Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) March 2016

Ha maxeetiyan Uddufune 2ppe Uddufune 29, 2016 gakkanaassi xannaˈiyo huuphe yohoti deˈoosona.

Yelaga Naatoo—Xammaqettanawu Giigettidetii?

Heezzu oyshati neeni kuuyanaadan maaddana danddayoosona.

Yelaga Naatoo—Xammaqettanawu Waani Giigettana Danddayeetii?

Xammaqettanawu giigettidaakkonne neeni sirikko shin? Neeni xammaqettanawu koyikkonne, ne takkana koshshiyaabadan nena yelidaageeti qoppikko shin?

Kiristtaane Issippetettay Minnanaadan Maaddana Danddayaasa—Waatada?

Ajjuutaa shemppo 9n odettida ajjuutay issippetettay keehi koshshiyoogaa qonccissees

Yihooway Ba Asaa Deˈuwaa Ogiyaa Kaalettees

Yihooway nuussi kaaletuwaa immanaadan koyiyoogaa waati bessana danddayiyoo?

Ne Gubaaˈiyan Maaddana Danddayay?

Neeni misoonaawetuugaadan qoppiyoogaa ne gubaaˈiyan bessana danddayay?

Bantta Goˈˈaa Aggibayida Hananabaa Yootiyaageeta Milata

Hizqqeela, Ermmaasanne Hooseˈa leemisoy nuuni daafuriyo wode, hidootaa qanxxiyo wode woy deexxiya oosoy nuuyyo imettiyo wode nuna maaddana danddayees.

Nabbabiyaageetu Oyshaa

Gita Baabiloona Xoossaa asaa omooddidoy awudee? Seexaanay Yesuusa paacciyo wode beeta maqidasiyaa efiidee?