[Wurssetta]

^ [1] (mentto 4) “Xoossau shiishshanaadan” geetettidaagee ‘Xoossawu shiishshiyoobay qoppana’ koshshiyaabaa gidiyoogaa Ooratta Alamiyaa Birshshettay yootees.