Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  Isiine 2017

‘Yihoowa Galata!’—Aybissi?

‘Yihoowa Galata!’—Aybissi?

“GODAA galatite! . . . a sabbiyoogee ufaissiyaabaanne bessiyaabaa.”—MAZ. 147:1.

MAZAMURE: 59, 3

1-3. (a) Mazamure 147​y xaafettidoy awude gidana danddayii? (b) Mazamure 147 pilggidi nuuni ay tamaarana danddayiyoo?

ISSI uri bawu imettida oosuwaa loytti oottikko woy Kiristtaanetuppe koyettiya eeshshaa bessikko awu galatay bessees. Asa hegaadan galatikko, Yihoowa hegaappe aaruwan galatiyoogee bessiyaaba! Maalaalissiya meretan qonccida a gita wolqqaa gishshawu woy ba Naˈaa wozo yarshsho oottidi immiyoogan asaa siiqido siiquwaa gishshawu, a galatana danddayoos.

2 Mazamure 147 xaafidaagee Yihoowa galatanawu keehi koyiis. Qassi haratikka aara Xoossaa galatanaadan minttettiis.—Mazamure 147:1, 7, 12 nabbaba.

3 Ha mazamuriyaa xaafiday oonakko erokko; shin ha mazamuraawee deˈidoy Baabiloonen omoodettida Israaˈeelata Yihooway Yerusalaame zaarido wodiyan gidennan aggenna. (Maz. 147:2) Xoossaa asay bantta biitti simmidi zaarettidi tumu goynuwaa goynniyoogaa doommidoogee ha mazamuraawee Yihoowa galatanaadan denttettiis. I galatanaadan oottida hara gaasoti aybee? Neenikka ne deˈuwan ‘Yihoowa galatanaadan’ oottiya ayba gaasoti deˈiyoonaa?—Maz. 147:1.

 YIHOOWAY WOZANAY MEQQIDOOGEETA PATTEES

4. Kawuwaa Qiiroosi omoodettida Israaˈeelata laˈa kessin etawu aybi siyettidee, qassi aybissi?

4 Israaˈeelati omoodettidi Baabiloonen deˈiyo wode etawu siyettidabaa qoppa. Eta omooddidaageeti, “Xiyoone yettaappe issuwaa ane nuuyyo yexxite” giidi qilliiccidosona. Ayhudati Yihoowaban ufayttiyo waana gaaso gidida Yerusalaame he wode baysa gidiis. (Maz. 137:1-3, 6) Eti yexxanawu koyibookkona. Eta wozanay meqqido gishshawu, etawu minttettoy koshshiis. SHin, Xoossaa qaalan kasetidi odettidaagaadan Parsse Kawoy Qiiroosi eta laˈa kessiis. I Baabiloona xooniis; qassi hagaadan giis: “GODAI, . . . Yerusalaamen taani ayyo Beeta Maqidasiyaa keexxanaadan tana sunttiis. Xoossaa asaa gidida ooninne yaa bo. GODAI a Xoossai aara gido.” (2 Odi. 36:23) Hegee Baabiloonen deˈiya Israaˈeelata minttettiis!

5. Yihooway nuna pattiyoogaa xeelliyaagan mazamuraawee akeekidobay aybee?

5 Yihooway Israaˈeela deriyaa kumettaa xalla gidennan, eta ubbaa huuphiyan huuphiyan minttettiis. I ha wodiyankka hegaadan oottees. Mazamuraawee, “Wozanai meqqidoogeeta i pattees; eta mazunttaakka i qachchees” yaagidi Xoossaabaa yootiis. (Maz. 147:3) Ee, Yihooway sahettidaageetussinne unˈˈettidaageetussi qoppees. Ha wodiyan, Yihooway nuna minttettanawunne meqqida nu wozanaa pattanawu keehi koyees. (Maz. 34:18; Isi. 57:15) Nu bolli gakkiya ay metuwaakka genccanaadan i aadhida eratettaanne wolqqaa nuussi immees.—Yaaq. 1:5.

