Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  July 2016

Erikinne Eema

Bantta Dosan Eeno Giidosona—Gaanan

Bantta Dosan Eeno Giidosona—Gaanan

AASSIYAAGEETI keehi koshshiyo biitti biidi haggaaziya ishaa woy michiyo eray? Nena hagaadan oycha eray: ‘Eti hara biitti biidi haggaazanaadan denttettidabay aybee? Eti hegaadan haggaazanawu waani giigettidonaa? Taanikka hegaadan haggaazana danddayiyaanaa?’ Ha oyshatu zaaruwaa demmana danddayiyo loˈˈo ogee, hegaadan oottida ishatuuranne michotuura haasayiyoogaa. Ane hegaadan oottoos.

ETA DENTTETTIDAY AYBEE?

Aassiyaageeti keehi koshshiyo biittan haggaaziyoogaa doommanawu qoppanaadan nena aybi denttettidee? Haˈˈi layttay 35 heera gidido Eema, Amarkkaappe baasu. A, “Taani hara biitti baada haggaazanawu daro layttawu amottaas; shin hegaa mule oottana danddayennabadan qoppaas” yaagaasu. I qofay laamettanaadan oottidabay aybee? “Beelizen haggaaziya issi azinaynne machiyaa 2004n tana xeegidi etaara issi aginaa aqinye gidada haggaazanaadan shoobbidosona. Hegaadan oottaas; qassi hegaadan haggaaziyoogaa keehi dosaas! Issi layttappe guyyiyan, aqinye gidada haggaazanawu Gaana baas.”

Istefaanonne Aaroona

Haˈˈi layttay 28 heera gidido, Amarkkaappe biida Istefaana, amarida layttappe kase ba hanotaa loytta yiggada, ‘Taani payya; qassi maaddiyo so asi deˈenna. Taani haˈˈi oottiyoogaappekka aaruwan Yihoowayyo oottana danddayays’ gaada qoppaasu. A ba hanotaa wozanappe qoridoogee Gaana baada loytta haggaazanaadan o denttettiis. Layttay 60 heera gidido, Denmarkken deˈiya Filippanne Ayido, giyo azinanne macho gidida aqinyeti aassiyaageeti keehi koshshiyo biitti biidi haggaazanawu darotoo amottidosona. Eti bantta amoy waani polettanaakko qoppidosona. Filippi, “Hegaadan haggaazanaadan oottiyaabay merettin, Yihooway, ‘Doommite!’ yaagidabadan qoppaas” yaagiis. Eti 2008n Gaana biidi heezzu layttappe dariya wodiyaa yan haggaazidosona.

Brukonne Hanza

Layttay 30 heera gidido Hanzanne Bruko giyo azinanne macho gidida aqinyeti, Amarkkan haggaazoosona. Katrrina giyo wolqqaama gotee 2005n  asaa qohi simmin, eti qohettidaageeta maaddiyo oosuwaa oottidosona. Takkidi, kumetta saˈan keexxiyo oosuwaa oottanawu qitsiyaa kunttidosona; shin shoobettibookkona. Hanzi hagaadan giis: “Kawuwaa Daawiti beeta maqidasiyaa keexxana danddayennaagaa akeekido gishshawu, ba halchuwaa laammidoogaa qonccissiya haasayaa issi wode gita shiiquwan siyida. He qofay issi uri ayyaanaaban halchidobaa laammana danddayiyoogaa nuuni akeekanaadan maaddiis.” (1 Odi. 17:1-4, 11, 12; 22:5-11) Bruka qassi, “Yihooway nuuni hara kariyaa qoxxanaadan koyiis” yaagaasu.

Hanzinne Bruka hara biittan haggaazida bantta laggetuppe ufayssiyaabaa siyi simmidi, hara biittan aqinye gididi haggaazanawu koyidosona. Eti 2012n Gaana biidi, oyddu aginawu haggaaziiddi malaata qaalaa gubaaˈiyaa maaddidosona. Eti Amarkkaa simmidaba gidikkokka, Gaanan hegaadan haggaazidoogee eti bantta deˈuwan Kawotettaabaa kaseyiyoogaa xoqqu oottidi xeellanaadan maaddiis. Hegaappe simmidi, eti Maykroneezhiyan macara biiruwaa keexxiyo oosuwan maaddidosona.

