Konttenttiyaa bessa

Naa''antto meenu bessa

Kesuwaa bessa

Yihoowa Markkata

Wolayttattuwaa

Wochiyo Keelaa (Xanna'iyoogaa)  |  Hosppune 2017

“Neeni Geppidobaa Ubbaa Pola”

“Neeni Geppidobaa Ubbaa Pola”

“Godau caaqqidoogaa pola.”—MAA. 5:33.

MAZAMURE: 12451

1. (a) Daannaa Yofttaaheenne Haanna issi mala gididoy aybiinee? (Doomettan deˈiya misiliyaa xeella.) (b) Ha huuphe yohuwan woygiya oyshatu zaaruwaa beˈanee?

DAANNAA Yofttaahee wolqqaama ola gadaawa, qassi mino olancha. Haanna qassi ba keettaa loytta oyqqiyaanne ba huuphiyaa kawushshiya macho. Eti naaˈˈaykka Yihoowawu goynnoosona. Eti issi mala gidido harabaykka deˈees. Eti naaˈˈaykka Xoossawu shiiqettidobaa polidosona. Ha wodiyan issibaa oottanawu Yihoowawu qaalaa geliya asawu eti loˈˈo leemiso. Gidikkokka, qoppana bessiya issi issi oyshati deˈoosona: Geppiyoogee woy qaalaa geliyoogee woygiyoogee? Xoossawu qaalaa geliyoogaa ay keena xoqqu oottidi xeellana bessii? Yofttaaheeppenne Haannippe ay tamaarana danddayiyoo?

2, 3. (a) Geppiyoogee woy qaalaa geliyoogee woygiyoogee? (b) Xoossawu qaalaa geliyoogaa xeelliyaagan Geeshsha Maxaafay woygii?

2 Geeshsha Maxaafay, geppiyoogee Xoossaa sinttan qaalaa geliyoogaa gidiyoogaa yootees. Issi uri issibaa oottanawu, issibaa immanawu, issi qommo haggaazuwaa haggaazanawu, woy qassi issibaa oottennan agganawu qaalaa gelees. Hegee izaawu ba dosan qaalaa geliyooba. SHin issi uri hegaadan oottikko, Yihooway hegaa xoqqu oottidi xeellees; qassi he uri ba gelido qaalaa polanaadan koyees. Qaalaa geliyoogee issibaa oottanawu woy oottennan agganawu caaqqiyoogaa keena wolqqaamaaba gidiyoogaa Geeshsha Maxaafay yootees. (Doo. 14:22, 23; Ibr. 6:16, 17) Xoossawu gelido qaalaa keehi xoqqu oottidi xeellana koshshiyoogaa Geeshsha Maxaafay waati bessii?

 3 Muusee Higgee hagaadan gees: “Issi asi GODAAYYO issibaa oottanau geppikko . . . ba doonaappe kessidobaa ubbaa poloppe attin, ba qaalaa birshshoppo.” (Qoo. 30:2) Guyyeppe, geeshsha ayyaanay denttettin Solomoni hagaadan giis: “Xoossaassi neeni geppidobaa polanau gam77oppa; aissi giikko, gam77iya eeyyatun Xoossai ufaittenna. Hegaa gishshau, neeni geppidobaa ubbaa pola.” (Era. 5:4) Qaalaa geliyoogee keehi gitaba gidiyoogaa qonccissanawu Yesuusi, “Beni asaa, ‘Wordduwan caaqqoppa, shin ne Godau caaqqidoogaa pola’ giidoogaa siyideta” yaagiis.—Maa. 5:33.

4. (a) Xoossawu qaalaa geliyoogaa ay keena xoqqu oottidi xeellana bessii? (b) Yofttaaheeppenne Haannippe ay tamaarana danddayiyoo?

4 Yaatiyo gishshawu, Xoossawu qaalaa geliyoogee keehi gitaba. Nuuni qaalaa gelidobaa polikko, nuuyyo Yihoowaara deˈiya dabbotay minnees; yaatana xayikko nu dabbotay moorettees. Daawiti hagaadan giis: “GODAA deriyaa gi77anau bessiyaagee oonee? A geeshsha sohuwan eqqanau bessiyaagee oonee? . . . wordduwan caaqqennaagaa.” (Maz. 24:3, 4) Yofttaaheenne Haanna oottanawu qaalaa gelidobay aybee, qassi eta hegaa poliyoogee metennabee?