6. Mazamure 147:4n mazamuraawee giidobay nuna waati maaddana danddayii? (Doomettan deˈiya misiliyaa xeella.)

6 Hegaappe simmin, he mazamuraawee saluwaa xeellidi Yihoowabaa hagaadan giis: ‘I xoolintteta qoodaa likkiyan wottiis; eta ubbaakka eta sunttan sunttan xeegees.’ (Maz. 147:4) I saluwan deˈiya meretatubaa yootidoy aybissee? Hagaa qoppa: He mazamuraawee xoolintteta ba ayfiyan xeellana danddayees; shin eta qooday ay keena darokko erenna. eti daro gidiyoogee wodiyaappe wodiyan erettiiddi deˈees. Nuuni deˈiyo Milkkiwey gaalakise xallan biilooniyan qoodettiya xoolintteti deˈiyoogaa eranchati yootoosona. Qassi zawi baynna gaalakiseti deˈoosona! Xoolintteta qoodana danddayokko! SHin Medhidaagee eta ubbawu sunttaa kessiis. Yihoowa xeelan issi xoolintte haraappe dummatees. (1 Qor. 15:41) Saˈan deˈiya asay shin? Xoolintte ubbay awan deˈiyaakko eriya Xoossay, neeni deˈiyoosaa, neeyyo siyettiyaabaa, qassi neessi koshshiyaabaa ubbaa loytti erees!

7, 8. (a) Yihooway nubaa ay akeekii? (b) Nagarancha asaa Yihooway qarettidi maaddiyoogaa bessiya leemisuwaa yoota.

7 Yihooway neeyyo qoppiyoogaa xalla gidennan, qarettidi ne metuwan maaddanawu awu wolqqay deˈees. (Mazamure 147:5 nabbaba.) Ne hanotay keehi deexxiyaabadan, qassi hegaa genccana danddayennabadan qoppana danddayaasa. Xoossay ‘neeni biitta gidiyoogaa akeekiyo’ gishshawu, oottana danddayennabay deˈiyoogaa erees. (Maz. 103:14) Nuuni nagarancha gidiyo gishshawu, bala gidida issi issibaa zaari zaaridi oottoos; hegee hidootaa qanxxissana danddayees. Issibaa haasayido, iitabaa amottido woy asabaa qanaatido gishshawu keehi zilˈˈettoos! Yihooway hegaadan balabaa oottenna; shin i nubaa loytti erees!—Isi. 40:28.

8 Metoy ne bolli gakkido wode, xoona  kiyanaadan Yihooway ba wolqqaama kushiyan nenakka maaddidoogaa hassayennan aggakka. (Isi. 41:10, 13) Leemisuwawu, hara gubaaˈiyaa maddabettidoogaappe denddidaagan keehi azzanida, Kiyoko giyo aqinyeebaa qoppa. Yihooway i metuwaa akeekidoogaa waati bessidee? He gubaaˈiyan deˈiya ishanttinne michontti iyyo siyettidabaa akeekidosona. Hegee Yihooway o, “Neeni aqinye gidiyo gishsha xallawu gidennan, ne huuphiyaa tawu geppida ta naˈiyo gidiyo gishshawu nena siiqays. Neeni ta Markka gidiyoogan ufayttanaadan koyays!” giidoogaa mala gidiyoogaa akeekaasu. Ubbaa Danddayiya Xoossay ne hanotaakka ‘akeekiyoogaa’ waata beˈadii?

YIHOOWAY NUUSSI KOSHSHIYAABAA KUNTTEES

9, 10. Yihooway nuna maaddiyo waannabay aybee? Leemisuwaa yoota.

9 Issi issitoo, neessi koshshiyaabay asatettaabaa gidana danddayees. Leemisuwawu, gidiya qumay baynnaagee nena qofissana danddayees. Gidikkokka, ubbawu gidiya kattaa saˈay mokkanaadan oottiyay Yihoowa; qassi “waassiya quuro maratuyyo miyoobaa i immees.” (Mazamure 147:8, 9 nabbaba.) Quurota ubbatoo miziya Yihooway neeyyookka asatettaaban koshshiyaabaa kunttanaagaa ammanetta.—Maz. 37:25.

