Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

Xoossay Immido Odin Wurenna Imotay Nena Denttetto

Xoossay Immido Odin Wurenna Imotay Nena Denttetto

“Zawai bainna Xoossaa aaro kehatettaa [imotaa] gishshau, Xoossaa galatai gakko.”—2 QOR. 9:15.

MAZAMURE: 53, 18

1, 2. (a) Xoossay coo immiyo “zawai bainna” imotay aybee aybee? (b) Nuuni ha huuphe yohuwan ay oyshata beˈanee?

YIHOOWAY ba mexi issi Naˈaa ha saˈaa kiittido wode, aybippenne aadhiya siiquwaa bessiyaaba gidana imotaa immiis! (Yoh. 3:16; 1 Yoh. 4:9, 10) Kiitettida PHawuloosi he imotaa “zawai bainna Xoossaa aaro kehatettaa” yaagiis. (2 Qor. 9:15) I hegaadan giidoy aybissee?

2 Wottiyoobi baynna Kiristtoosa yarshshoy Xoossay qaalaa gelido maalaalissiya ubbabay polettanaagaa ammanttiyaaba gidiyoogaa PHawuloosi eriis. (2 Qoronttoosa 1:20 nabbaba.) Hegaa gishshawu, Yihooway Yesuusa baggaara nuussi immiyo loˈˈobaynne aggenna siiqo ubbay “zawai bainna” he imota. He imotay asi odi wurssana danddayenna keehi maalaalissiyaaba. Ha maalaalissiya imotaa ekkidi nuuni waatana koshshii? Qassi nuuni Kiristtoosa Hayquwaa Hassayiyo baalaa Oruwaa gallassi,  Laappune 23, 2016n bonchanawu giigettiyo wode ay oottanaadan hegee nuna denttettana koshshii?

XOOSSAY IMMIDO DUMMA IMOTAA

3, 4. (a) Issi uri imota immiyo wode neeyyo aybi siyettii? (b) Issi dumma imotay ne deˈuwaa waati laammana danddayii?

3 Neessi imoti imettiyo wode, neeni ufayttiyoogee erettidaba. SHin, issi issi imotay ne deˈuwaa laammiya keehi dumma imota gidana danddayees. Leemisuwawu, neeni danobaa oottido gishshawu, nena woranawu pirddidosona gaada qoppa. Neeni erenna issi bitanee sohuwaara asaa giddoppe kiyidi, ne gishshaa qaxxayettanawu koyiis. I ne gishshaa hayqqanawu eeno giis! Ha maalaalissiya imotay neeni waananaadan oottanee?

4 Hegaadan bana aatti immidi nena siiqidoogee, neeni oottidobaa zaarettada qoppanaadaaninne ne kase deˈuwaa laammanaadan denttettanaagee qoncce. Hegee neeni haratussi kaseegaappe aaruwan kehanaadaaninne eta siiqanaadan, qassi nena qohida urawu atto gaanaadan denttettana danddayees. Hegaappe simmin ne deˈuwan ne gishshaa hayqqida bitaniyawu acotidabadan qoppaasa.

5. Xoossay immido wozoy hara ay imotappenne aadhiyoy aybiinee?

5 SHin, Yihooway Kiristtoosa baggaara nuussi immido imotay he leemisuwan odettida imotaappe keehi aadhees. (1 PHe. 3:18) Aadhiyoy aybissakko ane qoppa. Laattido nagaraa gaasuwan nuuni ubbaykka hayqqoos. (Roo. 5:12) Yesuusi saˈaa yiidi “asa ubbau haiqqana mala” Yihooway siiquwan giigissiis. (Ibr. 2:9) Yihooway ha wodiyan nu deˈuwaa ashshiyoogaa xalla gidennan, hayquwawu gaaso gididabay merinawu xayanaadan oottiyaabaa giigissiis. (Isi. 25:7, 8; 1 Qor. 15:22, 26) Yesuusa ammaniya ubbay saˈan Kiristtoosi ayssiyo Xoossaa Kawotettawu haarettidi woy he Kawotettan Kiristtoosaara issippe haariiddi, merinawu sarotettaaninne ufayssan deˈana. (Roo. 6:23; Ajj. 5:9, 10) Yihooway immiyo he imotay demissiyo hara anjjoy aybee?

