Xoossaa kawotettaa koyite; i hegeeta inttessi immana.”—LUQ. 12:31.

MAZAMURE: 40, 44

1. Asatettan nuussi koshshiyaabay nuuni koyiyoobaappe aybin dummatii?

DARO asay, asawu koshshiyaabay guutta, shin asay koyiyoobay qoodin wurenna yaagees. Daroti asatettawu koshshiyaabay asay koyiyoobaappe aybin dummatiyaakko shaakki erennabaa milatees. Hegeeti dummatiyoy aybiinee? “Asatettawu koshshiyaabay” deˈuwan nuussi keehi koshshiyaabaa. Leemisuwawu, qumay, maayoynne keettay nuussi keehi koshshees. Asay “koyiyoobay” deˈuwawu keehi koshshana xayikkonne demmana koshshees giidi qoppiyoobaa.

2. Asay koyiyo issi issibay aybee?

2 Asay koyiyoobay eti deˈiyo heeraa hanotaadan dummatana danddayees. Hiyyeesa biittan deˈiya daroti moobayliyaa, motoriyaa, woy biittaa shammanawu gidiya miishshay deˈanaadan koyana danddayoosona. Dure biittan deˈiyaageeti keehi alˈˈo maayuwaa, keettaa, woy kaamiyaa shammanawu amottana danddayoosona. Ay gidinkka, miishshaa siiqiyoogee, nuussi koshshiyaaba gidin aggin, woy qassi shammanawu  danddayin aggin darobaa koyiyoogee keehi qohees.

MIISHSHAA SIIQIYO PIRIYAN GELENNAADAN NAAGETTA

3. Miishshaa siiqiyoogee aybee?

3 Miishshaa siiqiyoogee aybee? Hegee ayyaanaabaappe aattidi miishshaabaa qoppiyoogaa giyoogaa. Miishshaa siiqiyoogee issi uri amottiyoobaara, kaseyiyoobaaranne ba deˈuwan xoqqu oottidi xeelliyoobaara gayttidaba. Hegee nuuni daro aqotaa shiishshanawu amottanaadan oottees. Miishshaa siiqiya uri dure gidennan aggana, woy keehi alˈˈobaa shammennan aggana danddayees. Hiyyeesatikka miishshaa siiqananne Kawotettaa kaseyiyoogaa aggana danddayoosona.—Ibr. 13:5.

4. ‘Ayfen xeellidi qaaqqatiyoobaa’ Seexaanay waati goˈettii?

4 Nuuni nu deˈuwan keehi ufayttidi deˈanawu miishshay nuussi keehi koshshiyaabadan qoppanaadan oottanawu Seexaanay ha alamiyaa zalˈˈe dirijjiteta goˈettees. I ‘ayfen xeellin qaaqqayiyaabaa’ oottiyoogan qara. (1 Yoh. 2:15-17; Doo. 3:6; Lee. 27:20) Ooratti merettidabaa shammanaadan nuna ammanttanawu erissiyoobaa darotoo ha alamiyan beˈoos woy siyoos. Issibay neessi keehi koshshana xayikkonne, erissuwan woy suuqiyan beˈada keehi dosido gishshawu shamma eray? Hegaa shamma simmada i baynnan deˈana danddayiyoogaa guyyeeppe akeekadii? Aynne koshshenna hegaa malabay nuuni deˈuwan unˈˈettanaadan oottees. Hegee Geeshshaa Maxaafaa xannaˈiyoogaa, shiiquwawu giigettidi biyoogaanne ubbatoo haggaaziyoogaa mala ayyaanaabaa oosuwaappe nu qofaa wora zaaridi nuuyyo pire gidana danddayees. Yohaannisi, “Ha sa7ainne ha sa7an asi amottiyo ubbabai aadhdhana” yaagidi zoridoogaa hassaya.