10 Yihooway ‘ubbaappe aadhiya Xoossaa sarotettaa’ immidi, ayyaanaaban nuussi koshshiyaabaa kunttees; hegee aybippenne aaruwan nuussi koshshiyaabaa. (Pili. 4:6, 7) Jaappaanen 2011n sunaami giyo beetay denddido wode, Yihooway keehi maaddido Mutusabaanne a macheebaa qoppa. Eti bantta keettaa huuphiyaa bolli kiyidi he beetaappe attidosona. SHin, he gallassan etawu deˈiyaabay muleera xayiis. Eti he meeggiya qamman keehi qohettida bantta keettaa naaˈˈantto pooqiyan deˈiya kifiliyan aqidosona. Wonttetta gallassi ayyaanaaban minttettiyaabaa demmanawu koyidosona. Eti demmidoy 2006 Yihoowa Markkatu Laytta Maxaafaa xalla. Mutusi he maxaafan, “Awudeegaappenne Aaruwan Keehi Qohida Sunaamiyaa” giya huuphe yohuwaa beˈiis. Hegee 2004n Sumatran biittay qaaxxidoogee awudeegaappenne aaruwan keehi qohida sunaame denddanaadan oottidoogaa yootiyaaba. Mutusoynne a machiyaa hegaa nabbabiiddi yeekkidosona. Eti ayyaanaaban minttettuwaa koyido he wodiyan Xoossay etawu koshshiyaabaa immidoogaa akeekidosona. Yihooway etawu asatettan koshshiyaabaakka siiquwan immiis. He meto wodiyan ishantti etawu qumaanne maayuwaa immidosona. SHin eta keehi minttettiday Xoossaa dirijjitee kiittido ishantti eta gubaaˈiyaa xomoosidoogaa. Mutusi, “Yihooway nu miyyiyan gididi nuussi huuphiyan huuphiyan koshshiyaabaa kunttiis. Hegee keehi minttettiyaaba!” yaagiis. Xoossay nuuyyo koyro ayyaanaaban, hegaappe simmin asatettaaban koshshiyaabaa kunttees.

XOOSSAA MAADUWAN GOˈETTA

11. Xoossaa maaduwan goˈettanawu nuuni ay mala asaa gidana bessii?

11 Yihooway ubbatoo maaddanawu koyees; qassi “ashkketa xoqqu xoqqu oottees.” (Maz. 147:6a, NW) Nuuni a maaduwan waati goˈettana danddayiyoo? Nuuni aara dabbotidi deˈana koshshees. Aara dabbotidi deˈanawu  nuuni ashkke gidana bessees. (Sof. 2:3) Iitatettaanne pirdda pacaa ubbaa Xoossay xayssanaashin ashkketi danddayan naagoosona. Yihooway hegaa mala asata nashshees.

12, 13. (a) Xoossay nuna maaddanaadan nuuni aybippe haakkana bessii? (b) Yihooway ay mala asan ufayttii?

12 Xoossay “iitata biittan duge olees.” (Maz. 147:6b) Hegaa malabay nu bolli gakkanaadan koyokko! Aggenna Yihoowa siiquwan goˈettanawunne a hanqquwaappe attanawu, i ixxiyoobaa ixxana bessees. (Maz. 97:10) Leemisuwawu, shaaramuxaa ixxana bessees. Qassi pokkobaa beˈiyoogaa gujjin shaaramuxanaadan denttettiya aybippenne haakkana koshshees. (Maz. 119:37; Maa. 5:28) Hegee keehi baaxeyiyaaba gidana danddayees; shin yaatiyoogee Yihoowa anjjuwaa demissiyo gishshawu, nuuni baaxetiyoogee bessiyaaba.

13 Nuuni hegaadan baaxetiyo wode, Yihoowan ammanettana koshsheesippe attin nunan ammanettana koshshenna. Nuuni nunan woy hara asan ammanettikko i nunan ufayttanee? CHii, Yihooway “ufaittiyoi paratu wolqqaaninne tooranchchatu minotettan gidenna.” (Maz. 147:10) SHin, Yihooway nuuni nu iita qofaa xoonanaadan maaddana mala zaari zaaridi oychana bessees. Yihooway nu woosaa siyanawu mule salettenna. “GODAI bau yayyiyaageetuuninne aggenna a siiquwan bantta ufaissaa wottidaageetun ufaittees.” (Maz. 147:11) Nuuni nu iita amuwaa xoonanaadan aggenna a siiquwaappe denddidaagan i nuna maaddanaagaa ammanettoos.