ETI XOOSSAWU SHIIQETTIDOBAA AMMANETTIDI POLIDOSONA

5. Yofttaahee waatanawu shiiqettidee, hegaappe denddidaagan hanidabay aybee?

5 Yofttaahee Xoossaa asaa yashissiya Amoonatuura olettanawu biyo wode Yihoowawu gelido qaalaa ammanettidi poliis. (Daan. 10:7-9) Yofttaahee xoonanawu keehi koyido gishshawu hagaadan giidi Yihoowawu shiiqettiis: “Neeni Amoonata ta kushiyan aattada immikko, olan xoonada taani soo simmiyo wode, tana mokkanau ta sooppe kiyiyaabi aibanne gidin neessa.” Xoossay Yofttaahe woosaa siyidi i he olan xoonanaadan maaddiis. I soo simmiyo wode a siiqo naˈiyaa mokkanawu kiyaasu. ‘Yihoowassa’ gidanay o. (Daan. 11:30-34) Hegee a ay mala deˈo deˈanaadan oottanee?

6. (a) Yofttaahee shiiqettidobaa poliyoogee ayyoonne a naˈeeyyo ay keena deexxiyaabee? (b) Xoossawu qaalaa geliyoogaa xeelliyaagan Zaarettido Wogaa 23:21, 23⁠ppenne Mazamure 15:4⁠ppe ay tamaaray?

6 Yofttaahe naˈiyaa ba aaway shiiqettidobaa polanawu gayttiyo dunkkaaniyan kumetta wodiyaa Yihoowayyo oottana bessees. Yofttaahee yuushshi qoppennan coo shiiqettidee? CHiikka, i bana mokkanawu sooppe koyro kiyanay a naˈiyo gidana danddayiyoogaa erennan aggenna. Yofttaahee hegaa erin aggin, i Yihoowawu shiiqettidobaa poliyoogee ayyookka a naˈeeyyokka keehi deexxiyaaba. Yofttaahee o beˈido wode, “ba maayuwaa pooshshidi,” keehi azzanidoogaa yootiis. A naˈiyaa ‘ba geelaˈotettaassi yeekkaasu.’ Aybissi? Yofttaaheyyo attuma naˈi baa; qassi awu deˈiya issi naˈiyaa mule azinaa gelananne naˈa yelana danddayukku. Hegaappe denddidaagan, Yofttaahe babaa laatissiyo uri baawa. SHin eta qofissida waannabay hegaa gidenna. Yofttaahee, “Taani GODAASSI shiiqetta uttaas; hegaa shiiquwaa gattennan agganau danddayikke!” yaagiis. Qassi a naˈiyaa, “Neeni shiiqettidobaa ta bolli pola” yaagaasu. (Daan. 11:35-39) Eti Ubbaappe Wolqqaama Xoossawu qaalaa gelido keehi deexxiyaabaa polennan agganawu mule qoppibookkona; hegee eti ammanettiya asa gidiyoogaa bessiyaaba.—Zaarettido Wogaa 23:21, 23; Mazamure 15:4 nabbaba.

7. (a) Haanna ay shiiqettadee, qassi aybissi, hegee iyyo ay demissidee? (b) Haanna shiiqettidobay Sameeli waananaadan oottii? (Tohossa qofaa xeella.)

7 Haannakka Yihoowawu shiiqettidobaa ammanettada polaasu. A shiiqettidoy mayne gidiyo gishshawu keehi unˈˈettido, qassi i dawuttiyaa a yeekkana gakkanaashin ubbatoo o cayiyo wodiyaana. (1 Sam. 1:4-7, 10, 16) Haanna ba wozanaabaa Xoossawu yootaasu, qassi hagaadan gaada shiiquwaa shiiqettaasu:  “Ubbaappe Wolqqaama GODAU, tana ne ashkkariyo xeella! Ta mishuwaa be7ada, tana hassaya; tana ne ashkkariyo dogoppa. Neeni taayyo ne ashkkareeyyo attuma na7a immikko, a de7o laitta ubban taani a neeyyo immana; a huuphee mulekka meedettenna.” * (1 Sam. 1:11) Xoossay Haanni woosaa siyido gishshawu, a attuma naˈaa yelaasu. A keehi ufayttaasu! Gidikkokka, a Xoossawu gelido qaalaa dogabeykku. A attuma naˈa yelido wode, “Taani GODAA woossin siyiis” yaagaasu.—1 Sam. 1:20.