6. (a) Yihoowa imota gidida anjjuwaappe neeni yeemotta naagiyoobay aybee? (b) Xoossaa imotay nuna denttettiyo heezzu ogeta yoota.

6 Saho ubbaappe paxiyoogee, saˈay gannate gidiyoogeenne hayqqidaageeti denddiyoogee Yihoowa imotaappe amaridaagaa. (Isi. 33:24; 35:5, 6; Yoh. 5:28, 29) “Zawai bainna” imotaa nuussi coo immiyo gishshawu, Yihoowanne a siiqo Naˈaa keehi siiqoos. SHin, ‘Xoossaa siiqoy nuuni ay oottanaadan denttettii?’ giya oyshaa zaarana bessees. Nuuni (1) Kiristtoos Yesuusa leemisuwaa mintti kaallanaadan, (2) nu ishantta siiqanaadaaninne (3) haratussi wozanappe atto gaanaadan Xoossaa siiqoy waatidi nuna denttettiyaakko ane beˈoos.

“KIRISTTOOSA SIIQOI” NUNA DENTTETTEES

7, 8. Kiristtoosa siiquwaabawu nuussi aybi siyettana koshshii, qassi he siiqoy nuuni ay oottanaadan denttettana koshshii?

7 Koyruwan, hegee nuuni Kiristtoos Yesuusawu deˈanaadan denttettana bessees. Kiitettida PHawuloosi, “Kiristtoosa siiqoi nuna godatees [denttettees]” yaagiis. (2 Qoronttoosa 5:14, 15 nabbaba.) Kiristtoosawu deˈanaadan siiqoy denttettennan, zaway baynna a siiquwaa nuuni demmana danddayennaagaa PHawuloosi akeekiis. Yihooway nuussi oottidobaa nuuni loyttidi akeekiyo wodenne nu wozanaa a siiqoy denttettiyo wode, nuuni nu kumetta shemppuwan Kiristtoos Yesuusawu deˈanawu koyoos. Nuuni hegaa koyiyoogaa waati bessiyoo?

8 Kiristtoosaagaadan deˈiyoogaaninne a leemisuwaa mintti kaalliyoogan a milatanaadan, Yihoowa siiqiyaageeta he siiqoy  denttettees. (1 PHe. 2:21; 1 Yoh. 2:6) Nuuni Xoossaanne Kiristtoosa siiqiyoogaa azazettiyoogan bessoos. Yesuusi, “Ta azazoi a matan de7iyo asi, qassi he azazuwaakka naagiyaagee, i tana siiqiya asa. Tana siiqiya asa ta Aawaikka siiqees; taanikka a siiqais. Taani ayyo qonccana” yaagiis.—Yoh. 14:21; 1 Yoh. 5:3.

9. Nuna gakkiya paacee aybee?

9 Godaa Kahuwaa bonchiyo wode, nu deˈuwaabaa wotti dentti qoppiyoogee loˈˈo. Nena hagaadan oycha: ‘Taani Kiristtoos Yesuusa loytta kaalliyoy aybiinee? Taani kaseegaappe giigissana koshshiyoobay aybee?’ Nuuni ha alamiyaa kaallanaadan ubbatoo paacee gakkiyo gishshawu, hegaadan nuna qoriyoogee keehi koshshiyaaba. (Roo. 12:2) Nuuni naagettana xayikko, ha alamiyaa eranchata woy ispporttiyaaninne haraban erettida asata kaallana danddayoos. (Qol. 2:8; 1 Yoh. 2:15-17) Nuuni he paaciyaa waati eqettana danddayiyoo?