HALCHIDOBAA POLANAWU BAAXETIDOSONA

Aassiyaageeti keehi koshshiyo heeri baada haggaazanawu waana giigettadii? Istefaana, “Aassiyaageeti keehi koshshiyo biitti biidi haggaaziyoogaabaa yootiya huuphe yohota Wochiyo Keelan nabbabaas” yaagaasu. * A gujjadakka hagaadan gaasu: “Taani hara biitti baada haggaazana koyiyoogaa gubaaˈe cimatuura, woradaa xomoosiyaagaaranne a macheera haasayaas. He ubbaappe aaruwan, taani darotoo ta halchuwaabaa woosan Yihoowayyo yootaas.” Qassi Istefaana ishalo deˈuwaa deˈiyoogaa agganawu baaxetaasu; hegee a hara biittan haggaaziyo wodiyawu miishshaa dagayanawu maaddiis.

Hanzi, “Yihooway nuna biite giyoosaa baanawu koyido gishshawu, i nuna maaddanaadan woossida. Nuuni baanawu halchido gallassaakka woosan ayyo yootida” yaagiis. Inne a machiyaa oyddu macara biiruwawu dabddaabbiyaa  xaafidosona. Gaana macara biiroy eta xeegin, eti naaˈˈu aginaa yan takkanawu qoppidi biidosona. Hanzi, “Nuuni yan deˈiya gubaaˈiyaara haggaaziyoogan keehi ufayttido gishshawu, nuuni qoppidoogaappe daro wodiyawu yan takkida” yaagiis.

Adriyonne Jorja

Eta layttay 38 heera gidido Kanaadappe biida Jorjanne Adriyo giyo azinaynne machiyaa loˈˈobaa amottiyoogaa xalla gidennan, loˈˈobaa kuuyiyoogaa Yihooway anjjiyoogaa ubbatoo hassayoosona. Hegaa gishshawu, eti bantta halchuwaa polanawu oottana bessiyaabaa oottidosona. Eti Gaana baada haggaaziya michiyo daro oyshaa oychidosona. Qassi Kanaada macara biiruwawunne Gaana macara biiruwawu dabddaabbiyaa xaafidosona. Adriya, “Nuuni kaseegaappekka aaruwan ishalo deˈuwaa deˈiyoogaa waani agganaakko qoppida” yaagaasu. Hegaadan kuuyidoogee eti 2004n Gaana baanaadan maaddiis.

METUWAA GENCCIYOOGAA

Neeni yaa ba simmin metidabay aybee, qassi waana genccadii? Eemo koyro heeran metidabay so asaa laamotaa. A, “Ubbabay kase taani meezetidobaappe dumma” yaagaasu. O maaddidabay aybee? A hagaadan gaasu: “Nu soo asay ta haggaazuwaa keehi nashshiyoogaa dawalidi yootiyoogee taani he biitti baanawu kuuyidoy aybissakko ubba wode hassayanawu maaddiis. Guyyeppe nu soo asaara biiduwan haasayiyoogaa doommaas. Taani eta biiduwan beˈiyo gishshawu, etappe haakkada deˈennabadan tawu siyettiis.” Eema he biittaa asa gidida kayma micheera laggetidoogee dumma dumma wogaa akeekanaadan o maaddiis. A gujjadakka yaagaasu: “Asay oottiyoobaa taani akeekanawu metootiyo wode, ta laggiyaa taani ammanettiyoonne maaduwaa oychiyo ura gidaasu. A maaddido gishshawu, taani ay  oottanaakkonne ay oottennan aggana bessiyaakko akeekaas; hegee taani haggaazuwan keehi ufayttanaadan maaddiis.”

Jorjinne Adriya Gaana biido koyro wode, etawu hanotay beni wodiyaagaa mala gidiis. Adriya hagaadan gaasu: “Nu maayuwaa maashiniyan gidennan, balddiyan meeccoos. Qumaa kattiyoogee nu kase meezetoogaappe tammu kushe dariya wodiyaa keenaa ekkees. SHin amarida wodiyaappe guyyiyan, nuna metida hanotata nu deˈuwan beˈiyo oorattabadan xeellida.” Bruka qassi hagaadan gaasu: “Nuuni aqinye gididi haggaaziyo wode metiyaabay gakkishinkka, ufayssiya deˈo deˈoos. Nuuni nu deˈuwan demmido ufayssiyaabaa ubbaa issippe gattiyaakko, issidiran shiishshido ciishshaadan loˈˈiya, keehi nashshidi ufayssan hassayiyo coraba gidana.”

ANJJUWAA DEMISSIYA HAGGAAZUWAA

Haratikka hegaadan haggaazanaadan neeni minttettiyoy aybissee? Istefaana hagaadan gaasu: “Neeni demmiyo asay ubbay tumaa siyanawu keehi koyiyo gishshawu, ubba galla nenaara Geeshsha Maxaafaa xannaˈanawu koyiya asay deˈiyo heeran sabbakiyoogee keehi ufayssiyaaba. Aassiyaageeti keehi koshshiyo heeran haggaazanawu biidoogee taani kuuyido keehi loˈˈobatuppe issuwaa!” Istefaana 2014n Aaroona gelaasu; eti haˈˈi Gaana macara biiruwan oottoosona.