5. Darobaa demmana giidi daro wolqqaa wurssiyaageeti waaniyoonaa?

5 Nuuni Yihoowawu haarettiyoogaa aggidi miishshawu haarettanaadan Seexaanay koyees. (Maa. 6:24) SHin, nuuni darobaa demmanaagaa xallaa qoppikko, nu deˈuwan ufayttokko. Hidootaa qanxxana woy miishshan metootana danddayoos. Woy ixxi iitidi Yihoowaaninne a Kawotettan ammaniyoogaa aggana danddayoos. (1 Xim. 6:9, 10; Ajj. 3:17) Hagee zeriyaagaa leemisuwan Yesuusi yootidoobaara issi mala. Kawotettaa mishiraachoy ‘aguntta giddon zerettiyo’ wode, “harabaa amottiyoogee eta wozanan gelidi, qaalaa cuullees; cuullin aifennan atti aggees.”—Mar. 4:14, 18, 19.

6. Baaruka hanotaappe ay tamaariyoo?

6 Ermmaasa xaafiyaa Baarukabaa qoppa. Kasetidi odettida Yerusalaame xayoy matin, Baaruki keehi koshshenna ‘gitabaa koyiyoogaa’ doommiis. SHin, Yihooway ayyo, “Nena haiquwaappe ashshana” yaagidoogaa xallaa demmanawu i hidootan naagana koshshees. (Erm. 45:1-5) Xayiya he katamaappe o aquwaanne Xoossay ashshennaagee qoncce. (Erm. 20:5) Ha alamiyaa xayoy mati mati biyo ha wodee nuuni daro aquwaa shiishshiyo wode gidenna. Nuuyyo deˈiyaabay ay keena alˈˈo gidikkonne, gita waayiyaa wode hegee nunaara attana giidi qoppana koshshenna.—Lee. 11:4; Maa. 24:21, 22; Luq. 12:15.

7. Nuuni kaallidi beˈanabay aybee, qassi aybissi?

7 Yesuusi nuuni miishshaa siiqidi woy koshshennabawu hirggidi wora simmennan, deˈuwawu koshshiyaabaa kunttiyo loˈˈo zoriyaa yootiis. Deriyaa Bolla Timirttiyan i he zoriyaa yootiis. (Maa. 6:19-21) Ane he timirttiyaappe Maatiyoosa 6:25-34n deˈiyaagaa nabbabidi pilggoos. Yaatiyoogee  nuuni aquwaa gidennan, ‘Kawotettaa koyana’ bessiyoogaa ammananaadan oottana bessees.—Luq. 12:31.

ASATETTAN NUUSSI KOSHSHIYAABAA YIHOOWAY KUNTTEES

8, 9. (a) Nuussi koshshiyaabawu keehi hirggana bessennay aybissee? (b) Asaabaanne etawu koshshiyaabaa xeelliyaagan Yesuusi eriyoobay aybee?

8 Maatiyoosa 6:25 nabbaba. Yesuusi i yootiyoobaa siyiyaageeti ‘deˈuwawu hirggennaadan’ odidoogee “hirggiyoogaa agganaadan” yootiyoogaara issi mala. Eti hirggana koshshennabawu hirggoosona. Yesuusi etawu qoppidi eti hegawu hirggiyoogaa agganaadan yootiis. Koshshiyaabawukka gidin coo hirggiyoogee, issi ura qofay shaahettanaadaaninne i keehi koshshiya ayyaanaabaa qoppiyoogaa agganaadan oottana danddayees. Yesuusi deriyaa bolla tamaarissiyo wode, ba erissiyo ashkkaratussi keehi qoppiyo gishshawu, he qohiya qofaappe naagettanaadan hegaappe hara oyddutoo zoriis.—Maa. 6:27, 28, 31, 34.