14. Mazamurawee Xoossay ay oottanaagaa ammanettidee?

14 Yihooway ba asawu maadoy koshshiyo wodiyan maaddanaagaa nuuni ammanettanaadan oottiyaabay deˈees. Yerusalaame simmiyoogaabaa mazamuraawee Yihoowabaa hagaadan giidi yexxiis: “I ne penggiya hiraquwaa minttees; ne giddon de7iya ne asaakka anjjees. I ne zawaa sarotettan naagees.” (Maz. 147:13, 14) Xoossay bawu goynniyaageeta naaganawu, katamaa penggeta minttanaagaa eriyoogee a keehi minttettiis!

Metoy nena unˈˈettiyo wode Xoossaa Qaalay nena waati maaddana danddayii? (Mentto 15-17 xeella)

15-17. (a) Nu metuwaappe denddidaagan issi issitoo nuuyyo aybi siyettana danddayii, shin Yihooway ba Qaalaa baggaara nuna waati minttettii? (b) ‘Xoossaa qaalay eesuwan gakkiyoogaa’ bessiya leemisuwaa yoota.

15 Metoy nena unˈˈissana danddayees. Gidikkokka, neeni genccanaadan Yihooway aadhida eratettaa immana. Mazamurawee ba Xoossaabaa, “I ba kiitaa biittaayyo kiittees; a qaalainne eesuwan gakkees” yaagiis. I shachaabaanne akkaabaa yooti simmidi, Yihoowa “meeguwan eqqanau ooninne danddayenna. I ba qaalaa kiittidi, shachchaa seerissees” yaagiis. (Maz. 147:15-18) Ubbabaa eriyaanne ubbaabaa oottana danddayiya nu Xoossay ubba qassi shachaa azazana danddayiyay, neeni ne metuwaa genccanaadan maaddanaagaa ammanettana.

16 Yihooway ha wodiyan ba Qaalaa Geeshsha Maxaafaa baggaara nuna kaalettees. Qassi nuussi koshshiya ayyaanaabaa kaaletoy ‘a qaalaa baggaara eesuwan gakkees.’ Geeshsha Maxaafaa nabbabiyoogee, ‘ammanettida wozannaama ashkkaray’ giigissido xuufeta pilggiyoogee, JW Brodkastingiyan kiyiyaabaa beˈiyoogee, jw.org sayttiyaa xomoosiyoogee, cimatuura haasayiyoogeenne nu mala Kiristtaanetuura wodiyaa aattiyoogee nena waati  goˈˈidaakko qoppa. (Maa. 24:45) Yihooway nena maaddanawu sohuwaara gakkiyoogaa akeekabeykkii?

17 Xoossaa Qaalay maaddiyoogaa Simona ba deˈuwan beˈaasu. A bana pattenna asadan xeellawusu, ubba Xoossankka nashettana bessenna asadan qoppawusu. SHin a unˈˈettiyo wode, Yihooway o maaddanaadan minttada woossawusu. A ubbatoo Geeshsha Maxaafaa xannaˈˈawusu. A, “Yihooway tana ubbatoo minttettidoogaanne maaddidoogaa akeekays” yaagaasu. Hegee a danddayettida keenan ubbatoo loˈˈobaa qoppanaadan maaddiis.

18. Xoossay nena nashshiyaabadan neeyyo siyettiyoy aybissee, qassi neeni ‘Yihoowa galatanaadan’ oottiya ayba gaasoy deˈii?

18 Xoossay beni wode deˈida ba asaa ay keena nashshidaakko mazamurawee erees. Xoossay ‘ba qaalaa, ba awaajjuwaanne ba pirddaa’ eta xallawu immiis. (Mazamure 147:19, 20 nabbaba.) Ha wodiyan, Xoossaa sunttan xeegettiyay nu xallaa; hegee gita anjjo. Nuuni Yihoowa eriyo gishshawunne a Qaalay nuna kaalettiyo gishshawu, aara keehi dabbotida. Mazamure 147 xaafidaagaadan, neenikka haratikka ‘Yihoowa galatanaadan’ denttettiya daro gaasoti deˈoosona.