8. (a) Haanna shiiqettidobaa poliyoogee deexxennabee? (b) Mazamure 61 Haanna leemiso gididobaa nena ay hassayissii?

8 Haanna ba guutta naˈaa Sameelayyo heezzu laytta heera gidin i xanttaa duuxxosaara, a Xoossawu shiiqettidobaa polaasu. A hegaa polennan agganawu mule qoppabeykku. A Sameela ekkada Seelon gayttiyo dunkkaaniyan Qeese Ubbatu Halaqa gidida Eelakko efaada, hagaadan gaasu: “Taani ha na7aa yelanau woossin, GODAI taani a woossidobaa immiis. Hegaa gishshau, taani GODAAYYO a immaas; i ba de7o laitta ubban GODAAYYO imettiis.” (1 Sam. 1:24-28) Yan “na7ai Sameeli GODAA sinttan dicciis.” (1 Sam. 2:21) Haanna hegaadan oottanawu ay keena metootadeeshsha? A ba guutta naˈaa keehi siiqawusu; shin a galla galla aara gayttana danddayukku. A ba naˈaa qoommanawu, aara kaaˈanawunne ayyo koshshiyaabaa kunttanawu ay keena amottidaakko qoppa; a ba naˈay dicciyo wode beˈanawu laamotiyoogee erettidaagaa. Gidikkokka, Haanna Xoossawu shiiqettidoban zilˈˈettada hegaa polennan aggabeykku. I wozanay Yihoowan ufayttiis.—1 Sam. 2:1, 2; Mazamure 61:1, 5, 8 nabbaba.

Neeni Yihoowawu gelido qaalaa polaydda deˈay?

9. Kaallidi tobbanabay aybee?

9 Xoossawu qaalaa geliyoogaa keehi xoqqu oottidi xeellana bessiyoogaa akeekida; ane haˈˈi ha oyshata tobboos: Kiristtaaneti polanawu qaalaa geliyo issi issibay aybee? Qassi nuuni qaalaa gelidobaa polanawu ay keena murttana bessii?

NE HUUPHIYAA GEPPIYO WODE GELIDO QAALAA

Ne huuphiyaa geppiyo wode gelido qaalaa (Mentto 10 xeella)

10. Issi Kiristtaanee oottanawu qaalaa geliyo aybippenne aadhiyaabay aybee, qassi ba huuphiyaa geppiya uraappe koyettiyaabay aybee?

10 Issi Kiristtaanee oottanawu qaalaa geliyo aybippenne aadhiyaabay ba deˈuwaa Yihoowawu geppiyoogaa. Aybissi? He uri ay hanotaaninne Xoossaayyo merinawu haggaazanawu woosan wozanappe qaalaa geliyo gishshataassa. Yesuusi yootidoogaadan he uri ‘bana yeggi bayees;’ woykko bawu maata giyooba ubbaa aggibayees; qassi ba deˈuwan hara aybippenne aaruwan Xoossaa sheniyaa oottanawu qaalaa gelees. (Maa. 16:24) He gallassaappe doommidi, ‘i Yihoowassa.’ (Roo. 14:8) Ba huuphiyaa Xoossawu geppiya ooninne Yihoowawu gelido qaalaa polanawu mazamuraawiyaagaadan loytti qoppana bessees; i hagaadan giis: “I taassi kehido kehatettaa gishshaa taani GODAASSI ai qanxxanau danddayiyaanaa? A asaa ubbaa sinttan taani shiiquwaa GODAAYYO gattana.”—Maz. 116:12, 14.

11. Neeni xammaqettido gallassi ay oottanawu koyiyoogaa bessadii?

11 Neeni ne huuphiyaa Yihoowawu geppadii, qassi hegaa bessanawu xammaqettadii? Yaatikko, hegee keehi loˈˈo! Neeni xammaqettido gallassi, ne huuphiyaa Yihoowawu geppidaakkonne, qassi ‘Nena geppada xammaqettiyoogee, ayyaanaa kaaletuwaa kaalliya Yihoowa dirijjitiyaara issippetettay deˈiyo Yihoowa Markkatuppe nena issuwaa oottiyoogaa’ akeekidaakkonne asaa sinttan oyshettidoogaa hassaya. Neeni he wode “Ee” gaada zaaridoogee kumetta hanotan Xoossaa Yihoowassi oottanawu ne huuphiyaa geppidoogaanne Yihoowa Markka gidada  sunttettanawu xammaqettana danddayiyoogaa bessiyaaba. Yaatiyoogan Yihoowa keehi ufayssadasa!