9 Yesuusi nuuni miyoobawu, uyiyoobawu woy maayiyoobawu hirggennaadan yootidoy aybissee? Hageeti nu deˈuwawu keehi koshshiyaabata gidokkonaa? Ee, gidiyoogee tuma! Hegeeta demmana xayikko, nuuni hirggiyoogee attii? Hirggiyoogee attenna; qassi hegaa Yesuusikka erees. Asawu hachi hachi koshshiyaabaa i loytti erees. Hegaappekka aaruwan, ‘wayssiya wode’ geetettida ‘wurssetta gallassan’ bana kaalliyaageeta daro wodeppe guyyiyan gakkana metuwaa i erees. (2 Xim. 3:1) Daro asay oosuwaa demmanawu metootiyoogee, etawu ubbabay keehi alˈˈiyoogee, kattay xayiyoogeenne eti manqqiyoogee hegeetuppe amaridaageeta. SHin Yesuusi ‘shemppoy qumappe, qassi bollay maayoppe aadhiyoogaa’ erees.

10. Yesuusi bana kaalliyaageeti woygi woossanaakko tamaarissiyo wode, eta deˈuwan ay kaseyana bessiyoogaa yootidee?

10 Yesuusi he timirttiyaa tamaarissiiddi ezggiyaageeti, “Hachchi hachchi koshshiya qumaa nuuyyo hachchi imma” giidi, banttawu asatettan koshshiyaabaa immanaadan saluwan deˈiya bantta Aawaa oychana mala hegaappe kase yootiis. (Maa. 6:11) Hara wodekka, Yesuusi eti galla galla banttassi koshshiyaabawu woossanaadan zaarettidi odiis. (Luq. 11:3) SHin hegee nuuni nuuyyo asatettan koshshiyaabaa ubbatoo qoppana bessees giyoogaa gidenna. Yesuusi Xoossaa Kawotettay yaanaadan woossiyoogaa he woosan sinttayanaadan yootiis. (Maa. 6:10; Luq. 11:2) Yesuusi Yihooway ba meretatu ubbaayyo koshshiyaabaa waati kunttiyaakko yootidi, ba erissiyo ashkkarati hirggiyoogaa agganaadan minttettiis.

11, 12. Yihooway kafotuyyo koshshiyaabaa kunttiyo ogiyaappe ay tamaariyoo? (Doomettan deˈiya misiliyaa xeella.)

11 Maatiyoosa 6:26 nabbaba. Nuuni tishshi oottidi ‘kafota xeellana’ koshshees. He meretati guutta gidikkonne, mittaa ayfiyaa, kattaa, guxuniyaa woy hegaa malabaa daro moosona. Miyoobaa bollaara gatti xeelliyo wode, etaagee asaagaappe daro. SHin eti miyoobaa demmanawu biittaa goyidi zerokkona. Yihooway etawu koshshiya ubbabaa immees. (Maz. 147:9) I eta qumaa barssennaagee tuma! Miyo darobay deˈikkonne, eti biidi demmana koshshees.

12 Yesuusi ba Aaway kafotussi koshshiyaabaa immiyaaba gidikko, asawukka hegaadan immanaagaa mule sirenna. (1 PHe. 5:6, 7) I nuna qumaa barssennaba gidikkokka, koshshiya qumaa demmanawu woy shammanawu nuuni oottiyoobaa  anjjees. Nuuni metootiyo wode, harati banttawu deˈiyaabaappe nuussi shaakki immanaadan eta denttettana danddayees. Yihooway kafotussi keettaa immanaagaa Yesuusi yootana xayikkonne, eti banttawu keettaa keexxanaadan etawu eraanne hegawu maaddiyaabaa immiis. Hegaadankka, Yihooway nu soo asawu haniya keettaa nuuni demmanaadan maaddana danddayees.

13. Nuuni kafotuppe keehi aadhiyoogaa bessiyaabay aybee?

13 Yesuusi i yootiyoobaa ezggiyaageeta, “Intte [kafotuppe] keehi aadhdhekketii?” yaagidi oychiis. Yesuusi he wode matan ba shemppuwaa asawu aattidi immanaagaa qoppiyoogee qoncce. (Luqaasa 12:6, 7ra gatta xeella.) Yihooway Kiristtoosa wozuwaa yarshshuwaa asaassappe attin hara ay meretassikka immibeenna. Yesuusi nuuni merinaa deˈuwaa demmanaadan nu gishshawu hayqqiisippe attin, kafotussi hayqqibeenna.—Maa. 20:28.

