Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  March 2016

Hizqqeeli Yerusalaame dooddidaba milatidi oottanawu eeno giis

Bantta Goˈˈaa Aggibayida Hananabaa Yootiyaageeta Milata

Bantta Goˈˈaa Aggibayida Hananabaa Yootiyaageeta Milata

BENI wode hananabaa yootiyaageetuura nena issi mala oottiyaabay deˈii? “Geeshsha Maxaafaa Qaalatu Birshshettaa” giyo kifiliyan, 2013n giigissido Ooratta Alamiyaa Birshshettay hananabaa yootiyaagaa giya qaalaa hagaadan gees: “Xoossay ba halchuwaa asaayyo yootanawu goˈettiyo asa. Hananabaa yootiyaageeti sinttanaabaa yootiyoogaa xalla gidennan, Yihoowa timirttiyaa, azazuwaanne pirddaa yootiyoogan a gishshaa haasayidosona.” Neeni hiraagaa yootiya ura gidana xayikkonne, Xoossaa Qaalan deˈiyaabaa awaajjiyoogan Xoossaa gishshaa yootaasa.—Maa. 24:14.

Nu Xoossaa Yihoowabaa haratuyyo yootiyoogeenne i asaa naatuyyo halchidobaa eta tamaarissiyoogee nuuyyo keehi gita maata! Nuuni he oosuwaa ‘bolla saluwan paalliya kiitanchatuura’ issippe oottoos. (Ajj. 14:6) SHin nuuni oottanaadan immettida he gita maataa xoqqu oottidi xeellennaadan paacciyaabay merettana danddayees. He paacetuppe amaridaageeti awugeetee? Hegee daafuraa, hidootaa qanxxiyoogaa, woy issi uri aynne goˈˈennabadan bana xeelliyoogaa gidana danddayees. Beni wode deˈida ammanettida hananabaa yootiyaageeti nu mala asa, shin eti hidootaa qanxxibookkona. Eti banttawu imettida oosuwaa polanaadan Yihooway maaddiis. Hegeetuppe amarida leemisota, qassi eta waati milatana danddayiyaakko ane beˈoos.

ETI BAAXETIDOSONA

Nuuni galla galla oottiyooban issi issitoo daafurana danddayiyo gishshawu, sabbakiyo oosuwaa oottana danddayennabadan nuuyyo siyettana danddayees. Yesuusinne a erissiyo ashkkarati oottidoogaadan, nuunikka shemppana koshshiyoogee tuma. (Mar. 6:31) SHin Baabiloone biittan deˈiya Hizqqeelabaanne Yerusalaameppe omoodettidi biida Israaˈeelatu giddon ayyo imettida oosuwaabaa qoppa. Issi wode Hizqqeeli urqqaappe merettida xuubiyaa ekkidi Yerusalaame katamaa misiliyaa a bolli medhanaadan Xoossay ayyo yootiis. Yaatidi, he guutta katamaa dooddidabadan Hizqqeeli haddirssa miyyiyan 390 gallassaa, qassi ushacha miyyiyan 40 gallassaa zinˈˈana bessees. Yihooway Hizqqeelayyo, “He doodettan neeni gam77iyo  gallassai wuranaashin, issi miyyiyaappe hara miyyiyau aadhdha wodhdhennaadan, taani nena wodoruwan qachchana” yaagiis. (Hiz. 4:1-8) Hegee omooduwan deˈiya Israaˈeelati garamettanaadan oottennan waayi aggana. Hizqqeeli issi layttaappe dariya wodiyawu hegaa mala daafurssiyaabaa aggennan zaari zaari oottana koshshees. Hananabaa yootiyaagee ayyo imettida oosuwaa waati polana danddayii?

Hizqqeeli hananabaa yootiyaagaa gididi ayssi kiitettidaakko akeekiis. Xoossay Hizqqeela kiittido wode, “[Israaˈeelati] siyin ixxin, hananabaa yootiyaagee eta giddon de7iyoogaa eti erana” yaagidi ayyo yootiis. (Hiz. 2:5) I he aawatettay bawu aybissi imettidaakko ubbatoo qoppiis. Hegaa gishshawu, i Yerusalaame dooddidaba milatidi oottanawu eeno giis. I tumuppe hananabaa yootiyaagaa gidiyoogaa bessiis. Inne aagaadan omoodettidaageeti “Katamai kunddidoogaa” oduwaa siyidosona. Ee, Israaˈeelati hananabaa yootiyaagee eta giddon deˈiyoogaa eridosona.—Hiz. 33:21, 33.

