Konttenttiyaa bessa

Kesuwaa bessa

WOCHIYO KEELAA (XANNA'IYOOGAA) Hosppune 2017

Ha maxeetiyan Uddufune 29⁠ppe Isiine 2, 2017 gakkanaassi xannaˈiyo huuphe yohoti deˈoosona.

“Neeni Geppidobaa Ubbaa Pola”

Geppiyoogee woy qaalaa geliyoogee woygiyoogee? Xoossawu gelido qaalaa keehi xoqqu oottidi xeellana koshshiyoogaa Geeshsha Maxaafay waati bessii?

Xoossaa Kawotettay Yiyo Wode Aybi Xayanee?

Geeshsha Maxaafay, ‘Ha saˈay aadhana’ yaagees. Gidoppe attin, ‘aadhana’ alamee aybee aybee?

DE'UWAN HANIDABAA

Kiristtoosa Wotaaddara Gidanawu Murttaas

Demitriyas Sarasi ba mala asaa bolli tooraa denttanawu ixxis giido gishshawu, wolqqaama gidida daro metoy a bolli gakkiis. I qashettikkokka, Xoossay sabettanaadan waatana danddayidee.

‘Saˈaa Ubbaa Daannay’ Ubbatoo Suurebaa Oottees

Yihooway pirddaa geellayana danddayenna geetettana danddayiyoy aybissee? Hegee ha wodiyan deˈiya Kiristtaaneta keehi maaddiyoy aybissee?

Suure Pirddiya Yihoowaagaadan Qoppay?

Suure pirddiya Yihoowaagaadan qoppanawu nu huuphiyaa kawushshiyoogeenne atto giyoogee koshshiyaaba. Aybissi?

Ne Dosan Oottiyoobay Yihoowa Galatissiyaabaa Gido!

Ubbaa Danddayiya Xoossay ba halchoy polettiyoogaara gayttidaagan a ashkkarati oottiyo, guuttaba milayaabaakka xoqqu oottidi xeellees.