12. (a) Nuna woygidi oychana danddayiyoo? (b) PHeexiroosi yootido, nuussi deˈana bessiya eeshshati awugeetee?

12 SHin issi uri xammaqetti simmidikka oottana bessiya darobay deˈees. He wodiyaappe doommidi nuuni ammanettidi Xoossawu oottiyoogan nu huuphiyaa geppiyo wode gelido qaalaa polana koyoos. Hegaa gishshawu nuuni hagaadan giidi nuna oychana danddayoos: ‘Taani xammaqettoosappe doommada ayyaanaaban diccaydda deˈiyaanaa? Taani ubbatoo Yihoowawu kumetta wozanaappe oottiyaanaa? (Qol. 3:23) Taani darotoo woossiyaanaa, Geeshsha Maxaafaa nabbabiyaanaa, shiiquwaa shiiqiyaanaa, qassi haggaaziyaanaa? Woy qassi ha ayyaanaabaa oosotuppe amaridaageeta kaseegaadan oottikkinaa?’ Kiitettida PHeexiroosi nuuni naageettana xayikko ayyaanaaban shuggana danddayiyoogaa yootiis. Nuuni ammanuwan, eratettan, genccaaninne Xoossaa milatiyoogan diccikko ayyaanaaban shuggokko.—2 PHeexiroosa 1:5-8 nabbaba.

13. Ba huuphiyaa geppidi xammaqettida Kiristtaanee akeekana bessiyaabay aybee?

13 Yihoowawu oottanawu issitoo qaalaa gelikko hegaa polana bessees. Issi uri Yihoowawu haggaazanawu woy Kiristtaanetuppe  koyettiyaagaadan deˈanawu azallikko, i koyrokka ba huuphiyaa Xoossawu geppidoogeenne xammaqettidoogee ekettiyaaba gidenna giidi qoppana danddayenna. * Ba huuphiyaa Xoossawu geppida uri qoppiyoobankka halchiyoobankka kumetta hanotan bana Xoossawu immiis. I wolqqaama nagaraa oottikko, Yihoowaynne gubaaˈee a oychana. (Roo. 14:12) Nuuni, ‘Kase intte siiquwaa aggideta’ geetettanawu mule koyokko. SHin Yesuusi nubaa hagaadan gaanaadan koyoos: “Taani ne oosuwaa, ne siiquwaa, ne ammanuwaa, ne maaduwaanne ne genccaa erais; neeni koiro oottiyoogaappe ha77i darissada oottiyoogaa taani erais.” (Ajj. 2:4, 19) Simi Yihoowa ufayssanawu nuuni nu huuphiyaa ayyo geppiyo wode gelido qaalaa ubbatoo mishshettidi poliyaageeta gidoos.

AQO OYQQIYO WODE MAACETTIDO MAACHAA

Aqo oyqqiyo wode maacettido maachaa (Mentto 14 xeella)

14. Issi uri ba deˈuwan qaalaa gelana danddayiyo aybippenne aadhiya naaˈˈanttobay aybee, qassi aybissi?

14 Issi uri ba deˈuwan qaalaa gelana danddayiyo aybippenne aadhiya naaˈˈanttobay aqo oyqqiyo wode maacettiyo maachaa. Aybissi? Aqo deˈoy geeshsha gidiyo gishshataassa. Bullachiyaageenne bullashettiyaara Xoossaanne asaa sinttan maacettoosona. Eti bantta bullachaa gallassi, ‘ha saˈan issippe deˈiyo wode ubban Xoossay aqo deˈuwaayyo kessido maaraa kaallidi’ issoy issuwaa loytti siiqanawunne bonchanawu qaalaa geloosona. Aqo oyqqiya harati hegaadan giidi qaalaa gelana xayikkonne, Xoossaa sinttan maacettoosona. Yaatiyoogan azinanne macho gidoosona; eti bantta deˈo laytta ubban issippe deˈana bessees. (Doo. 2:24; 1 Qor. 7:39) Yesuusi, “Xoossai issippe gattidoogaa asi shaakkoppo” giidoogaadan azinaa gidin machiyo gidin woy hara ooninne eta shaakkana bessenna. Hegaa gishshawu, aqo oyqqiyaageeti bantta aqo deˈuwan ufayttennaba gidikko paraman shaahettana danddayiyaabadan qoppana bessenna.—Mar. 10:9.