Ha wodiyan, nuuni Seexaanaa alamiyaa kumettaa bolli yaana bashshaabaa haratussi yootoos. Nuna daafurssiyaabay deˈikkokka, Xoossaa qaalaa sabbakanawu, zaarettidi oychanawunne Geeshsha Maxaafaa xannaˈissanawu nu wolqqaa goˈettoos. Ha alamiyaa xayuwaabaa qonccissiya hiraagati polettiyo wode, nuuni “Xoossay ba halchuwaa asaayyo yootanawu goˈettiyo asa” gidiyo gishshawu keehi ufayttana.

HIDOOTAA QANXXANAADAN OOTTIYAABAA GENCCIDOSONA

Yihoowa ayyaanay nuna maaddiyo gishshawu genccidi oottoos; shin nuuni yootiyo mishiraachuwaa asay siyenna gishshawu issi issitoo hidootaa qanxxana danddayoos. Hananabaa yootiya Ermmaasa leemisuwaa hassayiyoogee loˈˈo. Xoossaa kiitaa etayyo yootido gishshawu, Israaˈeelati a qilliiccidosonanne cayidosona. Issi wode, Ermmaasi hagaadan giis: ‘Taani GODAABAA denttada haasayikke woykko, A sunttan naaˈˈantto yootikke.’ Ermmaasikka nuuyyo siyettiyaagaadan siyettiyo asa. Gidikkokka, Xoossaa kiitaa aggennan yootiis. Aybissi? Hananabaa yootiyaagee gujjidi hagaadan giis: “GODAA qaalai ta meqettaa giddon qum77ettidi, eexxiya tama mala gididi, ta wozanan michchees. Taani giddon oiqqada ashshana gaada daafuraas; shin teqqanau danddayabeikke.”—Erm. 20:7-9.

Hegaadan, nuuni yootiyo mishiraachuwaa asay siyenna gishshawu nuuni hidootaa qanxxikko, he mishiraachuwaa wotti dentti qoppiyoogan hegaadan qoppiyoogaa aggana danddayoos. Hagee ‘nu meqettaa giddon qumˈˈettidi, eexxiya tama mala gidana’ danddayees. Geeshsha Maxaafaa galla galla nabbabiyoogaa meeze oottiyoogee nu giddon he tamay ubbatoo eexxanaadan oottana danddayees.

UFAYSSENNABAA QOPPIYOOGAA AGGIDOSONA

Issi issi Kiristtaaneti banttassi ayssi imettidaakko woy eti waati oottanaakko erenna oosoy etawu imettiyo wode unˈˈettana danddayoosona. Hananabaa yootiya Hooseˈayyo hegaadan siyettennan aggenna. Yihooway Hooseˈa, “Ba; baada shaaramuxa maccaasiyo neeyyo ekka; ekkada shaaramuxeeppe naata yela” giidi azaziis. (Hoo. 1:2) Neeni macho ekkana hanishin neeyyo bullashettiyaara shaaramuxa gidanaagaa Xoossay yootiyaakko neeyyo aybi siyettanaakko qoppa! Hooseˈi baayyo imettida aawatettaa ekkiis. I Goomero ba macho oottidi ekkin, a attuma naˈaa yelaasu. Guyyeppe, issi macca naˈiyoonne hara attuma naˈaa yelaasu. Guyyeppe yelettida he naaˈˈu naata a hara uraappe yelennan aggukku. Yihooway Hooseˈayyo a machiyaa ‘ba laggettotu geeduwaa woxxanaagaa’ yootiis. A ba “laggettotu” geeduwaa biidoogaa akeeka. Qassi hegaappe guyyiyan Hooseˈakko simmanawu malana. Neeni Hooseˈa gidiyaakko, ne machiyo zaarettada ekkanee? Yihooway Hooseˈi hegaadan oottanaadan yootiis! Ubba qassi hananabaa yootiyaagee o zaarettidi ekkanawu miishsha qanxxiis.—Hoo. 2:7; 3:1-5.