14. Hirggiya uri waatana danddayennee?

14 Maatiyoosa 6:27 nabbaba. Hirggiya uri ba geesaa woy bariyaa bolli issi warakka gujjana danddayennaagaa Yesuusi yootidoy aybissee? Hachi hachi nuussi koshshiyaabawu coo mela hirggiyoogee nu bariyaa adussenna gishshataassa. Keehi hirggiyoogee ubba nu bariyaa qanttana danddayees.

15, 16. (a) Yihooway ciishshaa mayzziyo ogiyaappe ay tamaarana danddayiyoo? (Doomettan deˈiya misiliyaa xeella.) (b) Nuna woygidi oychana bessii, qassi aybissi?

15 Maatiyoosa 6:28-30 nabbaba. Haggaaziyo wode, gubaaˈe shiiquwaa woy gita shiiquwaa shiiqiyo wode loˈˈiya maayuwaa maayiyoogaa dosoos. SHin, nuuni ‘maayossi  hirggana’ bessii? Yesuusi zaarettidikka nuuni Yihooway medhidobaa qoppanaadan yootiis. I yootidobay ‘dembban deˈiya ciishshatu’ meraappe nuuni darobaa akeekanaadan maaddees. Yesuusi keehi loˈˈiya ciishshaabaa qoppennan waayi aggana. Ciishshay maayanawu puutto suqqenna, sikkenna woy daddenna. SHin keehi loˈˈees! Ubba, “harai atto, Solomoni hegaa keena bonchchettidaagaa gidiiddi, he ciishshatuppe issuwaagaa malaa maayibeenna”!

16 Yesuusi, “Laafa ammanoi de7iyoogeetoo, Xoossai, . . . dembbaa maataa maizziyaagee, inttena etaagaappe aattidi waati maizzennee?” yaagidoogaa akeeka. I mayzziyoogee qoncce! SHin, Yesuusa kaalliyaageetuyyo ammanoy pacciis. (Maa. 8:26; 14:31; 16:8; 17:20) Eti kaseegaappe aaruwan ammanuwan minnananne Yihoowan ammanettana koshshees. Nuuni shin? Nuussi koshshiyaabaa kunttanawu Yihooway koyiyoogaanne danddayiyoogaa xeelliyaagan nu ammanoy ay keena minoo?

17. Yihoowaara nu dabbotay moorettanaadan oottana danddayiyaabay aybee?

17 Maatiyoosa 6:31, 32 nabbaba. Kawotettaabaa bantta deˈuwan kaseyiyaageetuyyo wozanappe qoppiya, saluwan deˈiya siiqiya nu Aawan ammanettennanne ‘a ammanenna’ asatu mala gidana koyokko. ‘Xoossaa ammanennaageeti darissidi koyiyo ubbabaa’ shiishshanawu baaxetiyoogee Yihoowaara nu dabbotay moorettanaadan oottana danddayees. Nu deˈuwan ayyaanaabaa kaseyiyoogan nuuppe koyettiyaabaa oottikko, Yihooway nuuyyo loˈˈobaa diggennaagaa ubbatoo ammanettoos. “Xoossaa milatiyoogee” “miyoobainne maayiyoobai” nuussi gidana  giidi deˈanaadan denttettana koshshees.—1 Xim. 6:6-8.

NE DEˈUWAN XOOSSAA KAWOTETTAA KASEYAY?