15. Kiristtaaneti aqo deˈuwaabaa alamiyaa asaagaadan qoppana bessennay aybissee?

15 Wottiyoobi baynna aqo deˈoy baynnaagee erettidaagaa. Azinaykka machiyaakka nagarancha. Geeshsha Maxaafay aqo oyqqidaageeti issi issitoo ‘waayettanaagaa’ yootiyoy hegaassa. (1 Qor. 7:28) Ha alamiyan deˈiya daro asay aqo deˈuwaa bessiyaagaadan bonchennaagee azzanttiyaaba. Eta aqo deˈoy eti qoppidoogaadan ufayssiyaagaa gidana xayikko eti bantta aqo laggiyaappe shaahettana danddayiyaabadan qoppoosona. SHin Kiristtaaneti hegaadan qoppana bessenna. Aqo oyqqiyo wode maacettido maachaa koliyoogee Xoossawu worddotiyoogaa mala; qassi Xoossay worddanchata ixxees! (Wog. 19:12; Lee. 6:16-19) Kiitettida PHawuloosi, “Neeni machchiyo ekkarggidobaa gidikko, o yeddanau koyoppa” yaagiis. (1 Qor. 7:27) PHawuloosi hegaadan giidoy genebaa qoppidi bantta aqo deˈuwaa laaliyaageeta Yihooway ixxiyoogaa eriyo gishshataassa.—Mil. 2:13-16.

16. Paraman shaahettiyoogaanne coo shaahettiyoogaa xeelliyaagan Geeshsha Maxaafay yootiyoobay aybee?

16 Aqo laggiyaara maacettido maachaa kolana danddayiyoy aqo laggetuppe issoy wodiraa laammin, naaqettida aqo laggee atto geennan ixxiyo wode xallana gidiyoogaa Yesuusi Geeshsha Maxaafaappe yootiis. (Maa. 19:9; Ibr. 13:4) Aqo laggiyaappe shaahettiyoogaabaa shin? Geeshsha Maxaafay hegaara gayttidaagan yootiyoobaykka qoncce. (1 Qoronttoosa 7:10, 11 nabbaba.) Geeshsha Maxaafay aqo laggeti shaahettana danddayiyo wogaa kessibeenna. Gidikkokka, aqo oyqqida issi issi Kiristtaaneti amarida gaasotun bantta aqo laggiyaappe shaahettana danddayiyaabadan  qoppoosona; hegeekka aqo laggee banttana asatettan woy ayyaanaaban keehi qohiyoogaa woy Yihoowa kaddiyoogaa. *

17. Azinaynne machiyaa bantta aqo deˈuwan ubbatoo waanidi ufayttana danddayiyoonaa?

17 Aqo laggeti bantta giddon merettida metuwaa waati giigissanaakko gubaaˈe cimata zoriyaa oychiyo wode, eti mata wode Tumu Siiqoy Aybee? giyo biiduwaa beˈidaakkonne, qassi Intte Soo Asay Ufayttana Danddayees giyo broshuriyaa issippe xannaˈidaakkonne cimati oychana bessees. Aybissi? Daroti bantta aqo deˈuwaa minttanaadan maaddida Geeshsha Maxaafaa maaray ha miishshatun deˈees. Issi azinaynne machiyaa, “Nuuni ha broshuriyaa xannaˈiyo gishshawu nu aqo deˈoy haˈˈi awudeegaappenne ufayssiyaagaa gidiis” yaagidosona. Qassi 22 layttawu aqo deˈuwan deˈikkonne eta aqo deˈoy laalettiichi attido issi machiyaa hagaadan gaasu: “Nuuni naaˈˈaykka xammaqettidaba gidikkokka, nuuni qoppiyoobaynne nuuyyo siyettiyaabay dumma dumma. Ha biidoy nuussi keehi koshshiya wodiyan kiyiis! Nu aqo deˈoy kaseppe haˈˈi keehi loˈˈiis.” Aqo oyqqadii? Yaatikko ne aqo deˈuwan ubbatoo Yihooway kessido maaraa kaalla. Hegaadan oottiyoogee neeni aqo oyqqiyo wode maacettido maachaa ufayttada polanaadan maaddana!

