Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  Isiine 2017

Ne Qofaa Naaganawu Olettiyo Olan Xooniyoogaa

Ne Qofaa Naaganawu Olettiyo Olan Xooniyoogaa

NENA qohiyaabi denddiis! Qassi ne gita morkkee Seexaanay keehi iita ola miishshaa ne bolli denttiis. Hegee aybee? Balettiya oduwaa! He ola miishshay ne asatettaa gidennan, ne qofaa qohanawu giigida miishsha.

Kiitettida PHawuloosi balettiya Seexaanaa odoy gattiyo qohuwaa akeekiis, shin hara Kiristtaaneti hegaa akeekibookkona. Leemisuwawu, Qoronttoosan deˈiya issoti issoti tuman keehi mino gididabadan qoppidi, banttanan keehi ammanettidaba milatoosona. (1 Qor. 10:12) PHawuloosi etawu hagaadan giidoy hegaassa: “SHooshshai ba geniyaara Hewaano balettidoogaadan, Kiristtoosayyo intte immido intte suure qofai moorettibeennaagee wora biichchanaakkonne gaada hirggais.”—2 Qor. 11:3.

PHawuloosi etawu keehi qoppidoogee aynne hanikke gaana koshshennaagaa bessees. Neeni ne qofaa naaganawu olettiyo olan xoonanawu, balettiya odoy qohiyoogaa akeekananne appe naagettana bessees.

BALETTIYA ODOY AY KEENA IITABEE?

Balettiya odoy aybee? Ha huuphe yohuwan, hegee asay qoppiyoobaaninne oottiyooban balettanawu odiyoobaa qonccissees. Issoti issoti balettiyo odoynne “worddoy, geellabay, cimoy, harata ba koyosaa zaariyoogee, qofaa omooddiyoogee, qofaa olay” he ubbay issi mala, qassi hegee “maari baynna, qohiyaanne gamiya hiillaara” gayttidaba goosona.—Propaganda end Persuweshin.

Balettiya odoy ay keena qohii? Hegee beˈidi woy singgidi shaakkenna marzze gaaziyaadan loddan loddan geeman qohees; qassi nu kahaa moorees. Balettiya oduwaa nuuni akeekennan aggana danddayiyo gishshawu, Vans Pakard giyo eranchay, “Nuuppe daroti, nuuni akeekiyoogaappe aaruwan  qohettoosinne cimettoos” yaagiis. Issi eranchay ‘zariyan zaggidi busakkiyoogaa, olaa, hara zariyaanne hara haymaanootiyaa coo ixxiyoogaanne yuushshi qoppennan oottiyo hara darobaa’ mala, “keehi qohiya iitabaa sohuwaara oottanaadan” maccaasaakka attumasaakka hegee denttettiyoogaa yootiis.—Izilii Led—E Histiri of Propaganda.

Balettiya oduwan asay nuna cimmana danddayikko, Seexaanay shin? Asi merettoosappe i asaa eeshshaa xannaˈiis. Haˈˈi i ‘mule saˈaa’ haarees. I alamiyan deˈiya aybi baggaaranne ba wordduwaa yootees. (1 Yoh. 5:19; Yoh. 8:44) Seexaanay haˈˈi ‘saˈa ubbaa balettiyo’ gishshawu, asaa ‘qofaa jallissiyoogan’ ba qofaa poliis. (2 Qor. 4:4; Ajj. 12:9) I balettennaadan neeni waanada eqettana danddayay?

EQETTIYO OLA MIISHSHAA MINTTA

Yesuusi, ‘Tumatettaa erite; qassi tumatettay inttena aylletettaappe kessana’ yaagidi, balettiya oduwaa eqettanaadan hagaa yootiis. (Yoh. 8:31, 32) SHin he olay koyro qohiyoobay tumaa gidiyo gishshawu, teeqqida olaa giddon deˈiya wotaadaraadan, morkkee ne qofaa moorennaadan teqqanawu neeni ammanttiyaabaa eraa demmana koshshees. Yihooway hegaa giigissiis. Neeni Seexaanay asaa balettiyo oduwaa eqettanawu neessi koshshiyaabaa Geeshsha Maxaafaappe demmaasa.—2 Xim. 3:16, 17.