18. Yihooway nubaa ay erii, qassi i nuussi waatii?

18 Maatiyoosa 6:33 nabbaba. Kiristtoosa kaalliyaageeti ubbatoo bantta deˈuwan Kawotettaabaa kaseyana bessees. Nuuni yaatiyaabaa gidikko, Yesuusi yootidoogaadan ‘ubbabay nuussi imettana.’ I hegaadan giidoy aybissee? Hegaappe kasetiya payduwan i, “He ubbai inttena koshshiyoogaa saluwan de7iya intte Aawai erees” yaagiis; he ubbabay geetettidabay nu deˈuwawu koshshiyaabaa. Nuussi koshshiya qumaa, maayuwaanne keettaa malabaa nuuni qoppanaappe kasekka Yihooway erees. (Pili. 4:19) Nu maayuwaappe koyro wuranay awugaakko i erees. I nuuni maana koshshiyaabaa, qassi nu so asawu deˈiyoosay koshshiyoogaa erees. Yihooway tumuppe nuussi koshshiyaabaa nuuni demmanaadan oottees.

19. Sinttappe aybi hananee giidi nuuni hirggana bessennay aybissee?

19 Maatiyoosa 6:34 nabbaba. Yesuusi zaarettidikka “hirggoppite” giidoogaa akeeka. Nuuni Yihooway maaddanaagaa ammanettidi hachiigaa xallaa qoppanaadan Yesuusi koyees. Issi uri sinttappe aybi hanaanee giidi coo hirggikko, Xoossan ammanettiyoogaappe banan ammanettees; hegee qassi Yihoowaara a dabbotay moorettanaadan oottana danddayees.—Lee. 3:5, 6; Pili. 4:6, 7.

KAWOTETTAABAA KASEYIKKO YIHOOWAY KOSHSHIYAABAA KUNTTANA

Kawotettaabaa loytta qoppanawu ne deˈuwan issi issibaa aggabayuutee? (Mentto 20 xeella)

20. (a) Neeni ayyaanaabaa oosuwan halchana danddayiyoobay aybee? (b) Ne deˈuwan issi issibaa aggabayanawu waatana danddayay?

20 Nuuni daro aquwaa shiishshanawu Kawotettaabaa kaseyennan aggikko, hegee azzanttiyaaba. Yaaniyoogaappe, nuuni ayyaanaabaa halchana bessees. Leemisuwawu, Kawotettaabaa aassiyaageeti keehi koshshiyo gubaaˈiyaa baada haggaazana danddayay? Aqinye gidana danddayay? Neeni aqinye gidikko, Kawotettaa Mishiraachuwaa Yootiyaageetu Timirtte Keettan tamaaranawu qoppay? Saaminttaappe amarida gallassaa Beeteelen woy xuufiyaa birshshiyo biiruwan oottiyoogan maaddana danddayay? Kawotettaa Addaraashaa keexxiyoogan intte heeran amarida gallassaa maaddana danddayay? Kawotettaa oosuwaa loytta oottana mala ne deˈuwan aggabayana danddayiyoobaa qoppa. Woossa, qassi “ Deˈuwan Issi Issibaa Aggibayiyoogaa” giyo saaxiniyan deˈiya qofaa xannaˈada, ne halchuwaa polanawu maaddiyaabaa ootta.

21. Neeni kaseegaappe aaruwan Yihoowakko shiiqanaadan aybi maaddana danddayii?

21 Nuuni Kawotettaabaappe attin aquwaabaa kaseyennaadan Yesuusi tamaarissidoogee bessiyaaba. Yaatikko, asatettan nuussi koshshiyaabawu mule hirggokko. Yihooway nuna maaddiyoogaa ammanettiyo gishshawu, kaseegaappe aaruwan akko shiiqoos. Nu shammana danddayikkokka, amottiyo ubbabaa woy alamee giigissiyo ubbabaa shammokko. Nu deˈuwan issi issibaa haˈˈi aggibayiyoogee nuuni sinttappe yaana “tumu de7uwaa” mintti oyqqanaadan maaddees.—1 Xim. 6:19.

[1] (mentto 12) Yihooway issi Kiristtaaniyaa issi issitoo namisay caddanaadan paqqadiyoy aybissakko eranawu Masqqala 15, 2014, Wochiyo Keelaa, sinttaa 22n deˈiya “Nabbabiyaageetu Oyshaa” xeella.