KUMETTA WODIYAA DUMMA HAGGAAZUWAA HAGGAAZIYAAGEETI GELIYO QAALAA

18, 19. (a) Yihoowa Markka gidida daro aawatinne aayeti waatidonaa? (b) Kumetta wodiyaa dumma haggaazuwaa haggaaziyaageetuppe koyettiyaabay aybee?

18 Yofttaaheenne Haanna bantta deˈuwan shiiqettidobaa qommoora beˈida. Eti shiiqettidobaappe denddidaagan Yofttaahe naˈiyaakka Haanni naˈaykka bantta deˈuwan dumma gidida ogiyan Yihoowawu oottidosona. Ha wodiyan, Yihoowa Markka gidida daro aawatinne aayeti bantta naati kumetta wodiyaa haggaazuwaa doommanaadaaninne Xoossawu oottiyoogaa hara aybippenne kaseyanaadan minttettoosona. Hegaadan oottiyaageeta wozanappe galatoos.—Daan. 11:40; Maz. 110:3.

Kumetta wodiyaa dumma haggaazuwaa haggaaziyaageeti geliyo qaalaa (Mentto 19 xeella)

19 Ha wodiyan, Kumetta Wodiyaa Dumma Haggaazuwaa haggaaziya 67,000 gidiya Yihoowa Markkati kumetta saˈan deˈoosona. Issoti issoti Beeteele oosuwaa, harati Xoossaa oosuwawu maaddiyaabaa keexxiyo oosuwaa woy woradaa xomoosiyo oosuwaa oottoosona, Kawotettaa Mishiraachuwaa Yootiyaageetu Timirtte Keettaaninne hegaa mala timirtte keettatun tamaarissoosona, dumma aqinye woy misoonaawe gididi haggaazoosona woy Gita SHiiqotu Addaraashan woy Ayyaanaabaa timirtte keettan oottidi maaddoosona. Eti ubbaykka “Azazettanawunne Duretennan Deˈanawu Maacettiyo Maachaa” maacettoosona; hegee Xoossaa Kawotettaara gayttidaban etawu imettiya ay oosuwaakka oottanawu, ishalennan deˈanawunne miishshaa demissiya oosuwaa dirijjitiyaa oychennan oottennan agganawu maayoosona giyoogaa. Dumma gididay eti oottiyo oosuwaappe attin, eta gidokkona. Eti kumetta wodiyaa dumma haggaazuwaa haggaaziyo wode ubban bantta huuphiyaa kawushshidi he maachaa poliyoogee keehi koshshiyaaba gidiyoogaa akeekoosona.

20. Nuuni “gallassi gallassi” oottana bessiyaabay aybee, qassi aybissi?

20 Ha huuphe yohuwan nuuni Xoossaayyo qaalaa gelana danddayiyo heezzubaa beˈida. Hegeetuppe amaridaageeta neenikka qaalaa gelennan aggakka. Neeni qaalaa gelidobaa xoqqu oottada xeellana bessiyoogaa akeekaasa. (Lee. 20:25) Issi uri Yihoowawu gelido qaalaa woy geppidobaa polennan aggiyoogee iitabaa kaalettees. (Era. 5:6) Hegaa gishshawu, nuuni ufayssan ‘nu shiiquwaa gallassi gallassi gattiiddi Yihoowa sunttaa ubbato sabboos.’—Maz. 61:8.

^ MENT. 7 Haanna shiiqettidobaa gaasuwan, i naˈay ba deˈo laytta ubban Naaziraawe, woykko Yihoowa geeshsha oosuwaa oottanawu imettida ura gidana.—Qoo. 6:2, 5, 8.

^ MENT. 13 Issi uri xammaqettanaappe kase i woy a hegawu bessiyaagaadan giigidaakkonne shaakki eranawu cimati darobaa oottiyo gishshawu, he uraa xinqqatee ekettennaba gidiyo hanotay baa giyoogaa keena keehi guutta.

^ MENT. 16 ‘Xoossaa Siiquwan Deˈa’ giyo maxaafaa, sinttaa 219-221 xeella.