Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) January 2017

Ha maxeetiyan Usuppune 27ppe Hosppune 2, 2017 gakkanaassi xannaˈiyo huuphe yohoti deˈoosona.

Bantta Dosan Eeno Giidosona

Kare biittan haggaazida daro michontti koyro hara biitti baanawu hirggidosona. Yaatin eti waanidi xalidonaa? Hara biittan haggaaziyoogan eti ay tamaaridonaa?

‘Yihoowan Ammanetta; Loˈˈobaa Ootta’

Yihooway nuuni oottana danddayennabaa nuussi ufayssan oottees. SHin i nuuni oottana danddayiyoobaa oottanaadan koyees. Nuuni bessiyaabaa oottanaadan 2017 laytta xiqisee waati maaddii?

Koyidobaa Dooriyo Ne Imotaa Nashsha

Yihooway nu ubbaassi immido alˈˈo imotay aybee, qassi hegaa xeelliyaagan Geeshsha Maxaafay ay tamaarissii? Neeni harati bantta koyidobaa dooriyo maataa bonchiyoogaa waata bessana danddayay?

Ashkketettay Keehi Koshshiyo Gaasuwaa

Ashkketettay aybee, qassi hegee ba huuphiyaa kawushshiyoogaara waani gayttii?

Paacee Gakkishin Ashkke Gidana Danddayaasa

Nu hanotay laamettiyo wode, harati nuna boriyo woy sabbiyo wode, hananabaa erenna wode waani ashkke gidana danddayiyoo?

‘Ha Yohota Ammanettida Asatuyyo Hadaraa Imma’

Yelagati aawatettaa ekkanaadan cimida ishantti waati maaddana danddayiyoonaa? Gubaaˈiyan daro layttawu kaalettidaageeta nashshiyoogaa yelagati waati bessana danddayiyoonaa?

Ereetii?

Beni wode asay issisaa biyo wode tamaa waati ekkidi bii?