10. Godaa Kahuwaa bonchiyo wode, nuna woygidi oychana danddayiyoo, qassi he zaaroy nuuni ay oottanaadan denttettana danddayii? (Doomettan deˈiya misiliyaa xeella.)

10 Godaa Kahuwaa bonchiyo wode, nuuni maayiyo maayuwaabaa, beˈiyo pilmiyaabaanne siyiyo muuziqaabaa, woy qassi nu komppiyuteriyan, silkkiyaaninne hegaa malaban nuuni wottidobaa qorana danddayoos. Ne maayuwaa xeelliyaagan hagaadan nena oycha: ‘Taani Yesuusi deˈiyoosaa biyaakko, taani maayido maayuwan yeellatanee?’ (1 Ximootiyoosa 2:9, 10 nabbaba.) ‘Taani hegaa maayiyaakko, taani Kiristtoos Yesuusa kaalliyoogaa ubba asay eranee?’ Nuuni dooriyo pilimiyaanne muuziqaa xeelliyaagan nuna hegaadan oychana danddayoos. ‘Yesuusi ha pilimiyaa beˈiyoogan woy ha muuziqaa siyiyoogan ufayttanee? Yesuusi ta silkkiyaa garxxiyaakko, i silkkiyaa giddon beˈiyooban taani yeellatanee?’ Biiduwaa kaassaa xeelliyaagan nena hagaadan oycha: ‘Taani he kaassaa kaaˈiyoogan ufayttiyoy aybissakko Yesuusawu yootanawu waayettanee?’ Nuuni Yihoowa siiqiyoogee, Kiristtoosa kaalliya urawu bessennabaa aybanne, alˈˈoba gidikkokka olibayanaadan denttettana koshshees. (Oos. 19:19, 20) Nuuni nu huuphiyaa geppiyo wode, nuuyyo deˈiyoogaa aggidi Kiristtoosawu deˈanawu qaalaa gelida. Hegaa gishshawu, nuuni Kiristtoosa leemisuwaa mintti kaalliyoogaa diggana danddayiya aybanne oottana koshshenna.—Maa. 5:29, 30; Pili. 4:8.

11. (a) Nuuni Yihoowanne Yesuusa siiqiyoogee sabbakiyo oosuwawu nuna waati denttettii? (b) Nuuni gubaaˈiyan deˈiyaageeta maaddanaadan siiqoy waati denttettana danddayii?

11 Nuuni Yesuusa siiqiyoogee mishettidi sabbakanaadaaninne erissiyo ashkkara oottanaadan denttettees. (Maa. 28:19, 20; Luq. 4:43) Godaa Kahuwaa bonchiyo wode, nuuni kaafiya aqinye gididi 30u woy 50u saatiyaa haggaazana danddayoos. Hegaadan oottanawu ne hanotaa giigissana danddayay? Machiyaa hayqqido, layttay 84 gidido ishay cimido gishshawunne sahettiyo gishshawu, kaafiya aqinye gidana danddayennabadan qoppiis. SHin a heeran deˈiya aqinyeti hashetidi a maaddidosona. I 30u saatiyaa haggaazanawu halchidoogaa polonaadan, eti i biyo kaamiyaa giigissidosonanne i oottanawu danddayiyo moottaa akeekan dooridosona. Ne gubaaˈiyan deˈiya ishay woy michiyaa Godaa Kahuwaa bonchiyo wode kaafiya aqinye gidiyoogan ufayttanaadan maaddanawu baaxetana danddayay? Kaafiya aqinye gidana danddayiyay ubba asaa gidenna. Gidikkokka, nuuni Yihoowayyo kaseegaappe aaruwan haggaazanawu nu wodiyaanne nu wolqqaa ubbaa goˈettana danddayoos. Yaatiyoogan, PHawuloosaagaadan nunakka Kiristtoosa siiqoy denttettiyoogaa  bessoos. Xoossaa siiqoy nuuni harabaa ay oottanaadan denttettii?

