Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) July 2016

Ha maxeetiyan Naase 29ppe Masqqala 25, 2016 gakkanaassi xannaˈiyo huuphe yohoti deˈoosona.

Bantta Dosan Eeno Giidosona—Gaanan

Kawotettaabaa aassiyaageeti keehi koshshiyo heeri biidi haggaaziyaageeta metiya darobay deˈikkonne, eti demmiyo anjjoykka daro.

Kawotettaa Koyappe Attin Aquwaa Koyoppa

Nuuni aquwaa darissidi koyana bessennay aybissakko Yihooway qonccissiis.

Nuuni ‘Naagi Uttana’ Bessiyoy Aybissee?

Nuuni minnana xayikko, naagi uttennaadan oottana danddayiya heezzubay deˈees.

“Yayyoppa, Taani Nena Maaddana”

Yihooway metuwaa wode maaddiya ammanettiya lagge mala gidiyoogaa bessiis.

Xoossaa Aaro Kehatettaa Nashshidi Ekkiyaageeta

Yihooway asawu ba aaro kehatettaa bessido oge ubbaappe aadhiyaagee awugee?

Xoossaa Aaro Kehatettaa Mishiraachuwaa Yootite

‘Kawotettaa wonggeliyaa mishiraachoy’ Xoossaa aaro kehatettaa waati qonccissii?

Nabbabiyaageetu Oyshaa

Hizqqeela shemppo 37n odettida, naaˈˈu gatimata issippe gattiyoogee aybiyyo leemisoo?