Haˈˈi layttay 32 heera gidido, Jarmaneppe biida Kiristtina, “Hegee keehi ufayssiyaaba” yaagaasu. Kiristtina Gaana baanaappe kase Boliviyan haggaazaasu. A gujjada hagaadan gaasu: “Nu soo asaappe haakkada deˈiyo gishshawu, tana maaddanaadan ubbatoo Yihoowakko woossays. I tawu awudeegaappenne aaruwan qoncce gidiis. Qassi Yihoowa asaa giddon deˈiya maalaalissiya issippetettaa akeekaas. Ha haggaazoy ta deˈuwan loˈˈobay kumanaadan oottiis.” Kiristtina mata wode Geedoona gelaasu; eti haˈˈikka Gaanan haggaazoosona.

Kiristtinonne Geedoona

Filippinne Ayida Geeshsha Maxaafaa xannaˈissiyoogeeti ayyaanaaban diccanaadan eti waatiyaakko yootidosona. Eti, “Nuuni kase 15 woy hegaappe dariya asaa xannaˈissoos; shin haˈˈi nu xinaateta loytti xannaˈissanawu eta qooday 10ppe darennaadan kuuyida” yaagidosona. Tamaareti hegan goˈettidonaa? Filippi hagaadan giis: “Taani Mikaaˈeela giyo yelagaa xannaˈissaas. I ubba galla xannaˈana danddayiyo gishshawunne loytti giigettiyo gishshawu, Geeshsha Maxaafay Tamaarissiyoy giyo maxaafaa issi aginan wurssiis. Hegaappe simmin, Mikaaˈeeli xammaqettennan aassiyaagaa gidiis. Haggaazanawu kiyido koyro gallassi i, ‘Ta xinaateta waata xannaˈissanaakko maadduutee?’ giidi tana oychiis. Taani garamettada a xeellaas. Mikaaˈeeli heezzu xinaateta xannaˈissiyoogaa doommidoogaanne waati xannaˈissanaakko maaduwaa koyiyoogaa yootiis.” Tamaarissiyaageeti ay keena koshshiyaakko, ubba xinaatetikka harata xannaˈissiyoogaa qoppa!

Ayidanne Filippi

Eema maadoy keehi koshshiyoogaa sohuwaara akeekidoogaa hagaadan gaada yootaasu: “Gaana gakkosaara issi qeeri kataman sabbakiiddi, hayttay siyenna asata koyida. Nuuni hayttay siyenna issi ura xalla gidennan, hosppun asata yan demmida!” Eema Erika gelaasu; eti dumma aqinye gididi haggaazoosona. Eti malaata qaalaa gubaaˈiyaa maaddoosona; he biittan hayttay siyenna 300ppe dariya aassiyaageetinne tumaa eranawu koyiya, hayttay siyenna haratikka deˈoosona. Jorjinne Adriya Gaanan haggaazidoogee misoonaawe gidanawu waatana bessiyaakko bantta deˈuwan beˈanaadan maaddiis. Hegaa gishshawu, eti Giiliyaade Timirtte Keettan 126tta kayan tamaaranaadan shoobettido wode ay keena ufayttidonaashsha! Haˈˈi eti Moozambbiken misoonaawe gididi haggaazoosona.

SIIQOY DENTTETTIIS

He biittan deˈiya ishatuuranne michotuura cahaa oosuwaa minnidi oottiya, hara biittaappe biida keehi corata beˈiyoogee daro ufayssees. (Yoh. 4:35) Gaanan saaminttan saaminttan amakaayiyan 120 asay xammaqettees. Aassiyaageeti keehi koshshiyoosan haggaazanawu Gaana biida 17 ishatuugaadaaninne michotuugaadan, kumetta saˈan hegaadan haggaaziya haratikka Yihoowa siiqiyoogee eti bantta dosan ‘eeno gaanaadan’ denttettiis. Eti Kawotettaa mishiraachuwaa aassiyaageeti keehi koshshiyo heeran haggaazoosona. Bantta dosan eeno giidi haggaaziya hegaa mala oosanchatun Yihooway ay keena ufayttiishsha!—Maz. 110:3; Lee. 27:11.

^ MENT. 9 Leemisuwawu, “Aassiyaageeti Keehi Koshshiyo Heeri Baada Haggaazana Danddayay?” qassi “Maqidooniyaa Pinnada Maaddana Danddayay?” yaagiya huuphe yohota xeella.—Wochiyo Keelaa (Amaarattuwaa) Hosppune 15nne Tisaase 15, 2009.