NUUNI ISSOY ISSUWAA SIIQANA BESSEES

12. Xoossaa siiqoy nuuni ay oottanaadan denttettii?

12 Naaˈˈanttuwan, Xoossaa siiqoy nuuni nu ishata siiqanaadan denttettana danddayees. Kiitettida Yohaannisi hegaa akeekiis. I, “Ta siiqotoo, Xoossai nuna hagaadan siiqidabaa gidikko, nuunikka issoi issuwaara siiqettanau bessees” yaagiis. (1 Yoh. 4:7-11) Nuuni Xoossaa siiquwan goˈettanawu maayikko, nu ishata siiqana bessees. (1 Yoh. 3:16) Nuuni siiquwaa ayba ogetun bessana danddayiyoo?

13. Harata siiqiyoogan Yesuusi nuuyyo aybin leemiso gidii?

13 Yesuusi nuuyyo leemiso gididobaa qoppa. I saˈan haggaaziyo wode, bantta huuphiyaa kawushshiyaageetussi qarettidi maaddiis. I wobbeta, qooqeta, tulletanne duudeta pattiis. (Maa. 11:4, 5) Ayhuda haymaanootiyaa kaalettiyaageeti ‘qanggettida asadan’ xeelliyo, ayyaanaaban namisettidaageeta Yesuusi ufayttidi tamaarissiis. (Yoh. 7:49) I bantta huuphiyaa kawushshiya he asata siiqiyo gishshawu, eta maaddanawu minnidi oottiis.—Maa. 20:28.

Cima ishaa woy michiyo haggaazuwan maaddana danddayay? (Mentto 14 xeella)

14. Ne ishata siiqiyoogaa bessanawu ay oottana danddayay?

14 Godaa Kahuwaa bonchiyo wode ne gubaaˈiyan deˈiya ishanttubaanne michonttubaa qoppanawu wodiyaa bazziyoogan Yesuusa milatanawu danddayaasa. Yaatiyo wode, ne siiqiyoogee goˈˈana danddayiyoogeeta neeni akeekanaagee qoncce. Neeni maaddana koshshiyo cimida ishanttinne michontti gubaaˈiyan deˈana danddayoosona. Neeni he siiqo ishantta oychana danddayay? Etawu qumaa efaanawu, so giddon issi issibaa oottanawu, kaamiyan eta shiiquwaa efaanawu woy nenaara haggaazanaadan shoobbanawu danddayay? (Luqaasa 14:12-14 nabbaba.) Nu ishantta siiqanaadan Xoossaa siiqoy nuna denttettana bessees.

ISHANTTUSSINNE MICHONTTUSSI ATTO GA

15. Nuuni ay akeekana bessii?

15 Heezzanttuwan, Yihoowa siiqoy nuuni nu ishanttuyyoonne michonttuyyo atto gaanaadan denttettana bessees. Nuuni Addaame naata gidiyo gishshawu, nagaraanne a qixaatiyaa hayquwaa laattida. “Tawu wozoy koshshenna” gaana danddayiya uri baawa. Xoossawu keehi ammanettiya  ashkkaratussikka Kiristtoosa baggara qonccida Yihoowa aaro kehatettay koshshees. Nuuni ubbay nu gita nagaray atto geetettidoogaa akeekanawu bessees. Hegee keehi koshshiyoy aybissee? Hegaa zaaroy Yesuusi yootido leemisotuppe issuwan deˈees.

16, 17. (a) Yesuusi kawuwaabaanne ashkkaraabaa yootido leemisuwaappe nuuni ay tamaarana koshshii? (b) Yesuusi yootido leemisuwaa wotta dentta qoppada, ay oottanawu murttadii?