Balettiyaabaa odiya ubbaappe aadhiya Seexaanay hegaa erees. Yaatiyo gishshawu, i ba alamiyaa baggaara asay Geeshsha Maxaafaa nabbabennaadaaninne xannaˈennaadan digganawu malees. A cimo hiillan ohettoppa. Tumawu kumetta ginaa ‘loyttada era.’ (Efi. 6:11) Hegawu baaxetana koshshees. Noˈam CHampski giyo xaafee yootido ha qofaa hassaya: “Tumaa ooninne ne guuggiyan tigana danddayenna. Hegee neeni ne huuphen akeekana koshshiyaaba.” Yaatiyo gishshawu, “ubba gallassi Xoossaa maxaafata” pilggiyogan, ‘ne huuphen akeeka.’—Oos. 17:11.

Ne qofaa naaganawu olettiyo olan xoonanawu, balettiya odoy qohiyoogaa akeekananne appe naagettana bessees

Neeni yuushsha qoppanaadaaninne loytta akeekanaadan Seexaanay koyenna. Aybissi? Balettiya odoy asay “yuushshi qoppennaadan oottikko,” halchettidabaa “aybippenne aaruwan polana danddayiyoogaa” issi xuufee yootiyo gishshataassa. (Midiya end Sosayti in ze Tuˈentiiz Sencherii) Hegaa gishshawu, siyiyoobaa  coo ammanoppa. (Lee. 14:15) Xoossay immido akeekan tumaa ne huuphen erada ammana.—Lee. 2:10-15; Roo. 12:1, 2.

SHAAKKIDI XOONANAWU OOTTIYOOBAAPPE NAAGETTA

Olaa hiillaa eranchati morkkiyaa shugissanawu balettiya oduwaa goˈettoosona. Eti morkke olanchati issoy issuwaara olettanaadan woy hara olanchatuppe shaahettanaadan denttettoosona. Koyro Alamiyaa Olaa wode xoonettanaadan oottida issibay “shooshshay harbbaynnuwaa dammissiyoogaadan morkkee balettiyo odoy asaa dammissidoogaa” gidiyoogaa Jarmmane Jeneraalee yootiis. Seexaanay leemisuwawu, Kiristtaane ishanttunne michonttu giddon ooshshaa denttettanawu maliyoogan, woy qassi issiban naaqettidabadan qoppidi woy azzanidi Yihoowa dirijjitiyaappe bana haassanaadan issi ura denttettiyoogan, shaakkidi xoonanawu hegaa mala hiillaa goˈettees.

Cimettoppa! Xoossaa Qaalaa zoriyaa kaalla. Leemisuwawu, ishanttuura issippetettaa minttada deˈiyoogaa xeelliyaagan Geeshsha Maxaafay nuuni ‘issoy issuwawu coo atto gaanaadan,’ qassi eesuwan sigettanaadan zorees. (Qol. 3:13, 14; Maa. 5:23, 24) Geeshsha Maxaafay nuuni gubaaˈiyaappe shaahettennaadan yootees. (Lee. 18:1) Neeni Seexaanaa balettiya oduwaa eqettiyo ola miishshaa paacca beˈa. Nena hagaadan oycha: ‘Hegaa malabay tana gakkin mata wode ta qofawu kaaleto gididay aybee? Alamiyaa ayyaanayiyye Xoossaa ayyaanay?’—Gal. 5:16-26; Efi. 2:2, 3.

NE AMMANUWAA SHUGISSOPPA

Bana kaalettiyaagawu wozanappe ammanettenna olanchay minnidi olettenna. Hegaa gishshawu, balettiyabaa odiyaageeti issi wotaaddaraynne a kaalettiyaagee issoy issuwan ammanettennaadan oottanawu maloosona. Eti balettiya hagaa malabaa yootana danddayoosona: “Inttena kaalettiyaageeta ammanana danddayekketa!” qassi “Eti inttena bashshawu kaalettanaadan coˈˈu giidi xeelloppite!” Hegaa ammanttanawu eti he kaalettiya asati mooridobaa aybanne hiillan goˈettana danddayoosona. Seexaanay hegaadan oottees. Yihooway giigissido kaaletuwawu neeni ammanettennaadan i oottanawu maliyoogaa mule aggenna.

 Neeni aybin eqettuutee? Yihoowa dirijjitiyaa baqqa oyqqanawu murtta, qassi ayba mooroy beettikkonne i giigissido kaaletuwawu ammanettada exata. (1 Tas. 5:12, 13) Kaddidaageeti woy wozanaa balettiyaageeti yootiyoobay ay keena ammanttiyaaba milatikkonne, hegaa siyada sohuwaara ne ‘wozanan’ shabbarettoppa. (2 Tas. 2:2; Tii. 1:10) Yelaga Ximootiyoosawu odettida zoriyaa kaalla. Ne tamaarido tumaa baqqa oyqqa, qassi hegaa awuppe tamaaridaakko hassaya. (2 Xim. 3:14, 15) Yihooway nuna tumaa ogiyan kaalettanawu xeeta gidiya layttawu goˈettiiddi takkido dirijjitiyan nuuni ammanettanaadan oottiya darobay deˈiyoogee tuma.—Maa. 24:45-47; Ibr. 13:7, 17.