Hooseˈi he immettida aawatettaa poliyoogee ay maaddaneeshsha giidi qoppennan aggenna. Gidoppe attin, Hooseˈi ammanettidi he diraamaa ba deˈuwan oottidoogee, Israaˈeelati a kaddido wode Ubbaa Danddayiya Xoossawu siyettidabaa nuuni akeekanaadan maaddees. Qassi wozanay suure gidido issi issi Israaˈeelati Xoossakko simmidosona.

Ha wodiyan, ‘shaaramuxa maccaasiyo ekkanaadan’ Xoossay ooyyoonne yootenna. SHin Hooseˈi hegaa mala aawatettaa eeno giidi ekkidoogaappe nuuni ay tamaarana danddayiyoo? Kawotettaa mishiraachuwaa ‘yaaˈaaninne sooppe soo’  biidi sabbakiyoogee nuuyyo deexxiyaaba gidikkokka, eeno gaana bessiyoogee nuuni tamaariyoobaappe issuwaa. (Oos. 20:21) Issi issi haggaazo qommoti neeyyo deexxana danddayoosona. Yihoowa Markkatuura Geeshsha Maxaafaa xannaˈiya daroti Geeshsha Maxaafaa xannaˈikkokka, mishiraachuwaa sabbakanawu eti mule sooppe soo beennaagaa yootoosona. Etappe daroti kase oottana danddayennabadan qoppidobaa guyyeppe oottiyoogaa doommidosona. Hegaappe neeni tamaariyoobay deˈii?

Hooseˈi baayyo immettida deexxiya aawatettaa ekkidoogaappe nuuni tamaarana danddayiyo harabaykka deˈees. I ba macheera gayttidaagan leemiso hanotan oottido diraamaa oottennan aggana danddayiyo daro gaasoy deˈees. Hooseˈi he taarikiyaa xaafennaakko ayyo immettida aawatettaabaa hari ooni erana danddayii? Nuuppe attin hari erenna hanotan issi urawu Yihoowabaa yootana danddayiyo qaadaa nuunikka demmana danddayoos. Amarkkan naaˈˈantto xekka timirtte keettan tamaariya Ano hegaa malabay gakkiis. I asttamaariyaa tamaareti eti keehi dosiyo issi huuphe yohuwan xuufiyaa xaafanaadaaninne kifiliyan deˈiya tamaareta ammanttanawu malanaadan yootaasu. Ana markkattanaadan baayyo merettida he hanotaa goˈettennan aggana danddayawusu. SHin a he hanotaa Xoossay injjeyidobadan qoppaasu. Etayyo siyettiyaabaa qoppada Yihoowa woossaasu; yaatada he hanotaa loyttada goˈettanawu koyaasu. A “Lodda Laamiyaa: Naqaashaa Akeeka” giya huuphe yohuwan xuufiyaa giigissaasu.

Yihooway nuna Medhidaagaa gidiyoogaa ammanttanawu xaliyoogan yelagati bantta goˈˈaa aggibayida hananabaa yootiyaageeta milatoosona

Ana he xuufiyaa tamaaretuyyo qonccissiyo wode, lodda laamiyan ammaniya issi naˈiyaa Ana balaasu gaada ammanttanawu daro oyshaa oychaasu. Ana ammaniyoobay tuma gidiyoogaa ammanttaasu. I asttamaariyaa maalaalettada keehi ammanttiya xuufiyawu imettiya woytuwaa Aniyyo immaasu. Ana o oychida tamaareera he wodeppe doommada darotoo meretaabaa tobbaasu. Ha ‘oosuwawu’ hanotaa injjeyida Yihoowawu eeno giido gishshawu Ana hagaadan gaasu: “Haˈˈi taani mishiraachuwaa yayyennan xalan sabbakays.”

Nuuni hananabaa yootiyaageeta gidana xayikkonne, bantta goˈˈaa aggi bayida hananabaa yootiya Hizqqeela, Ermmaasanne Hooseˈa milatiyoogan, ha wodiyan Yihoowa sheniyaa oottana danddayoos! So asaa goynuwaa woy buzo xinaatiyaa wode, beni wode deˈida hananabaa yootiya haratubaa nabbaba, qassi eta waata milatana danddayiyaakko wotta dentta qoppa.