16 Yesuusi issi kawoy ba ashkkarawu daro shaˈu pawunddiyaa acuwaa waati atto giidaakko yootiis. SHin keehi daro pawunddiyaa atto giido he ashkkaray hegaappe keehi guuxxiya ishatamu bira acuwaa ba mala ashkkarawu atto gibeenna. Kawoy i atto giido ashkkaray meqetta iita gidiyoogaa siyidi, a bolli hanqquwaa suulliis. Kawoy hagaadan giis: “Ha iita ashkkarau, neeni tana woossido gishshau, taani he aco ubbaa neeyyo maara aggaas. Taani neeyyo he acuwaa maaridoogaadan, neenikka ne lagge ashkkarau maaranau bessennee?” (Maa. 18:23-35) Ee, kawoy keehi qarettidoogee he ashkkaray banaara oottiya ashkkarawu atto gaanaadan denttettana bessees. Hegaadan, Yihoowa siiqoynne a qaretay nuuni ay oottanaadan denttettana koshshii?

17 Nuuni nu ishanttu woy nu michonttu bolli lanccidobay deˈiyaakkonne Godaa Kahuwaa bonchiyo wode qoppana danddayoos. Yaatikko, “atto giya” Yihoowa milatanawu hegee loˈˈo wode. (Nah. 9:17; Maz. 86:5) Yihooway nu daro acuwaa maaranawu oottidobaa nashshikko, haratuyyo wozanappe atto gaanawu koyoos. Nuuni harata siiqananne etawu atto gaana xayikko, Xoossay nuna siiqennanne nuussi atto geenna. (Maa. 6:14, 15) Atto giyoogee kasebaa laammennaagee tuma, shin sinttappe nuuyyo loˈˈobaa demissanaagee erettidaba.

18. Issi michiyaa hara michee balaa danddayanaadan Xoossaa siiqoy waati maaddidee?

18 Nu ishanttanne michontta ubba galla ‘danddayidi’ deˈiyoogee nuuppe darotussi wayssiyaaba gidana danddayees. (Qolasiyaasa 3:13, 14; Efisoona 4:32 nabbaba.) Leemisuwawu, gubaaˈiyan deˈiya KarelLila [1] giyo amˈˈe michiyo ba dosan maaddida, azina gelabeenna micho. Lila kaamiyan Karela koyiyoosaa o efaasu, iyyo kiitettada shammaasunne hara daroban iyyo kehiyoogaa bessaasu. Lila he ubbabaa oottikkokka, Karela ubbatoo o boriyo gishshawu, Karelo maaddiyoogee issi issitoo metees. SHin, Lila Kareliyyo deˈiya loˈˈo eeshshata qoppaasu. A Karela keehi sahettada hayqqana gakkanaassi, o daro layttawu maaddaasu. Lila hagaadan gaasu: “Hegaadan gidikkokka, Karela hayquwaappe denddiyo wode beˈanawu amottays. Taani a nagari baynna asa gidiyo wode, o eranawu koyays.” Ee, Xoossaa siiqoy nuuni nu ishanttanne nu michontta danddayidi deˈanaadaaninne asay nagaraappe merinawu geeyiyo wodiyaa hidootan naaganaadan denttettana danddayees.

19. Xoossay coo immido “zawai bainna” imotay nena waati denttettanee?

19 Yihooway nuussi “zawai bainna” imotaa coo immiis. Nuuni ubbatoo hegaa nashshiyaageeta gidanawu amottoos. Godaa Kahuwaa bonchiyo wode, Yihoowaynne Yesuusi nuuyyo oottido ubbabaa wotti denttidi qoppanawunne nashshanawu amottoos. Ee, eta siiqoy nuuni Yesuusa leemisuwaa mintti kaallanaadan, nu ishantta siiqanaadaaninne nu ishanttussi wozanappe atto gaanaadan denttettana mala amottoos.

^ [1] (mentto 18) Ha huuphe yohuwan issotu issotu sunttay laamettiis.