YASHISSIYO HIILLAN SHUGGOPPA

Gidoppe attin, Seexaanay yootiyo balettiya odoy ubbatoo geema gidennaagaa hassaya. Issi issitoo i, “balettiya odotuppe keehi gamˈˈidaagaa gidida yashissiyo hiillaa goˈettees. (Izilii Led—E Histiri of Propaganda) Leemisuwawu, Birttaaniyaa biittaa profeeseree Filip Teyleri Asooreti “balettiya oduwaa gujjin, yashissiyo hiillan” bantta morkketa haaridoogaa yootiis. Seexaanay nena haaranawunne neeni Yihoowawu haggaazennaadan oottanawu asaa yayyiyoogaa, yedetaa yayyiyoogaa, hayquwaa yayyiyoogaanne qohiya hara ayba yashshaanne goˈettees.—Isi. 8:12; Erm. 42:11; Ibr. 2:15.

Nena shugissanawunne neeni ammanettennaadan oottanawu Seexaanay yashshaa goˈettanaadan oottoppa. Yesuusi, “Ha77i ashuwaa woridi, guyyeppe ainne hegaappe aadhdhiyaabaa oottanau danddayennaageetau yayyoppite” yaagiis. (Luq. 12:4) Yihooway nena naaganawu, neeyyo ‘ubbaappe aadhiya wolqqaa’ immanawunne nena xoonanawu yashissiyo aybanne eqettanaadan maaddanawu gelido qaalan ammanetta.—2 Qor. 4:7-9; 1 PHe. 3:14.

Yashshiyaabaynne shugissiyaabay nena gakkiyoogee tuma. SHin Yihooway Yaasa minttettanawu yootidobaa hassaya: “Minna; xala! Ne biyo soho ubban taani GODAI ne Xoossai nenaara de7iyo gishshau, yayyoppa! Hirggoppa!” (Yaas. 1:9) Hirggiyo wode, nena qofissidabaa sohuwaara woosan Yihoowawu yoota. Neeni Seexaanay balettiyo odo ubbaa eqettanawu minnanaadan, ‘Xoossaa sarotettay ne wozanaanne ne qofaa naaganaagaa’ ammanetta.—Pili. 4:6, 7, 13.

Asoore kawoy kiittido gadaaway Xoossaa asaa balettanawu giidobaa hassayay? I yootidobay, ‘Inttena Asooretuppe ashshana danddayiyay baawa. Ubba Xoossay Yihoowaykka inttena aynne maaddana danddayenna’ giyoogaa mala. I xalan, ‘Ha biittaa bashshanaadan Yihooway nuuyyo odiis’ yaagiis. Yihooway woygidee? I, “Asoore kawuwaa ashkkarati tana cayishin, neeni siyido cashshaa qaalaassi yayyoppa” yaagiis. (2 Kaw. 18:22-25; 19:6) Yaagidi, i issi kiitanchaa kiittin kiitanchay issi qamman 185,000 Asooreta woriis.—2 Kaw. 19:35.

AADHIDA ERANCHA GIDA—YIHOOWAY YOOTIYOOBAA UBBATOO SIYA

Pilmiyaa beˈiyoosan neeni pilmiyaa beˈiyo wode, issi uri cimettiyoogaa ne loytta akeekana danddayiyo pilme beˈa eray? He wode, ‘Hegaa ammanoppa! Eti neeyyo yootiyoobay worddo!’ ga qoppadii? Kiitanchati hegaadan, “Seexaanaa wordduwan cimettoppa!” giidi, xoqqu oottidi neeyyo yootiyoobadan qoppa.

Simi Seexaanaa balettiya oduwaa siyennaadan ne hayttaa tucca. (Lee. 26:24, 25) Yihooway yootiyoobaa siya, qassi neeni oottiyo ubbaban an ammanetta. (Lee. 3:5-7) I, ‘Ta naˈawu, neeni aadhida erancha gida. Yaatiyaakko taani ufayttana’ yaagidi, siiquwan shoobbiyoogaa siya. (Lee. 27:11) Yaatikko, neeni ne qofaa naaganawu olettiyo olan xoonana!